K VEURNE B O O 1 E N H U 3 TL E N J h- KOOPDAGEN KOOPDAG 5 75 koopen Boomen ZATERDAG 25 JANUARY 4858. JA ER Prys TE IIOOGSTADE. I A HAKHOUT EN PLANTSOENEN, In de zoogenaamde Fokkeuerve-bosschcn, TE ALVERINGHEM./ Buitengowoonc schoone en zware oom LICITATIE-VERKOOPING van schoone ERVEN EN CYNSGRONDEN, TBAVE3APPELLE, OP DE DORPPLAETS. Blad voor Annonccn, Landbouwnieuws, politieke t en algemeens Tijdingen, Marktprgien en Ilandelzaken. Een Nummer, en een Supplement op half jjlad, per week. xY.r *685. Voor itad dit blad gedrukt, worden ▼oor verkoop- i ter GROOTE VAN Aenzienlyken ▼an MET blad, OojUlraet van het ryk. 7 van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 0 franks ’s jaers. 3 fr, 25, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachlvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk11 fr. 20 ’s jaers. Op Maendag, 8 February, 1858, met middaguer juist te beginnen, zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, in ’tgedeelte van gezegde Bosschem houdende aen het uitgeroden parceel genoemd den Uoogenaker, gelegen in ’tzelide Alveringhem, noord- Mcn abonneert zich op het bureel van het N.* '34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, IScenlimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 e.’ Alle aflichen, by de uitgevers van atxiiiEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. paelstaek tot op den höekgevcl, en zoo voorts lang» dien gevel niet de' erve van voornoemden Vauhoulte, op regte streep tot op eenen houten paelstaek zich bevindende ten oosthoeke der vermelde kleine haeg. In cynspichte gehouden door sieur Hendrik Lonckc. De titels van eigendom, het kohier van waerden van het regterlyk Vonnis, berusten studie van voörnoemdcn Notaris BEERNAERT. Derde koop. Een schoon en ruim Hui/, geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen, ziun -n- gesleld uit woonkamer, beste kamer, keuken, kelder voute en zolder, alsmede citern au schuer, ten west- einde, ook gebouwd in steen met de gevels, en afge slagen met berd ten oosten, en geheel bedekt met pannen, met verdere alhanglykheden, benevens 6 aren 30 centiaren Erve, onder voorhof, kour en Hovenierland, hier mede gaende, gestaen en gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, van zuiden vo.ir- hooidenue met het voorhof op den Burgweg; palende van westen op hel voorhof aen de erve der ver koop rs-.icilaiilen, zyn.Ie den cynspacht van voor- genoemdeu sicur Steen, nog van westen, met het Hovenierland der verkóopers-licitanteu, op regte streep van een houtten pael, staande ten noorden buiten de haeg op deït boord van den spletgracht, van noorden met hel hovenierland der ver- koupers-lieiiahten, aeu het gras van Amandus Mor- lion, buiten de haeg, welke haeg alhier geheel is luedegaende op gaiiseh hare lengde, van oosten op hel voorhol, aen hol huis der verkoopers-lici- tanlen, bewoond door Norbert Dentaziere, op twee houtten paelslaken van het zuiden naer het noorden: nog van oosten met het hovenierland aen dezelve erve der verkobpers-licitantcn, gebruikt door denzelven Detnaziere, op regte streep van eenen houten pael, slaende ten noorden buiten de haeg, op den boord van den spletgracht. Uil Huis is hetgeen alwaer Carolus Josephus Jlorael overleden is, en is thans onbewoond. I'ieroe koop.Een neten kloek Huis, gebouwd iu steen en bedekt met pannen, zamengesteld uit woonkamer, keuken, voute, kelder en zolder, als mede waterbak, pompe, vertrek en stalling in berd, achter hel Huis, en verdere afnaulykheden, benevens 2 aren 50 centiaren Erve, ouder voorhof, kour en hovenierland, hier medegaende, slaende en gelegen ter dorpplaets van Avckappclle, van zuiden voor- hoofdende met het voorhof op den Burgweg, alsmede nog van zuiden, met het hovenierhof dezer erve aen den grond der vcrkoopers-licilanten, in cyns ge houden door sieur Hendrik Loncke, scheidende op eeno levendige haeg, aen do verkóoperi-licitanten behoorende cu hier inedegacnde, palende van westen vóór hel huis op twee houten paelslaken van westen aeu hel hovenierland van voorgaenden koop, van aen den gevel van dit te verkoopen Huis, op regte streep naer hel noorden op houten paelstaek, slaende buiten de haeg, op den boord van den spletgracht, de haeg hier medegaende zoo verre deze erve slrekt. Van noorden met het hovenierland van dezen koop, aen het gras van Amandus Jlorlion, builen dé haeg; welke haeg alhier inedegaet, lol zoo verre dete erve strekt. Van oosten met het hovenierland dezer erve aen degene van Amandus Jlorlion, scheidende op eene gemeene haeg. In gebruike door Norbert Demaziere, werkman te Avekappelle, ad 60 franks by jare, tot 1 Mei 1858. Ky/de en laetstg koop. Eene hoeveelheid van een are dry en twintig centiaren Erve, op welke een Huis staet en verdere gebouwen, toebehooretide aen sieur Ueildrik Loncke, landbouwer te s’Heerwilletuscap- pelle, gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, palende van zuiden met den te verkoopen