k 01‘ 1) A G £2 O CJ> I G II A S VAN VEURaNE. MENAGIE-GOEDEREN, DE WEDUWE VERMINCK, DE SCHELDE, GEVESTJGT TE ANTWERPEN. I Belgische Maetsehappy ZATERDAG 27 FEBRUARY 18Ö8. algemeene Tijdingen, Marktpry P. R. I L O O. T E f' westen van Oude be- TE OOSTVLETEBEN, OPENBAER TE VERKOOPE.V MAETSCHAPPY der VEREENÏGDE EIGEXAEBl VOOR VERZEKERING TEGEN BRAND, Te Brussel, I l’ry» POLITIEK OVERZICHT. Men heeft tydingen uit Indien van den en Handel zaken. Een .nimmer, en Blad voor Annonc.cn, Ltti.dliuuumicuws, politieke en algemeene Tijdingen, Marktprijzen een Supplement op half blad, per week. LA BELGIQUE, Naemlooze Maet.ichappy voor verzekering tegen Brand, gevestigi TE BRUSSEL. TE VEURNE, ringden. Sir Colin Campell legde in zyne krygsverrigtingen veel bedryvigheid aen den dac; zyn voornemens was om met den opstand gedaen te maken, vóór het aen- komen der groote hitte, die zoo noodlottig voor de europesche soldaten is. De tydingen uit Engeland zyn zeer ernstig, en beheerschen al de anderen. Zoo als wy aengekondigd hebben, heeft in zit ting van den 19 van hei lagerhuis lord Pal merston de tweede lezing voorgesteld van het bill over de samenzweerders, voor doel hebbende aenslagen tegen den per soenen der vreemde vorsten te straffpn Gibson gestemd, zonder verdeeling, en als afzonderlyke en voorname beslissing. De Times zegt dat het natuerlykste be sluit, dat er aen het gouvernement over- blyft, is van af te treden, ten ware er drin- gerder pligten lord Palmerston deden be sluiten om aen het bewind te blyven. En inderdaed, depcchen uit Londen melden dat lord Palmerston zyn ontslag aen de koningin heeft aengeboden. Lord Derby heeft de zending aenveerd om een nieuw kabinet samen te stellen, in «a A. G. BRUXELLES. <8 BELGISCHE MAETSCHAPPY van algemeene arrurantien tegen brand. 25 January ontvangen. Volgens die tydin gen had de oppergenerael, sir Colin Camp bell, zyne krygsmagten samengetrokken, en aen het hoofd van tien duizend mannen was by langs Rohicund op Lucknow gerukt, dat hy voornemens was op eene beslis sende wyze aen te vallen. Ten zelfden tyde was Jung-Bahadoor, aen het hoofd zyner ontzachlykp Goorkas, in de zelfde rigting en met talryke magten langs hel Noorden genaderd, er> t, wpSmn van Oude he lm 52/ JAER, 4088» Voor itad V A N I SCUOOJiE PARTI E Agentechap te Veurne, by Crarl» Botaiw. Men abonneert zich N.’ 84, te Veurne, en Insertion, 15 centiinen den drukregeL op het bureel ran 1 op al de postkantooren Donderdag 8 April 1858, om negen uren s mor gens, leu huize »an de weduwe Norbert Gahool, in de ihiutpdnt-straet, te Loo, Koopdag van menagie-goederen, bestaende in, koper, tin, gleisch, tafels, stoelen, beddebakken, b’-ddiugen, buffet, kliefhamer, yzercn weggen, Lapp hoeveel, kordewagens, vier jswageus, eike planken, schipboomeii en alderhande soorten van Alle ailichen, by de uitgevers ttsiAEL onverguld in 1 Brieven en Maeridag 22 Maert 1858, ton twee uren nacr mid dag, in de herberg den Anker, bewoond dour sicur Benoit Dcqttekcr, op hel gehugle Llsendamme, zal gebeuren de openbare verkooping in een enkel zit ting, van het naerschreven onroerend goed. GEMEENTE OOSTVLETEBEN. Eenigen koop. Be noorderschen helfd afgepaeld, van eei.e partiu llooigras genoemd den Bonundatre, gelegen in den Weslbrouck, by kadasle. t> .end stelle B, N.’ 115a, op de groote van een hectare 20 aren 35 centiaren, palende oost llooigras 'au d> religiettse Di-si.dt ie l’uperinghe, zuid het overig van tie partirn gein.» md den Bomtnelaere toe be neurende ntejoulirottw Louisa De Man te Brugge, west hooigra- van sieurs* Dt A< udt en De Cat, te Elveriliughe en imurd dat »an jouifrouw de weduwe De Boo te Yper. Utu door den ku per dacr aen seflens hand te slartt. Be titels en conditiën ten kautoore van den Ro taria FLOOR, te Loo. het blad, Oo’istraet i van het ryk. Een afzondcrlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.’ van dit blad gedrukt, wiirdou hetzelve gcplaetst. geld vrachtvry toe te zenden. ~r~rr« M— KLEEDEHEN, LTNWAED EN SCHIPPEHI GETUIG, van inschryving, BETAI.I.BAF.R \((()R(JP; 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25. maéndrn. 1 fr. 75. 8 maèiiden. 7 franks 'sjners. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 G inaen -n. 2 fr.25 3 innciidcn. Voor Frankryk 11 fr.2(J ’sjaers. Agent Principael voor de kantons Yauraa m Barin- gli« P. BORRE, to Veurne. vertewie-biais VAN Ver zekeringen metvaete premiin. tegen Biandzehade, gererligd te Brunei, Barochianenetraet, N’ 9. Gemaytigd, by kontnglyk bezluit van den 11 febru- aiy 1855- 1 ou» nadere inlichtingen en protpeclui, zich te beviagcn in de zetelplaats der Maetrchappy, Barqchi- anen-strael, n.' 9, en by 1’. CLAEREBOLDT, deurwaerdsr te Nieuport. Heeft de eer aen een-ieder bekend te maken, dat zy dett koophandel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half eristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tapyten, peerden en voituren; voor vrouws- en nianskleederen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemackte bloemen, yzcr- werk, zwingelzwaerden, potloot, yvoorzwarl, terpeu- tyn-olie, chicoreicoffy; ook alle elach van pypen, pypekasien, tabakzakkenkabaretten, grove en tyne, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzeu, verhoopt zy by voorduring de gunst van hi t publyk te verdienen. Hen zegge het zoort. MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKEBIliG Zy verzekert tegen brand en bliksemvuur aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen vaji fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beesti aleh akkergetuigenz. De premien zjn zoo gering als inogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetsehappy zyndoor een kapitael van fr. 4,232,804 - 23 gewaerborgd. Om nader inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cn. DESAVER, correspondent der Maetsehappy te Veurne. schippers-gctuig en magazyn, zonder regt van stand, langs het stads kanael, en meer ander voorwerpen waervan het verhad te lang zoude zyn. Met den gereeden gelde. z-, Zy verzekert tegen brand en het vuerden hemel», *lle Goederen zoo alsGebouwen, Meubels, Veld- vrugten, Vee en Koopwaren mits geringepremien. De ichaden worden comptant betaeld zoo haest de zelve zyn vastgesteld. Sedert haer beslaen heeft deze maetsehappy in het arrondissement Veurnemeer dan voor60,Ó0Ö franc» brandschaden vergoed. Agent principael to Veurne, B.‘ PIERRET, deur waarder, Nicuport-»traetn.* 9.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1