it VAN VEUKNT s HOFSTEDEN BOERAELAEW Zeer schoone eu goede patrimonlëlo VETTE WEIDEN, MAE1GRAZEN, K. P B A G N.r l“00. ZATERDAG 20 MAERT Wffi. en Studie van den Notaris LAMBIN, te I per. 1 D E STAD Men gewin van Zo», •wncr**’ VOEDER EX BEESTIALEX, TE WHLVERINGHEM. V* it. pea»- gonnnaMBnMMMHMi^MBni Blad voor Annonccn, Landbouwnieuuis, politieke Z A El L A NIE NB O S S C11E N EN EEN HUIS, opcnbaerlyk te koopen binnen algemeens Tijdingen, Marktprijzen Éen Nummer* en een Supplement op hall blad, per wéék. Gemeente Wulvcringhem, (Veurne). Gemeente Vinchem. Gemeente Alveringhem. Gemeente Watou. Gemeente Bousbrugge-llaringhe. Gemeente Proven. Gemeente Bousbrugge-llaringhe. Gemeente Stavcle. YPER, Instelpennink. en Ilandelzalien. Gemeente Beninghe, regt over den Pecrcboom.) Gemeente (Jostvleteren. Gemeente Vlamcrtinghe, (ter plaets). Gemeente Bousbrugge-llaringhe. Gemeente Stavcle. Loo, hg de stad. Gemeenten Pollinchove en Alveringhem. Gemetnlen Pollinchove en Hoogstadc. Gemeente Pollinchove. Gemeente Wcstvletcren. Poperinghe, (Wipperhoek 0. L. I Poperinghe, (Sint Jan.) g'r; 52/ JAER, 1 Voor stad wordou 41 11 saw sieur it uit ierj It la I fit Fandepilte- 1. n jen oost 5 koopen. den -ekt •t. en lit M na Lt. de toll* inschryving, BETAELBAER VOOROP; 0 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 jaers. -,'r 'fr A ten 9 by do it d« Prys van Dynsdag 13 April 1858, ten twee uren na middag, ter Hofstede bewoond door sieur Joannes Baptista Blaevoet, te Wulveriiijjheui-angst de Boouakker» stract, Koopdag 1* Een Hofstedeke, groot 1 hectare 54 aren 50 cent., gelegen by Northern, langst de Rennighecrs r iet. Gebruikt door Hippolyte Dsdtis. 1’ Eene party Zaeiland, groot 75 S.’ II, N' 338, gelegen by het Zwaenlj door pjiilippe l.ombaei t. 3.- 64 aren 50 C" Zaeiland, S" A, N" 198, 199, 200 en 201, gelegen in de Moere. Gebruikt door Vominicus Beke, te Bulscamp. k.' Eene party Zaeiland, groot 82 aren 60 cent., S* 1), Pi' 694, gelegen aen de oostlyde van de Veurne Calchiede, by het Zwarte l’eerd. Gebruikt door Louis llyckeboer. 3." 93 aren 80 cent. Zaeiland, S* D, N' 603, gelegen by de Nieuwe llerberge. Gebruikt door A'setiius Baelda. ren 60 cent.", |U. Gebruik! 0." 4 hec. 74 aren 90 cent Zaeiland en Gras, by do plaets, 8" A, N“ 196/iis, 229, 119óu, 206, 315, 221a en 22IZ». Verdeeld in 7 koopen. Gebruikt door Michiel Bloncarey. 1.’ Eene Hofstede, groot 13 hectaren 72 aren 5 cent., langst de Casseldreve en ten deele langst den gravier van Proven naer Watou; verdeeld in koopen. Gebruikt door Jacobus Ktrbouwe. 8. ’ 76 aren 10 cent. Zaeiland, S" A, N" 617, 618 en 619, by den molen van Sr. Lefever, die bet gebruikt. 9. * Een perceel Bosch, genaemd het Marttelke, met de taillie oud 6 jaren, groot 32 aren, S* O, Ji'203. Niet verpacht. 10 94 aren 90 cent. Zaeiland, S* B, Nr 54, by de landing van Sr. Neuville. Gebruikt door Albertus Yafitnorre. 