Kantoor van den Notaris SCHOTTEY te Dixmude. II U I Z E N V A ft VEURNE. OFSTFESEN, f Openbare Verknoping ZATERDAG 13 FEBRUARY L85S. 1086. JAER, fl JK?diF_a N. ZAEILANDEN, WEIDEN en MEERSCHEN; TEZARREN TEGEN ’TDORP, EESSEN EN HANDZAME. CONSIDERABELE mi-miiim Te Ramscappelle (by Nieuport.) UCITATIE-VERKOOPING van seboona ERVEN EN CYNSGRONDEN, TE AVESAPPELLE, OP DE DORPPLAETS. Een Nummer, en en Ilandclzakcn 32.c 1 Mei 1865. - Nog Eessen. LEKE. Gemeente Zarren en Handzacme. Gemeenten Zarren cn Eessen. algemeene Tg dingen, Marktpryzen Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en t een Supplement op half blad, per week. 4 'Kr f worde» afge- Oiu uit gcmeenzaemheid te scheiden. 7 hectaren 55 Boomgaerd, Hof Karel Packet. verkoop- i tor ALLERBESTE HET BTEWTIE-BLAD Prv* Tan paelstaek tot op den hockgevel, en zoo voorts langs dien gevel met de erve van voornoeinden Vanboiiitr, op regte streep tot op eenen houten paclstaek licit bevindende ten oosthoeke der vernielde kleine liaeg. In cynspachte gehouden door sieur Hendrik Loncke. De titels van eigendom, het kohier van .1 waerden van het regteriyk Vonnis, berusten studie van voornoeinden Notaris BEERNAERT. 0-j,, - eenen pael te vinden is;van oosten, het nuts toe beluiorendu aen Pieter Steen, welke grond waerop hetzelve gebouwd is ook toebehoort aen de verltoo- pers-licitanlen, nog van zuiden voorhoofden Je met het huis en do voute op den Burgweg, nog I ▼.in zuiden met het hovenierland aen hel huis en de h'oviitg van mevrouw Dubois, te Veurne, en aen <1 -n huisgrond van Engel Rubbrecht, van westen met de voute en het hoi, aen het huis en hof van gelegde mevrouw Dubois, alsook nog aen eenen wegel; in den titel genoemd Veurne-wcg, daerover zaeiland van madame Dantricourt-Vancaillie, te Brugge. Be woond donr Pieter Beven, herbergier, met pacht tot tweede koop. Eene hoeveelheid van 2 aren 21 centiaren Cynsgrond, op welke een Huis staet en andere Gebouwen, toebehoorende aen sieur Pieter Steen, gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, langs den Burgweg, palende met den te verkoopen Grond, van zuiden op den Burgweg,van oosten met een ge deelte van deu huisgevel van Sr. Steen aen de erve van de verkoopers-licitanten, alsmede van oosten niet ▼en gedeelte van den stal van sieur Steen, aen de erve derzelve verkoopers-licitanten, en nog van oosten •net het stal en de erve aen de erve der verkoopers- licitanten van westen met den gevel van den huize van sieur Steen, aen den Toren van Duinkerke, alsook van westen, aen den gevel der stalling en van den bakoven aen dezelve erve der verkoopers-lici- tanten, tyndo den Toren van Duinkerke, cn van noor den aen hel hovenierhof, wezende erve der ver- koopers-licitanten, aldaer scheidende met afgeslagen planken in berd. - In cynspachte gehouden door sieur Pieter Steen, bakker aldaer, tot laelslcn April 1868, mits H Ir. 02 c. by jare, boven de belastingen. Z* 47 aren 10 centiaren Z.A1.ILAND, in Eessen, gebruikt by de weduwe Joseph on O verschelde, te Eessen. Alles by plakschriften breeder vermeld. D» kondilien en titelen van eigendom, berusten t«» studie van den Notaris SCE0I7E7, to Dixmude. 1. ’ Dyssendag 16 February 1858, om 1 ure na middag, in behoeve der kinders wylen Mr. Autrique- De Ruysscher, op hunne hofstedelanden, gebruikt by Sr. Joseph Jonkhcoie. 2. 'AVoendag 24 February 1858, om een ure na-* middag, in behoove van joutfrouw Mathilde Van- steenbrugghe, te Brugge, op hare hofstedelandeu, gebruikt by Sr. Karet Inghelbrecht, Sr. Lans tan eu in hare bosschen. Waer.tf den INSTEL zal plaets hebben, Vrydag, 25 February 1858, te herberg Sr. Philippe Vanthuyife, Zarren plaets en den DEFINITIEVEE OVERSLAG, Woensdag, 10 Maert 1858, ter herberg B.vrsdam, be woond by Sr. Datid Rommelaere, te Zarren, telkens om 2 ure ua middag. 1. °Eene behuisde en betimmerde HOFSTEDE en 10 hectaren 21 aren 85 centiaren onder Bebouwden Grond, Zaailanden, Weide en Hooilanden, gebruikt by den medelicitanl Sr. Henri Hosten, te Zarren. 2. " Eene behuisde en betimmerde HOFSTEDE en aren 10 centiaren Bebouwden Grond, en Zaeiland, gebruikt door sieur blad, Oost» rne< van het ryk. Derde koop. Een schoon cn ruim Huis, geheel gebouwd in steen en gedekt met pannen, zaïuen- gesteld uit woonkamer, beste kamer, keuken, kelder voute en zolder, alsmede citern en schucr, ten west- einde, ook gebouwd in steen met de gevels, en afge slagen met berd ten oosten, cn geheel bedekt met pannen, niet verdere afhanglykbeden, benevens 6 aren 30 centiaren' Erve, onder voorhof, kour en Hovenierland, hier mede gaende, gestaen cn gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, van zuiden voor- hoofdeude met hel voorhof op den Burgweg; palende van westen op hel voorhof aen de erve der ver- koopers-licitanten, zyndc den cynspacht van voor- genoemden sieur Steen, nog van westen, met het hovenierland der verkoopers-licitanten, op regte streep van een houtlen pael, staeudu