EI IJ I Z E N B O O ffl E K B O SS E VAN V EU II NE r k- KOOPDAG KOOPDAG Leest hier 75 koopen Boomen ld ai ra algemceno Tijdingen, Marktpryzen ZATERDAG 6 FEBRUARY. 5 HOOGSTADE. TE I r LICITATIE-VERKOOPING van schoons ERVEN EN CTNSGRONDEN, TE AVEKAPPELLE, OP DE DORPPLAETS. TE ÏJOOGSTAEDE, Tusschcn den (lacpacrd en de Linde. De Koopdag van Boomen op de hof stede en landen van Sr. Lobbedcy, te Hoog- stade die vastgesteld was op Donderdag, 4'“ February, is, uit hoofde dat er andere koopdagen op hetzelfde datum in de om streken plaets hebben, verschoven tot op Blad voor Annoncen, Landbouwniemvs, politieke en Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. N.‘ 34, te Veurne, en op al de postkantooren en Handelzaken. Van juist 100 koopen Boomen, Buitengewoone schoone en zware ZATERDAG SO JANUARY 18Ö8. N.r 1084. 1 i Voor stad Brieven tor Huig sieur MMOCTi;W*TIWMITsnxtKMJW .11 IM II1I H III M—IBI Aenzienlykeu blad, Ooststrset van het ryk. MET VAN Prys van inscbryving, BETAELBAER VOOROP 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankry k 11 fr. 20 ’sjaers. Op llaendag, l.‘“** February, 1858, met middag-uer juist te.beginnen, zal er onder de directie van den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, met bevoegd ministerie, ter hofstede-hnden gebruikt door de weduwe Pieter Fagoo, oöst naby de dorpplaets van Uoogstade, dus, op weinig afstand der kalsyde van Veurne op Ypre, gehouden worden openbare veiling van Bestaende in 43 Eiken, waeronder twee molen-stakeu, dry andere molen-assen, en ruim een derde der overige paelstaek tot op den hoekgeve), en zoo voorts langs dien gevel met de erve van voornoemden Vanhoutte, op regte streep tot op eenen houten paelstaek zich bevindende ten oosthoeke der vermelde kleine la eg. In cynspachte gehouden door sieur Hendrik Loncke. De titels van eigendom, het kohier van verkoop- waerden van hel regterlyk Vonnis, berusten studie van voornoemden Notaris BEERNAERT. Derde koop. Een schoon en ruim Huif, geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen, zaïuen- gcsteld uil woonkamer, beste kamer, keuken, kelder voute en zolder, alsmede citern an schuer, ten west- einde, ook gebouwd in steen met de gevels, en afge- slageti met berd ten oosten, en geheel bedekt met pannen, met verdere afhanglykheden, benevens t> aren 30 centiaren Erve, onder voorhof, k’our en lloionierland, hier mede gaende, gestaen en gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, van tuiden voor- hoofdendc met hel voorhof op den Burgweg; palende van westen op bel voorhof aen de erve der ver koopers-licitanlen, zynde den cynspacht van voor- geuoeiuden sieur Steen, nog van westen, met het hovenierland der verkoopers-licitanlen, op regto streep van een houllen pael, staende ten noorden buiten de haeg op den boord .van den spletgracht, van noorden met hel hovenierland der ver- ko >pers-ln:itanten, aen het gras van Amandus Mor- lion, buiten de haeg, welke haeg alhier geheel is medegaende op gansch hare lengde, van oosten op hel voorhol, aen hel huis der verkoopers-lici- tanteu, bewoond door Norbert Deniaziere, op twee houttun paelslaktm van hel zuiden naer het noorden: nog van oosten met hel hovenierland aen dezelve ervu der verkoopers-licitanlen, gebruikt door denzelven Deniaziere, op regte streep'van eenen houten pael, staende ten noorden builen du haeg, op den boord van den spletgracht. Dit Huis is hetgeen alwaer Carolus Josephus Morael overleden is, en is thans onbewoond. k'ieroe koop.Een neten kloek Huis, gebouwd in steen cu bedekt met pannen, zamengesteld uit woonkamer, keuken, voute, kelder en zolder, als mede waterbak, pompe, vertrek en stalling in berd, achter hel Huis, en verdere afhanlykheden, benevens 2 aren 50 centiaren Erve, ouder voorhof, kour en hovenierland, hier medegaende, staende en gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, van zuiden voor- hoohleiHle met het voorhof op den Burgweg, alsmede nog van zuiden, met het hovenierhof dezer erve aen den grond der verkoopers-licitaiiten, in cyns ge houden door sieur Hendrik Loncke, scheidende op eene levendige haeg, aen de verkoopers-licitanlen behoorende en hier medegaende, palende van westen vóór het huis op twee houten paeistaken van westen aen het hovenierland van voorgaenden koop, van aen den gevel van dit te verkoopen Huis, op regte streep naer hel noorden op houten paelstaek, staende builen de haeg, op den boord van deii spletgracht, dc haeg hier medegaende zoo verre deze erve strekt. au noorden met bel hovenierland van deieu koop, aen het gras van Amandus Morlion, buiten de haeg; welke haeg alhier medegaet, lol zoo verre deze erve strekt. Van oosten met het hovenierland dezer erve aen degene van Amandus Morlion, schfidendu op eene gemeene haeg. In gebruike door Norbert Deniaziere, werkman te Avekappelle, ad 