VAN VEURNE Partie /meikind WEIDE Openbaer te vcrkoopen DEWIJDDWE VEPMJNCK, A.EiN HET HEILANDEN, Veurne, 28 April. Besluiten en Benoemingen Brussel 27 April. I®1 DE SCHELDE, GEVEST1GT TE ANTWERPEN. tel ft 4 0 TE STAVELE. TE VEURNE, UIT ER HAND TE KOOPEN, ALLERBESTE EGGEWAERTSCAPPELLE Waervan de aenwyziug volgd Gemccide Slavele. De regering onzer stad heeft berigt ge kregen dat de hoeren ministers die de in huming van den spoorweg van Lichtervelde op Veurne op 9 mei zullen bewerkstelligen alhier ten dien dage zullen afstappen. De gemeenteraed is morgen byeenge- roepen, in builengewoone vergadering, ten einde te beramen wat er, ter dezer gele genheid, te doen.staet. Het gerucht is hier in omloop als dat Z. K. II. de hertog van Brabant den yzeren weg van Veurne op Lichtervelde op 9 mei zal komen inhuldigen. By koninglyk besluit van den 26 april 1858, is de heer Pxrloes delinitievelyk minister der openbare werken benoemd. By koninglyk besluit van het zelfde datum, isde heer notaris Schottey, te Dix- iinide, regter plaatsvervanger by het vre- degereet van dat kanton benoemd, in ver- vanging van den heer Morel overleden. Men leest in den Moniteur In weerwil van het berigt, dat reeds afgekondigd is, vermeenen wy te moeten bet halen, dat elke gift of huldè, welke aen den koning of aen de leden zyner door luchtige familie gezonden wordt, voortaen in het paleis niet meer zal ontvangen wor den, onderwelk voorwendsel hoegenaamd, dan na dat er eene voorafgaendelyke inag- tiging voor zal gevraegd en bekomen zyn. Volgens de Etoile beige heeft de inid- densektie van den budjet der justicie ge vraegd dat het gouvernement een wets- ontwerpop de liefdadigheid zou aenbiedén. De Independence gaet zoo ver niet. Zy zegt dat de middensektie gevraegd heeft om ’s gouvernements inzichten omtrent de liefdadigheidswet te kennen en er byge- voead heeft dat het land en de kamer eene WOENSDAG 18 APRIL *858. SUPPLEMENT Lil B i i Jill I 1 1 I ABTERTE1 Sieur jerg obit It la it do t <la Zon, tea it- t bet noordoost den re kt tin. rkt. iia >4t. (lb SCIIOONF. GELEGEN TE COXY DE, OPENBAEB TE YERKOOPEN. nior- ie. bet SCHOONE i nner rnid le Loo, zal gebeuren eeno zitting, van het dstf cr Hi*, 15’, Heeft de ceraen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren mail zal blyvcn voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half crislal, gbis- en gleiswerk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tapyten, peerden en voituren; voor vrouws- en manskleederen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis- en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzer- werk, zwingelzwaerden, polloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chicoreicofly; ook'alle slach van pypen, pypekassentabakzakken kabarettengrove en fyne, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verboopt zy by voorduring de gunst van GELEGEN IN 1.’ 1 hectare SO aren Zaeiland in Eggewaertscap- pellc, sectie A, n.“ 45 waervan een gedeelte ingelyld is in den yzerweg, palende van noorden het land van den lieer Vandenpecreboom le Yper, Jonnes Feys te Avecappelle, en Sr. Decrainer, oost en zuid dito Fqys, ten zuidweslhoekc den yzerweg, en west dito heer Vandenpecreboom. 2/ 1 hectare 25 aren 60 centiaren Zapiland in Eggewaertscappelle, sectie A, n.’49 palende noord jul'v. Clep, oost land aen de kerk van Avecappelle' en den heer llenri Vandevclde te St. Jooris, zuid den Reigersvliet, en west llenri Degrauwc. 3." 