ten noorden buiten de haeg op den boord van den spletgracbt, van noorden met het hovenierland der ver- koopers-licitanten, aen het gras van Amandus Mor- lion, builen de haeg, welke haeg alhier geheel is luedegaeudc op ganseh hare lengde, van oosten op liet voorhol, aen hel huis der verkoopers-lici- tanleu, bewoond door Norbert Demaziere, op twee houtlen paelstakeu van het zuiden naer het noorden; nog van oosten met liet hovenierland aen dezelve erve tier verkoopers-licitanten, gebruikt door’denzelven Demaziere, op regie streep van eenen houten pael; staende ten noorden builen du haeg, op den boord van den splctgracht. Dit Huis is hetgeen alwaer Carolus Josephus’ Mornel overleden is, en is thans onbewoond. Pierce koop.Een neten kloek Huis, gebouwd in steen en bedekt met pannen, zaïnengesield uit woonkamer, keuken, voute, kelder en zolder, als mede waterbak, pompe, vertrek en stalling in berd, achter het Huis, en verdere afhanlykheden, benevens 2 aren 50 centiaren Erve, onder voorhof, kour en boveuierlaiid, hier medegaende. staende en gelegen ter dorpplaets van Avekappelle, van zuiden voor- hoofdende met het voorhof op den Burgweg, alsmede nog van zuiden, met hel hovenierhof dezer erve aen den grond der verkoopers-licitanten, incyns ge houden door sieur Hendrik Loncke, scheidendo op eene levendige haeg, aen de verkoopers-licitanten beboerende eu hier medegaende, palende van westen vóór het huis op twee houten paelstakeu van westen «en hel hovenierland van voorgaenden koop, van aen den gevel van dit te verkoopen Huis, op regie streep naer het noorden op houten paelstaek, staende buiten de haeg, op den boord van den splelgracht, dc haeg hier medegaende zoo verre deze erve strekt. Van noorden met hel hovenierland van deien koop, .om hel gras van Amandus Morlion, buiten dc haeg; welke Itaeg alhier inedegaet, lot zoo verre deze erve str :kt. Van oosten met hel hovenierland dezer erve aen degene van Amandus Morlion, scheidendo op eene gemeene haeg. In gebruike door Norbert Demaziere, werkman te Avekappelle, ad 60 franks by jare, lot 1 Mei 1858. Vyfde en laetste koop. Eene hoeveelheid van een are dry cn twintig centiaren Erve, op welke een Huis staet en verdere gebouwen, toebehoorende aen sieur Hendrik Loncke, landbouwer te s’Heerwillemicap- pelle, gelegen ter dorpplaetsvan Avekappelle, palende van zuiden met den te verkoopen grond, do burgweg- slraet; van westen den grond en erve van den voor gaenden koop, scheidende op een paelslaekje ter strael, op regtesteep noordwaerts tot het midden van den gevel in scheiding van het huis van voorgaenden koop, en voortsgaende al door den huize van ge zegden Loncke op den achterkour met half gevel muur van den huize van voorgaenden koop, op regte streep tot aen de haeg. Van noorden de haeg, en daer buiten het hovenierhof van den voorgaenden koop, en van oosten ter straet, een weinig ervu van sieur Joannes Vanhoutte, scheidend» op houten Men abonneert zich op het bureel van het N.‘ 54, te Veurne, en op al de pestkantooren Insertion, löccntimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.*, hel supplement 15 c? Alle afiichcn, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ttiwzzL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven cn geld vrachtvry toe te zenden. inschryving, BETAELBAER VOOROP; 6 franks ’s jaers. Voor stad 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voer buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. VAN SCIIOONE i-. Op Donderdag, 18 February 1858,lendry ure namid dag ter herberg de» Papegnei, bewoond door Hendrik Kessels; binnen de gemeente Veurne, tektie Bcwes- terpoort, langs de kaïseide van Veurne mier Pervyse, zal deu Notaris BEERNAERT, ter residentie van Aive- ringhem, krauhlem uklroot verkend door de Regt- bank van eersten aenleg zitting houdende ti Veurne, ten overstaeu van den heer Vrederegler des kantons Veurne, en ten verzoeke van wie zulks belang1over- gaen tot du openbare verkouping, in eene enkele zitting, iiidien het plaets geelt, van de vlgcnde goederen: (rémèthti Atekappelle. Kortte koop. Een Groot en Ruim Hui ten ilienste van Herberg, genaemd de toren van Duinkerke boiievviis de lioev eel heid van vyitien aren I cent.’ Erve, onder b bouwden grond, hovenierland eogrond vóór hel Huis aen de straet, alles gestaen en g legen ter dorpplaets van Avekappelle, langs den Burgweg. - Palende van noorden met het hovenierland nen ’tgras van Amnudus Morlion, van oosten m<;t den gevel van den Toren van Duinkerke, en voorst zu; I- waeris gaende op regie streep, in 'tgescheid der erve der v erkoopers, met eenen paelstaek tot buiten de hnog, tot op den boord van hel spletgrachtje, alw.i r «ii’h eniiett pael bevindt, dezn even vermelde har,; a|du< geheel in hare lengde medegaende tot op den boor.l van het grachtje, alwaer ten westkauteook Pieter’ Steen, welke grond waerop 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1