VAN VEURN HUIS HCOIG R A S KOOPDAG J1 AEN HET MENAGIE-GOEDEREN, Veurne, 10 Maerle. Belgische Maetschappy Te koopen of te pachten, Kamer der Volksvertegen woordigers. WQBNBRAG 10 MAERT L8WU P. R. den Mo- TE OOSTVLETEREN, OPEN’BAER TE VERKOOPEN. KLEEDEREN, LYNWAED EM SCHIPPERS GETUIG, TE LOO. Een koninglyk besluit van 4 maert 1858, beinagtigd de kerkfabryk van S.‘ Ni kolaus alhier, van aen den heer Lust- Visage en consoorten, uit ter hand te ver koppen voor de som van 652 fr. 50 c.‘ eene hoeveelheid van 1 are 50 centiaren grond van het oud kerkhof, gelegen te Veurne, seelie A, n.r 259bis, van het ka daster en waervan het geheele groot 15 aren 50 centiaren, van een belastbaèr in komen is van 24 fr. 54 c. Sedert maendag tot op 20 april aen- staende inbegrepen, is de jagt op de snep pen in al de provinciën van het rykgeopend. TE VEURNE, cft&Rft&aftftSAAQ Z, A. G. BRUXELLES. en swwwwmi BELGISCHE MAETSCHAPPY De titels en conditiën ten kantoore v«u taris FLOOR, te Loo. MAETSCHAPPY der VEREEWGDE EIGENAERS LA B E L G I Q IJ E, TE BRUSSEL. SUPPLEMENT iVERTEVTI gha P. BORRE, ta Veurne. rr. de 1 ver- Da de j etilion- SCIIOONE PARTIE VAN TN "V Eb. Heeft de eer aen éen-ieder bekend to maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verder* dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half crislal, glas en gleiswerk, pottery in steen-en aerdewerk, borstels voor tapvten, poerden en voituren; voor vrouws- én inanskleederèn, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en liaerd borstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, getnaekle bloemen, yzer- werk, zwingelzwaerdcn, polloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, ehicoreicoffy; ook alle slach van pypen, pypekassentabakzakken, kabarettengrove en l yne, enz, enz. Door de goeds kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van het publyk te verdienen. Men zegge het voort. VAIN Ferzekeringen mei vaste pi e i iiën, tegen Brandschade, gevestigd te Brussel, i'ai ochianenstraet, A’9. Gemagtigd, by koninglyk besluit van den 21 febru- ery 1855- Foor nadere inlichtingen en prospectus, zich te bevragen in do zetelplaels der Maetschappy, Parochi- nnen-straet, n.’ 9, en byV> CLALREBOLDf, deurwaerder te Nieuport. •an algrmeene assurantiën tegen brand. Zy verzekert tegen brand en hetvuerdes hemels, alle Goederen zoo als; Gebouwen, Meubels, Veld- vrugten. Vee en Koopwaren, mits geringepremten. De schaden worden comptant betaeld zoo haest de zelve zyn va-jtgepteld. Sedert haer besiaën heeft deze maetschappy in het arrondissement Venrnemeer dan voorC0,000 francs brandschaden vergoed Agent principael te Veurne, B.‘ P1ERRET, deur- waerdcr, iïiëuport-straetn.' 9. hitting van den 3 weert. Een voorstel strekkende om by middel eener som Maendag 22 Maert 1858, ton twee uren naer mid dag. in de herberg den Anker, bewoond door sieur Benoit Dcquekcr, op bet gehuglo Elsendamme, zal gebeuren de openbare verknoping in eon enkel zit ting, van hel naerschreven onroerend goed. GEMEENTE OOSTVLETEREN. Eenigen koop. De noordersehen helfd afgepaeld, van eene panic llooigras genoemd den Bommelaere, gelegen in den Westbrouck, by kadaster bekend sectie B, N.' 115*, op de groote van een hectare 20 aren 35 centiaren, palende oost hooigras van de religieuseDesodt te l’operinghe, zuid hel overig van de parti.11 genoemd den Bommelaere toebelioorende mejouflrouw Louisa De Man te Brugge, west hooigras vaii»>l'urs Be Neudt en De Gat, te Elverdinghe en noord dat van joufïrouw de weduwe De Boo te Yper. Urn door den kuoper daer aeo seffens hand te slaen. Genaemd de II arande, staende langst den keiweg van Veurne naer Wulpen en sedert vier jaren nieuw gebouwd, en zeer dienstig voor Herberg of Koophandel. Het zelve beslset uit twee beneden Kamers, Slaep- kanter, Keuken en twee Bovenkamers, alsmede Stallingen, Sehuer en grooten Haelput; BENEVENS, Dry gemeten en half Erf, naby het Huis gelegen, van welke men naer bclieften een, twee of dry en half gemeten zal konnen medekoopen. Zich te uderaseeren by den eigenaer Jacobds MARVELLIE, koopman te Wulpen. VOOIt VERZEKERING TEGEN BRAND, Te Brussel, Agentschap te I eurneCtuitn Bcvsnra. Utting van den 1 maert. 7 petitiën tegen de milicie wet. De heer voorzitter geeft lezing van eenen brief, door mev. de wed. Delfosse toegezonden, die <1 heeren voorzitter en leden der kamer bedankt voor de blyken van toegenegenheid en achting aen nagedachtenis van haren echtgenoot bewezen. Aen het dagorde is de beraedslaging van het ver slag,der bestendige nyverheids-kommissie over ver scheidene verzoekschriften, die eene vermindering van tolregten op de kanalen vragen. Na eenige opmerkingen wordt die beraedslaging tot later uitgesteld. Vervolgens wordt het wetsontwerp die het han dels verdrag tusschen Belgiën en Persien gesloten goedkeurt, met eenparige stemmen aeuveerd. Utting van den 2 maert. 11 Petitiën zyn ingekomrii tegen de milicie wetten. De heer d'lloft'schmidt doet verslag over het wets ontwerp betrekkelyk de uitbreiding der bevoegdhe den van de konsulsby den vreemde. Aen het dagorde heeft men de beraedslaging over een feuilleton petitiën. De heer pan Renynghe, verslaggever. Maehlers en olieslager* uil Deerlyk, Zulte, enz. vragen eene ver mindering van het patentregt waeraen zy onder worpen zyn. De kommissie besluit tot de ver zending naer den minister van financiën. De heer 11. Duinortier. Die vraeg is billyk en dient in ernstige aendachl te worden genomen, ■toom veroorzaekleene groote schade aen narissen en het zou regtveerdig zyn hen te ontlasten van een gedeelte van het patentregt. De heer minister van binnenlandsche zaken legt een wetsontwerp néér van afbakening tusschen ge meenten. De kamer stemt nog overeenigeaenvragen van na turalisaties, waerna de zitting om uer geheven wordt. Donderdag 8 April 11)58, om negen uren ’s mor gens, ten huize van de weduwe Norbert Gatiool, in de llautponl-strael, te Loo, Koopdag van menagie-goederen, bestaende in, koper, tin, gleisch, tafels, stoelen, beddebakken, beddingen, buffer, kliefhamer, yzcren weggen, liappe, hoeweel, kordewagens, vier yswagens, eike planken, schipboomen en alderhande soorten van schippers-geluig en magazyn, zonder regt van stand, langs liet stad* kattael, en meer ander voorwerpen waervan hel verhael te lang zoude zyn. Melden gereeden gelde. t Naemlooze Maetschappy voor verzekering tegen Brand, gevesligt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1