VAX VEURNE. WEIDE MUIS HOOIGRAS KOOPDAG flï. VAN f DE WEDUWE VERM1NCK, AEN HET HUIS TE HUREN, DE SCHELDE, GEVESTIGT TE ANTWERPEN. MENAGIE-GOEDEREN, Veurne, 17 Maert. Te koopeu ofte pachten, Belgische Maetschappy ;«e' WOENSDAG 47 MAERT 4»G8. P. R. OPENBAER TE VERPACHTEN BINNEN LOO. Ooststraet, n.° 59, MAETSCHAPPY VAK BRANDVERZEKERING TE OOSTVLETEREK, 01‘ENBAER TE VERKOOPEN. 11 A E T S CII A P P der VEREENIGDE EIGEAAERS KLEEDEREK, LYNWAED EN SCHIPPERS GETUIG, TE L O O. BELGISCHE MAETSCHAPPY van algemeene assurantiën tegen brand. GEMEENTE-RAED. GEMEENTE OOSTVLETEREK. TE VEURNE, Gemctnlc Loo. «K A. G» SUPPLEMENT scflcn» hand te middag, i J Tegenwoordig gebruikt door J. Vandendries, slagter. Zich aentebieden by RRYCX-VANSTAEN, te Vcurnc. SCIIOONE PARTJE VOOR VERZEKERING TEGEN BRAND, Te Brunei, Agentschap te Veurne, by Ciailu Bitaiv*. Dry gemeten en van Welke then i gelegen in den Westbrouck, by kadaster bekend sectie B, Pi.' 115a, op de groote van een hectare 20 aren 35 centiaren, palende ooit hooigras van de rcligieuse Dcsodt te Poperinglte, zuid hel overig van de parlien genoemd den Bommelaere toebehoorende mejouB'rouw Louisa De Man te Brugge, west hooigras van sieurs De Ncudt en De Cat, te Elvcrdinghe en noord dat van joullrouw de weduwe De Boo te Yper. Om door den kooper daer aeu seffens hand te slaen. De titels en conditiën ten kantoore van den So laris FLOOR, te Loo. Zy verzekert tegen brand en bet vuer des hemels, alle Goederen zoo als: Gebouwen, Meubels, Veld- rrugten, Vee en Koopwarenmits geringepremien. De schaden worden comptant betaeld zoo haest de zelve zyn vastgesteld. Sedert hacr bestaen heeft deze maetschappy in het arrondissement Veurne meer dan voorG0,000 francs brandschaden vergoed. Agent principacl te Veurne, B.‘ PIERREF, dea» waerdcr, Piieuport-strastn.' 9. Zitting van den 13 maert. Waren afwezig de hoeren Deprey, Maieur, Deetens en Bernier, leden. De eenige reden der byeenroeping van den raed, was om te beramen wat er met de inhuldiging van den yzeren van Lichtervelde op.Veurne op 1 m.i te doen stond. De heer burgmeester brengt ter kennis der hecren raadsleden, dat bet schepenkoilegie reeds aen de administratie van den yzeren weg geschreven heeft, ten einde hare inzichten dies aengaende te kennen. De zitting wordt dns verschoven tot op het tydstip dat de gevraegdeinlichtingen zullen ingekomen zyn, alsdan zal den raed op dit ontwerp eene beslissing nemen. Zy verzekert tegen brand en bliksemvuer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, iugeoogste vruchten, beestialen akkergetuigenz. De premien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetschappy zyndoor een kapitael van fr. 4,232,804 - 23 gewaerborgd. Om nader inlichtingen te bekomen, men gelieve tzch te begeven hy Cu. DESAVER, correspondent der maetschappy te Veurne. Maendag 22 Maert 1858, ten twee uren naer mid dag. in de herberg den Anker, bewoond door sieur Benoit Dequeker, op het gehugte Elsendainme, zal gebeuren de openbare verkoopitig in een enkel zit ting, van het naorschreven onroerend goed. Eenigcn koop. De noorderschen helfd afgepacld, Van eene parlie Hooigras genoemd den Bommelaere, Donderdag 8 April 1858, om negen uren ’s mor gens, ten huize van de weduwe Norbert Galiooi, in de llautponl-straet, te Loo, Koopdag van menagie-goederen, bestaende in, koper, tin, gleisch, tafels, stoelen, beddebakken, beddingen, buffet,' kliefhamer, yzeren weggen, happe, hoeweel, kordewagens, vier yswagens, eike planken, schipboomcn en alderhande soorten van schippers-getuig en magazyn, zonder regt van stand, langs het stad» kanael, en meer ander voorwerpen waervan het verhael te lang zoude zyn. Met den gereeden gelde. Beeft de eer «en een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half cristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- cn aerdewerk, borstels voor tapyten, peerden cn voituren; voor vrouws- en mansklecderen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzer- werk, zwingelzwaerden, potloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chicoreicoffy; ook alle slach van pypen, pypekassen, labakzakkenkabaretten grove en fyne, enz, enz. Door de goed» kwaliteit der ware alsook door bare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van het publyk te verdienen. id en zegge het soort. Donderdag 1 April 1858, twee uren naer in de afspanning het Stadhuis, te Loo, Zal gebeuren deopenbare Verpachting, voor negen jaren, die aenvang zullen nemen met 1 October 1857, van het naerschreven goed, toebehoorende de min derjarige kinderen Matthys. Eene Weide met een klein perceclken Zaeiland van zuiden daer aen, groot volgens titel, 2 hectaren 51 aren 35 centiaren, palende van westen aen de slraet leidende van de herberg de Kruisstrael naer de Cousscboombrug, voorlyds gebruikt geweest door Jacobus Waeles. De voorwaerden van deze verpachting medebren gende dat den pachter moet begoede en bekende borg stellen, berusten telks inzage, ten kantoore van den Notaris FLOOR, te Loo. Den pachter zal moeten gereed betalen, voor dclf- werk gedaen ten jare 1857, eene som van 89 franc». Genacmd de Warande, staendo langst den keiweg van Veurne naer Wulpen en sedert vier jaren nieuw gebouwd, en zeer dienstig voor Herberg of Koophandel. Hel zelve bestaet uil twee beneden Kamers, Slaep- kamer, Keuken en twee Bovenkamers, alsmede Stallingen, Schuur en groolen Haelput; BENEVENS, i half Erf, naby het Huis gelegen, naer belicften een, twee of dry en half genieten zal konnen tnedekoopen. Zich te aderssecren by den cigenaer Jacobus marvellie, koopman te Wulpen. VAN Verzekeringen met vaste premiën, tegen Brandschade, gevestigd te Brussel, Parochianenstraet, N' 9. Gemagtigd, by koninglyk besluit van den 21 febru- •ry 1855- Voor nadere inlichtingen en prospectus, zich ie bevragen in de zelelplaets der Maetschappy, Parochi- anen-straei, n.' 9, en by P. CLAEREliOLDT, deurwaarder te Nieuport. OOTTA-rT.ro

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1