V A N HOFSTEDEN, V Je JJ JJ j; E 11 VETTE WEIDEN, MAEIGRAZEN, goede Zeer sclioone en patrinioniöle ZATERDAG 40 APRIL 4868, Studie van den Notaris LAMBIN, te Yper. 550-60 DES T A D Men van 5,675-00 1,000-00 2,620-00 830-00 h4 1,500-00 198, 199, 200 de Moere. Gebruikt door Ingesteld Z A EIL A N D E NB O S S C11E N EN EEN HUIS, openbaerlyk te koopen binnen gewin Ingesteld 6,000-00 Gemeente llousbrugge-IIaringhe. Ingesteld 6,225-00 Popcringhe, (Wipperhoék O. L. V.) 1 ngesteld 43,400-00 Popering he, (Sint Jan.) Iflad voor Annoncen, Landbouwniettws, politieke en Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. Ingesteld 54,520-00 Ingesteld 9,500-00 ingesteld 5,900-00 Ingcsteld Gemeente Reninghe, regt over den Peereboom.) Ingesteld 27,100-00 Gemeente Oostvleteren. {ngesteld 12,525-09 YPER, Instelpennink. Ingesteld 5,500-00 Ingcsteld 4,200-00 In gesteld 14,500-00 Gemeente Rousbrugge-IIdringhe. Ingesteld 27,000-00 Gemeente Proven. Ingcsteld '2,525-00 Ingesteld 825-00 Gemeente Wulveringhem, (Veurne). Ingcsteld 5,650-00 Ingesteld .Gemeente 11 'cslvleteren. Ingesteld Ingcsteld Gemeente Vinchem. Ingcsteld 2,650-00 Gemeente Alveringhem. Ingesteld Gemeente VFatou. Ingcsteld 5,560-00 I ngesteld 7,500-00 Gemeente Stavele. algemeene Tydingen, Marktprgzen en Ilandelzaken. Ingesteld 29,100-00 Gemeenten Pollinchove en Hoogstede. Ingcsteld 50,000-00 Gemeente Pollinchove. 1 ngesteld 11,000-00 Ingesteld 9,200-00. Ingesteld 4,800-00 5,750-00 1,675-00 Ingcsteld 5,800-00 Gemeente Rousbrugge-ilaringhe. Ingesteld 15,100-00 Gemeente Stavele. 1 ngesteld Loo, hg de .stad. Ingcsteld 10,650-00 Gemeenten Pollinchove en Alveringhem. N.r 5705. 52.' JABR, l- i Voor stad worden it ia k ’ff la de uit de on, ai* Louis en Fraudes Pil. 9." Een perceel Bosch, :n kt 22 73 aren Gebruikt door de weduwe Louwagie. op het bureel op al de postkantooren 26." 32 aren Louimestraet. 514, gelegen 1 1 i: Gebruikt door sieur Ainand Uoenraet. Ingesteld Prys van Zaeiland, S“ B, N’ 485, langst de van het ryk. 10.° 94 aren 90 cent. Zaeiland, S' l>, Nr 54, by de landing van Sr. Neuville. Gebruikt door Albertus Janmerre. SB." Eene sclioone wei betimmerde Hofstede, t eener blokkr, groot 17 hectaren 71 aren 94 cent., gelegen verre zuid-west van de stad, op kleinen af stand van de Boeschepestraetverdeeld in drie koopen.Gebruikt door Benedictus Kestqmqn. 29.” Eene sclioone Hofstede, groot 19 hectaren 94 aren 58 cent., gelegen digi noord-oost by de stad, langst de Coppenolleslrael, by de herberg den Dron gen l ak en den steenweg naer Westvleleren; ver deeld in 21 koopen. Gebruikt door sieur J.-B." Jlalbi aneke. 2 fr.25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. 30. ’ Eene party Bosch, wanofde taillie oud is 4 en 5 jaren, groot 4 hectaren 79 aren 89 cent., S" B, N' 138, houdende zuid oen de liofplaets van voormelde hofstede verdeeld in 2 koopen. Niet verpacht. 31. ’ Eene party Bosch, wanof de taillie geschoten t» van 3 jaren, groot 1 hectare 92 aren, S’ B, N' 19'9, langst de Coppernollestraet. Niet verpacht 32. " Eene parly Bosch genoemd den Tapmeersch, met de taillie oud 6 jaren. groot 56 aren 19 cent., S’ 1,, N“ 613 en 616, by Uns Ueerens boompje.-Niet verpacht. 33. " 6 heet. 39 aren 19 cent, allerbesbeste Hooi land, t’eener blok, S' B, N'” 113 a 120 inclus, 122, 123 en 124. gelegen noord-west langs de nieuwe Peerebooiustraet en den Yservaert; verdeeld in 9 koopen. Jaerlyks publiek verpacht. 34. ° 2 heet. 56 aren 80 cent. Hooiland van do klasse, S' A,N'” 64 en 65, in den Oostbroek, digt by de Fyntele, houdende noord aen den Yservaert; - verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door genaettide Louis en Fraudes Pil. 35. " 1 heet. 28 aren 64 cent. Grasing, Hoving en Zaeiland, S" B, N” 239 tot 242 inclus, dies de gc- insehryving, BETAELBAi-.il VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 maenden. 