I Veurne, 20 February. Lfindbouwnicuws. 1 I het open in' bevel Dc Sekretaris, Cu.ua^iiww I I sen der beenhouwers Gent- 1 vlugtelingen, die zich op r- i in 1 italiaensche en fransche vlugtelingen, die te Geneven verblyyen en er geen beroep uitoefenen, of zich niet politieke! kuiperyen bezig houden, aen het internement zonden onderworpen worden. Een gedelegueerde van den bomfsraed zou i zyn de uitvoering dezer beslissing bewaken. oppositie van de afgeveerdigden van Parys en van Bordeaux, dé wet schier met algemeene stemmen zal aenveerd worden. De krysmagl van het engelseh léger, zegt de Globe van den 15, zal dit jaer be- loopen tot 222,884 mannen, waervan 150,155 aen den binnenlandsche dienst zyn gehecht, en 92,759 aen de oostindische gestichten. De depots der indischc rege- inenten, die zich in Engeland bevinden, bevatten échter nóg 15,245 mannen, der- wyzejlat hel totael der troepen, thans in Indien dienende, van omtrent 79.000 mannen is. De Börzen-Zeitung van Weenen,bevestigt dat.de oostenryksche troepen binnen kort het roomsche grondgebied moesten ver laten, doch dat de gebeurtenissen, onlangs voorgevallen, dien maatregel hadden doen opschorsen. De heilige Stoel zou zich tot den ooslenrykschen afgezant, graef Coi- lerodo, hebben gewend, om te vragen dat de troepen, die de legatien bezetten, er voor onbepaelden tyd zouden mogen bly- ven. Zoo men hetzelfde blad gelooven mag, dan zou eene dergelyke aenvraeg, aen graef de Grammont afgezant van Frankryk te Rome, gedaen zyn. Eene telegrafische dcpeche uit Bern zegt dat de zwitsersche bondsraed eene beslis sing genómen heeft nopens de politieke vlugtelingen, die zich op den bodem van Zwitserland bevinden» Er is beslist dat de italiaensche en fransche vlugtelingen, die te Geneven verblyyen en er geen beroep uitoefenen, of zich met politieke kuiperyen bezig houden, acn het internement zouden 1 1--1 gelast geworden te DE-CEROORTE ETNtR'BELGISCBE PRINSES. Wy hebben éérieh "echten voortgang in de hofbotnvk.undp aen le stippen, wel ken sedert dry achtereen volgende jaren, de heer L. Palmans, vëêarls van het gou vernementte, Lokeren, bekomen heeft. Die behendigp hqfbouwbundige verbouwt om trent 9 aren aspergien, welke hy in den vollen grond teelt, zonder mest en die tevens uitnemend van smack en zeer vroegtydig wezen.- In 1856 bekwam hy zyne eerste vruohten t'einde maert, in 1857 t’einde february en dees jaer ondanks het koud weder, is het den 8 february, dat wy ten zynent eenen oogst hebben gezien van dikkdj lange en wonderwitte aspergien. Deze schoone vruchten worden door de kooplieden spoedig weggekocht. De centrale maelschappy van land bouw in Relgie heeft besloten, dat er dees jaer te Brtissel'een internationalepryskamp zou plaets hebben, voor het maken van dorsch- en maéi-machienen. Om in dezen pryskamp te deelen, moet men zich vóór den 20 dezer maend doen inschreven. In België:zyn thans 28,000 hektaren land van draineei’buizen voorzien en in l’rankryk 66,000 liektaren. In hare zitting van 1 february heeft de midden-maetschappy van Landbouw in België met eene zeer gróote meerderheid besloten 1" Van de intrekking te vragen der nieuwe wet op den invoer van het vee.* 2“ Van op den budget dezes jaers eene som te brengen van 500 fr. voor aénkoop en kostelooze uitdeeling van tabakzaed. Do midden-maetschappy telt heden meer dan 2.000 leden. oh é.nm ijudód ,Jub lanoo noni na .Lmbqooa HET KOLLEGIE VAK BURGMEESTER EN SCHEPENEN DER STAD VEURNE, Maekl de Landbouwers dezer gemeente bekend, dat’er binnen de maend Mei aen- slaende, te Brugge eene uitdeeling zal ge schieden van voorlleelersvan het Durhams koeijen en van het Derby’s zwynen-ras, welke geschikt’ zyn. om in statie geplactst te worden, ten einde te dienen ter verbe tering van hel inlandsch koeijen en zwynen-ras. Do Landbouwers welke begccren in hunne bUerdery gemelde voorlteelers te bezitten mqeteii zich vervoegen by de ge deputeerde. Raden voor deu 51 .Maert aenstaende. Gedaen te Veurne, den 20 february 1818. Burgmeester cn Schepenen, van Antwerpen en De vier eersten, benevens de sekrelaris, Tullen benoemd worden door den minister van binnenlandsche zaken; de dry laetslen, door het kollegiei van burgemeester en schepen der stad Brussel. Art. 7. De dieren zullen nacr den wed- strvd moeten gebragt worden door de eige- naers, de volmakers of hunne zaekgelas- tigden. Deinschryving der mededingers zal door den sekrelaris van (Têhjiiry’geschie- den. op dén dag/.elven van den wedstryd, 's morgens wan acht tol elf tier, in het lo* kael van het. slagthuis. Op hel oögenblik der inschryving zal men de stulpen nedcrleggen welke den oorsprong, der-diêren béwyzen, benevens de plaelsen ,waer z.y opgevoed en vetgemaekt zyn. Deze stukken zullen door de burge meesters der gemeenten waer de mede dingers woonen, voor echt