VAN VEURNE BËRIGT, BOO;II EN, BOOMEN, HUISBAEI), V E N D 1 TI E KOOPDAG F. HAUROURD1N, DE SCHELDE, DERICKX-FREMAULT, Belgische Maetschappy 90 koopen boomen ROOP D^A G TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER. Dc- P. R. I J I I Cartes de Visites Lithographiées, de 2 a 4 fr. le Schoen- en Lcerzemakcr tc Veurne, Wacr onder Eiken, Wilgen, Olmen, Klim mers, Hollanders, Esschen en Afreden, M A E T S C A P P Y GFAESTIGT TE ANTWERPEN. Agendas, C.alendriers etc. pour 1858. Provincialen Wegwyzer voor 1858. Rrugschc, Dixmudsche,enSnoecks Alma nakken en Plakalmanakken voor 1858. „T R USSEL. Arnold schepper. Hoe men schilderts doortnj. Zctternarn. De schildburgers door Ludwig Heek. Verhalen, door In» Bucketingen. De Smokkelat'rs, door Johan Van Bot ter dam. De dochter des Yisschers, door Johan Van Botterdam. Moeder l.ysbeth. door h. I an Dricssche. Do Veroordeelde door E. Van Dricssche. De leidingen onder Napoletmdoor Pieter (Icirrgat. Verhalen uit den ouden tyd, door den Zeh I itM'-aliyd-wvs, doqr>den zelven. Verhalen voor kinderen, door den zelven. Geld of liefde. Zedenroman door Désiré Deler o Li Blad voor Annoncen, Landbouimieuws, politieke Een Mummer, en een Supplement op BELGISCHE MAETSCHAPPY can algemeene assurantiën tegen brand. - cn algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. half blad, per week. van Gonsdale door Aug. 52/ JAER, N.r 1680. ZATERDAG 2 JANUARY 1S5S. Ill Voor «tad ii i TE LOO. K Agent Principael voor de kantons Veurne enllarin- ghe P. BORRE, le Veurne. G n O O T B ADTEITEITI blad, Ooslstraet van het ryk. Prys van Heeft de eer het pubtyk bekend te maken dat hy komt te ontvangen een geheel assortiment AMERI- KAENSCHE OVERSCHOEN in Caoutchouc, eerste kwali teit, voor mannen, vrouwen en kinderen: aen zee^ gematigde pryzcnJ Hy beveelt rich in de gunst van een-ieder. - Sedert dön 4 decomGer, i» bet poitburecl overge- bragt in de Klaverstraet, n.’ 14, neven» het hui» van M.' Vermout-D»eten». VAN TER DORPPLAETS VAN VINCHEM. VAN SCHOONE TE ROÜSBRDGGE-HARINGHE. der VEREENIGDE ÉIGENAERS VOOR .VERZEKERING TEGEN BRAND, Te Brussel, Agentschap te Veurne, hy Charles Bctaktb. ■MBaBMMtvnkwt. MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING Zy verzekert tegen brand en bliksemvuer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beeslialcli akkergetuig enz. De premie» zyn zoo gering als rnogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetschappy zyncloor een kapitael van fr. 4,232,00-1 - 23 gewaerborgd. Om nader inlichtingen te bakunien, men gelieva zich te begeven by Cu. DESAVER, correspondent der Maetschappy te Veurne. Koper- en Blikslager,Stoftmaker, Zink-, Lood- en Mekaniekwèrker, te Vinehem Maekt het publyk bekend dat hy alle slach van Pompen maekt in eerste kwaliteit gewaerborgt, en betaelbaer naer genoegzame ondervinding. Hen ttgge hel tooi t. Donderdag 7 January 1888, negen uren morgens te beginnen, ten huize alwaer de weduwe sieur Pieter Snick overleden is, in de West-slraet to Loo. Koopdag van den geheelen lluisracd door de zclvo overledene naer gelaten, bestaende in koper, tin, gleis, tafels, stoelen, staende horlogie, kleederkassen, beddebakken met behang, wollen matrassen cn hoof deinden, pluimen bedden, tafel- en menagie-lynwaed cn meer ander voorwerpen to lang om toverbalen. Met gereed geld. A LA BELGIQUE, Naenilooze Maetschappy voor verzekering tegen Brand, gevesligi VAN Verzekeringen met vaste premifn. tegen Brandschade, gevestigd te Brussel, Parochianenslraet, N° 9. Gemagtigd,bykoninglyk besluit van den 21 febru- art/_!B55-— Voor nadere inlichtingen en prospectus, rich te bevragen in de zetelplaats der Maetschappy, V.Qrochi- anen-straet, n.° 9, en by P. CLAEREBOUDT, deurwaerder te Nieuport. Men abonneert zich op het bureel van het N.* 34, tc Veurne, en op al dc postkantooren Insertien, 15ceritimen den drukregel. Alle affichen, hy de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ÉtXMAZt onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 0 franks ’s jaers. 3 fr. 28, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 78 6 maenden 2 fr. 28 8 maenden. Voor Frankryk H fr. 20 sjaers. <4X A. G. BRUXELLES. s> Zy verzekert tegen brand en liet vuer des hemels, alle Goederen zoo alsGebouwen, Meubels, Veld- vrugten, Vee en Koopwaren mits geringepreinien. Do schaden worden coniptant betaeld zoo haest de zelve zyn vastgesteld. Sedert haer bestaen heeft deze maetschappy in het arrondissement Veurnemeer dan voor(J0,0(J0 francs brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.‘ PIERRET, deur waarderNicuport-straet, n.’ 9. Op Macndng 18* van January, 18158, op do verkochte landen der hofstede gebruikt geweest by wylen sieur Jacobus Carlon, gelegen te Rou bruggc-llaringhe, van westen liet llaendekot cn de VValou-straet. 5 tiling sau 73 knopen Boomen, bestaeudein veele schoone eiken, olmen, abielen,wilgen, popelieren en linden, dienstig voor dc constructie, molenaers, timmerlieden, wagenmaker», klumpkappers en andere werken. Ie vergaderen op d’hüfplacts van voormelde hofstede. Op tyd van betaling, mits stellende solvable mede- koopi rs, tot den 1 July, 1858,den 10 p. en gewooue bespreken, coiupanl te betalen. Op Dingdag, 19 January, 1888, op de uer des middags, juist te beginnen,zal den Notaris BEERNAERT, tc Alveringhem, opunbaer verkoopen, TVaer onder er zich een Eik bevind van 2 nieters 40 centimeters dikte, allen staende op de hofstede gcnaenid de Kasteel-llofstede bewoond door sieur l.ouis l.ebleu, en op 't land gebruikt door sieur Caiolus Chaerel, beide ter dorpplaets van Ainchem.’ Door den steenweg allergeiuakkelykst voor den vervoer. Te vergaderen op voormelde Kasteel-llofstede. Op tyd van betaling, mits stellende solvabele inede- koopers en volkomendc aen al de verkoopvoor- waerden. VAN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1