23. ’Eene schoone Weide, groot 1 hectare 13 aren 70 cent., S’G, N'176, langst de calchiede, by Sint- Machuil. Gebruikt door .Josephus Pil. 24. " Eene goede Weide, groot 89 aren 79 cent., S* C, N' 184, in het ieege van St. Machuit. Gebruikt door de weduwe Louwagie. 25. ” 1 hectare 38 aren 20 cent. Zaeiland, 8’ C, Nr’ 168a en 169a, langst de calchiede by St. Machuit; verdeeld in 2 koopen. -Gebruikt niet hel volgende door Josephus Pil. 1.’ Eene Hofstede, groot 13 hectaren 72 aren 5 «ent., langst de Casseldreve en ten deele langst den firavier van Proven naer Watou; verdeeld in 6 koopen. Gebruikt door Jacobus Verbouwe 8. ° 76aren 10 cent. Zaeiland, S’A, N” 617, 618 en 619, by den molen van Sr. Lefever. die het gebruikt. 9. " Een perceel Bosch, g< het Jlarleelke. met de taillie "’I 6 en, S’ 0, N’ 203. Niet verpacht. 1" Een Hofstedeke, groot 1 hectare 54 aren 50 cent., gelegen by ortlicm. langst de llennighecr.-araet. Gebruikt door llippolylc Hedde. 2° Eene party Zaeiland, groot 75 aren 60 cent.", S B, N'338, gelegen by het Zwaenlje. Gebruikt door Philippe Lombaeri. 27." 1 hectare 67 aren 60 cent. Zaeiland, S* D, N" 328,323 en 345, by de herberg de Bustplaets- verdeeld in 3 koopen.GebruiktdoOr Pieter Joanr es Bulckaert. 3. ° 64 aren 50 C" Zaeiland. S” A, N" en 201, gelegen in Dominions Beke, te Bulscamp. 4. ’ Eene party Zaeiland, groot 82 aren 60 cent., S’ 1), N' (194, gclc;;cn aen de oostzulc van de Veurne calchiede. by liet Zwarte Peerd. Gebruikt door Louis Uucki boer. O 7 5 93 aren 80 cent. Zaeiland, S" 0, N' 603, gelegen by de Nieuwe Herberge. Gebruikt door Arsenius Baelde. 6." 4 hcc. 74 aren 90 cent Zaeiland en Gras, by de placts, S’ A, N” 196/n», 229, 1 lOi/», 206, 315, 221a en 22li. Verdeeld in 7 koopen. Gebruikt door Michiel Moncarey. 11. " 1 heet. 50 aren 50 cent. Zaeiland, S" A, Nr‘ 427 en 429, langs' de Molenwalslraet;verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door den smid Jan Baptiste l' andepille. 12. " 1 heet. 19 aren 40 cent. Zaeiland, S’ C, Nr 430, langst de Slnisstrael. Gebruikt met hel Volgende door Carolus llecour. Men abonneert zich N." 34, te Veurne, en Insertion, locentiinen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.’, het supplement 15 e.’ Allo aliielien, by de uitgevers van dit blad gedrukt, StansEL onvergeld in hetzelve geplaetsl. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. 17. ” Eene zeer sclioone en wel betimmerde Hof stede, groot 19 heet. 39 aren 40 cent.gelegen op kleinen afstand der plaets van Pollinchove en van den steenweg naer Veurne, aen de noordzyde van de I.oo- of Maenslraetverdeeld in 11 koopen. Gebruikt door Louis Pil. 18. ° Eene schoone Dryfweide, groot 3 hectaren 45 aren 10 centiaren, S” C, N" 646 en 647, by de lyntcle. Gebruikt met het volgende door dito Louis Pil. 19. " Eene allerbeste Vette Weide, groot 1 hectare 95 aren 40 cent., S° D, N“ 2936/s en 294, gelegen in de Ikrnisse by de Busbrugge en de I.oostraet. 20. ° Een Hofstedeke, groot 2 hectaren 9 aren 34 cent.S’ C, N” 473, 475, 476, 477 en 470, dies de gebouwen behooren aen den gebruiker, gelegen in het Zavel; verdeeld in 2 koopen. Gebruikt door Charles Pacco. 21" 2 hectaren 56 aren 40 cent. Zaeiland, S” C, N” 552a, 546Ó1S, 545, 546, 547 en 514, gelegen oost over den vaerl in hel Zavel; verdeeld in 5 koopen. 40 cent. Zaeiland, S’ B, N' 788. 13. '5 beet. 41 aren 80 cent. Gras, Zaeiland en Meersch, S” C, Nr” 74,45, 44, 4P”, klbis, 36, 37, 32 en 12, in den Oosthoek verdeeld in 7 koopen. O 7 14. ’ 96 aren 80 cent. Boomgavrd, Hoving, Zaei- luiid en Vloogske met de huizing daeropslaeiide, S” A, A” 500 tot 503 inclus, langst de liromstract. Gebruikt door tgnaes Ganne. 15. " 2 heet. 70 aren 19 cent. Zaeiland, S‘ C, N" 533 tot 342. Gebruik, door de weduwe Vei'JailUe. 16. " Eene goede en zeer wel betimmerde Hof stede, t’eener blok, groot 10 heet. 17 aren 30 cent., gelegen digi west by de herberg den Groenen Boom- gaerdverdeeld in 6 koopen. 'Gebruikt door Francis Pil. van het blad Ooststraet

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1