VAN VEURNE. Berigt. i II U I Z E N B O O M E N ff DE WEDUWE VERMIHCK, TE VEURNE JL A EN H ET KOOPDAG I W| WOENSDAG 17 FEBRUARY 18M. 1 LICIT ATIE- VE RKOOPIKG van schoone ERVEN EN CYNSGRONDEN, TE AVEKAPPELLE, OP DE DORPPLAETS. TE BULSCAMP. LA BELGIQUE, “f Mei 1801 31 DYERTEMIE-B j If I KST" verkoop- i ter over- ‘eene enkele tie volgende 2.‘ 4? MET i een-iëder bekend te maken, dat zy van wylen haren man zal blyvcn SUPPLEMENT VAN JVaemlooze Maetschappy voor verzelertng tegan Brand, gevestigt TE BRUSSEL. Op Donderdag, IBFebrnary 1858, ten dry ure namid dag ter herberg den i'apegaei, bewoond door Hcndtik Kessels, binnen do gemeente Veurne, sektie Bewes- terpoorl, langs de kalseide van Veurne naer l’ervyse, kal den Notaris BEERNAEHT, ter residentie tan Aue- rioghem, krachtens oklruoi verleend door de Regt- bank tan eerst, n aenleg zitting houdende te Veurne, ten ovcrstaen van den heer Vrederegler des kantons Veurne, en ten verzoeke van wie zulks belangt, {;.ien lot de 'openbare verkooping, in zitting, indicil'* het pinets geelt, van goederen Macndag24 February 1858, om een uer namiddag, op de landen hier onder aengewezen binnen de ge meente van Bulscamp. t Koopdag van alle de boomen die zich bevinden op landen afhangende van de nalatenschap van sieur Fssxciieus Morsel, overleden bierbrouwer te Bulscamp. Men zal vergaderen ter herberg van den verzoeker Sr. Joseph Morael te Bulscamp. Op tyd van betaling mits stellende borg ter aen- veerdiug van CHARLES BUTAEYE. paelstaek lot op den lioekgevel, en zoo voorts langs dien gevel met de erve van voornoemden Vanhoutte, op regte streep tot op eenen houten paelstaek zich bevindende ten ooslhoeke der vermelde kleine haeg. In cynspachte gehouden door sieur Hendrik. Loncke. De titels van eigendom, het kohier van waerden van het rcgterlyk Vonnis, berusten studie van voornoemden Notaris BEERNAERT. Agent Princtpael voor de kantons Veurne enUarin. ghc, P. BOKRE, te Veurne. Derde koop. Een schoon en ruim Buis, geheel gebouwd iu steen en gedekt met pannen, samen gesteld uil woonkamer, beste kamer, keuken, kelder voute en zolder, alsmede cilern en schuer, ten wesl- einde, ook gebouwd in steen met de gevels, en afge slagen niet berd ten oosten, en geheel bedekt met pannen, met verdere afhanglykheden, benevens 6 aren 30 centiaren Erve, onder voorhof, kour en Huicnierland, hier mede gaende, gestaen en gelegen ter dorpplaels van Avekappelle, van zuiden voor- hoofdendc met hel voorhof op den Burgweg; palende van westen op hel voorhof aen de erve der ver- kuopeis-iiciianteii, zynde den cynspaeht van voor- geiioeiudeu suur Steen, nog van westen, met het hoveni. rlaiiu der verkoopers-licitaiiten, op regte sire, p van een houllen pael, staende ten noorden builen de haeg op den boord van den splelgracht, van noorden mei het hovenieriand der ver- koopeis-liciiauten, aen het gras van Amandus Mor lino, builen de haeg, welke haeg alhier geheel is medegaende Op gausch hare lengde, van oosten op hel voorliot, aen het huis der verkoopers-liei- laiilen, bewoond door Norbert Demaziere, op twee houllen paelslaken van hel zuiden naer het noorden; nog van oosten met hel hovenieriand aen dezelve erve der verkoopers-licitaiiten, gebruikt door denzelven Demaziere, op regie streep van eenen houten pael, staende ten noorden buiten de haeg, op den bootd van den .plctgracht. Du Huis is hetgeen alwaer Carolus Joscpltus Morael overleden is, en is thans onbewoond. t'ien.e koop. Een net en kloek Huis, gebouwd in steen en bedekt met pannen, samengesteld uit woonkamer, keuken, voute, kelder en zolder, als- mede wal.-i bak, pompe, vertrek en stalling in berd, i achter h t Huis, en verdere afiiaiilykheden, benevens i 2 aren 50centiaren Erve, ouder voorhof, kour en hotcnieriaiid, hier medegaende slaendeen gelegen ter ilurpplaeU van Avekappelle, van zuiden voor- houldendc met hel voorhol op den Burgweg, alsmede nog van zuiden, met hel hovenierhof dezer erve aen den grond der B huuden door sieur Hendrik Loncke, scheidende’op Heeft de eer aen den koophandel 1 voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelcin, cristalyn, half cristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tapyten, peerden en voituren; voor vrouws- en nmnskleederen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en'haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzer- werk, zwingelzwaerden, potloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chicoreicoffy; ook alle slach van pypen, pypekassentabaksakken, kabaretten, grovo en fyne, enz, enz. u;. