_U VAK VEURNE B O O n N B O O91 EN, 15 OOM E N BOOJ1EK, KOOPDAG KOOPDAG VEND1TIE DERICKX-FREMAÜLT, 75 koopen Doornen 85 koopen F. BAUBOURD1N, 90 koopen boomen KOOPDAG N.r <681. ZATERDAG 9 JANUARY 1858. JA ER, TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZEK. 9 l)c- TE POLLINCIIOVE. IIOOGSTADE. P. R. C;irtcs de Visites Lilhographiées, de - a 4 fr. Ie MAETSCAPPY der VEREENTGDE EIGENAERS VOOR [verzekering TEGEN BRAND, Te Brussel, algemeens Tijdingen, Marktpryzeri en Handehaken. per week. Agendas, Calendriers etc. pour 1858. Provincialen Wegwyzer voor 1858. Brugschc, Dixmndsche,enSnoécks Alma nakken en Plakalmanakken voor 1858. Waer onder Eiken, Wilgen, Olmen, Klim mers, Hollanders, Esschen en Abeelen, Sr Arnold schepper. Hoe men schilderis doorEuj. Zctternam. De schildburgers door Ludwig Heek. Verhalen, door Van Rltckelingen. De Smokkelaers, door Johan Van Rot terdam. De dochter des Visschers, door Johan Van Rotterdam. Moeder Lysbeth, door E. Van Dricsschc. De Veroordeelde door E. Van Driesscha. De lolelingen onder Napoleon door Pieter Gtircgat. Verhalen uit den ouden tyd, door den zelven. reè-allyd-wys, door den zelven. Verhalen voor kinderen, door den zelven. Geld of liefde, Zedenroman door Désiré Dalcroix. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en Een Nummer, en een Supplement op half blad, van Gonsdale door Aug. 32/ <a A. G. BELGISCHE MAETSCHAPPY raw algemeene assurantiën tegen brand. Schoen- en Lcerzemaker tc Veurne, Buitengewoone schoone cn zware i. Vil i Voor stad 16 tronken, voor wacrden. TE Oostslraet h't rik. Agentschap te Veurne, by Cnints Bctuti, G R O O T B Acnzicnlyken VAN SCHOONE TE ROUSBRÜGGE-HARINGHE. dan van twee meiers i wilgen voor wagen- l en betaling mits borg. Prys van Koper- en Blikslager, Stovemaker, Zink-, Lood- en Mekaniekwerker, te Vinehem llaekt het publyk bekend dat hy alle slach van Pompen maekt in eerste kwaliteit gewacrborgt, en betaelbacr naer genoegzame ondervinding. Men segge Asl teert. VAN TER DORPPLAETS VAN VINCHEM. *-■ inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 0 maenden. 2 fr.25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Op Macndag, 1.‘"* February, 1858, met roiddag-uer juist t<-beginnen, zal er onder de directie van den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, met bevoegd ministerie, ter lioistede-landen gebruikt door de weduwe Pieter Fagoo, oost naby de dorpplaets van lioogstade, dus, op weinig afstand der kalsyde van Veurne op Ypre, gehouden worden openbare veiling van Bestaende in A 43 Eiken, waeronder twee molcn-stakeu, dry andere molcn-assen, en ruim een derde der overige 38, doorgaans ter dikte van een meter 80ceolimeU rs kuipers booinen B.15 olmen, 7 hollanders, 4 esschen, 4 kerse laren, 2 abeelen en een kleumer. Behalve een zeer klein gedeelte dezer aeu 't letter II vermelde boomen, die slechts rond een meter 50 centimeters dik zyn, hebben de andere ai tan 2 meters lot 2 meters 75 centimeters oinkring;en onder de olman zyn er dienstig voorpestels. Dynsdag 26 Januarius 1858, ten een ure naer mid dag, °P do hofstede bewoond door Carolus Ludocicus Blanck.au t, en op eene partye Zaailand toebehoorende het bureel van Weldadigheid gebruikt door Carolus Ludovicus Feys, by de herberg den Groenen Boom- gaerd. Waer onder eyken van meer in den omtrek, fyne olmen en makers, abeelen dienstig tot zagen van Bard, hard zogt brandhout. Op tyd van betaling mits borg. ■a <s< >t> BRUXELLES. <a Zy verzekert tegen brand en het vuerdes hemels, alle Goederen zoo alsGebouwen, Meubels, Veld- vrugten Vee en Koopwaren mits geringepremien. De schaden worden comptant belaeld zoo haest de zelve zyn vastgesteld. Sedert haer bestaen heeft deze maetschappy in het arrondissement Veurnemeer dan voor60,0üÓ francs brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.‘ PIERR.ET, dour- waerder, Nieuport-straet, n.’ 0. Op Maendag 18’ van January, 1858, op de verkochte landen der hofstede gebruikt geweest by wylen sieur Jacobus Carton, gelegen te Rou'brugge-Haringhe, van westen het Haendekot en de VVatou-strael. Veiling van 73 koopen Boomen, bestaendein veele schoone eiken, olmen, abeelen,wilgen, popelieren en linden, dienstig voor de constructie, inolenaers, timmerlieden, wagenmakers, klompkappers en andere werken. Te vergaderen op d’hofplaets van voormelde hofstede. Op tyd van betaling, mits stellende solvable mede- koopers, tot den 1 July, 1858,deu 10 p. "/.en gewoone bespreken, conipant te betalen. Men abonneert zich op het bureel van het blad N." 34, te Yeurne, en op al de postkantooren van Insertion, 15 centime» den drukregel. Alle aflichen, by do uitgevers van dit blad gedrukt, worden ItKMxiL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. C.3 zware populieren en brandhout. N. B. Te vergaderen aen de herberg den Burg- molen.Door de nabyheid van geiuelden steenweg en het water aen ’t gehucht Elsendamme, allerge- makkelyksl voor bet vervoer. Op tyd van betaling, mits stellende solvente borgen of medekoopers, en kondilien als dan voortelezeu. Heeft de eer het publyk bekend te maken dat hy komt te ontvangen een geheel assortiment AMERI- KAENSCEE OVERSCHOEN in Caoutchouc, eerste kwali teit, voor mannen, vrouwen en kinderen; aen zeer gematigde pryzen. lly beveelt zich indegunst van een-iedur. van Op Dingdag, 10 January, 1858, op de uer des middags,juistlebeginnen,zal den Notaris BEERNAERT, tc Aheringhcm, opeiibaer verknopen, Waer onder er zieti een Eik bevind van 2 meters 40 Centimeters dikte, allen staeude op de hofstede geiiaeiud de Kaslee[-llofstede bewoond door sieur Louis Lcbleu, en op T land gebruikt door sieur Carolus Chacrcl, beide ter dorpplaets van Viuchein. Door den steenweg allergeuiakkelykst voor den vervoer. Ie vergaderen op voormelde Kastcel-llofstede. Op tyd van betaling, mits stellende solvabele mede koopers en volkomunde aen al do vorkoopvoor- Scboonen van

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1