Ingezonden Artikel. Rogge - 34-00 42-00 per 145 liters. 24- 00 28-00 17-25 20-00 13-00 15 00 25- 50 27-25 BURGERSTAND DER STAD VEURNE. S 1 o 1 id O 1 '/2k. I (c.49 1 42 o 1 id. 33 Vertrek-Uren van den Yzer-tveg BRUGGE. begin vqn uit- r a i. Ammcrking. I Tl Si MEN 42 198 2 n NAMEN der STRATEN. Vrouws- persounen l l 1 j Mans personen. Terwc Sucriocn Haver Boonen 4 5 4 1 2 3 1 2 u 2 6 5 l 2 1 M M 1 n 1 n ’ir tea 6 19-00 13-00 09-00 17-50 1'3-50 9-30 G rooie Merkt Zui'l-slracl Duinkerk stracl Oude UctMeninerkl Vleescbou wrr-slrael Zwarl-Nonncn-slrael Sparnscli kwartier Panne-'irael (Merne-pla< Is Noord-siracl Capucuie-ilrael G rooie Oost slract k leme Oosl-hlracl lloulinerkl Ka tapeI Appelmarkt Nieuwc-sirael Hoterwee^scliael straet k lavei-sli act Kaeipaeh Wanilehlrevü Vesten-slract Sic. Waibui ga-slract Witte Kanonin.-sir. Kloppers *»U aclje Scliolasler-slracl Smtsse-straetje >1 andboog-slracl Abdic-slraeljc 17 29 14 6 13 15 1 12 5 15 10 25 4 0 1 7 3 7 1 2 2 er iloor de mnetschappy misschien door onze twee Dixxuns,20 December. Botcrpryzen van 14 °/o tot 19 °/o st. 'tstuk. Tarwe van Kogge Sucrioen Haver Boonen Boekweit Aerdappels P R Y S DER GRANEN. Ter Merkt van Veursb, van 27 December. Er waren termerkt 1080 heet, farwe. 54 t’/ p__ Tarwe van fr. Rogge Suerioen Haver Boonen G E BELANGDYKE NIEUWIGHEDEN. Veur.xe 30 december De kamer der volksvertegenwoordigers is n vacantic tot den 16 van nieuwjaermaend. In hare laetste zitting heeft zy met eenparig heid den budjet van openbare werken goed gekeurd. Gedurende de beraadslagingen is er niet een woordje'ten voouleelc, noch van den Yzer noch van de schipvaert in Veurn- ambacht, noch van den ailos onzer wateren gehoord geworden Er issprack dat van Stc. Cecilia en r. muzieksocieleiten gezamentlyk in ’t kort een concert ten voordooie van den armen zal gegeven worden. Wy keuren dit voornemen goed en zullen het uit al onze magt onder steunen. Vrydag 22 dezer, kwam er,aen de Panne, een zeeschip op eenen kleinen afstand van het strand zich op anker leggen. Het weder was ongestuimig maer het schip was hoe genaamd in geen prykel dacr het dan 50 voeten water had. \Vie weet wat er gebeuren kan sprak cene goedhartige en onbaet- znchtige visschers vrouw, God alleen is 'tdie ’t al weet, het geldt hier menschcnleveus en dacrop, in allerhae.il, snelde zy naer Veurne, om de onheilvoorspellcnde zaek alhier kenbaer te maken. Nauwelyks waren er vyf minuten verloopeii, ol rytuigen vlogen in vollen galop naer de Panne; daer gekomen het schip iigte anker, vertrok, en onze heeren stonden met eenenneus. Nogthans waren zy te vrede»zy hadden scene ongelukken te betreuren en daaren boven hadden zy de overtuiging cene goede daed gedaen te hebben, want menschlievend- heid alleen was hunne dryfveèr geweest. Buijtpe.wjOA ozuo uaiinq is er tot nu toe geen gevolg gegeven aen het project van bereiden van goedkoope soep. llaesl en «spoed is zelden goed misschien kunnen er nog beter middels om de arme menschen ter hulp te komen gevonden worden ’T is mogelyk, en wat ons betreft,'wy zulkn er niet meer van spreken vooraleer deze weldadige voorneming een voering heeft gekregen. christenen altyd zyn betrouwen blyft stellen in do medehulp van den Almogende» Schep per. 'S nachts als het donker is doen de Russen uitvallen ten einde de vyandlykc kanonnen te vernagelen meer als cens niet Icgenslaendc de dapperheid der geallieerde hebben zy hun doel kunnen bereiken. Een getrouwde. STATISTIEK der Dienstboden van beide ge slachten intra murotwelke wel be- kwaein zyn om het huwelyk te konnen aengacn en alzoo voor hel welzyn der stad eenige huisgezinnen te meer zouden uilmaken. Vcurnu, 29 december 1854. Mijnheer de Uitgever, In voltrekking inyner belofte sturc ik u <luii siavt too der nuuli tu tiuuwun tlicustbv den van beide geslachten in de stad Veurne, en verzoek u voor dezen eene plaets in uw geëerd