11/ 1 heet. 50 aren 50 cent. Zaeiland, S'A. Nr‘ 427 en 429, langs de Holenwalstraet; verdeeld in 2 koppen. Gebruikt door den smid Jan Baptiste Fandcpilte. 12 1 heel. 19 aren 40 cent. Zaeiland, S* C, N' 430, langst de Sluisstraet.Gebruikt met het volgende door Carolus Recour. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N.* 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het ryk. Insertion, 15centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 o.’, het supplement 15 c.* Alle aflichcn, by de uitgevers van dit blad gedrukt, éésmael onvcrgeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Koopdag van twee wagens, twee karren, zes eggen, zoole, ploeg, slephout, sleide, halepompe, 1000 bon den klaverhooi en drie jaerlin k versén. üp lyd van betaling mits stellende borg ter aen- veerding van CHARLES 2UTAETE ie Luo. van 33. " 6 heet. 39 aren 10 cent, allorbesbcsle Hooi land, t’eener biok, S* B, N" 113 a 120 inclus, 122, 123 en 124. gelegen noord-west langs de nieuwe Peereboomstraet en den Yservaert; verdeeld in 9 koopen. Jaerlyk» publiek verpacht. 34. ° 2 heet. 56 aren 80 cent. Hooiland van do l'1* klasse, S' A, N" 64 en 65, in den Oostbroek, digi by de Fyntele, houdende noord aen den Yservaert; verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door genaemde Louis en Fraudes Pil. 35 1 heel. 28 aren 64 cent. Grasing, Hoving cn Zaeiland, S* B, N" 239 tot 242 inclus, dies de gc- bouwkeus dacrop slaende behooren aen den ge bruiker, gelegen langst de calchiede, by den Korten- keer; verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door Charles Louis Kinoo 36." Eene zeer goede party Bosch, genaemd de» Kalhooru, waervan de taillie 2 jareu oud is, groot 7 hectaren 14 aren 60 cent., S' B, N’ 337, gelegen langst den ouden Burgweg, digi by den Korten keer; verdeeld in 5 koopen. Niet verpacht. 37" Een Huis ten dienste van kuipery, staende tor dorpplaets aen de westzyde van de calchiede,'<>p grond van Mr. den baron do Coulleniont. Be woond door Francies llollebeku. Alle deze goederen zyn verdeeld in 115 koopen en breedvoerig beschreven by plakbrieven. Den INSTEL der 26 eerste nummers zal plaets hebben, den MAENDAG, 29 MAERT 1858, en den- genen der volgende nummers, den DYNSDAG, 30 der zelve maend, telkens ten I uer precies na middag, in de estaminet het Parnassus-ho/, op de Lentemarkt, te Yper. Du voorwaerden dezer verkoop!ng berusten ten kantore van den Notaris LAMBIN, te Yper, met deze verknoping gelast, lUWllzV.nz LU»S*MICt3MB.‘l JtKeK,:.--C-WHUM a KMFl-IOSSrUi: StXfUasn51.'.-«!a Door uitscheiding van bednf. 13. 5 heet. 41 aren 80 cent. Gras, Zaeiland cn Mecrsch, S' C, N" 74,45, 44, 41’*, 41/ns, 36, 37, 32 12, iu den Oosthoek verdeeld in 7 koopeu. 14. * 96 uren 80 cent. Boomgaard, Hoving, Zaei land en Vloogske met de huizing daeropstaendc, S' A, N" 500 tot 503 inclus, langst da Bromstraet. Gebruikt duor Ignats Ganne. 15. " 2 heel. 70 aren 10 cent. Zaeiland, S' C, N" 538 tot 542.Gebruik' door de weduwe t'oi/aillio. 