VAN VEURNE HUIZEN I t ‘•<*r HOFSTEOENI, l Kantoor van den Notaris SCiiüi'TEY, te Dixmude. AEN HET J Openbare Verkooping W01NSDAG fO FEBRUARY 4858. V*. J verkoop- ZAEILANDEN, WEIDEN en MEERSCIIEN, TE ZARREN TEGEN ’T Dll HP, EESSEN EN HANDZAEME. CONSIDERABELE Te Ramscappelle (by Nieuport.) LIC1TATIE-VERKOOPING van ichoone ERVEN EN CVNSGRONDEN, TE AVEKAPPELLE, OP DE DORPPLAETS. ■jfe, A.' •I Nog Eessen. LEKE. Gemeente Zarren en /landzacme. Gemeenten Zarren en Eessen. 4 SUPPLEMENT A D VER I de volgende Om uit gemeenzaeniheid te scheiden. i toe ALLERBESTE MET paelstaek tot op den hoekgevel, en zoo voorts langs dien gevel met de erve van voornoemden Vanhoutte, op regte streep tot op eenen houten paelstaek zich bevindende ten oosthoeke der vernielde kleine haeg. in cynspaclite gehouden door sieur Ilctidrik Loncke. De titels van eigendom, het kohier van waerden van het reglerlyk Vonnis, berusten studie van voornoemden Notaris BEiiRNAERT. 3 47 aren 10 centiaren ZAEILAND, in Eessen, gebruikt by de weduwe Joseph I an Ocerschelde, to Ecssen. Alles by plakschriften bre der 'crmeld. De konditien en titelen'.t r-'.'iidoin, berusten ter studie van den Nolari S:JH3»T£Y, te Dixmude. 1. ’ Dyssendag 10 February 1858, otn 1 ure na middag. in behoeve der kinders wylen Mr. Autrique- De Ruysschcr, op hunne hofstedelanden, gebruikt by Sr. Joseph Jonkhcere. 2. 'VVoendag 24 February 18158, om een ure na middag, in behoove van jouflfrouw Mathilde Van- steenbrugghe, te Brugge, op hare hofstedelanden, gebruikt by Sr. Karel Lnghelbrecht, Sr. Lanssen t.u in hare bosschen. Op Donderdag, IBFcbruary 18158, ten dry ure namid dag ter nerb. rg den I'apeg.iei, bewoond door Hendrik Kessels, biiineii de geiueentu Vurne, seklie Bi-wes- terpoort, lang* de ka.s-ide van Veurne naer Pervyse, z.il den Notaris BEERiiAERT, ter residentie van Aive- riughem, krachtens uktruoi verleend door de Regt- b.mk van eersten nenleg titling houdende te Veurne, ten overslaeii 'an dun heer rederegter des kantons Veurne, vn ten rzoeke van wiezulks belangt, over- gaen lol de openbare verkooping, in eene enkele uiting, indieu hel plaels geeft, van 1 goedereu Gemeente .icekappclle. Eeitlc koop. Een Groot en Ruim Huis, ten dienste van lierberg, genaenid de loien can Duinkerke be i< tens de hoeveelheid van vylïieii aren 31 cent. Erve, onder b-bouwden grond, hoveuierland engrond voor hei Huis aen de slrael, alles geslaen en gelegen ter dorpplaets van A vekuppclle, lang* den Burgweg. Palende van noorden mei het hoveuierland aen 'tgrasvan Amandus Murlion, van oosten met den gevel van den Toren van Duinkerke, en voorst zuid- w.i. ris gaende op regte streep, in 'igescheid der erve di-r verkoop tm, im-l eenen paelstaek tol builen de haeg, tol op den boord van bel spleigrachtje, alwaer zieh eenen pael bevindt, deze even vermelde haeg *ldu> geheel in hare lengde iiiedegai-nde tol op den boord van het grachtje, alwaer ten westkante ook eenen pael te vinden is; van oosten, hel buis toe behoorende aen Pieter Steen, welke grond waerop hetzelve gebouwd is ook toebehoorl aen de verkoo- prrs-licilanlen,nog van zuiden voorhoofdende mei hel huis en de voute op den Burgweg, nog in zuiden met hel hoveuierland aen hel huis en de hoving »an mevrouw Dnbois, Ie Veurne, en aen den huisgrond van Engel Rubbrecht, van westen met de voute en bet hof, aen hel huis en hof van gelegde mevrouw Dnbois. alsook nog aen eenen wegel; in den titel g iioemd Veui ue-weg, daerover zaeiland van madame Daniricourl-Vancaillie, te Brugge. Be- w .mul il-Mir Pieter Beyen, herbergier, met pacht tot 1 Mei 1862. i irmu koop F.ene hoeveelheid van 2 aren 21 ciniiareu Cynsgrond, op welke een Huis staet en andere Gebouwen, toebehoorende aen »ieur Pieter Steen, gelegen ter dorpplaets van Avckappelle, langs den Burgweg, palende met den te verkoopen Grond, van zuiden opden Burgweg,van oosten met een ge deelte van den huisgevel van Sr. Steen aen de erve van de verkoopers-licitauten, alsmede van oosten met een gedeelte van den stal van sieur Steen, aen de erve derzelve verkoupers-licitanten, en nog van oosten niet hel stal en de erve aen de erve der verkoopers- l’eitanten van westen met den gevel van den huize van sieur Steen, aen den Toren van Duinkerke, alsook van westen, aen den gevel der stalling en van den bakoven aen dezelve erve der vcrkoopers-lici- tanteii, zynde den Toren van Duinkerke, en van noor den aen ht-i hovenierhof, wezeude erve der ver- konpers-lil’itanien, aldaer scheidende met afgeslagen planken in berd. Li cynsp.iohte geh<>ui)en