VAA V EUR DE WEDUWE VERMINCK, Veume, 24 February. - a. g. r. Belgische Maetschappy ‘■■e ,-i tVAN AEN HET 1 noorden aen het onze palende. r I MAETSCAPPY der VEREENIGDE EIGENAERS TE VEUIINE, By koninglyk besluit van 15 februany zyn benoemd lol leden der provinciale land bon w-kommissien hi II est- Vlaenderdi:}'oor het 2.‘ distrikl, de heer baron E. Peers, te Oostcamp; 5.” distrikl, de heer .1. Brasseur, te Oostende, 4." distrikt, de heer .1. B. de< Grave, te Stuyvekenskerke; 7.' distrikt, de heer J. Demadc, te Comene. Debaron Peers is voorzitter dekonunissie van Wesl-Vlacnderen benoemd. Het hof van appel te Gend, heeft in eene der laelsle zittingen een Vonnis uit gesproken, inzake van onteiging van grond, geheel ten voordeele van de Compagnie vandenyzerweg vanLiehterveldeop Veurne, pleitende tegen Mevrouw de weduwe BELGISCHE MAETSCHAPPY v«» algèmecne assurantiën tegen brand. ÏZEREX-WEG TliSSCHEN YPER EN DlXMEDi Wy vinden het niet ongepast, het vol gende artikel uil de Gazette tan Ypero over te nemen In ons eerste artikel, betrekkelyk het ontwerp van eenen yzeren-weg, onze stad in verband stellende met Dixmude en met den spoorweg van Veurne op Lichter- velde, hebben wy gehandeld over de alge- meene voordooien die zouden spruiten uit de uitvoering, dezer onderneming voor onze stad, voor ons arrondissement en zelfs voor de andere arrondissementen ten i aVSS.o^lt tv; Wy hebben nog te spreken wegens de spaerzaemheid in de noodige werkingen, en nöopens de belangen der gemeenten die door de nieuwe spoorbaen zouden moeten worden doorkruist. De ontworpen rail-way zou moeten uit gevoerd worden langs den regter kant van onze Vaert,om aldus te kunnen ontsnappen acn de onkosten van eene te leggen brugge, het zy op de vaert, het zy op den Yser, en om te ontgaen de menigvuldige bruggen over de waterloopjes stroomende langs den linkerkant derVaert. Ten anderen, de regie lyn van onze stad riaer Dixmude ligt langs den regter kant der vaert en doorloopt eene oppervlakte welke waterpas, van onze kaei tol Dixmude toe, nietmeer dan tien meters val oplevert. Deze oppervlakte is natiwelyks door twee of dry heuveltjes doorsneden, die ten strengste dry meters hoogte hebben, en men vindt daer dry of vier beekjes, waer- van het Martje, te Merckem, en de Roone, te Woumen, de byzonderste zyn en nau- welyks vier meters breedte hebben. De uit te voeren werken zouden dan allereenvoudigst wezen en enkdlyk be;tien uit aerdewerken. i l Ijc te dQorloopene lyn zou te Yper?. haren aenvang moeten nemen, omtrent de kruiskalseide op Brugge en Dixmude, by de herberg deu llazeicind, regtloopén tot op honderd meters oost der Boesing-brugge, waer de eerste statie zou gemaekt worden; dan voörtgaende tot omtrent het Smeshen, tusschen Bixschoté, Znidschote en Noord- sphote, zou men eene .statie plaetsen, die iriaer vyf-en-dertig minuten afgelegen zou zyn van de gemeente Langemarck. I)e lyn in regt lraed trekkende^ tot by het Hoelüilten van Merckem, zou men aldaer de derde statie bouwen. Van daer, tol aen Woumen, oost de plaots, waer tie laetste statie, niet verre afgelegen van Gereken, zou worden gemaekl, telt men nauwelyks vier kilometers. De regte lyn volgende, zou men loopen in de statie te Dixmude Cahneyn grondeigenares te Brussel. Het leste Vonnis by welke haeruitgeloold wierd 11,250, heeft het hof van appel ge- bragt tot 6094. Dus een verschil van 5162 fr. De kosten blyven ten laste van voor noemde dame Calmeyn. (Medetje^eeld) Madame Coleta Lebon, eci.igenooip van den A. Brenner, woonende leOostenae, heeft de medalie van Sint-llelena bekomen. Op zaterdag 27 dezer zal 6r‘iu Belgian eene maen-eklips zichlbaer zyn, eeaigp minuten voor 9 i/a uer des avonds. De eklips zal een paer uren duren. Op maendag 15 maert zal eene schoone zon-eklips plaets hebben. Zy zal maer een gering gedeelte der zon zichtbaer laten, eenige minuten voorden middag beginnen en omtrent 1 1/2 uren duren. Het is ook dit jaer dat, volgens waer- schynlyke berekeningen, de terugkeer zal plaets hebben van de zoogenaemde komeet van keizer Karei, die in 1264 en 1856 ge zien is geweest. WOENSDAG 24 FEBRUARY 1858. VOOR VERZEKERING 't e g e a brand, TeBrusiel, Agentschap ie V turntby Cbakim Bctaiti. Zy Tcrxekert tegen brand en bliluemvuer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingcoogste vruchten, beestialcn akkergetuigeni. De premien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetschappy zymloor een kapiteel van i'r. 4,232,80-4 - 23 gewacrborgd. Om nader inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cu. DESAVEll, eorrespondeui der Maetschappy te Veurne. MAETSCHAPPY vak brandverzekering de schelde, GEVESTICT te MTWEBPES. Reeft de eer aen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voortdocn. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porselein, crislalyn, halfcrislal, glas en glciawi-rk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tapylcn, poerden en voiluren; voor vrouws- en nianskh'i'dcren. sloven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzcr- werk, zwingrfzwaerden, potloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, c^cpr^iot/ffyj ook alle slach van pypen, pypekassen, tabaksakken, kabaretten, grove en lyin', enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryten, verhoopt zy by voorduriug de gunst van hetpublyk te verdienen. Mtn ztggt het voort. •j|» jju fc». \TOIfl 8 IK ‘H l BRUXELLES. 'l.y verzekert tegen brand en het vuer des hemels, alle Goederci|zoo pis; Gebouwen, Meubels, Veld- vrugten, Vee en Koopwaren, mits geringcpreniien. De schaden worden comptant betaeld zoo haest dc zelve zyn vastgesteld. i? Sedert hner beslacn heeft deze maetschappy in het arrondissement Veiirno, meer dan voor60,000 francs brandschaden vergoed Agent pldnoipael te Veurne, B.' P1ERRET, deur- waerder, Nieuport-stract, n.’ 9. Verzekeringen mei paste pi einiën, tegen Biandschade, gevestigd te Brussel, L’ai ochianensliuet, A' 9. Gcinagligd, by koninglyk besluit van dez<21 [ebiu- ary klio.i- l oor nadere 'inlichtingen en prospectus, zich tt btviagen m de zelelpiaets der Maetschappy, l'aiochi- anen-slrael', n.’ 9, en by P. CLAEIIEDOLDT, deurwonder tt fcieupovl. oil I Oü jot 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1