16. " i.eue goede en zeer wel beliiamerde Hof- f'.ede, t’eener blok, groot 10 heet. 17 aren 30 cent., gelegen digi west by do herberg den Groenen Boom- gaerdverdeeld iu knopen. Gebruikt door Francis Pil. 17/ Eene zeer schoone cn wel betimmerde Hof stede, groot 19 heel. 39 aren 40 cent., gelegen op kleinen afstand der plaets van Pollinchove cn van den steenweg naer Veurne, aen de noordzydc van de Loo- of Maenslrael; verdeeld in 11 koopen. Gebruikt door Louis Pil. 18. Eenc schoone Dryiweide, groot 3 hectaren 45 aren 10 centiaren, S* C, N" 646 en 647, by de Fyntele. Gebruikt met hel volgende doordito Louis Pil. 19. " Eene allerbeste Vette Weide, groot 1 hectare 95 aren 40 cent., S* D, N" 293Z>it en 294, gelegeu in de Hernisse by de Busbrugge en de Loostrael. 20. " Een Hofstedeke, groot 2 hectaren 9 aren 34 cent.S’ C,’ N" 473, 475, 476, 477 en 470, dies de gebouwen behooren aeu den gebruiker, gelegen in het Zavel verdeeld in 2 koopeu. Gebruikt door Charles Pacco. 21“ 2 hectaren 56 aren 40 cent. Zaeiland, S” C, N- 552a, 54G6is, 545, 546, 547 en 514, geleg, over den vaerl in hel Zavel; verdeeld iu i' Gebruikt duor sieur Ataand lloenraet. 22.’ 73 aren 40 cent. Zaeiland, S* B, N' 788. Gebruikt door de weduwe Loutcagie. 23/ Eenc schoon» Weide, groot 1 hectare 13 aren 70 cent., S* C, N' 176, langst de calchiede, by Sint- Machuit. Gebruikt duor Josephus Pil. 24/ Eene goede Weide, groot 80 aren 70 cent., S' C, N' 184, in het leege van St. Machuit. Gebruikt door de weduwe Louwagie. 25. * 1 hectare 38 aren 20 cent. Zaeiland, S* C, N" JG8a en 169a, langst de calchiede by St. Machuit verdeeld in 2 koopen.Gebruikt met het volgende door Josephus Pil. 26. " 32 aren Zaeiland, S* B, N' 485, langst de Loinmeslraet. 27. ° 1 hectare 67 aren 60 cent. Zaeiland, 8' D, N’" 328,323 en 345, by de herberg de Rustplaets; verdeeld in 3 koopen.Gebruikt door Pioter Joannes Bulckaert. 28. “ Eene schoono wel betimmerde Hofstede, t’eener blokke, groot 17 hectaren 71 aren 94 cent., gelegen verro zuid-west van de stad, op kleinen af stand van de Boesehepeslraet-verdeeld in drie koopen. Gebruikt door Benedictus Ktisleman. 29. ® Eene schoone Hofstede, groot 19 hectaren 94 aren 58 cent., gelegen digt noord-oost by de stad, langst de Coppenollestraet, by de herberg den Droo- gen Tak en den steenweg naer Wcstvletcren; ver deeld in 21 koopen. Gebruikt door J.-B." Jlalbrancke. 30. " Eene party Bosch, wanof de taillie oud is 4 en 5 jareu, groot 4 hectaren 70 aren 80 cent., S* il, N’ 138, houdende zuid aen de hofplaet» van voormelde hofstede;verdeeld in 2 koopen. Niet verpacht. 31. " Eene party Bosch, wanof de tailiie geschoten is vanSjaren, groot 1 hectare 92 aren, S° B, N'109, langst de Copperhollestraet. Niet verpacht. 32. " Eene party Bosch genaemd den ITiipineersch, met de taillie oud 6 jaren, groot 56 aren 10 cent., S" L, N" 615 en 616, by Ons lleercns boompje. Niet verpacht.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1