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van het publyk te verdienen. Uien zegge helpoort. centiaren Cynsgrond, op welke een andere G< bouwen, toebehoorende aen Steen, gelegen ter dorpplaels van Avekappelle, langs den Burgweg, palende met den te verkoopeu Grond, van zuiden opden Burgweg,van oosten met een ge deelte van den huisgevel van Sr. Steen aen deerve van de verkoopers-licitaiiten, alsmede van oosten met •en gedeelte van den stal van sieur Steen, aen de erve derzrlve verkoopers-licitaiiten, en nog van oosten •net het stal en de erve aen de erve der verkoopers- Bcitanten u van westen met den gevel tanden huize van ’sieur Steen, aen den Toren van Duinkerke, alsook van westen, aen den gevel der stalling en van den bakoven aen dezelve erve der verkoopers-lici* tanten; zynde den Toren van Duinkerke, en van noor den rten het hovenierhof, wezeude erve der ver- 1 koopers-licitanien, aldaer scheidende met afgeslagen 1 planken in berd. In cynspachte gehouden door sieur Pieter Steen, hakker aldaer, tot la.-tsten April 18Ü8, mits 11 fr. 82 o. by jare, boven de belastingen. Te bekomen, aen zeer geringe pryzen, by Cbari.is- Loeis MORLION’, zaekwaernemer, te Alvcringhem, omtrent 1.* 4,000 esschen Planten en Plant-boomen. 1,000 eiken Planten en Plant-boomen. 500 elzen Planten. 300 pappelaren Planten. Alle van eerste kwaliteit. Gemeente Avekappelle. Griste koop. Een Gróót en Ruim Huis, ten didnsti' van Hei In rg, gena ind de toten van Duinkerke benevens de hoeveelheid van vyflieu aren 31 cent. Erve, onder bebouwden grond, hovenieriand engrond vóórliet Huis aen de slraet, alles gestaen en gelegen ter dorpplaels van Avekappelle, langs deii Burgweg. - Pal. iidu au noorden met hel hovenieriand aen ’t'graM Van Arnaudos Wirlion, van oosten met den gevel van den Turen van Duinkerke, en voorst zuid- wa.rls gaande op regte streep, in ’l gescheld der erve der t rrkoop'c*. met eenen paelstaek tol builen de haeg, tol op den boord van hel splctgrachlje, alwaer •zich eenen pael bevindt, deze even vermelde haeg aldus geheel iu har.-iengde medegaende tot op den boord van het grachtje, alwaer ten weslkante ook euneii pael te vinden is;van oosten, hel huis toe- buhoorendc aen Pieter Steen, welke grond waerop hetzelve gebouwd is ook loebchoorl aen de vrrkoo- pers-licilanten,nog van zuidi-u voorhdofdende niet hel huis en de voute op den Burgweg, nog Van zuiden met hel hovenieriand aen het huis en de hoving van mevrouw Dubois, te Veurne, en aen den huisgrond van Engel Rubbrecht, van westen met de voute en het hoi, aen het huis en hof van gelegde mevrouw Dubois, alsook nog aen eenen wegel; in den titel genoemd \eurne-weg, daerover zaeiland van madame Dantricoiirl-Vaucaillie, te Brugge. IL‘- woond <li>or Pieter Beyen, herbergier, met pacht tot 1 Mei 1802. Tweede koop. Eene hoeveelheid van 2 aren 21 i Huis slaet en sieur Pieter Avekappelle, lang verkoopers-licitaiiten, in cyns ge- cene 1 vendige haeg, aen de verkoopers-lioilanieu bebourrndeen hier medegaende, palende van westen vóór het huis <.p twee houten paelstaken van westen •aen het iioveaieriaud van voorgaenden koop, van aen den gevel van du te verknopen Huis, op regte streep naer het noorden op houten paelstaek, staende builen de haeg, op den boord van den splelgracht', de haeg hier medegaende zoo verre deze erve strekt. Van noorden met het hovenieriand van deceit koop, aen hel gras van Amandus Jlorlion, builen dc haeg; welke haeg alhier medegaet, lol zoo verre deze erve strekt. Van oosten met hel hovenieriand dezer erve aen degene van Amandus Morliun, scheidende op eene gemeene haeg. In gebiuike door Norbert Demaziere, werkman te Avekappelle, ad 60 franks by jare, tol 1 M«-‘> 1858. f y/deen laetste koop. Eene hoeveelheid van een are dry en twintig centiaren Erve, op welke een Huis slaet en verdere gebouwen, toebehoorende aen sieur Hendrik Loncke, landbouwer te s’Heerwillemscap- pelle, gelegen ter dorpplaetsven Avekappelle, palende van zuiden met den te verkoopen grond, de burgweg- slraet; van westen den grond en erve van den voor- gaenden koop, scheidende op een paelstaekje ter slraet, op regtesleep noordwaerts tol het midden van den gevel in scheiding van het huis van voorgaenden koop, en voortsgaende al door den huize van ge zegden Loncke op den achterkour met half gevel- tneur van den huize van voorgaenden koop, op regte sire p lot aen de haeg. Van noorden de haeg, on dacr buiten het hovenierhof van den voorgaenden koop, en vin oosten ter -tract, een weinig erve van sieur Joannes Vanhoutte, scheidende op houten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1