L. T_ V A N U I 8 S A E B E I 0D E Openbaer te verkoopen w Tl L3 IU il S ïU A IE GD KOOPDAG BELGISCHE VEREEÏI1GHG, B KOOPA G ZAEILANDEN, DE WEDUWE VERMINCK, ZATERDAG 24 APRIL 1858. Handel zaken. en per week. TE STAVELE. WAERBORG KAPITAEL 8,500,000 FRANKEN. EN HERBERG-GETUIG, TE WULVERING11E.M. SC1IOONE M A-E T S G II A P P Y der Brandverzekering op vasty eilelde Premie», Gevestigd te Brussel. Herbergiers-gereedschappen en andere mobilaire voorwerpen, TE GROM BEK E. Slraet, n.” 20. Blad voor Annonce», Landbouwnieuws, politieke Een Atimmer, en een I’ Gemeente Stavele. UIT ER HAND TE KOOPEN, EGGEWAERTSCAPPELLE Waervan de aenwyziug volgd TE BEKOMEN BY ÜE DRUKKERS DEZER, Arnold van Gonsdale door Aug. De- tchepper. Hoe mui s’childcris doorEwj. Zellernam. De schildburgers door Ludwig Tieck. Verhalen, door Van Buckelingen. De Suiokkelaers, door Johan Van Bot terdam. De dochter des Visschers, door Johan Van Botterdam. Ah cd r Lvsbeth, door E. Van briessche. De Vei oordeelde door E. Van briessche. De lot dingen onder Napoleon door Pieter Gtiregal. Verhalen uit den ouden tyd, door den gelven. i 1 -allyd-wys, door den zelven. Verhalen voor kinderen, doordenzelven. Geld o! liefde, Zedenroman door Desire belcroix. en algemccnc Tydingen, Marktprijzen Supplement op half blad, per week, TE VEURNE, N.r 4705. 32/ JAER, Voor stad worden titels ten kantoore van den Notaris .*vv«nxMia> de DOOK VERANDERING VAN WOONST. de open liet naer- Koopdag goederen den Notaris GUILLIER, venditie b ast 8e* voor- VAN voor blad, Ooststraet van het ryk. Prys van VAN 121 A bis, palende van oosten nau*t den noorden de w ide van sieur benauw, hage niet gewoon vrydom hier af, oost naest liet zuiden hel tweede lol, zuid het eerste lot en west hel volgende. 4.4 en laetste Lot.19 aren 60 centiaren Plant- toenboscli in. t het hakhout geschoten van een jaer, palende oost hel derde lol, met den zuidoosthoek het eerste lot,zuid zaeiland van de vrouw de weduwe Buucry en haren zoon, van westen Bosch van den heer baron de Vriére, en van noorden zaeiland van in juffrouwen Keingiaerl te Yperen. Boomprys 123 francs. De vier loten zullen ook by verzameling acnge- boden zyn. Conditiën en FLOOR te Loo. Deze Maetschappy verzekert tegen de brandscha den, het vuer des hemels begrepen, alle roerende en onro. rende goederen. Zy waerborgt ook deltuerders legende aenspraek der eigenaers, tegen het verhael der gebucren en de hypothecaire inschuiden. De Maetschappy betaeld alle schaden veroor- r.aekt ’t zy by het afbreken der gebouwen, met bevel der overheid, om den voortgang des vuers tegen te houden, ’t zy door de hulpmiddelen tegen den brand aengebragt. 'De alge neene voorwaerden van den poitcie brief zyn op zu ke wyze opgesteld dat alle twistingen on- mogelyk zyn, en den tarief der premie is zeer gering. Alle de rampen zyn onmiddelyk en coinptant, zo der aftr< k, door d.’ Maelsi-hanpy betaeld. Agent principael L. Panne- inschryving, BETAf.l.lJAI R VOOROP: 6 franks ’sjaeis. 3 fr. 23, 6 ma. nden. 1 fr. 73. 3 mac,iden. 7 franks sjaer®. Voor buiten, vraehtvry: 3 fr. 75 6 iiiaenden. 2 fr.25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 's jaers. Gebruikt door Sr. Joannes Feys, lan bouwer te Avekappelle, tot 1 October 1862, aen 33 fr. naer advenante van ieder 43 aren 77 centiaren. Zich teadresseeren by CHARLESBUTAEYE, negociant te Loo. Dynsdag27 April ld-jd, ten een ure na middag in d lu berg de di y Koningen bewoond door Charles Wyekaerl, Ier p,a. ts v.i.i Wiilveringlieni. koopdag van huisra.d en al het herbergtuig be ttende in; Tafels, stoelen, kerselaeren kas, coin- nij.i.,b utl. b.iK., n, lo.»;,. spiegels, koper spoelbak met verdruip, kop. r lampen en kandeiaeren, twee idem vuurpotten, veel gaieische en tinnen kannen yn pinten, schenkborden, veel pinte-, likeur- en bier- •glaze i met koper deksels, een alderbeste kolonne stme niet oven, koper kofTylvaiinen, idem moor, ker- sesnuiiers en platen, niariny ten, lafeldwalen, ser- Vletten en telloeren, tafelmessen, forchetten en lepels