VAN VEURNE. HUIZEN BOOMEN, B O O M E N, fl AEN HET KOOPDAG KOOPDAGEN Leest hier WOBNSDAG 5 FEBRUARY 18&8. TE I1OOGSTAEDE, Tusschen den (lacpacrd en dg Linde. LICITATIE-VEUKOOPING van schoons ERVEN EN CYNSGRONDEN, ÏE AVEKAPPELLE, OP DE DORPPLAETS. - HAKHOUT EN PLANTSOENEN, In de zoogenoemde Fokkewtrve-bosschcH, TE ALVERINGHEM. De Koopdag van Boomen op de hof stede en landen van Sr. Lobbedey, te Hoog- stade die, vastgesteld was op Donderdag, 4cn February, is, nit hoofde dat er andere koopdagen op hetzelfde datum in de om streken plants hebben, verschoven tot op ZATERDAG 6 FEBRUARY. Van juist 100 koopen Boomon, SUPPLEMENT ADVERTETO-B c. ■I GROOTE MET 104 Abeelen, doorgaan» centimeters. 165 Eiken, waer onder een 25-tal, 1 meter SO paslstaek tol op den hoekgevel, en zoo voorts lang» dien gevel met du erve van voornoemden Vanhoutte, op regte streep tot op eenen houten paelstaek zich bevindende ten oostboeke der vermelde kleine haeg. In cynspachte gehouden door sieur Hendrik Loncke. De titel» van eigendom, het kohier van verkoojP- waerden van I studie van voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Maendag, 8 February, 1858, met middaguer juist te beginnen. zal den Notaris BEERtlAERT, to Alveringheni, in ’t gedeelte van gezegde Bosschein houdende aen het uitgerodeiv pareeel genoemd den Hoogenaker, gelegen in ’tielfde'Aiveringheni, noord west nevens de xandstraet, leidende van ’t gehuchto Forthem naer de Kruissc-abcvi Koopdag houden van ter dikte van 1 mater 80 VAN VAN Op Zaterdag 611" February, 1858, met rniddagurr juist te beginnen, xal er door de direktie van den Notaris BEERNAERT, te Alveringera, met bevoegd ministerie, koopdag worden gehouden, ten verzoeke van Charles Lobbedey, landbouwer te Iloogstaede, en zulks up de hofstede en landen door hem aldaer gebruikt, Bestaendc in populieren, olmen, abcelen, klim mers, wilgen, eenige eiken en een essche. Te vergaderen op de llofplaels van Lobuboït. Op tyd van betaling, mits stellende solvabele made- koopers, en volkomende aen al de konditien. Derde koop. Een schoon en ruim Huis, geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen, zatnen- gesteld uil woonkamer, beste kamer, keuken, kelder voute en zolder, alsmede ci tern an schuer, ten west- einde, ook gebouwd in steen met de gevels, en afge slagen met berd ten oosten, en geheel bedekt met pannen, met verdere afhanglykheden, benevens 6 aren 30 centiaren Erve, onder voorhof, konr en Hovenierland, hier mede gaendc, geslaen en gelegen ter durpplaets van Avekappelle, van zuiden voor- hoofdende met het voorhof op den Burgweg; palende van westen op het voorhof aen de erve der ver- koopers-licilanlen, zyndc den cynspaclit van voor- geiioemdcn sieur Steen, nog van westen, met het hovenierland der verkoopers-licitanten, op regte streep van een houlteu pael, staende ten noorden builen de haeg op den boord van den spletgracht, van noorden met hel hovcuierland der ver- koopeis-liciianten, aen het gras van Amandus Mor lion, builen de baeg, welke haeg alhier geheel is laedegaeude op gansch hare lengde, vau oosten op hei voortiol, aen hel huis der verkoupers-Iici- lanten, bewoond door Norbert Demaziere, op twee h(julien paelstaken van het zuiden naer het noorden: nog van oosten niet hel hovenierland aen dezelve erve der verkoopers-licitanten, gebruikt door denxelven Demaziere, op regte streep van eenen houten pael, staende ten noorden buiten du haeg, op den boord van den spletgracht. Dii Huis is hetgeen alwaer Carolus Josephus Murael overleden is, en is thans onbewoond. Tierde koop.Een neten kloek Huis, gebouwd in steen en bedekt met pannen, zamengcsleld uit woonkamer, keuken, voute, kelder en zolder, als mede waterbak, pompe, vertrek en stalling in berd, achter het Huis, en verdere afhanlykhedcn, benevens 2 aren 50 centiaren Erve, onder voorhof, koUr en hovenierland, hier medegaende, staende en gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, van zuiden voor- hoofdende met het voorhof op den Burgweg, alsmede nog van zuiden, met het hovenierhof dezer erve aen den grond der verkoopers-licitanten, in cyns ge houden door sieur Hendrik Loncke, scheidende op eene levendige haeg, aen de verkoopers-licilanien behoorende en hier medegaende, palende van westen vóór het huis op twee houten paelstaken van westen aen hel hovenierland van voorgaenden koop, van aen den gevel van dit te verkoopen Huis, op regte streep naer het noorden op houten paelstaek, staende builen de haeg, op den boord van den