VAN VEÜRKE B O Eiï E N 1 EO O BI EN, E2 0 OMEN, BOOMEN, KOOPDAGEN KOOPDAG KOOPDAG 75 koopen Boomen KOOPDAG 85 koopen 90 koopen boomen N.r 1682. ZATERDAG 16 JANUARY 18Ö8. TE BEKOMEN BY DE DRUKKERS DEZER, TE HOOGSTADE. I)e- TB POLLINCHOVE. TE POLLINCIIOVE. Buitengawoone schoone en zware 2 3 4 5 6 7 8 Agendas, Calendriers etc. pour 1858- Provincialen Wegwyzer voor 1858. Brugsche, Dixmudsche,enSnoecks Alma nakken en Plakalmanakken voor 1858. --- Cartes de Visites Lithographiées, de 2 ;i 4 fr. Ie 7.. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Arnold tchepper. Hoe men schihleris door Em;. Zctlernarn. De schildburgers door Ludwig Tieck. Verhalen, door Pon Iluckclingen. Do Smokkelaers, door Johan Van Bot terdam. De dochter des Visschers, door Johan Van Botterdam. Moeder Lysbeth, door E. Van Driesschc. De Veroordeelde door E. Van Driessche. De lotelingen onder Napoleon door Pieter Gciregdt. Verhalen uit den ouden tyd, door den zei ven. Freè-altyd-wys, door den zelven. Verhalen voor kinderen, doordenzelven. Geld ol liefde, Zedenroman door Désiré Belcroix. Waer onder Eiken, Wilgen, Olmen, Klim mers, Hollanders, Esschen en Abeelen TER BORPPLAETS VAN VINCHEM. van Gonsdalc door Aug. HAKHOUT EN PLANTSOENEN, In de zoogenoemde Fokkewtrve-bosschen, TE ALVERINGHEM. 32/ JAER, en algemeens Tijdingen, Marktpryten en Ilandelzaken. Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. 157 KOOPEN 72 KOOPEN het ryk. Voor stad ABNZIENELYKE hii-ihunii. i t ilgje (brandhout) koop eon, by do l van 43 43 43 29 29 29 5ü GROOTE GROOTE Aenzienlyken Prys tan insebryving, BETAELBAIR VOOROP; 6 franks jaer». S fr. 25, 6 rasenden. 1 fr. 75. S tonenden. 7 franks 'sjaer.. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 tonenden. 2 fr. 25 3 maenden. VoorFrankryk 11 fr.20 ’sjaer». VAN -PQO4H.- VAN Op Maandag, I.*1" February, 1858, met middag-ucr juist te beginnen, zal er onder de directie van den Notaris EEERNAERT, te Alveringhem, met bevoegd ministerie, ter hofstede-landen gebruikt door de weduwe Pieter Fagoo, oost naby de dorpplaels van Hoogstadc, dus, op weinig afstand der kalsyde van Veurne op Ypre, gehouden worden openbare veiling van Bestaende in A 43 Eiken, waaronder twee molcn-stakeu, dry andere molen-assen, en ruim een derde der overige 38, doorgaens t«r dikte van een nieter 80 centimeter» kuipers boomen B. 15 olmen, 7 hollanders, 4 esschen, 4 kerse laren, 2 abeelen en een kleumer. Behalve een zeer klein gedeelte dezer aen ’t letter B vermelde boomen, die slechts rond een meter 50 centimeters dik zyn, hebben de andere al van 2 meters tot 2 meters 75 centimeters oinkring en onder de olmen zyn er dienstig voor pcstels. C. 3 zware populieren en 18 tronken, voor brandhout. N. B. Te vergaderen aen de herberg den Berg muien. Door de nabyheid van gemelden steenweg en liet water aen 't gehucht Elsendamme, allerge- luakkelyksl voor het vervoer. Op tyd van betaling, mits stellende solvente borgen of medekoopers, en konditieu als dan voortelezcn. Het hakhout met 2,146 schoone Plantsoenen, staande in bovengemeld deel Bosch, groot 11.3-04-81, verdeeld in de volgende 8 loten, beginnende aen den ingang, westgaende: Koop 1 groot 87 aren 55 cent, met 482 Plantsoenen. 