B O O M E N BOOM EN, R O O M E N, VAN VEURNE. HUISRAED, s .4 1 t AEN HET VEND1TIE KOOPDAG KOOPDAG DERICKX-FRÈMAULT, KOOPDAG 75 koopeo Booinen I A. G. g F. HAUBOURD1X, 90 koopen boomea 'i- WOENSDAG 6 JANUARY 4858. TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER, TE LOO. P. R. TE -- Gonsdale door Autj. Dc- o oo MAETSCAPPY der VEREEMGDE EIGENAERS VOOR [VERZEKERING TEGEN BRAND, Te Brussel, Agentschap te Veurne, by Ciuklis Bctasyc. 00 I 80 00 IE B0D8BRÜGQE-HARINGHE. I 60 I 75 I 15 I 50 I 60 i 00 I 90 I 10 I 50 00 20 17 50 15 00 22 00 25 50 5 25 2 63 2 36 '4/ ■fa .H van BuitCDgawoone schoone en zware HOOGATADE. Waer onder Eiken, Wilgen, Olmen, Klim mers, Hollanders, Esschen en Abeelen TEH DORPPLAETS VAN VINCHEM. Agendas, Caiendriers etc. pour 1858. Provincialen Wegwyzer voor 1858. Brugsche, Dixmudsclie,enSnoecks Alma nakken en Plakalmanakken voor 1858. LA BELGIQUE, TE BRUSSEL.- cn 10 tronken, voor 7 00 A 19 00 A 3 00 A 10 00 1 72 a 12 76 4 50 a 15 00 A 5 00 A 1 72 A 1 63 a A I 00 a 29 50 I 00 a 28 00 I 00 A I 00 A 50 A 1 00 a 1 50 a 1 45 a I 09 a Cartes de Visites Lilhographiées, de 2 a 4 fr. le Arnold van schepper. Roe men scbildcris doorZctlernam. De .schildburgers door Euduv/ 'licdi. Verhalen, door Fan Buckelingcn. Do Smokkelaers, door Johan Eau Dot ter dam. De dochter des Visschcrs, door Johan Eau Botterdam, Moeder Lysbeth, door E. Van Driesschc. De Veroordeelde door E. Van Dricssche. De loteljngen onder Napoleon door Pieter Ecirci/al. Verhalen uit den ouden tyd, door den zei ven. Ereé-altyd-wys, door den zelven. Verhalen voor kinderen, doordenzelven. Geld of liefde, Zedenroman door Désirc Delcroix. BRUXELLES. owwmwa BELGISCHE MAETSCIIAPPY Schoen- en Leerzemaker te Veurne, deeember. SUPPLEMENT ADVERTED t ca morgens i december. I 00 A december. N-WEfi. o" 50.’7^ en Zoon. i- 5 09 1 90 Agent Principael voor de kanton» Teurne en Harin- ghe P. BORRE, te Veurne. S 00 1 00 l 08 80 december. f 60 I 00 GROOVE J 00 1 02 J 63 2 47 00 00 I 93 Acnzienlyken VAN SCUOONE acn ’t letter nieter 50 I van 2 omkring eu I 00 A 50 60 I 34 A 11 01 i 25 A 1 70 A I 70 A de herberg den Burg van geinelden steenweg lu t water acn ’t gehucht Elsendaiuiue, allerge- vour hel vervoer. i betaling, mils stellende solvente borgen december. M l.6 50,7-»»> n, L ul C.3 zware populieren brandhout. N. B. Te vergaderen aen molen. Door de nabyheid en I makkelyksl Op tyd van of medekoopers, cn konditien als dan voortelezen. Donderdag 7 January 1858, negen uren morgens te beginnen, ten huize alwaer de weduwe sieur Pieter •Snick overleden is, in de West-straet te Loo. Koopdag van den geheelen Iluisraed door de zelve overledene naer gelaten, bestaande in koper, tin, gleis, tafels, stoelen, staende horlogie, kleederkassen, beddebakken met behang, wollen matrassen en hoof deinden, pluimen bedden, tafel- en menagie-lynwaed en meer ander voorwerpen te lang om teverhalen. Met gereed geld. Koper- en Blikslager,Stovemaker, Zink-, Lood- en Mekaniekwerker, te Vinchem Maekt het publyk bekend dat