1 hectare I!) aren G5centiaren Zaeiland in Egge waertscappelle, sectie A, n.’ 53, palende noord en oost sieur Joannes Feys, zuid jufv. Clep, en Cl Seraphin Feys. Gebruikt door Sr. Joannes Feys, landbouwer te Avekappelle, tot 1 October 1862, aen 33 fr. naer advenante van ieder 43 aren 77 centiaren. Zich teadrcsscercn by CHARLESBUTAEYE, negociant te Loo. Maandag 10 Mei 1858, ten twee uren namiddag, in de herberg St Jooiis, bewoond door Carolus Caroon, te Slavele, in de dorpplaets. zal gebeuren de open bare verkooping, in ceno zitting, van het naer- schreven Goed. Eene Weide, genoemd den Diepslag, met een pcr- ceelkePlanlsovii-bosch van westen daer aen, gelegen in den Oosthoek, groot ingevolge de kadastrale op meting, twee hectaren 06aren 40centiaren, gebruikt door Pieter Peperstraele, aen wie het regt van ge bruik voorbehouden is tol 1 december 1858, voor- loopig verdeeld in de vier volgende loten. 1. ’1' I.ot. Een hectare 13 aren 50 cent. Weide, hy kadaster bekend sectie A, N.’ 121 bit, strekkende zuid en noord, verhappende aen de westzyde naest hel noorden, palende oost naest het noorden het tweede lot, aldaer naest den noorden met den pa rochie (lever hier mede, hooiland van sieur Carolus Van Egroo te Vlainerlinghe en consoorten, zuid met den z.clven Oever hier ook mede, de weide van sieur Norbert Verineersch te Hondschoote, west zaeiland van <)o weduwe Boucry en haren zoon te Rousbrugge, van noorden in de happe dc zelve, met den noord- westhoek liet vierde lot, en van noorden het derde lot rondom scheidende op half gragtv Boompry* goo francs. 2. d* i.ot. 44 aren 50 centiaren, zynde een drie hoekig perceel Weide, by kadaster bekend sectie A, N.’ 120, palende oost weide van sieur Denauw te Veurne, iiagc met gewoon vrydom hier af, zuid den parochie Oever hier mede, de hooilanden van dito Van Egroo, en van vrouw de baronnis Van der Slichele te Yper, van westen naest den zuiden het eerste lot, van noorden het derde lot, en noordoost 3.d” Lot. Een hectare 18 aren 80 centiaren Weide, by kadaster bekend sectie A, N? 121 en 121 A bit, palende van oosten naest den noorden dc weide van sieur Denauw, hage met gewoon vrydom hier af, oost naest het zuiden het tweede lot,'zuid hut eerste lol cn west het volgende. h.*'en laatste Lot.19 aren 60 centiaren Plant- soenbosch met het hakhout geschoten van een jaer, palende oost het derde lot, met den zuidoosthoek liet eerste lot, zuid zaeiland van de vrouw de Ueduwe Boucry en haren zoon, van westen boseb van den heer baron de Vrière, eji van noorden zaeiland van mejuffrouwen Keingiaert tc Yperen. Boomprys 125 francs. De vier loten zullen ook by verzameling aange boden zyn. Conditiën en titels ten kantoore van den Notaris FLOOR te Loo. Donderdag 20 Mei 1858, ten drie uren •lag, in de herberg hel Stadhui», l •Ie openbare verknoping, in eene zitting, goed waer van de beschry ving volgt Gemeente Coxyde. Ecnigcn Koop. Eene p.irtie Zaeiland, groot twee cn negentig aren 37 centiaren, palende west aen de kwynte-struei, noord aen zaeiland van het bureel weldadigheid der stad Veurne, scheidendo op pael- sleencu, van misten en zuiden aen de zaailanden van de bolstede getinrtnd de kleine kwynte, toebehoo- rende sieur l'iejcr Coruille. Geqruikt door Carolus Liidovicus Rabaey, niet regt van pacht tol I October 1860, aen den prys van 84 fr.itrcs 40 centiineu by jare, boven dc publyke lasten. Dondilicn cn titels ten kantoore van den Notaris FLOOR, te Loo. Zy verzekert tegen brand en bliksemvoer aller hande. gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beestialeii akkergetuigenz. De premien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maetschappy zyndoor een kapitael van fr. 4,232,804 - 23 gewaerborgd. Om nader inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cu. DESAVER, correspondent d Maetschappy tc Veurne. O MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1