spletgracht, de haeg hier medegaende zoo verre deze erve strekt. Van noorden met het hovenierland van dezen koop, aen hel gras van Amandus Morlion, buiten de haeg; welke haeg alhier medegaet, lot zoo verre deze erve strekt. Van oosten met het hovenierland dezer erve aen degene van Amandus Morlion, scheidende op eene gemeene haeg. In gebiuike door Norbert Demaziere, werkman te Avekappelle, ad 60 franks by jare, lol 1 Mei 11158. Tyfde en laetsle koop. Eene hoeveelheid van een are dry en twintig centiaren Erve, op welke een Huis staet en verdere gebouwen, toebehoorende aen sieur Hendrik Loncke, landbouwer te s’Hecrwillemscap- pelle, gelegen ter dorpplaets vaitAvekappelle, palende van zuiden met den te verkoopen grond, de burgweg- straet; van westen den grond en erve van den voor gaenden koop, scheidende op een paelstaekje ter straet, op regie steep noordwaerts tot het midden van den gevel in scheiding van het huis van voorgaenden koop, en voortsgaende al door den huize van ge zegden Loncke op den achlerkour met half gevel muur van den huize van voorgaenden koop, op regie streep tot aen de haeg. Van noorden de haeg, en daer buiten hel hovenierhof van den voorgaenden koop, en van oosten ter straet, een weinig erve van tieur Joauots Vanhoutte, scheidende op houten Op Donderdag, 18 February 1858, ten dry ure namid dag ter herberg den l'apeguei, bewoond door Uendiik Keitel», binnen de gemeente Veurne, seklie Bewes- terpoort, langs de kalseide van Veurne naer l’ervyse, zal den Notaris BEERNAERf, ter residentie van Alve- ringlicpi, krachtens oktroot verleend door de liegl- bauk van eersten uetileg zitting houdende te Veuruc, ii ii overstnen van dun heer Vrederegter des kantons Veuruc, en ten verzoeke tan wie zulks belangt, over- gaeii'tot de openbare verkooping, in eene enkele sitting, iiidien hel placts geeft, van do volgende goederen Gemeente Avekappelle. Ehite koop. Een Groot en Ruim Huis, ten dienste van lli i berg, genaemd de toren van Duinkerke beneveis de hoeveel heid van vyltien aren 31 cent. Erve, onder bebouwden grond, hovenierland engrond vóór Int Huis aen de slraet, alles geslaen en gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, langs den Burgweg. Palende van noorden met het hovenierland aen t gras van Aniainfus Morlion, van oosten met den gevel van den Toren van Duinkerke, en voorst zuid- waerls gaende op regie streep, in 't gescheld der erve der verkoop' rs, met oenen paelstaek tot builen de haeg, lol op den boord van het spletgrachtje, alwacr vieh eenen pael bevindt, deze even vernielde haeg aldus geheel in hare lengde medegaende lol op den boord van het grachtje, alwaer ten weslkanle ook eenen pael te vinden is; van oosten, hel huis toc- bvlioorende aen l'ietcr Steen, welke grond waerop lirtzohe gebouwd is ook toebehoort aen de verkoo- pr.rs-lieitanleii, nog van zuiden voorhoofdetide met het huis en de voute op den Burgweg, nog van zuiden met het hovenierland aen het hui» en de ho<ii:g van mevrouw Dubois, te Veurne, en aen den huisgrond van Engel llubbrecht, van westen met de voute en het hof, aen hel huis en hof v^n getegde mevrouw Dubois, alsook nog aen eenen wegel; in den titel genoemd Veurne-weg, daerover zaeiland van madame Dantricourl-Vancaillie, te Brugge. Be woond door Pielsr Beyen, herbergier, met pacht tot 1 Mei 1862. Tweede koop. Eene hoeveelheid van 2 aren 21 centiaren Cynsgrond, op welke een Huis staet en andere Gebouwen, toebehoorende aen sieur Pieter Steen, gelegen ter dorpplaets van Avekappelle,, langs den Burgweg, palende met den te verkoopen Grond, van zuiden op den Burgweg, van oosten met een ge deelte van den huisgevel van Sr. Steen aen de erve van de verkoopers-licitanten, alsmede van oosten met een gedeelte van den stal van sieur Steen, aen de erve demise verkoopers-licitanten, en nog van oosten niet hel stal en de ene aen de erve der verkoopers- Jieilanten van westen meiden gevel van den huize van sieur Steen, aen den Toren van Duinkerke, alsook van westen, aen den gevel der stalling en yau den bakoven aen dezelve erve der verkoopers-lici tanten, zynde den Toren van Duinkerke, en van noor den aen het hovenierhof, werende erve der ver- koopers-licitanten, aldaer scheidende met afgeslagen planken in berd. In cynspachte gehouden door sieur Pieter Steen, hakker aldaer, tot laetsten April 1868, nnU 11 fr- 02 by jare, boven de beleningen. eigendom, het kohier van i het «regterlyk Vonnii, berusten tor

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1