rm >11 VAN VEURNE t- 1 B O O 91 E N, BOOMEN, AEN HET V E N D m E ei wa W W KOOPDAG KOOPDAG sj N' KOOPDAG DERICKX-FREMAULT, 90 koopen boomen 75 koopen Boomen F. HAUBOURDIN, 85 koopen Iftl J WOENSDAG 15 JANUARY 1858. TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER. l)c- 9 TE POLLINCIIOVE. IIOOGSTADE. TE I P. R. J Cartcs de Visites Lithographiées, de 2 a 4 fr. le 7.. van Buitengewoon® schoonc en zware BOOME N o MAETSCAPPY der VEREENIGDE EIGENAERS voor .verzekering TEGEN BRAND, Te Brussel, Feu/ne, by Cnvatzs Bdtasvï. Schoonen -.■si TE R0DSBRUGGE-HARING3E. Aenzienlyken <8 A. G. x> BELGISCHE MAETSCHAPPY van algenieene assurantiën tegen brand. Arnold van Gonsdale door Any. schepper. Hoe men schilderis door Eny. Zctlernam. De schildburgers door Ludwig Ticck. Verhalen, door Van Iluckclingen. De Sinokkelaers, door Johan Van Hol ter dam De dochter des Visschers, door Johan Van Iloiterdam. Moeder Lysbeth, door E. Van Dricssche. I)e Veroordeelde door E. Van Dricssche. De loleiingen onder Napoleon door Pieter Geiregat. Verbalen nil don oudeu ty«l, door den zclven. Freê-altyd-'wys, door den zclven. Verhalen voor kinderen, door den zclven. Geld of liefde, Zedenroman door Desire Delcrout. Agendas, Calendriers etc. pour 1858. Provincialen Wegwyzer voor 18.58. Brugschö, Dixniudsche,enSnoecks Alma nakken en Plakalmanakken voor 1858. Wacr onder Eiken, Wilgen, Olmen, Klim mers, Hollanders, Esschen en Abeelen Schoen- en Leerzemaker tc Veurne, a IB 7 0 betaling, mits stellende solvhbelc incdc- volkomande acn al do verkoopvoor- A. G. BRUXELLES. 00 00 00 80 00 50 2» 63 36 1 6 0 GROOTS VAN BO® Si. to* cfl' Tb BRUXELLES. <8 Agentschap is 11 SCHOONE 16 tronken, voor C.3 zware populieren en brandhout. N. B. Te vergaderen aen de herberg den Bnrg- molcn.Door de nabyheid van genielden steenweg en lu i water aen ’t gehucht Elsendaiume, allerge- niakkelykst voor het vervoer. Op lyd van betaling, mits stellende solvente borgen of niedekoopers, cu kouditien als dan voorlelezen. VAN TER DORPPLAETS VAN VINCHEH. Koper- en Blikslager,Stovcinakcr, Zink-, Lood- cn Mekaniekwerker, to Vinchem Hackt het publyk bekend dat hy alle slach van Pompen inaekl in eerste kwaliteit gewaerborgt, en betaelbaer naer genoegzame ondervinding. Jlenstgga kst cooit. van voormelde Op Dingdag, 10 January, 1856, op de u«r des middags, juist te beginnen, zal den Notaris BEERNAERT, to Alveriiighcin, openbaer verkoopen, Wacr onder cr zich een Eik bevind van 2 nieters 40 centimeters dikte, allen staeudc op de hofstede genaenid de Kasticl-Uo/slcdc bewoond door sieur Louis Lcbleu, en op t land gebruikt door sieur Carolus Chaerel, beido ter dorpplaets van Vinchem. Door den steenweg allergciuakkelykit voor den vervoer. Te vergaderen op voormelde Kas teel-Hofstede. Optydvan’ koopers en waerden. Op Macndag, 1 February, 1858, niet middag-uer juist te beginnen, zal eronder de directie van den Notaris BEERTIAERT, te Alvcringhcm, met bevoegd ministerie, ter hofstedc-landcn gebruikt door do weduwe Pieter Fagoo, oost naby de dorpplaets van lloo[;siade, dus, op weinig afstand der kalsyde van V/umuop Ypre, gehouden worden openbare veiling van Beslaendc in A 48 Eiken, waeronder twee molen-slaken, dry andere iriolen-assen, en ruim een 'derde der overige 38, doorgaens ter dikte van een meter 80 centimeters kuipers boomen; B.15 olmen, 7 hollanders, 4 esschen, 4 kerse laren, 2 abeden en een klemmer. Behalve een zeer klein gedeelte dezer aen ’t letter B vermelde boomen, die slechts rond ccn nieter 50 centimeters dik zyn, hebben de andere al van 2 meters tot 2 meters 75 centimeters omkringen onder deohneu zyn er dienstig voorpestcls. Op Maandag 18" van January, 1858, op de verkochte landen der hofstede gebruikt geweest by wylen sieur Jacobus Carton, gelegen te Rou.brugge-Haringhe, van westen het Haendekot en de Watou-straet. Veiling van 73 koopen Boomen, bestaendein veele sclioono eiken, olmen, abeelen,wilgen, popelieren cn linden, dienstig voor de constructie, molenaers, timmerlieden, wagenmakers, klompkappers en andere werken. To vergaderen op d’hofplaets hofstede. Op lyd van betaling, mits stellende solvable mede- koopers, tot den 1 July, 1858,den 10 p. •/.en gewoone bespreken, com pant te betalen. Zy verzekert tegen brand en het vuer des hemels, alle Goederen zoo alsGebouwen, Meubels, Vcld- vrngten, Vcc en Koopwarenmits geringepremien. De schaden worden coinptant betaald zoo haest de zelve zyn vastgesteld. Sedert haer bestaen heeft deze mactschappy in het arrondissement Veurne meer dan voorG0,00Ó francs brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.‘ PIERRET, deur waarder, Nieuport-straetn.’ 9. Heeft de eer het publyk bekend to maken Jat hy komt te ontvangen een geheel assortiment A11ERI- KAEh'SCEE OVERSCHOEN in Caoutchouc, eerste kwali teit, voor mannen, vrouwen en kinderen; aen zeer gematigde pryzen. lly beveelt zich in de gunst van een-ieder. Dynsdag 26 Januarius 1858, ten een ure naer mid dag, °P de hofstede bewoond door Carolus Ludovicus Blanckaert, en opeenepartyeZaailand loebehoorende het bureel van Weldadigheid gebruikt door Carolus Ludovicus Feys, by de herberg deu Groenen Boom gaard. Waer onder eyken van meer dan vnn twee meters in den omtrek, fyno olmen en wilgen voor wagen makers, abeelen dienstig tot zagen van Bard, hard en zogt brandhout. Op tyd van betaling mits borg. van Mi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1