hy alle slaeh van Pompen maekt in eerste kwaliteit gewaerborgt, en betaelbacr naer genoegzame ondervinding. Hen zegge het voort. VAN Kaemlooze Maetechappy voor verzekering tegen Brand, gcvesligl december. -i -- 1 00 I 50 I 25 I 00 I 00 I 00 00 00 I 50 1 00 december. van voormelde Op Maendag,February, 1858, met middag-uer juist te beginnen, zal er onder de directie van den Notaris BDERNAEHT, te Alveringhem, met bevoegd ministerie, ter hof»tede-landen gebruikt door de weduwe Pieter Fagoo, oost naby de dorpplaets van lloogstade, dus, op weinig afstand der kalsyde van Veurne op Ypre, gehouden worden openbare veiling i Jan Btislaimde in A 43> Eiken, waeronder twee mulen-stakcn, dry n4cre.iuulen-assen, en ruim een derde der overige ter dikte van een meter 80 centimeters, B. 15 olmen, 1 hollanders, 4 esschen, 4 kerse laren, 2 abeelen en een kleumer. Behalve een zeer klein gedeelte dezer B vermelde booinen, die slechts rond een centimeters dik zyn, hebben de andere al meters tot 2 meters 75 centim t ts onder de olmen zyn cr dienstig voor p.- iels: Op Macndag 18' van January, 1858, op de verkochte landen der hofstede gebruikt geweest by wylen sieur Jacobus Carlon, gelegen te Rou brugge-llaringhe, van westen het Haendekot en dc Walou-straet. Veiling van 73 knopen Booinen, beslaendi in veele schoone eiken, olmen, abeelen,wilgen, popeliereu en linden, dienstig voor de constructie, molenaars, timmerlieden, wagenmakers, klompkappers en andere werken. Te vergaderen op d’hofplaels hofstede. Op lyd van betaling, mits stellende solvable mede koopers, tot den 1 July, 1858,den 10 p. •/•CB gevroone bespreken, compant le betalen. <8 van algemeene assurantiën tegen brand. Zy verzekert tegen brand en het vuer des hemels, alle Goederenzoo alsGebouwen, Meubels, Vcld- vrugten, Vee en Koopwaren mits geringepremien. De schaden worden comptant betaeld zoo haest de zelve zyn vastgesteld. Sedert haer bestaen hoeft deze inaetschappy in het arrondissement Veurnemeer dan voor60,000 franc» brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.'PIERRET, deur- waerder, Nicuport-straetn.’ 9. Heeft do eer het publyk bekend te maken dat hy komt te ontvangen een geheel assortiment AMEBI- KAENSCHE OVERSCHOEN in Caoutchouc, eerste kwali teit, voor mannen, vrouwen en kinderen; aen zeer gematigde pryzcn. Hy beveelt zich in de gunst vnn een-ied«r. Op Dingdag, 19 January, 1858, op de uer des iniddagsjuisttu beginnen,zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhcm, opeiibaer verkoopen, Waer ouder er zich een Eik bevind van 2 meters-iO centimeters dikte, allen staende op de hofstede genaemd de Kasteel-Uo/stede bewoond door sieur Louis Lebleu, en op ‘l land gebruikt door sieur Caiolus Chaerel, beidu te-r dorpplaets van Vinchem. Door den steenweg allergeiuakkelykst voor den vervoer. Te vergaderen op voormelde Kasteel-Ilofstede. Op lyd van betaling, mits stellende solvabele mede- koopers cn volkomende aen al de verkoopvoor- waerden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1