IS U I S Il A E 0 E QJ BE L E K iins'ii AED. I WEIDE KOOPDAG KOOPDAG BELGISCHE VEREESIGIHG, voor HUIS TE HUREN, ZAEI LANDEN, GELEGEN IN Openbaer te verkoopen 1 TE STAVELE. WAERBORG KAP1TAEL8,509,000 FRANKEN. EN HERBERG-GETUIG, TE Wl 1'VERLNG11EM. Granen, Brandhout, Zool- en Wagenhamas, Aardappels, en Smisalaem, A L V E R I N G II E M, M A E T S G II A P P Y «ler Brandverzekering op vastgestclde Premien Gevestigd te Brussel. andere Herbergiers-gereedschappen, en mobilaire voorwerpen, Tl CROMBEKE. Ooststraet, n.° 59, UIT ER HAND TE KOOPEN, ALLERBESTE EGGEWAEKTSCAPPELLE Waervan de aenwyziug volgd Gemeente Stavele. WOtASDAG 21 APRIL JSöS. voor- VAR VAN BINNEN DE GEMEENTE Aen de Nieuwe Herberg. van <ie vrouw de weduwe i westen- boscli van) den van Avecappelle, en Sr. Decramer, oost ten zuidwesthoeke den Vandeupeerebooiu. Tegenwoordig gebruikt door J. Fandendrirs', slagter. Zich aentebieden by BRYCX-VANSTAEH, te Veurne.. het eerste lot, zuid zaeiland Boucrv en haren zoon, van heer baron de Vrière, en van noorden zaeiland mejuffrouwen Keingiaert te Yperen. Boomprys 123 francs. De vier loten zullen ook by verzameling aenge- boden tyn. Conditiën en titels ten kantoore van den Notaris FLOOR te Loo. I 1.* 1 hectare 30 aren Zaeiland in Eggewaertscap- pelle, sectie A, n.* 45 waervan een gedeelte ingelyld is in den yzerweg, palende van noorden het land van den heer Vandeupeerebooiu té Yper, Jonnes Feys te ten zuid dito Feys, yzerweg, en west dito heer 2’ 1 hectare 25 aren GO centiaren Zaeiland in Eggewaertscappelle, sectie A, n.” 49 palende noord jufv. Clep, oost land aen de kerk van Avecappelle en den heer Henri Vandevelde te St. Jooris, zuid den Reigersvliet, en west Henri Degrauwe. 3 1 hectare 19 aren 65centiaren Zaeiland in Egge waertscappelle, sectie A, n.“ 53, palende noord en oost sieur Joannes Feys, zuid jufv. Clep, en'Sieur Seraphin Feys. Gebruikt door Sr. Joannes Feys, landbouwer to Avekappelle, tot 1 Oct1 ber 1362, aen S3 fr. naer advenaute van ieder 43 nrei' 77 centiaren. Zich teadresseeren by CHARLESBDTAEYE, negociaht te Loo. Deze Maelschappy verzekert tegen de brandscha den, het vuer des hemels begrepen, alle roerende en onroerende goederen. Zy waerborgt ook dehuerders tegen de aenspraek der eigenaers, tegen het verhael der gebueren en dé hypothecaire inschtilden. De Maelschappy betaeld alle schaden veroor- ’.aekt’t zy by het afbreken der gebouwen, met bevel der overheid, om den voortgang des vuers tegen te houden, ’t zy door de hulpmiddelen tegen den brand aengebragt. De algemeene voorwaerden van den policie brief zyn op zulke wvze opgesteld dat alle twislingen on- mogelyk zyn, en den tarief der premie is zeer gering. Alle de rampen zyn onmiddelyk en comptant, zonder aftrek, door de Maelschappy betaeld. Agent principael L. VAIÏEEliBUSSCHB, Panne- slraet, n.’ 20. DOOK VERANDERING VAN WOONST. Op Donderdag, 22“‘* April, 1858, om een ure na- nacn, juist, zal den Notaris BEERNAERT, te Alve- ringhetn, openbaer verkoopen, ten verzoeke van Seraphin Hullepit, zyne vrouw en kinderen te Alve- ringhem, aen ’tgehuchtede Nieuwe Herberg de vol gende mobilaire voorwerpen Huisraed. Tafels, stoelen, messenforchetten lepels, koper - tin - aerd - en gleiswerk, tellooren, kommen, kassen, bedgoederenyzeren potten en pannen, enz. Granen.2000 tarwen bouwelaers, twee hekto- liters haver, drie dito boonen, tien dito tarwe, voorts 300 bundels meerschhooi, 100 bundels klaver- hooi, 8 hektoliters aardappels, een halve hekto-* liter ajuinen, een achtendeel hulleboonen, 2 voer daring, enz. Beeslialen.Een