VAJ VEURNE. R O O M E N j koopdag Rerigt. DE WEDUWE VERMINCK, - s DE SCHELDE, GEVESTIGT TE 'ANTWERPEN. Belgische Maetschappy VAN I ZATERDAG 20 FEBRUARI 1M®. 4087. 1 derzoek enslag MAETSCAPPY der VEREENIGDE EIGEXAERS VOOR VERZEKERING TEGEN BRAND, Te Brussel, TE BL’LSCAMP. Blad voor Annoncen, Lamlbomunieuws, politieke De tydingen uit China zyn voor de bond- genooten zeer gunstig. Een verslag van den franschen schout-by-nacht, den heer Rigault de Genouilly, deelt merkweerdige byzonderheden mede over de krygsverrig- tingen der engelsch-fransche troepen. Vol gens dat verslag is de stad Canton in de magt der verbondene troepen. De noorder- forten zyn verlaten, en de europesche vlag gen zweven op den afgoden-tempel met vyf verdiepen. Eene depeche uit Berlyn laet weten, dat de duitsche bond het voorstel, van Hanover, betrekkelyk het hertogdom Lauenburg, niet aenveerdt. De bond scheen in de laetste zitting bereid om zich te betrouwen op den geest van matigheid en verzoening, waermede het deensch gouvernement be zield is onder de ingeving der ministers van de groote mogendheden. Wy hebben reeds gemeld, dat het on derzoek van het ju-oces, betrekkelyk den aenslag van den 14 January laetst, geëin digd is. By besluit vart het hof, worden voor het assisen hof der Seine verzonden, Jozef Pierri, KareldeRudio, Antoon Gomez, M.r Felix Orsini en Simon Frans Bernard. Deze laetste beschuldigde is afwezig. Eene nota, in den Moniteur universel af- gekondigd, meldt dat er reeds langen t\d vóór den aenslag was besloten geworden, veiligheids maetregelen te nemen tegen de revolutionnaire woelmannen, byna allen toebehoorende aen de kategorie der ver oordeelden van 1848, 1849 en 1851, die als agenten der geheime maetschappyen, de bevolkingen verontrusten. Het gouvernement kon niet min voor stellen, dan het nu bekend gemaekte ont werp van algemeene veiligheid, dat met vastheid, doch ook zonder van de matig heid af te wyk^n, zal toegepast worden. De keuze van generael Espinasse zal geene verandering aen de staetkunde yan den keizer toebrengen. De staelkundige maetregelen, waervan men de toedragt overdreven had, zyn het gouvernement voldoende. Het zal geene andere voorstellen. De diskussie van het wetsontwerp op de openbare veiligheid zal donderdag worden geopend, en men denkt dat, behoudens de POLITIEK OVERZICHT. Het engclsch gouvernement heeft nieuwe byzonderheden over de indische zaken ont vangen. Sir Colin Campbell heeft een schitterenden zegeprael op de opstande lingen van Oude by Futteghur behaeld. Het is ten gevolge van dit gevecht, dat de opperbevelhebber Furuckabad bezet heeft. Nug andere voordeelen zyn door de Engel- schen behaeld geworden. In het overige van Indien heerscht de rust, en de gemeen schappen zyn hersteld. 51.’ JAKR, LA BELGIQUE, TE BRUSSEL en algemeene Tydingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. Écu Nummer, en een Supplement op half blad, per week. TE VEURNE, De voorname schikking van den bill, voorgesleld door lord Palmerston nopens het indisch gouvernement, bestaet in de afschaffing van het hof der direkteurs, en in het te (loon vervangen door een byzon- dereh minister, die door acht raedsheeren zou bygestaen worden. Die minister zou op dezelfde lyn a]s (|e andere staetssekre- tarissen gerangschikt worden. Zyne asses soren zuilen duizend franks jaerwedde genieten; zy zullen raedplegende stem heb ben. en de voorzitter zal alleen de beslis singen nemen. A j ADVERTEDTIE-BLAB Voor stad VAM <'».ujUn£u^ Agentschap Ie Veurne, by Ciislh Brr.iri. 1.’ 2 3.’ MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING Te bekomen, aen zeer getinye pryzen, by CnilLts- Lon» JJUKLIUS zackwaerueuier, te Aiveritiyheiii, omtrent 4,000 isschen Planten en Plant-boomen. 1,000 eiken Planten en Planl-booiuep. 500 elzen Planten. 4.* 300 pappclarijn Planten. Alle »«n eerste kwaliteit. Prys van Agent Principael voor de kantoni Veurn* en Harin- gheP. DORRE, te Veurne. inschry ving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 8 maenden. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachlvry3 fr. 75 0 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. Z.y verzekert legen brand en bliktemvucr aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingcoogsie vruchten, beestiuien akkergelmg eiil, De premien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetschappy zyndoor een kapilael van fr. 4,232,804 - 23 gewa<rborgd. Om nader inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te b.'( even by Ca. Dl.SAVER, correspondent der Maetschappy te Veurne. Verzekeringen met vatte premiën, tegen Brandschade, gevestigd te Brussel, Parochianenetrael, N* 9. Gemaytigd, by koningtsjk besluit van den 21 febru- ary 1855- Voor nadere inlichtingen en prospectus, tick te bevragen in de zetelplaets der Maetschappy, Paiocki anen-straet, n.' Q, en byt, CLAEREBOLDT, deuiteaerde I» Nieuport. Maendag24 February 1858, om eon uer namiddag, Op dij landen bier onder aengewezen binnen de ge meente van Bitlsc.imp. Koopdag van alle de hoornen die zich bevinden op landen afhangend® van de nalatenschap van sieur Fbasciscvs Mom tl, overleden bierbrouwer te Bul scamp. Men zal V' rouleren ter herberg van den verzoeker Sr.Jof/'A Uoiaid te lliilscainp. Up tyd van betiding mils stellende borg ter aen- vccrdiii^ van CHARLES BDTAEYE. Naemlooze Maetschappy voor verzekering tegen Brand, gevestigi Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooit» raat R.‘ 34, te Teurne, en op al de postkantooren van het ryk. Insertion, IScentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.1, het supplement 15 c.’ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worde* tiixvtl onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Beeft de eer aen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verder» dat zy voorzien is van een allerschoon»! assortiment porcelein, cristalyn, half cristal, glas- en gleiswerk, pottery in steen- en aerdèwerk, borstels voor tapyten, peerden en voituren; voor vrouws- en mansklecderen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, Lrywit, gemaekte bloemen, yzer- werk, zwingelzwaerden, polloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chicoreicoffy; ook alle slach van pypen, pypeknMen, tnbakzakken, kabarettengrove en fyne, enz, enz. Door dc goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van het publyk te verdienen. Men zegge hel voort.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1