VEURNE, 2 JANUARY. Kamer der Volksvertegen woordigers. Besluiten en Benoemingen. Nieuws van de week. u hJ\<‘us geen stroomingen, die misschien grooterampen kunnen vóórtbrengen. Wy bdweeren niet dat er deswegens ee,nige zekerheid bestóet; maer niet alleen bestael er de mogelykheid van, maer zelfs do waerschynlykhoid is te vreezen, juist omdat wy lot lieden onder het oogpunt der welgesteldheid in eenen uitzonderlyken staet zyn gebleven. Zonder ons dus derol vaneenenweêrwys te willen toeéigenen, zullen wy de land bouwers omzichtig maken op de gevolgen die de onachizaeniheid of de verzuiming van voorzorgen zou kunnen op hunne hoe ven en gebruiken te weeg brengen, by al- dien de mogelykheid van overvloedige r. geus zich verwezenlykte. Dat de gunstige toestand, waerin zy tot lieden verkeeren, hun deze voorzorgen uit het oog niet doen valiezen. Indien overstroomingen later overkoim-n zullen zy schielyk overkomen; en het is beter van het kwaed te vermyden, dan gedwongen tezyn hetzelve teverhelpen tnth. n het gepleegd is. (Alilierbouw). tllOGRAMMA. I <t hientclddodr de proiinciale kommissie emi landbouw van West-Vlaenderen, in iiir.'ue^iiifj van hel besluit van den minister in i binnfnlandsciic zaken, in datum 8 jebruury 1<S»7. l.r zal eene belooning van 400 franks en een zilveren eerinetael loegestaen worden -en den schryver van de memorie, in het Iranseh of in het vlaemsch opgesteld, in antwoord op de volgende vraeg: De behendigste rnactregelen voor- dragen welke zouden kunnen genomen Wfirden om den landbouwer in West- Vlaendercn de grootste hoeveelheid gra- nen, z. >u als tarwe, rogge enz., te doen opbrengen, zonder nogthans de uitge strektheid lands te vermeerderen, welke •'teil den granenkweek toegewyd is, en .a nadeel aen de overige takken d-Tlaiblhouw nvverheid te veroorzaken. De mededingende werken zullen voor den ,'»f december 1858, aen de provinciale '■oidboiiw-kommissie van Wcsl-Vlaenderen •o Brugge, moeten toekomen. De schryvers zullen hunne memorie niet n»og<m onderteekenen; zy zullen zich verge- •toegen door er eene kenspreuk op te zetlen. Em vergezelde brief zal daerby moet, ri .gevoegd zyn waerin gemelde ken spreuk, aismede de naem en ‘dewoonplaets der mededingers,zullen moeten geschreven zyn. Brugge, den 21 October 1857. De Voorzitter, B.on E. Peers. z M1LI CI E. Sekretarisseii I 4 I I van den gouverneur van Oost-Vlaen- 26 november 1357, zyn tot den eed lou- Gelyk op alle andere jaren zyn do representanten, ook ditjaer, op den tweeden dynsdagvan november byeengekomen. Maer, in hunne eerste zitting, en vooraleer er iemand den tyd gehad had zich te laten hooren, is M.’ Rogier, minister van ’t inwendig, aen deze heeren konten verklaren, in vier woorden en met du komplimenten van den Koning, dat du zittyd uitgesteld was, en dal zy allen uiogten naer huis gaen. Dal gebuerde den 10 november. Twee dagen nadien was T nog veel slimmer, al do Volksvertegenwoordigers kregen dan hunne de missie. Nu was het spel op den wagen Uet was kie- zing geheel het land door de drukkers deden hun nen oogst op, en de brievendragers klaegden dal er de sleenenen de reutels compassie mede hadden. Den 10 december was het spuitje gespeeld; do brouwers eu wynmarchands waren konlent, en den 15 bevonden zich de nieuwgekozenen in de kamer. Onze volksvertegenwoordiger, M.' Julius Desmedt is de eerste die het woord neemt: hy roept de namen op, en zyne confrafers zeggen présent,meest alle de Leden leggen den eed af in de eerste zitting Julius liet kieskollegie van Doornyk is byeengeruepen op 14january aenslacnde, lot hel kiezen van eenen se cateur, in vervanging van den heer Savart, die het mandaat van volksvertegenwoordiger aenveerd heeft. legen den zeilden dag is byeengcroepen het ki«s- Lollegie van Brussel, tut het kiezeu van eenen volks vertegenwoordiger, in vervanging van den heer Ro gier, die tu Brussel en te Antwerpen gekozen, het manduel voor laetslgenoeindarrondissementaenveerd hielt. By besluit deren, van gelaten. De heeren Lieven llaverhandt, benoemd tot ge- meente-onderwyier