venstergisrdynen, pluimen bedden, velegeankadreer- dc gravuren, 40 alderbeste trabullen, duist voeten a 'stgberi, en meerandere goederen te lang om te melden. Met den gereeden gelde betaelbaer ind’handen van den Notaris GUILLIER, te Wuheringhem, met deze venditie b Maendag 10 Mui 1858. ten twee uren namiddag, in de herberg Juoiis, bewoond door Carolus Caiocn, li- Sl.i'i Ie. in de dorpplaels. zal gebeuren hire sFruooping, in eene zitting, van schreven Goed. Eene Weide, genoemd den l) opslagniet een per- ceelk. Pl.iiitsocn-boscli van westen daer aen, gelegen in den Oosihoek, groot ingevolge de kadastrale op meting, iwee In ctaren Cö.uen 40 centiaren. gebruikt door Pi. ter Peperslraele, aen wie hel regt van brink voorb. houden is lot 1 december 1858, loopig verd.eid in de vier volgende loten. 1. “" Lot. Een hectare 13 aren 50 cent. Weide, by kadaster bekend sectie A, N.’ 121 bis, strekkende zuid en noord, verhappeude aen de westzyde naest het noorden, palende oost naest hel noorden het tweede lot, aldaer naest den noorden met den pa rochie Oever hiermede, hooiland van sieur Carolus Van Egroo te lainertinghe en consoorlen, zuid met den zelven Oever hier ook mede, de weide van sieur jNorbcrl Vermcersch te llondschoote, west zaeiland van de weduwe Boucry en haren zoon te Rousbrugge, van noorden in de happe de zelve, met den noord- v-estlioi k h. t vierde lot, en van noorden het derde lut rondom scheidende op half gragt. Boouiprys 300 francs. 2. "’ Lot. 4 a n 50 centiaren, zynde een drie hoek i: p. \,,ide, by kadaster bekend sectie A, N’?° 120. palende 005i weide van sieur Denauw te Veurne. 1 a Ilu.t g,.woon vrydom hier af, zuid den pa uebie Oever hier mede, de hooilanden van dito Van Egroo, en van vrouw de baronuis Van der Slieheie te Yper, van westen naest den zuiden het eerste lot, van noorden het derde lot, en noordoost scherp de weide 'in den zelven Denauw. B loinprvs 200 francs. 3 Lot. Een hectare 13 aren CO cm«':?r. n Weide, by kadaster bekend sectio A, A.’ 121 en ALLERBESTE GELEGEN IN 1.’ I hectare 30 aren Zaeiland in Eggewaertscap- pelle. sectie A,»n.“ 45 waervan een gedeelte ingelyfd is in den yzerweg, palende van noorden het land van den heer audenpeerebooni te Yper, Jonnes leys te Avecappelle, en Sr. Deeramcr, oosten zuid dito Leys, ten zuidwesthoeke den yzerweg, en west dito heer Vanden peerebooni 2“ 1 hectare 25 aren 60 centiaren Zaeiland in F.ggewaï rlseappelle, sectie A, 11.’49 palende noord jufv. Clep, oost land aen de kerk van Avecappelle en den heer llenri Vandevelde te St. Jooris, zuid den Reigers'liet, en west II nri I). grauwe. 3' I h Clare !9 .in u Göcenliaren Zaeiland in E"ge- waertsc.ij.pclle, s. ctie A, n.° 53, palende nooi'tl en oi st sleur lu.unies i’cys, zuid jufv. Clep, en Sieur Seri.phin Feys. Woensdag 28 April 1858, om twee uren naer middag, in de herberg de /.waene te Crombeke in de dorpplaels, bewoond door sieur lintaye-Coutteriiei', Door uitscheiding van bedi yf, van alderhande soorten van Menagic- en van al hi t herbergiersgereedschap. Met gereed geld. Men aboiiii-’erl zich op hot bureel van hel N.’ 34, te V 'iirne, en op al de p istkantooren Insertion, l.icentimen den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c.’, het supplement 15 c.’ Alle auichen, by de uitgevers van dit b’ad gedrukt, ééjimael onvergeld in hetzelve gtplaelst. Brieven en geld vraehtvry toe te zenden. Heeft de eeraen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half crislal, glas en gleiswirk, pottery in stien- en aerdewerk, borstels voor tapyten, peerden en voituren; voor vrouws- en manskleedercn, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, kry wit, gemaekte bloemen, vzer- werk, zwingelzwaerden, polloot, yvoorzwart, terpeu- tyn-olie, chieoreicoffy; ook alle slach van pypenj pypekassentabakzakken kabareltengrove en fyne, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by vuorduring de gunst van liet publyk te verdienen. ÜJen zegge het voort.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1