rm VAN vmo WEIDE KOOPDAG r KOOPDAG BOEBA LLAffl M E U B E 1 S BINNEN DE STAD VEURNE. MM BELEK, C. DELANOET®, Winkelier buiten de Yperbrug, 1 p I L DE WEDUWE VEBïïffiCK, AEA HET KOOPDAG MENAG3E-GOEDEREN, KOOPDAG van allerschoonste KOOPDAG OPENBAER TE VERPACHTEN BINNEN LOO. s na kt. I de 00 00 2S 00 00 00 oo van schoonc MEUBELS, MEKAGIE- EN WINKELGOEDEREN, T E V E U11 y E. y* t. VOEDER EN BEESTIALEN, TE WULVERINGHEM. Granen, Erantlhoul, Z.oolr en Watjenhurnas, Aerdi/ppels, cu Smisalaem, TE VEVKNE, Gemeente Loo. I supr Door uitscheiding 1 LOO. T E bctafino'(.iuits stellende solvabel mede- nit By sterfgeval. middag, berg noble de la >1 da it da 7o», it bot den :rekt 50 56 36 voor delf- 39 francs. 33 70 titel, 2 hectaren westen aen de naer door 73 00 peau- •R- ten 9 by de V A N KLEEBEREN, LYNWAED EN SCHIPPERS GETUIG, van van bedrjf. Op Dbnderdng, 22’1"1 April, 1030, om een ure na- iiacn', juist, zal den Notaris BLERNAERT, te Alve- riughem, opmrbacr vcrkóopeu, ten verzoeke van Seraphm H allepil, zyiie vrouw en kinderen te Alvc- ringnum. aeu igehuchtc de Nieuwe Herberg de vol- getide luollilaire voorwerpen Huisiaed. -r Tafels, stoelen, messenforclietten; lepels, koper - tin - aerd - en gleiswerk, telloeren, kommen, kansen, liedgoederen, yzeren potten en payucil, Cpz. (Jranen.UOOQtarwcn bouwelaers, twee hekto- lilers haver, drie duo boonen, tien dilo tarwe, voorts 300 bundels incerschUoui, 100 bundels klaver- lioot. U l«ck,tauliT» acrdappcls, een halve liekto- lijer ajuinen, een aclilciidcul hulleboonen, 2 voer darip^w,x„ llceslialon. Een muilezel. Sinisalaritit hen .blacsbalg, hanebueld, bigorie, vvhlakcii, hamers, vorken, ruepeii, moerplalen, stampers, scharren. pcerdj^ers, houwen, en verdere voorwerpen, Op tyd van k oo pers. ■V1! «I.OTIW» VAN BINNEN DE GEMEENTE A L V E B I N G II E M, jleH rfejwuiw Herberg. Dynsdag 13 April 1858, ten twee uren na middag, ter Hofstede bewoond door sieur Joannes IJaptisto Blaevoet, te Wulveringhem, langst de Boonakker- straet, Koopdag van twee wagens, twee karren, zes eggen, zoole, ploeg, slephout, sleide, halepompe, 1000 bon den klaverhooi en drie ja "Hink versen. Op tyd van betaling mits stellendo borg ter aen- veerding van CHARLES BUTAEYE te l.oo. Op Woensdag 21 April 1838, oimtwce uren na middag zal’eri binnen de stad Veurne, in het h.o[]y- huis op de groote Markt, bewoond door de weduwe van l.udovicus Dèliollunder, overgegaen worden tot de publyke Vfarkoopiitg, van allerschoonste mobi laire voorwerpen en bcstaende in Eeneu gotdlcir Biljart met alle zyne toebelioortcn, toog met buffet, bierpompe, huiswarmer, zes tafels in acajou, een idem met gamonspel,damberd engamon- spcl, koperen quinquet, stoelen, rustbank, banken, sehoone kleerkas, beddebak met bedhemel, slaghor- logie, filtre, bier-, wyn-, liqueur- cn champagne glazen, groote en kleine kristalen karaffen, schenk borden, geheele en halve tinnen liters, koperen spoelbak en vuerpotten, vele koperen pintedeksels en sulferbakkcnkoli'ykannenmoors, forkeltcn, lepels, messen, tallooren, cenc stoof, wafelyzer, stelsel in porcelein,schotelbauk, veel ydele flesschcn, gan- ticren, vyf gendschc tonnen uitzet, 73 llesscben allcr- besten Schiedam, S0 flesschcn versebeide liqueuren en vele andere goederen te lang om te beschryven. Verders nog vier goede rytuigen en veel liarnas- sucren. Alles metdrie tnaenden tyd van betaling voor de koopen boven de 20 franken, en daer beneden met den gereeden