muilezel. Smisalaem. Een blaesbalg, hancbeeld, bigorie, vylstaken, hamers, vorken, reepen, moerplalen, stampers, scharren, peerdyzers, houwen, en verder» voorwerpen, Op tyd van betaling, mits stellende solvabel mode- koopers. Dy nsdag 27 April 1858, ten een ure na middag in d herberg de dry Koniiigen bewoond door Charles W yckaerl, ter plants van Wiilveringheni. Koopdag van huisraed en al het herbergtuig be staande in: fafels, stoelen, kerselaeren kas, com- liinili b. ddebakkeu, toog, spiegels, koper spoelbak met verdruip, koper lampen en kaudelaeren, twee idem vuurpotten, veel gal<-ische en linnen kannen en pinten, schenkborden, veel pinte-, likeur- en bier glazen met koper deksels, een alderbeste kolonne stove met oven, koper kolfykannen, idem moor, ker- sesnuiters en platen, ni.irmyten, lafeldwalen, ser- vietten en tellooren. tafelmessen, forchetten en lepels venstergordynen, pluimen bedden, vele geankadreer- de gravuren, 40 alderbeste trabollen, duist voeten aenslagbert, en meer andere goederen te lang om te melden. Mét den gereeden gelde betaelbaer in d’handen van dep Notaris GDILLIER, te Wulveringhem, met deze fendiiie belast. Woensdag 28 April 1858, om twee uren nacr middag, in de herberg de Iwatnt te Crombekc in dc dorpplaels, bewoond door sieur Butaye-Coultenier, Boor uitscheiding van bediyf, Koopdag van alderhande soorten van Menagic- goedercn en van al In t herbergiersgereedschap. Met gereed geld. SCHOONE Mnendag 10 Mei 1858, ten twee uren namiddag, in de herberg Sl Jooris, bewoond door Carolus Carocn, te Stavele, in de dorpplaets. zal gebeuren dc open bare verUooping, in eene zitting, van het naer* schreven Goed. Eene Weide, genoemd den Diepslag, met een pcr- eeelkr Pl.uitsoen-boscb van westen daer aen, gelegen in <)cn Oosthoek, groot ingevolge de kadastrale op meting, twee hectaren 96 aren 40centiaren, gebruikt door Pieter Peperstraete, aen wie het regt van ge bruik voorbehouden is lol 1 december 1858, loopig vcrd.-eld in de vier volgende loten. l.“* Lot. Een hectare 13 aren 50 cent. Weide, by kadaster bekend sectie A, N." 121 bis, strekkende* zuid en noord, verhappendc aen de weslzyde nacst het noorden, palende oost nacst het noorden het tweede lot, aldaer naesl den noorden met den pa rochie Oever hier mede, hooiland van sieur Carolus Van Egroo te Vlamertinghe en consoorten, zuid met den zelven Oever hier ook. mede, dc weide van sieur Norbert Verineerscb te llondschoote, west zaeiland van de weduwe Boucrv en haren zoon te Rousbrugge, van noorden in de happe de zelve, met den noorfl- weslhoik hel vierde lot, en van noorden het derde lot rondom sth'id nde op half gragt. Booinprys i.O francs. 2/’ Lot. —4; a.en 50 centiaren, zynde een drie hoekig percei 1 Weide, by kadaster bekend sectie A, N.°.12O, palende oost weide van sieur Denauw te eurnh, hage met gewoon vrydom hier af, zuid den parochie Oever hier mede, de hooilanden van dito Van Egroo, en van vrouw de baronnis Van der Slichcle te Yper, van westen naest den zuiden het et rsle lol, van noorden het derde lot, cn noordoost scherp <je weide van den zelven Denauw. Roomprvs 200 francs. 3Lot. hectare 18 aren 80 centiaren Weid<-, by kadaster b-kend sectie A, N.’ 121 en 121 A bis, palende van oosten nacst den noorden de weide yan sienr Denauw, hage met giwoun vrydoin hier af, oust must I t Z11 t tweede lot, zuid het eerst” ot cn w t het v 'ende. - 19 ;,reo centiaren Plnnt- „t ii r' 1 gi c noten van een ja er, le lot, met den zuidoosthoek

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1