verklaerd worden. Art. 8. Dc jury zal ’s middags om twaelf uer zyne werkzaemheden beginnen. Hy zal, na alloop van hel onderzoek der dieren, zonder beroep en met meerder heid van stemmen beslissen. De jury zal insgelyks oordeelen over elk geschil dat over dc toepassing der vóor- gacnde bepalingen zou kunnen ppryzen. De leden van den jury zullen geeno dieren welke hun toehehooren, aeu den wedstryd kunnen doen deel nemen. In gqy.al,(Van afwezigheid van één of meer leden van den jury, zal de voorzitter in dcrzclver plaetsvervanging voorzien. Ziet hier <le vot^’waerden yan den ve<- wetsirvd welke deh 29 maert aensfaende in hel Slagthuis te Gent zal plaets hebben Art. 1. Er zullen in niepi.van den staet en de stad Brussel, preinien en medalien worden toegekend aen de eigenaers der schoonste en veste beesten welke er te koop zullen gesteld worden op maendag vóór Paesschen. Om tot den wedstryd toe gelaten te worden, moeten de dieren voor eerst de voorwaerden eener goede gestalte hebben. Art. 2. De preinien en medalien zullen overeenkomstig met het volgende program worden toegekend Voor deossex. Eerste klas. Ossen van den ouderdom van hoogstens dry jaren. welk ook hun gewigtzy 1.’ premie, 700fr. en eene vergulde zilveren medalie; 2.' premie, 450 fr. en eene zilveren medalie, 3.“ premie, 200fr. en eene zilveren medalie. Tweedeklas. >ssen van den ouderdom van 5 tot 5 jaren op hel hoogst, en van een gewigt van minstens 790 kilo’s; 1 premie, 600 fr. en eene vergulde zilveren medalie; 2.“ premie,500 fr.vn eene zilveren medalie; 5.“ premie, 150fr.en eenezilveren medalie. Derde klas. Ossen boven dc 5 jaren oud, wegende niet minder dan 800 kilo’s 1. 'premie, 500 fr. en eene vergulde zil veren medalie; 2.' premie, 100 fr. en eene zilveren medalie. Voor de veeuzex. Veerzen van den ouderdom van hoogstens 4 jarenpremie, 400 fr. én ëene vergulde zilveren medalie; 2. p premie,500 fr. eneenezilveren medalie; 5.' premiq, 150fr. en eene zilveren medalie. Voor de schapen. Eerste klas. Scha pen met 2 a 4 tandën óp het hoogst, van minstens 54 kilo's 150 tr. en een zilveren medalie.a Tweede klas. Schapen met meer dau tanden, wegende miustens 7i5 kilo’s pre mie 125 fr. en eene zilveren medalie. 1 Derde kla-t. Schapen met hoogstens 2 a 4 tanden en wegende niet meer dan 54 kilo’spremie, 100 fr. en ëetie zilvesen medalie. Zullen tot den wedstryd slechts loege- laten worden de persounen welke, \oor de zelfde klas, eene kudde van minstens 10 schapen van het zelfde ras en de zelfde voorwaerden zullen aenbieden. De schapen zullen ongeveer eene maend vóór den wedstryd moeten geschoren zyn. Voor de verkens. Vcrkcus van groote gestalte en van ouderdom van 1 a 2jaiea 1. e premie, 125 fr? en'eene zilveren me dalie. Verkens van kleine gestalte l.° premie, 125 fr. en eene zilveren medalie; 2. ” premie, 75 fr. en eene zilveren medalie. Art. 5. De prernien zullen aen de eige naers der best gebeurde dieren slechts uit- betaeld worden in geval deZe laelsté op den dag zelve van den wedstryd aen oenen brusselschen beenhouwer zullph verkocht zyn, om binnen de acht dagen in het slagt huis dezer stad geslagt te worden. Art. 4. Het kwaèrt der voor de ossen cn veerzen toegekende prpmien zal worden nitbetaelil aen deii landliouyver of vee- teelder b< wëlkén, déze nieren zyn geboren, indien dezelve namejyk ,van inlandsclien oorsprong zyn. Art. 5. De dieren van vreemde rassen worden toegelaten om mede te dingen, mits dat zv vóór den ouderdom van e.én jaer in Relgien zyn ingevoerd. Art. 6. De preinien zullen in het open- baer worden toegékend, door eenen jury, samengesteld uit zeven leden en eén sekre laris, te welen een lid van het gemeeuté- bestuer, voorzitter: dry landbouwers-vee- teelders; eenen vevarts: dé beide syndicus. I I ï’ii Dotijlirilap; kwart voor dry uur, heeft Hare Hoogheid mevrouw dc hertogin van Brabant! bet loven aeu «tune prinses geschonken. Metj .l.ifefl de prinses ^H uaein van Louise-Marie* Amelie, Woensdag na middag is een droevig ongeluk ge beurd. 11e wagon van den landbouwer De Brabander van IIOHlImm, gevoerd door een tyno tonen, en waerop et» ander UK»» benevens twee dochters taten, reed nmlrpeksdry ufe uaer huis, wanneer in de tuicl- strael gekomen, de peerden eensklaps op hol g»- raekten eii hel rytuig met eene verbalende snelheid agler lich trokken. De jongelingen verschrikt spron gen van denwagen, uiaer met hel ongelukkig ge*olg, dat ly alle s jer onder de wielen raekten. Men heeft er dry van hep wnsiig gekwetst in de naburige huilen gedragen waeri'y de eerste verzorgingen ontvangen hebben,'terwyl den vierde, tynen weg heeft kunnen voortlellen. Wy zyn gelukkig önie S ’cr e kunnen melden, dal de gekwetsen aen heCbeureu iyu. N. VANDERHETDE. KOUKOERS VAR VETTE BEESTEN TE QENT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 2