gelde in harden van BRIL te Veurne. Woensdag l-l April 1838 en volgenden dag, om efcn uer juist na middag, ten Sterfhuize van joufv. de weduwe Pierrot, in d’Ooststraet te Veurne, Zal gehouden worden vriendelyken Koopdag van geheel den huisrard, bcstaende in tafels, stoelen, groote spiegels, 4 klecrkassen wanof2 in wagenschot, 2 kominoden, 2 koffers, buffet, slaghorlogie, 2 stoven, 8' beddeliakken met behangsels, 8 wolle matrassen, 8 idem hoofdeinden, pluimen beddens, oorkussens, sargien, lakens, gordyiien, dwalen, ser- yietttiu, veel schoon chinees porcelein, koper, tin, yzer, gleis, glas, kristael en aerdewerk,voorts win- keltoog, bakken, boordeli, maten, schalen en gc- ".igleiq-grople yzeren balans, kotfymolen cn braed- ^ronitnel, alle slach van vellewaryen; veel nieuw lynwaud, katoen, siamoise, ootonette, wit en graeuw zi.olton, tiercntaey, geperkt schortegoed, merinos, newdoeken, breiseietle cn katoen, koussen, slaep- mutimve. j j,.]e vaten, seulen, standen, wasch- kevJi.,brandhout on andere voorwerpen, te lang om te mellB'E. Op 3 maetden tyd van betaling voor de koopen boven 20 frates, de andere met gereed geld in han den van den leurwaerder PIERRLT te Veurne. Elk zeg het voorts. Heeft, de eer aen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voortd oen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, crislalyn, halfcristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tapyten, jieerden en voituren; voor vrouws- en mansklee'deren, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis- en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzer* werk, zwingelzwaenren, polloot, yvoorzwart, terpen» tyn-oiie, chicoreicofl’y; ook alle slach van pypen, pypekassen, tabakzakkenkabarettengrove ea fyne, enz, enz. Door de góede kwaliteit der ware alsook door haro genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van het publvk te verdienen. .Ven zegge het \oort. Donderdag 1 April 1838, twee uren naer in de afspanning het Stadhuis, te Loo, Zal gebeuren deopenbare Verpachting, voor negrnt jaren, die aenvang zullen nemen met 1 October 185/, van het naerschreven goed, toebehoorende de min-- derjarige kinderen Matlhys. Eenc Weide met een klein perceclken Zaeiland van zuiden daer aen, groot volgens titel, 2 hectaren 51 aren 5o centiaren, palende van westen aen e straet leidende van de herberg de Kruisstraet de Cousseboombrug, voortyds gebruikt geweest Jacobus Waeles. De voorwaerden van deze verpachting medebren gende dat den pachter moet begoede en bekende borg stellen, berusten telks inzage, ten kanfbore van den Notaris FLOOR, te Loo. Den pachter zal moeten gereed betalen, werk gedaen ten jare 1837, eene som van /E. Laet weten dat er by hem te bekomen zyn alder- schoonste esschen boomperssenen iepen erweetryzeiv aeu zeer genadige pryzen. Donderdag 8 April 1838, om negen uren ’s mor gens, ten huize van de weduwe Nprbbrt Galjoot, in de Hautpont-straet, te Loo, Koopdag van menagie-goederen, hestnenile in, koper, tin, gleisch, tafels, stoelen, beddebakki-n, beddingen, bullet, kliefhamer, yzeren weggi n, happe, hoeweel, kordewagens, vier yswagéns, eike planken, sehipboomen en alderliande soorten van schippers-geluig en niagazyn, zonder regt van stand, langs hel stads kanael, en meer ander voorwerpen waervan liet verhael te lang zoude zyn. Met den gereeden gelde. betaling den deurwacrder W4AENSDA<; 51 MAERT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1