d00r ^ieur Pieter Steen, jakker aldaer, tot Inenten April 1868, mits llfr. 62 O. by ja re, boven du belastingen. Derde koop. Een schoon en ruim Huis, geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen, zaïuen- gesleld uil woonkamer, beste kamer, keuken, kelder voute en zolder, alsmede cilcrn en scliurr, ten west- einde, ook gebouwd in steen met de gevels, en afge- slagen met berd ten oosten, en geheel bedekt met panne.i, met verdere afhaiiglykheden, benevens aren 30 centiaren Erve, onder voorhof, koor en Hoveuierland, hier mede gaende, geslaen en gelegen ter dorpplaets van Avckappelle, van zuiden vour- boofdeuUe ml hel voorhof op den Burgweg; palende van westen op hel voorhof aen de erve der ver- kuupers-licilaiiien, zynde den cynspaeht van voor- genoemdeii sicur Steen, nog van westen, met het hoveuierland der verkoopers-licitauten, op regte streep van een houlteu pael, staende ten noordeu builen de haeg op den boord van den spletgracht, van noorden met hel hoveuierland der ver- koupers-liciianten, aen het gras van Amandus Mor- liou, builen de haeg, welke haeg alhier geheel is iMedegaende op gansch hare lengde, van oosten op het voorhul, aen het huis der verkoopers-lici- laiiten, bewoond door Norbert Deniaziere, op twee houtten paelstaken van het zuiden naer het noorden: nog van oosten met het hoveuierland aen dezelve erve der verkoopers-licitauten, gebruikt door denzelvcn Deniaziere, op regie streep van eenen houten pael, staende ten nooruen buiten de haeg, op den boord van den spietgracht. Dit Huis is hetgeen alwaer Carolus Josephus Mor.iel overleden is, en is thans onbewoond. Vierde koop.Een neten kloek Huis, gebouwd in steen en bedekt met pannen, zaniengesteld uit woonkamer, keuken, voute, kelder en zolder, als mede waterbak, pompe, vertrek en stalling in berd, achter het Huis, en verdere afnanlyklieden, benevens 2 aren 80 centiaren Erve, ouder voorhof, kour en hovenieriaiid, hier niedegtiende staende en gelegen ter dorpplaets van Avckappelle, van zuiden voor hoofdende met het voorhof op den Burgweg, alsmede nog van zuiden, met hel hovenierhof dezer erve aen den grond der verkoopers-licilauleu, in cyns ge houden dour sieur Hendrik Loncke, scheidende op eene levendige haeg, aen de vcrkoopcrs-licitaiiteii behoorende en hier inedegaende, palende van westen voor hel huis op twee houten paelstaken van westen aen hel hoveuierland van voorgaeuden koop, van aen den gevel van dit te verkoopen Huis, op regte streep naer het noordeu op houten paelstaek, sta.mde buiten de haeg, op den boord van den splelgracnt, de naeg hier inedegaende zoo verre deze erve strekt. \an noorden met hel hoveuierland van dezen koop, aen liet gras van Amandus Morliun, buiten de haeg; welke haeg alhier inedegaet, tot zoo verre deze erve strekt. Van oosten met het hoveuierland dezer erve aen degene van Amandus Morlion, scheidende op eene gemeene haeg. in gebiuike door Norbert Demaziere, werkman te Avekappelle, ad 60 franks by jare, tol 1 Mei 18<>8. f yfde en laetste koop. Eene hoeveelheid van een are dry en twintig centiaren Erve, op welke een Huis staet en verdere gebouwen, toebehoorende aen sieur Hendrik Loncke, landbouwer te s’Hei rwillemscap- pelle, gelegen ter dorpplaets van Avekappdle, palende van zuiden met den te verkoopen grond, de burgweg- straet; van westen den gronden erve van den voor- gaenden koop, scheidende op een paelstaekje ter slrael, op regie steep noordwaerts lot het midden van den gevel in scheiding van het huis van voorgaeuden koop, en voortsgaende al door den huize van ge zegden Loncke op den achlcrkour met half gevel muur van den huize van voorgaeuden ko .p, op regte streep tol aen de haeg. noorden de haeg, en daer buiten het hovenierhof van den voorgaeuden koop, en van oosten ter tract, een weinig erve van sieur Joannas Vanhoutte, scheidende op houten NVaeraf den INSTEL zal phiets hebben, Vrydag, 25 February 18558, te herberg 3r Philippe Kanthuyne, Zarcen-plaeise en den DEFiNITlEVEN OVERSLAG, Woensdag, 10 Maart 1853, ter herberg Baksdam, be woond by Sr. Darid Roinmelaere, te Zarreii, telken* om 2 ure na middag. 1. ”Eene behuisde en betimmerde HOFSTEDE en 10 hectaren 21 aren 85 centiaren onder Bebouwden Grond, Zaeilanden, Weide en Hooilanden, gebruikt by den medelicilant Sr. Henri Hosten, te Zarren. 2. ’ Eene behuisde en betimmerde HOFSTEDE en 7 hectaren 55 aren 10 centiaren Bebouwden Grond, Boomgaerd, Hof en Zaeiland, gebruikt door steur Karei Pocket. VAN SCHOONE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1