78 279 78 200 78 220 18 240 18 247 13 233 88 245 Schoonen van Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraat N? 34, te Veurne, en op al do postkantooren van Insertion, 15centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.’ Allo aflicbcn, by do uitgevers van dit blad gedrukt, wordsa ttiMAEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vraclitvry toe te zendon. Op Macndag, 8 February, 1858, met middagucr juist te beginnen, zal den Notaris EEERNAERT, te Alycringhein, in ’tgedeelte van gezegde Bosschem houdende aen het uitgereden parccel genoemd den Boogenuker, gelegen in ’tzclfde Alveringhem, noord west nevens de zandstraet, leidende van 't gehuchte Foriheni naer de Kruisse-abeel Koopdag houden van 104 Abeelen, doorgaens ter dikte van 1 meter 60 centimeters. 155 Eiken, waer onder een 25-tal, 1 meter 30 centimeters tot 1 meter 60 dikte; do andere heb bende slecht dooreen rond een meter orakring. En 16 hollanderkens, olmjes en wilgje (brandhout) allen verdeeld in 101 koopen. Te vergaderen in de dreef, aen zandstraet. En op Donderdag, 114" February, 1858, om 2 ure namiddag juist, ter herberg van 5.’ Joseph, be woond door Eduard Bevitte, op het gehuchte Forthem, gemeente Alveringhem, zal voornoemdeu Notaris BEWNAEBT, openbaar verkoopen: Dynsdag 26 Januarius 1858, ten een ure naer mid dag, op de hofstede bewoond door Carolus Ludovicus Blanckasrt, en opeenopartyeZaeiland toebehoorendo het bureel van Weldadigheid gebruikt door Carolus Ludovious Feys, by de herberg den Groenen Boom- gaerd. Waer onder cyken van moer dan van twee meters in den omtrek, fyne olmen en wilgen voor wagen makers, abeelen dienstig tot zagen van Bard, hard en zogt brandhout. Op tyd van betaling mits borg. id. id. id. id.C id. id. id. Aengczien deze party Bosch in Zaeiland zal worden gebragt, zullen, behalvedé voorenbekendu gekavelde boomen en do in den omtrek getcekcnde oiu to bly— ven staen, al do andere houtgewassen aldaer ten verkoopdagc te bevinden, medeverkocht worden. lot nadere inlichtingen begeve men zich by den boschbewaerder Jas Callins, nevens do oude Fokke- wervedreof naby den Loodyk. Alles op tyd van betaling, mits stollende solvabele medekoopers. A. Woensdag 8 Februarius 1858, ’s middags, op de llofgtede gebruikt door Louis Pil, by de herberg den Gaepaert, langst do Manie-straet, leidende naer de Loobrug, Eiken, olmen, abeelen (wier onder een van moor dan drie meters in den omtrekpopulieren en wilgen. B. Donderdag 4 Februarius 1858, ook 's middags, op de Hofstede gebruikt door Franciscut Pil, by de herberg den groenen Boomgaerd. Eiken, olmen en wilgen. Op tyd van betaling, mits borgstelling. Op Dingdag, 19 January, 1858, op de uer des middags,juisttebeginnen,zal den Notaris EEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verkoopen, Waer onder er zich een Eik bevind van 2 meters 40 centimeters dikte, allen staende op de hofstede genaemd de Kasleel-llofslede bewoond door sieur Louis Lebleu, en op ’t land gebruikt door sieur Carolus Chaerel, beido ter dorpplaets van Vinchem. Door den steenweg allergemakkelykst voor den vervoer. Te vergaderen op voormelde Kasteel-Hofstedc. Op tyd van betaling, mits stellende solvabele mede koopers en volkomende aen al de verkoopvoor- waerdmi.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1