grond, de burgweg- straet; van westen den grond en erve van den voor gaenden koop, scheidende op ecu paelstaekje ter straet, op regte steep noordwaerts tot het midden van den gevel in scheiding van het huis van voorgaenden koop, en voortsgaende al door den huize van ge zegden Loncke op den achterkour met half gevel muur van den huize van voorgaenden koop, op regte streep tot aen de haeg. Van noorden de haeg, en daer buiten het hovenierhof van den voorgaenden ko.ip, en van oosten ter straet, een weinig erve van sieur Joannes Vanhoutte, scheidende op houten Op Maendag, I?1" February, 1858, niet middag-uer juist te beginnen, zal er onder de directie van den Notaris BEERUAERT, te Alveringhem, met bevoegd ministerie, Ier hoi'stede-landen gebruikt door de weduwe Pieter Fagoo, oost naby de dorpplaets van Hoogstade, dus, op weinig afstand der kalsyde van Vcurneop Ypre, gehouden worden openbare veiling van Bestaende in X 43 Eiken, waerönder twee molen-stakett, dry andere molen-assen, en ruim een derde der overige 38, doorgaent ter dikte van een nieter 80 centimeters kuipers boomen B. 15 olmen, 7 hollanders, 4 esschen, 4 kerse laren, 2 abeelen en een kleumer. Behalve een zeer klein gedeelte dezer aen ’t letter B vermelde boomen, die slechts rond een meter 50 centimeters dik zyn, hebben de andere al van 2 meters tot 2 meters 75 centimeters omkringjeu onder de olmen zyn er dienstig voor peslels. C. 3 zware populieren en 16 tronken, brandhout. N. B. Te vergaderen aen de herberg den Burg- rnolen.Door de nabyheid van gcmelden steenweg en het water aen 't gehucht Elsendamme, allerge- makkelyksl voor het vervoer. Op lyd hui betaling, mits stellende solvente borgen of medekoopers, en kondilien als dan voortelezen. Op Donderdag, 18 February 1858, tendry ure namid dag ler herberg «si» l'apeyuei, bewoond door Hendrik Kegels, binnen de gemeente Veurne, seklie b wes ter, ion, langs du kalscide van Veurne na. i l'ei vyse, »ai den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Atve- ringh. in, krachtens oklroot verleend door ue liegl- b. iuk .au eersten uenleg rilling houdende te Veurne, ten ovi rslacii van dun heer Vrederegtcr des kantons Veurne, en ten verzoeke van wie zulks belangt, over- gaen lol de openbare verkooping, in eenc enkele zitting, iiidicn hel plaels geeft, van de volgende goederen (iemeente Avekappelle. Eertle koop. Een Grool en Ruim Huis, ten dienste van Hei berg, genaemd de toren van Duinkerks benevens de hoeveelheid van vyiïicn aren 31 cent. Erve, ouder b bouwden grond, hovenierland engrond vóór hel Huis aen de straet, alle» gestaen en gelegen tér dorpplaets van Avekappelle, langs den Burgweg. Palcudevan noorden mei hel hovenieriaud aeu ’tgras van Amandus Jlorlion, van ooslen mei den gevel van d. o luren van Duinkerk», en voorst zuid- waerts gaendu op regie streep, in ’igeschció der erve h< r verkoopers, met eenen paelstaek lol buiten de haeg, lot op den boord van hel spletgrachljc, alwaer zich eenen pael bevindt, deze even vermelde haeg aidu-gclieel in hare lengde tuedegaende tol op den boord van hel grachtje, alwaer ten wesikauto ook ci-ne i pael te vinden is; van oosten, hel huis loe- behoorende aeu Pieter Steen, welke grond waerop hetzelve g 'bouwd is ook toebehoorl aen de verkoo- pers-licitanten,nog van zuiden voorhoofdendo met het huis en de voute op den Burgweg, nog van zuiden mei bel hovenierland aeu hel huis en do hoving van mevrouw Dubois, te Veurne, en aen den huisgrond van Engel llubbrcehl, van weslen met de voute en hel hof, a«n het huis en hof van gciegdo mevrouw Dubois, alsook nog aen eenen wegel, in den titel gimoemd Veurne-weg, daerover zaeiland van madame Dantricourt-Vancaillie, te Brugge. Be woond door Pielsr Bcyen, herbergier, mei pacht tul 1 Jlei 1862., Tweede koop. - Eenc hoeveelheid van 2 aren 21 centiaren Cyusgrond, op welke een Huis slael en andere Gebouwen, loebehoorende sen sieur Pieter Sleeii, gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, Jangs den Burgweg, palende met den te verkoopen Grond, van zuiden op den Burgweg, van ooslen met een ge deelte van d n huisgevel van Sr. Steen aen de erve van de vcrkoopers-licilanten, alsmede van oosten met •’en gedeelte van den stal van sieur Steen, aen de erve tlerzehe verkoopers-licitanten, ett nog van oosten met hel stal en de erve aen de erve der verkoopers- licitanieu van westen melden gevel van den huize van sieur Steen, sen den Toren van Duinkerke, alsook van westen, aen den gevel der stalling en van den bakoven aen dezelve erve der verkoopers-lici- tanlen, zyndc den Toren vau Duinkerke, en van noor den aen liet hovenierhof, wezende erve oer ver- koopers-ïicitanleii, aldaer scheidende titel afgeslagen planken iii berd. In cynspachte gehouden door sieur Pieter Steen, bakker aldaer, lot laetsten April 1868, mits 11 fr. 62 c. by jare, boven dc belastingen. centiaren Cyusgrond, op welke Avekappelle, langs

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1