blad. -«wv V4VW. Illi WC. Rog. 1260 id. Suer. id. 81 Hav.'OO id. Boon. MIDDEN-PllYS. GEBOORTEN. den 24. Auguste Vancampt, zoon van Carolus en van Maria Vanbaal, Bewesterpoort. den 26. Theodore Delanghe, zoou van Ludovicus en van Christina Muylle, Noordst. STERFGEVALLEN. den 28. Daniel Claereboudt, 4 1/2 niaend. den 29. Eanciscus Kessels, 13 1/2 jaren, geboren en woonende le Veurne. per Hcctol. fr. 27-43 17-71 12-69 09-54 17-97 TYD1NGEN VAN DEN OOllLOG, NVelhaest zullen er in Kriuieen omtren* 400 duizend soldaten tegenover eikande1* stacn. Men huiverd als men denkt aen de schrikkclyke menschenslagting die dacr cer-ndaegs zal plaets hebben.De russischc gcnerael Ostcn-Sacken is gelast geworden zyn hoofdkwartier te Perekop te vestigen en de engte ten allen pryze le verdedigen. Egypte heeft alreeds 62 duizend man aen den sultan geleverd. Twee russischc oorlog- slnombooten hebben d haven van Sebas topol verlaten lom cene fransche korvet te overras en. Eenige schepen der geallieerde lyn de korvet ter hulp gekomen en de rus- sische stoouibooten hebben moeten wyken Prins Napoleon schynt naer Krimeen terug te zullen ke< ren. De czar heeft eene nieuwe ligling van 200 duizend man be volen hy wilt zich in stad stellen om niet alleen de geallieerdemaer Oostenryk daer- by te bevechten.De bill op de aenwer- ving van de vreemde soldaten is door de Engelsche kamers bekrachtigd. De Engelsehe militie is ook gemagligd geworden buiten bet land te trekken. Keizer Napoleon heeft in zyne troonrede verklaerd dat hy den oorlog met alle mogelykc kracht zal voortzelten dat decontributien niet zullen verzwaren maer dat hy moet geld hebben en dal de slaat gedwongen is tot cene leening zynen toevlugt te nemen dal het leger ge stadig 581 duizend goede soldaten moet tellen dat er in Frankryk eenen goeden oogit ia geweest, cu dal hy als eenen goeden 1 i Merkt van Brcggi zaterdag 23 December. fr. 26-00 tot fr. 30-00 per hcclol. 20-00 14-00 10- 00 18-00 00-00 11- 00p. 100 k. PRY7.EN DER BROODEN ran dito. Ik vinde by gevolg dat er 42 dienstknech ten en 198 dienstmeiden in de stad Veurne nog te trouwen zyn. Op dal men zoo veel te gemakkelyker en met eenen oogslag het total persoonen zoude kennen die in Veurne nog het huWelyk kon nen M-ngaen heb ik goed gevonden M.' dn Uitgever, als het uw acngenacm wezen kan, van in uw eerst-verschynende blad, eene korte herhaling of rekapilulatie te doen der verscheidene statistieken die in het licht gekomen zyn. Op het tooneelkundig kongres, voorleden zondag, le Gent, door de maetsehappy de Tael is gansch het Tolk, byeengeroepen waren ereene menigte Vlamingen, als ook de afgeveerdigden van 24 lelleroeilënendu maetschappyen tegen woord ig. Na vele voorstellen en langdurige beraed- slagingen is men overeengekomen den mi nister van binncnlandschc zaken de vol gende wensehen uiltedrukken Dat, voor het uitvoeren van toneelstukken, allo toneelmaetschappyen, zonder onder scheid die een tweejaerlyks bestaen kunnen bewyzcn, zouden geldelyk aengemoedigt worden in evenredigheid van het getal uit gevoerde bedryven. Dal er eene vlaemsche school van solfège vocalisatic en declamatie by de muziek scholen van Brussel en Gent zoude worden ingerigt. Dat er door het g «uvernement pryzen zouden verleent worden voor het schryven van toneelstukken. Dat.er hy alle gemccntc-bcsturen poogin- gen zouden aengewend worden, op dat zy .het vlaemsch toneel zouden onder teunen. De maetsehappy de Tael is gansch het Tolk heeft zich gelast deze wensehen in een breed voerig verslag aen den minister te over handigen. len 6 ur. 55 in., ten 7 ur. 40 in., 'sniorg- ten 1 uren 40 min. Ten 3 ur. 40 'min. ’s na midd. en ten 6 ur. 55 min. s avonds, naer Oostende. OOSTENDE. Ten 6 uren 15 in. ten 7 uren 15 min morgens. Ten 1 ure, ten 3 uren e» C 3 ur«n na middags Bragfi»»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1854 | | pagina 4