60 franks by jare, tot 1 Mei 1858. I'yfdeen laetste koop. Eene hoeveelheid van een are dry en twintig centiaren Erve, op welke een staet en verdere gebouwen, toebehoorendo aen Hendrik Loncke, landbouwer te s’Heerwilleniscap- pelle, gelegen ter dorpplaetsvan Avekappelle, palende van zuiden met den te verkoopen grond, de burgweg- straet; van westen den grond en erve van den voor gaenden koop, scheidende op een paelstaekje ter straet, op regtesleep noordwaerts tot het midden van den gevel in scheiding van het huis van voorgaenden koop, én voortsgaende al door den huize van ge zegden Loncke op den achterkour met half gevel- meur van den huize van voorgaenden koop, op regte streep tot aen de haeg. Van noorden de haeg, en daer buiten het hovenierhof van den voorgaenden koop, en van oosten ter slraet, een weinig erve van sieur Joannas Vanhoutte, scheidende op houten Men abonneert zich op het bureel van het Insertion, 15 centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement 15 c.’ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, wordea ttiiizt onvergeld in hetzelve geplaetst. en geld vrachtvry toe te zenden. Op Zaterdag 6l,n February, 1858, met middaguer juist te beginnen, zal er door de diruklie van den Notaris BEERNAERT, te Alveringem, met bevoegd ministerie, koopdag worden gehouden, ten verzoeke van Charles Lobbedey, landbouwer te Hoogslaedc, en zulks cp de hofstede en lauden door hem aldaer gebruikt, Bestaende in populieren, olmen, abeelen, klim mers, wilgen, eenige eiken en een essche. Te vergaderen op de Hofpiaets van Lobbedky. Op tvd van betaling, mits stellende solvabele mnde- koopers, en volkomende aen al dc konditien. van Op Donderdag, 18 February 1858, ten dry ure namid dag ter herberg den l'apegaei, bewoond door Hendrik Kessels, binnen de gemeente Veurne, sektie 8ewt»- terpoori, langs de k.tlseide van Veurne naer Pcrvyse, zal den Nolans BEERHAERT, ter residentie van Aive- ringhem, krachtens oklrooi verleend door de Regt- bank tan eersten aenleg zitting houdende te Veurne, ten ov.rstaun van den heer Vrederegter des kantons Veurne, en ten verzoeke van wie zulks belangt, over- gaen til de openbare verkooping, in eene enkele zilti indien het plaets geeft, van de volgende goederen Gemeente Avekappelle. Lente koop. Een Groot en Ruim Huis, ten dienste van Herberg, genaeiud dc toren van IJ uinkei ke benevens de hoeveelheid van vyitien aren 31 cent. Erve, onder bebouwden grond, hovenierland engroml vóór hut Huis aen dc slraet, alles gestaen en gelegen ter dorpplaets vim Avekappelle, langs den Burgweg. Palende vau noorden met hel hovenierland aeu 'tgras van Amandus Morlion, van oosten met den gevel van den Toren van Duinkerke, en voorst zuid- wa. in gaetide up regte streep, in ’tgeseheid der erve der verkOopers, met eenen paelstaek lot buiten de haeg, lol op den boord van hel spletgrachlje, alwaer tirii eenen pael bevindt, deze even vermelde haeg aldus geheel in hare lengde medegaende tol op den boord van het grachtje, alwaer ten weslkantc ook eenen p.n l te vinden is; van oosten, hel huis toe- behuoreixle aen Pitler Steen, welke grond waerop hetzelve gebouwd is ook loebehoorl aen de verkoo- pers licitante,!, -nog van zuiden voorhoofdendo met hel huis en de voute Op den Burgweg, nog van zuiden met hol hovenierland aen hel huis en de hoving van mevrouw Dubois, te Veurne, en aen den huisgrond van Engel Rubbrecht, van westen met de voute en hel hui, aen het huis en hof van gelegde mevrouw Dubois, alsook nog aen eenen wegel; in den titel genoemd Veurue-weg, daerover zaeiland van madame Dantricourt-Vancaillie, te Brugge. Be woond door Pieter Beyen, herbergier, met pacht lol 1 Mei 1862. Tweede koop. Eene hoeveelheid van 2 aren 21 centiaren Cynsgrond, op welke een Huis staet en andere Gebouwen, toebehoorende aen sieur l’ieler Steen, gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, langs den Burgweg, palende met den te verkoopen Grond, van zuiden op derf Burgweg, van oosten met een ge deelte van den huisgevel van Sr. Steen aen de erve van de verkoopers-licitaiiten, alsmede van oosten met ee" gedeelte van den stal van sieur Steen, aen de erve derteive verkoopers-licitaiiten, en nog van oosten met het stal en de erve aen de erve der verkoopers- licitanlen van westen met den gevel van den huize van sieur Steen, aen den Toren van Duinkerke, alsook van westen, aen den gevel der stalling cn van den bakoven aen dezelve erve der verkoopers-lici- tanten, zyiide den Toren van Duinkerke, en van noor den aen hel hovenierhof, wezende erve «Ier ver- koopers-licilanien, aldaer scheidende met afgeslagen planken in berd. In ryuspacbte gehouden door sieur Pieter Steen, bakk r aldaer, tot laetsten April 1868, mits 11 fr. 62 c- by jare, boven de belastingen. 'A

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1