te Voortuezeele; Hendrik Blas- trock, benoemd lolgemcenle-onderwyzer te Ichteghem Lduaerd Bek.ierl, benoemd tol gemcunle-onderwyzer te Moen; Pieter Vandcrmetren, benoemd tul ouder- meeslen by de gemeenteschool van VYaeken; Lodewyk Scherpeseei, benoemd tut ondccmeestcr by de ge meenteschool van VYaesten; Constantyn Viaene, benoemd lol ondermeester by de gemeenteschool van Mculebeke; Hendrik Kepcz, benoemd tot ondermeester by de gemeenteschool van Uoslduiukerkv; Lodewyk llichouz, benoemd lol ondermeester by de gemeente school van Dudzeele; Leo Ghysels, benoemd lot ondermeester by de gemeenteschool van Lauwe; eu Victor van Zype, benoemd tot ondermeester by de gemeenteschool ven Slalhille. v,n;|”d"K ,,iUl alhier de plegtige te aerdbestelling d v'.1 I’r ScIl°Uey, slagtcr, die zaterdag na mid- i." mJyk aen eene beroerte was overleden, üaer ma'a dl“’"' ‘l«r St. Joris gild, waren allo do lappy,,,) (je|. jn (jcu ij |i(jjenst aenwezig, en “‘“iy ki.orp, v;1|| Cecilia deed gedurende den ‘Or' ecnigu rouwmarchc!. hooren. S. I U jlS* d®n ^rodukteur n t.d'.rl '’"f» herinnert men zich niet in dit jaer- |j... 'rik 1 ,ch* wcder te hebben gehad, als dat onzer "c v«rscheidene weken genieten. Een '■zi* veii’^e b".l,".ccr<,,,n van het platten land meldt ons, IXdecenib' ,u,lc"«rwoon feit, dat, op datum van den bunder, ,c' r Horbait, brouwer to Ligno twee Dit is iet, d? a<l 'l0en feiten doen BeenM,"s verwondert, en dergelyko nen eenen klei 0,nMre*‘e»' ook °p. Wy ken- verleden jaer e,> ‘andbouwer te Steenkerke, die het land opizedaei’i h*Cr 008,ten op het zelve stuk I.»dJ L„. »P•tuAe - Men schryft uit Dizmudo- rydag, ua het eindigeu d(!r heeft or in Zondag ging eene juffer die gevaerlyk krinolien- ziek was, te Antwerpen Ier kerk. Maer ieder kan geen kostelyk papegaeijcnkol onder de rokken hangen; het geld is te duer, ziet ge, men hoeft niet veel goud voor een duit. Daerom zyn er ook meisjes die, in plaets van wal beters, tonreepen in 't kleedsel naeijen. Nu gebeurt hel ook dat die reepen te teel naer voren of te veel naer agler spannen, en dat maekt dan weer een krom ding, en wil geen mode worden. Om dan dc onbeleefde en moedwillige tonreepen zooveel mogelyk aen de bestaendc wetten te o iderwerpen,en ze voor en agler op eenen eerbied gen afstand van do poezelige maegden-beenïjes te hond m, had een Eva’s kind zondag goedgevonden de reepen mei koorden aen de beenen vast te binden. Nu bleef de reep op gelyken afstand, ja, maer de bella donna kon maer twee duim ver stappen, en liep daer als eene galei- slaef die de boeijen aen heeft! Wal zal er nu van de mode gebeuren En dan lachen wy al, wanneer men ons zegt dat de wilde vrouwen gouden ringen in den neus dragen Wy zyn tegenwoordig al wilder. En a propos van ringen by de wilde vrouwen, hier dragen de sukkelaois wel ringen door den neus en wy zyn vcrlichl en beschaefd op den hoop too. Du dagbladen van Lyon melden ons, dat de zydemerkt uit den slechten toestand is gerackt, waerin zy sedert lang gedompeld was. De aenvraeg is eensklaps weder ontstaen, en de pryzen zyn van 2 lot 4 franks den ki logram gerezen. Lieve jufvrouwen en boerinnetjes, gy die een zyden kleed noodig hebt, loopt snel gclyk een pyl uiteen boog, naer Siesjes van den hoek, de zydo zal wel lö fr. per kleed opslaen... En wier zyn! 4 De baron van Thiiuus, onlangs op het kasteel Goedenraed onder Eys overleden, had een vry koddig testament geinaekt. Na eenige kleine geschenken aen zyne vrienden te hebben nagelaten, vermaekt hy aen zynan voormaligcn notaris, de lieer N..