VAN VEURNE ZAEILANDEK I KOOPDAG van schoone 0 AEN HET KOOPDAG VET-WEIDE, HERBERG GERIEF, KOOPDAG KOOPDAG va n 3 9 9 9 9 9 0 8 8 0 9 OPENBARE LICIT ATI E-VERKOOPING oo 50 00 a Gelegen binnen de gemeente ADINKERKE, COXYDE en ZOUTENAEYE, OPEABAERLYK TE VERKOOPEN Menagie-Goederen en Meubelen Gemeente Coxyde. Gemeente Zoutenaeye. Gemeente Adinkerke. WOENSDAG 7 APRIL J858. i By sterfgeval. den b tn. 1 I BO SO SO 00 00 00 75 71 36 VAN SCHOONE EX ALDERBESTE 0 q 0,11 joufv. 15 53 5* 50 71 25 00 19 van betaling voor de en daer beneden niet den gereeden gelde in banden van den deurwaarder ERIE te Veurne. on gedeel- Door uitscheiding van DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRYF EN VERANDERING VAN WOONSTE EN BINNEN DE STAD VEURNE. VAN BINNEN DE STAD VEDRNE. Op Woensdag 21 April 1858, om twee uren na middag zal’er binnen de stad Veurne, in het Kofly- huis op de groote Markt, bewoond door de weduwe van Ludovicus Dehollander, overgegaen worden tot de publyke Verkooping, van allerschoonste mobi laire voorwerpen en bestaande in benen goeden Biljart met alle zyne toebehoorten, toog met bufl’et, bierpompe, huiswarmer, zes tafels in acajou, een idem met gatuonspel,damberd en gamon- KEÜBELS. MENAGIE- EN WINKELGOEDEREN, T E VEV R N E. spel, koperen quinquet, stoelen, rustbank, banken, schoone kleerkas, beddebak met bedhemel, siaghor- logie, fillre, bier-, wyn-, liqueur- en champagne glazen, groole en kleine kristalen karafl'en, schenk borden, geheele en halve tinnen liters, koperen spoelbak en vuerpotten, vele koperen pintedeksel». en sulferbakken kofTykannenmoors, forketten, lepels, messen, tallooren,eene stoof, wafelyzer. stelsel in porcelain,sehotelbank, veel ydele flesschen, gan- tieren, vyf gendsche tonnen uitzet, 75 flesschen aller- besten Schiedam, 50 flesschen verschelde liqueuren en vele andere goederen te lang om te beschry ven. Verders nog vier goede rytuigen en veel harnas- sueren. Alles met drie inaenden tyd koopen boven de 20 franken, van allerschoonste MEUBELS, BINNEN DE STAD VEÜRNE. Dynsdag 13 April 1858, ten twee uren na middag, ter Hofstede bewoond door sieur Joannes Baptiste Blaevoet, te Wulveringhetnlangst de Boonakker- stract, Koopdag van twee wagens, twee karren, zes eggen, zoole, ploeg, slephout, sleide, balepompe, 1000 bon den klaverhooi en drie jaerlink versen. Op tyd van betaling mits stellende borg ter aen- veerding van CHARLES BDTAEYR te Loo. Woensdag 21 April 1858, om twee ure namiddag te beginnen ter herberg den Moriaen, bewoond door Sr. Charles Louis Loby, binnen de stad Veurne, Zal er worden overgegaan tol de openbare ver knoping van de hier onder beschreven mobilaire voorwerpen, Een geheel berberggericf bestaande in: pint- en andere glazen, karafl'eu, cabaretlen, halve en geheele liters, dobbel liters al in tin piutedcksels, vuerpot, spoelbak, quinquet, al in koper; tafels, stoelen, toog met hullet, schoone kolom- en andere sloven met hunne toebehoorten. Wollenen katoenen sargier, wollen matrassen, idem hoofdeinden, pluimen beu en hoofdeinde van levende ganzen pluimen. Glei sen lampetten, oud chineesch porcelein, schoone ko peren vischkelel, id in marmylten, zetels, grooten openshienden tafel in eiken boot, U ingelyslo printen onder glas, bufl’et met glazen deuren, kommode en sekrclaire in eiken hout, sekretain- in wagenschot, 2 kleerkasten in gelyk hout, 3 badbakken met impe- riaels, en meer andere voorwerpen te lang om te melden. Alles met den gereeden geld in handen van duerwai rdcr PIERRET tc Veurne. Woensdag 14 April 1858 en volgenden dag, een uer juist na middag, ten Sterf huize van j de weduwe Pierret, in d’Ooststraet te Veurne, Zal gehouden worden vriendelyken Koopdag van geheel den huisraad, bestaande in tafels, stoelen, groote spiegels, 4 kleerkasten wanofS in wagenschot, 2 kommoden, 2 koffers, bufl'et, slaghorlogie, ‘2 stoven, 8 beddebakken met behangsels, 8 nolle matrassen, 8 idem hoofdeinden, pluimen beddens, oorkussens, sargien, lakens, gordynen, dwalen, ser- vietten, veel schoon chinees porcelein,koper, tin, yzer, gleis, glas, kristael