VAX VEURNE. BOO 1TE 1 H U I L E N B O O M E X A EX HET KOOPDAG E*N KOOPDAG asaggmaaii 5 9 TE I I HAKHOUT EN PLANTSOENEN hi de zootjernietnde l'oldêeieerve-boxnehen. AlVERlNGHE.il. LICITAT1E-VERKOOPING van schoone ERVEN EN CYNSGRONDEN, TE AVEKAPPELLE, OP DE DORPPLAETS. I 1 TE IIOOGSTAEDE, Tusschen den Gacpaerd en de Linde. Van juist 100 koopen Boomen, WOENSDAG 27 JANUARY 1858. SUPPLEMEM ABVEKTBTI .t juist te beginnen, zal er door de direktie van den i 1 meter 60 0 I koop, sieur verkoop- i ter GROOTE VAN Op Donderdag 4‘*,° February,, 1858, met middaguer MET over- en kele volgende VAN En op Donderdag, 1 I4*" February, 1858, om 2 ure namiddag juist, ter herberg van S.‘ Joseph, be woond door Eduard Deurtlteop het gehuchte Forlhem, gemeente Alveringhem, zal voornoetudeu Notaris BEEREAEET, openbaer verkoopen; paelstaek lot op den lioekgevel, en zoo voorts langs dien gevel met de erve van voornoemden Vaiihoulte, op regte tn ep tol op eenen houten paelstaek zich bevindende ten oosthoeke der vermelde kleine haeg. In cynsp.mhte gehouden door sieur Hendrik Loncke. De titels van eigendom, het kohier van i waerdeu yan het regterlyk Vonnis, berusten studie van voornoemden NotarisBEERNAERT. ■BMUKKUCUULZtMKKESIKSBBIXAnnnsaBaBI— Notaris BEERNAERT, te Alveringem, met bevoegd ministerie, koopdag worden gehouden, ten verzoeke van Charlet Lobbedeylandbouwer te Iloogstaede, en zulks op de hofstede en landen door hem aldaer gebruikt, Bestaende in populieren, olmen, abeelen, klim mers, wilgen, eenige eiken en een essche. Te vergaderen op de Hófplaets van Lobwiey. Op tyd van betaling, mits stellende solvabele mede- koopers, en volkomende aen al de konditien. ——Ml—imiwm ««iwimnirtirtrrrrf m—at j MiimimriaTxurwtur»?-ranarai«tv—muta— Op Maehdag, 8 February, 1858, met. middaguer juist te beginneil; zal den Notaris ÏÏEERNAERT, te Alveringhem, in ’t gedeelte van gezegde Bosschem houdende aen hel uitgereden parceel genoemd den Hoogena^.er, gelegen in ’t zelfde Alveringhem, noord west nevens de zandstraet, leidende van ’t gekuchte Forthem naer de Kruisse-abeol Koopdag houden van 104 Abeelen. doorgaans ter dikte van centimeters. 155 Eiken, vvner onder een 25-tal, 1 nieter 30 centimeters lot 1 meter CO dikte; de andere heb bende slecht dooreen rond een meter omkring. En 16 hollanderkehs, olmjesen wilgje (brandhout) allen verdeeld in 101 koopen. Te vergaderen in de dreef, aen koop een, by de zandstraet. Op Donderdag, IBFebruary 1858,tendr\ ure namid dag ter herberg den l’apegaci, bewoond door Hendrik Krwii, binnen de gemeente Veurne, seklie Bevve.s- ti Tpoort, tangs de kalscide van Veurne naer Pervysc, zal den Notaris BEERNAERT, ter resident! van Ai>< - riiighein, krachtens oklroot verleend door e Regt- bank vnn eersten aenleg zitting houdeade t Veurne, ten oveislaeii vim den heer Vrederegter des kantons Veurne, en ten verzoeke van wiczulks belangt, gacn lot de openbare verkooping, in uc zitting, iiidien hel plaets geeft, van de goederen Derde koop. Een schoon en ruim Huis, geheel gebouwd ui steen en gedekt met pannen, zatnen- gesteld uit woonkamer, beste kamer, keuken, kelder voute en zolder, alsmede citern «n schuer, ten west-’ einde, ook gebouwd lusteen met de gevels, en afge-? slagen met berd ten oosten, en geheel bedekt met pannen, met verdere afhanglykheden, benevens 6 aren 30 centiaren Erve, onder voorhof, kour en Hovenierland, hiei mede gaendc, gestaen en gelegen ter dorpplaels van Avekappelle, van tuiden voor- hoofdendu met liet voorhof op den Burgweg; palende van westen op hel voorhof aen de erve der ver- koopers-licitaiilen, zynde den cynspaclit van voor-' genoemden sieur Steen, nog van westen, met het hovenierland der verkoopcrs-licitanten, op regie streep van een houllen pael, staende ten noorden buiten de haeg op den boord van den spletgracht, van noorden met hol hovenierland der ver- koopcrs-lieilanlen, aen hel gras van Amandus Mor- lion, bulten de haeg, welke haeg alhier geheel is laedeg.icnde op gansch hare lengde, van oosten op het voorhof, aen het huis der vcrkoopers-lici- lanteii, bewoond door Norbert Deniaziere, op twee houllen paelslaken van hel zuiden naer het noorden:! nóg van oosten met het hovdniérfand acn dezelve erve' der verkoopcrs-licitanten, gebruikt door denz dven Deniaziere, op regte streep van eenen houten paal, staende ten noorden buiten do haeg, op den boord van den spletgracht. Dit Huis is hetgeen alwaer Carolus Josephus Moracl overleden is, en is thans onbewoond. Kierde koop. hen net tn kloek Huis, gebouwd in steen en bedekt met pannen, samengesteld uit woonkamer, keuken, voute, kelder en zolder, als mede waterbak, pompe, vertrek en stalling