‘,.. zyn.... scheermes! Het testament is dezer dagen geopend geworden in bywezen van den kantonregter. Oostende is voor ’t broekje, en Blankenberghe is oin zeep. Pat arm Oostende, die zich niet vergenoegde de gemeente Houthulst een schrikkelyk gevecht met messen plaets gehad; verscheidene vechters zyn min of meer gekneusd. Degendarmen onzer stad hebben zich ter plaets begeven, en, naer men zegt, verschei dene twisters aengebouden. Men schryft uil Vlichte Dc vrouw van den heere Theunissen, van Eysdcn, willende over eenige dagen haer kind van een jaer spanen, gaf hel aeu hare dienstmeid, Anna Elisabeth van den Heuvel genaemd; om hel gedurende den nacht wat te eten te geven. Daer hel eten van dit kind moest w.irm zyn, heelt zich deze dienstmeid mei hetzelve een bed by den kachel gemaekt. Dit ging zeer goed tol verleden zaterdag; maer tusschen zaterdagen zondag nacht, had deze meid de kachel misschien wat meer gestookt, om des zondags morgends wat vroeg water gekookt te hebben, om kolfy te maken, vermits zy vroeg moest naer de mis gaen. Maer toen de vrouw Theunissen verleden zon dag morgend opstond, vond zy hare dienstmeid en haer kind verstikt. De meid lag uitgestrekt op den grond en het kind in dc wieg; men bragl hen beiden in de lucht; liet kind begon te braken en des avonds was hel genezen, maer de dienstmeid is er van gestorven. Men heeft b.-vondcn dal de meid alles zeer vast had toegemaekt. De ongelukkige was omtrent 20 jaren oud.» Veleden zaterdag heeft de landbouwer P. van de Kerckhove te VVaregem van eenen zyner dagloo- ners, E. van den Berghe, eene messteek in den onder buik ontvangen, welkezy n leven in gevaer brengt. De dader is aengebouden. Staels 1 zt-ren wtg. Ba/jagièn.Opschriften. Er wordt de reizigers voornainelyk aeiibevo.lcitop hunne bagagien teer leesbare opschriften te plaelscn, bevatiende hunne naem en hunne hoedanigheid, en al de opschriften van vroegere reizen af te scheuren ufdezclve te overplakkeu. De aenwezigheid van verschillige opschriften op eenen kol is, belet dc wetenllykc rigling welke moet gevolgd worden, te herkennen en kan dwalingen of be- I trcurenswcerdigeverlragingcn voor de reizigers doen ontstaen. Desmedt wordt uitgesteld tot de tweede zitting om dat hy zynen leesten brief heeft vergeten. In de tweede zitting, 16 december, maekt Mr. Rogier bekend, uil name van den koning, dat de her togin van Brabant in eenen gezegenden staet is. Men neemt het besluit, dat men er den Koning zal over gaen feliciteren. Nog eenige Leden doen hunnen eed. in de derde zitting gaet men over tot de benoe ming van een president twee vic.-presidenten en vier sekretarissen. Zyn gekozen President, Mr. Verhaegen, Vice presidenten ^r' 1 Dolez. Mr. Vermeire, Demoor, Crombez, Vanderstichelen. In dc volgende zitting wordt er niet anders go- daen als eenige commissien benoemd. Den 19 hebben het onze heeren representanten schoonc na dat zy een uertje op hunne banken, ge dreveld hebben, steken zy elk eene cigaer aen, en gaen een toerlje doen. Dezitting van den een en twinligsten duert ook maer een tier en half; men beknibbelt nog al hevig de wet op de militie om dat de ryken betalen mei hun overvloedig geld en de armen met hun koslelvk bloed, maer niet te min wordt niets veranderd: ge.yk in voorgaende jaren, is het couligenl valt iiet leger bepaeld op 80,000 mannen, en dc ligling op 10,000 mannen. 1\.U. Daer de kamer uiteengegaen is tot den 19 dezer zullen wy ons verslag over hare werkingen tot beden, in onze twee opvolgende nummers vuorlzetten. lu T kanton Assche is de volgende petitie in omloop: llekelgem 4 december, 1857. Aen de heeren der kamer der volksoettegeniooordiyers. De ondergeeteekenden kiezers, komen u eerhie- diglyk verzoeken om aen de dagorde uwer werkzaem- heden te willen plaelsen. de hervorming der milicie- welten in den zin der vrywillige dienstneming. De loting, teregt genoemd dc bloedwet, zoo als men op den builen zegt, legt persoonlyke, smerte- lyke endikwyls ten-onderbrengendeopofferingen aen de familien op, die geene plaetsvervangers kunnen be komen, dewy I de ryke familien zich vrykoopen met een deel van hetgeen zy te veol hebben. Zich vereenigende mei de onwcrderlegbare re dens, die dikwyls gegeven zyn op den spreekstoel en in de pers, ten gunste der hervorming die zy vragen, betrouwen de ondergeteckenden, in wat do byzon- derheden aeugaet, op uwe wysheid, Mynheeren, eu smeeken u te gelooven dat zy zyn. Uwe zeer nederige en zeer gehoorzame dienaers.» Volgen de handteekens).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 3