en aardewerk,; voorts win- keltoog, bakken, boorden, maten, schalen en ge- wiglen, groote yzeren balans, kofl'yinoien en braed- trommel, alle slach van vettewarvenveel nieuw lynwaed, katoen, siamoise, cotonette, wit en graeuw molton, tierentaey, geperkt sebortegoed, merinos, neusdoeken, breiseiette en katoen, koussen, slaap mutsen veel ydele vaten, seulen, standen, waseb- ketel, brandhout en andere voorwerpen, te lang om te melden. Op 3 inaenden tyd van betaling voor de koopen boven 20 Iranes, de andere met gereed geld in han den van den deurwaarder P1ERB ET te Veurnn. Elk zeg het voorts. bedrvf. VOEDER EA BEESTIALEA, TE WÜLVERINGHEH. Tweeden Koop. Be hoeveelheid volgens titelen van 2 hectaren 0 aren 08 centiaren en volgens kada ster seklie C, n.” 194 ett 195, van 2 hectaren 11 aren 80 centiaren Zaeiland, gelegen binnen de gemeente van Coxyde, palende van westen land aen den heer De Joigny-Depainele, van noordwesten den eerstvolgende koop, van noorden mevrouw de douairière van den heer Bernier-d’Hongerswal, van oosten zaeiland aen den heer Gornille, te Coxyde, en van zuiden deBogaer- destraet. Bootnprys 140 - Derden koop. De hoeveelheid van 1 hectare 38 aren 4 centiaren volgens titel en 1 hectare 33 aren volgens kadaster seklie C, N.* 197, Zaeiland, gelegen binnen de zelve gemeente van Coxyde, uitmakende eene panic met eene happe van zuiden naer den oosten, palende van noorden en oosten zaeilanden aen me vrouw de douairière van den lieer Bernier-d’Uonger- swal, van zuiden niet de happe den leslvoorgaenden koop, voorts van zuiden land aen den heer DeJoignj- Depamelc, van westen de Bogaerde-stract. Vierden en lesten koop. De hoeveelheid van 3 hectaren 37 aren 67 centiaren volgens titel, en 3 hectaren 33 aren 20 centiaren volgens kadaster sectie A, N.’* 130, 137 en 138, Vctgras, gelegen binnen de gemeente van Zoutenaeye, verdeelt in de dry volgende partien. Partie: het perceel N.* 138 van *t kadaster groot 1 hectare 19 aren, palende noord grasland aen sieur Caret Borgonie, oost de tweede partie, zuid weide aen den heer Ludovicus Vandewoude, en west tic oude Zeedykstraet. 2. d‘ Partie: hel perceel N.‘ 137 van ’t kadaster, groot 1 hectare 18 aren 30 centiaren, palende noord en oost grasland aen sieur Borgonie, voorts van oosten de derde partie, zuid de weide van den heer Ludovicus Vandewoude en west de eerste partie. 3. J’ Partie: het perceel N.‘ 136 van ’t kadaster, groot 95 aren 90 centiaren, palende noord en oost land aen sieur Borgonie, zuid weide van den heer Keinpinck. Vandewaler te Nieuport, west en zuid weide van den heer Vandewoude en de tweede partie. Dezen koop zal by partien en by geheele telyke zanienvocging opgeropen worden. In geval van toewyzing in verschilligc partien de zelve zullen vryc passagie hebben lot aen de straet. De te verkoopen goederen zyn lestmael gebruikt geweest door sieur Joannes Baptiste Bathe te Coxyde. De koopers zullen aanslag hebben aen de Zaei landen met het weiren tic daer op staande vrugten en aen het Grasland met den dag der geldtel ling. De verkooping zal geschieden kragtens octrooi in juslicie ten overstaan van den heer vrederegter van het kanton van Veurne, door het ambt van den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem. Woensdag 14 April 1858, om tweo uren na middag te beginnen, ter herberg bewoond door sieur Pieter Detollenacre, te Veurne, Zal overgegaen worden, tot de openbare verkooping, i‘> eene zitting zonder uitstel, van de volgende in- nmubele goederen. Kerste koop. De hoeveelheid van 87 aren 84 Centiaren volgens titel, en 90 aren 90 centiaren vol gens kadaster' s .cljL. jV 267 en 268 Zaeiland ge legen binnen de gemeente van Adinkerke, palende van noorden de Nieuport-straet, genaemd Zwynswege, van oosten 'enregenteens zonder palen, zaeiland aen de weduwe en kinderen Ralhé, te Coxyde, van zuiden de Slabelink-beke en van wisten o’p strinkgracht zaeiland aen d - weduwe en ki ideren Serruys, en den disqh van VcuuüC. Eüoniprys 60

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1