in berd, achter hel Huis, en verdere afhaulykhedeti, benevens 2 aren 50centiaren Erve, ouder voorhof, kour en hovenierland, hier medegaende, staende en gelegen ter dorpplaels van Avekappelle, van zuiden voor- hooldeiide met het voorhof op den 'liurgweg, alsmede nog van zuiden, met hel hovenierhof dezer erve aen den grond der verkoopers-licilantcn, iu cyns ge houden door sieur Hendrik Loncke, scheidende op eene levendige haeg, aen de verkooperi-licitanteu behoorendeen hier medcgacnde, palende van westen vóór het huis op twee bouten paelslaken van westen aen hel hovenierland van voorgaenden koop, van aen den gevel van dit te verkoopen Huis, op regte streep naer het noorden op houten paelstaek, stacnii buiten de haeg, op den boord van den spletgracht, d.; haeg hier medcgacnde zoo verre deze erve strekt. I an noorden met liet hovenierland van dezen koop, aen het gras van Amandus Morlion, buiten dé haeg; welke haeg alhier medegael, tot zoo verre deze erve strekt. Van oosten met het hovenierl.md dezer erve aen degene van Amandus Morlion, scheidende op eene gemceuo haeg. In gebiuike door Norbert Demaziere, werkman te Avekappelle, ad 60 franks by jare, tot I Mei 1858. I ijfdeen laetste koop. Eene hoeveelheid v»n een are dry en twintig centiaren Erve, op welke een Huis staet en verdere gebouwen, loebehoorende aen sieur Hendrik Loncke, landbouwer te s’Hecrwillemscap- pelle, gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, palende van zuiden niet den te verkoopen grond, de burgweg- straet; van westen den grond en erve van den voor- gaenden koop, scheidende op een paelstaekje ter straet, op regte steep noordwaerls tol het midden van den gevel in scheiding van het huis van voorgaenden koop, en voorlsgaende al door den huize van ge zegden Loncke op den achterkour met half gevel- ineur van den huize van voorgaenden koop, Op regte streep tot aen de haeg. Van noorden de haeg, en daer buiten het hovenierhof van den voorgaent]eJ<’ en van oosten ter straet, een weinig erve van Joannes Vanhoutte, scheidende op houten Gemeente Avekappelle. Eente koop. Een Groot en Ruim Huis, leti dienste van Herberg, genaemd do toren van Duinkerke benevens de hoeveelheid van vyilicn aren 31 cent, f.rve, onder bebouwden grond, hovenierland engrond voor hel Huis aen de straet, alle» gestaen en gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, langs den liurgweg. i'.ilvmlo van noorden met het hovenierland aen ‘tgras.vnu Amandus Morlion, van oosten met den pevel van den i oren van Duinkerke, en voorst zuid- vacrts gaende op regte streep, in Tgesehcid der erve der verkoopers, met eenen paelstaek tol buiten de haeg, lol op den boord van het splclgraehtje, alwaer zich eenen p iel bevindt, deze even vermelde haeg aldus geheel in h.iro lengde medegaendc lot op den boord van tiet grachtje, alwaer ten westkante ook cellen p iel te vinden is;van oosten, het huis loc- bohoorende aen Pieter Steen, welke grond waerop hetzelve gebouwd is ook loebehoorl aen de verkoo- pers-lictlanleii, nog van zuiden voorhoofdende met tiet huit en de voute op den Burgweg, nog van zuiden met het hovenierland aen hel huis en de hoving van mevrouw Dubois, le Veurne, en aen dén huivgrond van Engel Rubbrecht, van westen met dc voute en hel hoi, aen liet huis en hof van gelegde mevrouw Dubois, alsook nog aen eenen wegel; in den titel genoemd Veiirne-weg, daerover zaeiland van madame Dantricourt-Vaiicaillie, te Brugge. Be woond door Pieter Beyen, herbergier, met pacht tot 1 Mei 1892. weede koop. Eene hoeveelheid van 2 aren, 21 centiaren Cynsgroml, op welke een Huis staet en ■indere Gebouwen, loebehoorende aen sieur Pieter Steen, gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, langs Gen liurgweg, palende met den te verkoopen Grond, van zuiden opden Burgweg,van oosten met een ge drein; van den huisgevel van Sr. Steen aen de erve van de verkoopcrs-licitanten, alsmede van oosten met ven gedeelte van den stal van sieur Steen, aen de erve derz.-iv,, vet koopers-lieitanten, en nog van oosten met het stal en de erve aen de erve der verkoopers- licitanten van westen metden gevel van den huize van sieur Steen, aen den Toren van Duinkerke, alsook van westen, aen den gerei der stalling en van den bakoven aen dezelve erve der verkoopers-liei- tanten, zynde den Toren van Duinkerke, en van noor den aen hel hovenierhof, wezende erve der ver- koopers-licilanteii, aldaer scheidende met afgeslagen planken in berd. Li cynspachte gehouden door.sieur Pieter Steen, hakker aldaer, tot laetsten April 1868, mits 11 fr. 62 c. by jare, boven dc belastingen. i%’. •Ai ■'4

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1