V A Partie Zaeiland WEIDE Openbaer te verkoopen MUIS WOONHUIS, M EU BSLEN, 1 i I a Openbare Verkooping van een schoon ZAEILANDEN, KOOPDAG MEI L8ö4. N. 1706. ZATERDAG I en 9 S T A D TE STAVELE. 8K\ algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. écu Supplement op hall blad, per week. V E IJ II N E OP DE MEUKT. 30 33 4 dozy SINT-JAKOBSKAPPELLE. GELEGEN TE COXY BE, OPENBAER TE VERKOOPEN. ;a SCHOONE y- t. ••i Blad voor Annoncen, Landbouivnieuws, politieke Een Nummer, en STAD VEURNE, Openbaer te verkoopen. UIT ER HAND TE KOOPEN EGGEWAERTSCAPPELLE Waervan de aemvyziug volgd STAD VEURNE. Bedderijcn, Slaeplakens, Tin,- Koper,- Acrd- uerk, gezaegd Hout, Brandhout, Daring, enz., Gemeente Stavele. Stad Veurne. 5^!«e JAER, rmw Voor stad 't rooft. rutaonsnwHMra staende binnen de 150 JlCt i berg nobl» do la lit de t do Zon, it bet 85’, nior- ie. L het werpen TEN DORPE VAN den :rekt min. :rkU 3 na kt. t da SCHOONE 3d oeai* eist, ea Op tjd van betaling, mits volkoraende aen konditien ten dage der veiling voor te lezen. Prys van inschryving, BETAU l’AI li \OUROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 niaenden. 1 fr. 75. 3 niaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 715 6 niaenden. 2 fr. 25 3 niaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Schoon en kloek Staende binnen do Avekappelle, tot 1 October 1802. aen 33 fr. advenaute van ieder 43 aren 77 centiaren. Zich teadresseeren by CHARLESBUfAEYE, negociaut te Loo. Op Zaterdag, 2’J Mei, 1858, ten dry ure namiddag, ter herberg de Papegaei, in de Ooststraet, te Veurne, zal M.' r BEERNAERT, Notaris, te Alveringheni, over- gaen, in ééue zitting, tot de openbare verkooping van Donderdag 20 Mei 1858, ten drie uren nner mid dag, in de herberg hel Stadhuis, te Loo, zal gebeuren de openbare verkooping, in eene zitting, van het goed waer van de beschryving volgt Gemeente Coxydc. Eenigen Koop. Eene partie Zaeiland, groot twee en negentig aren 37 centiaren, palende west aen do Kwynte-straet, noord aen zaeiland van het bureel weldadigheid der stad Veurne, scheidende op pael- steeneu, van oosten en zuiden aen de zaailanden van de hofstede genaeind de kleine Kovynte, loebehoo- rende sieur Pieter Cornille. Geqruikt door Carolus Ludovicus Rabaey, niet regt van pacht tot 1 October I860, aen den pr>s van 84 francs 4Ü cciitiuien by jare, boven de publyke 1 istcn. Donditien en titels ten kantoore van den Notar FLOOR, te Loo. ALLERBESTE GELEGEN IN 1. * 1 hectare 30 aren ZaeilandinEggewacrtscap- pellc, sectie A, n." 45 waervan een gedeelte ingelyfd is in den yzerweg, palende van noorden het land van denbeer Vandenpeereboom te 4per, Jonnes Feys te Avecappelle, en Sr. Decramcr, oost en zuid dito leys, ten zuidwesthoeke den yzerweg, en west dito heer Vandenpeereboom. 2. ’ 1 hectare 25 aren GO centiaren Zaeiland in Eggewaertscappelle, sectie A, 11/49 palende noord jufv. Clep, oost land aen de kerk van Avecappelle en den heer Henri Vandevelde te St. Jooris, zuid den Reigersvliet, en west Henri Degrauwe. 3 1 hectare 19 aren 65 centiaren Zaeiland in Egge- waertscappelle, sectie A, n.’ 53, palende noord en oost sieur Joannes Feys, zuid jufv. Clep, en Sieur Seraphin Feys. Gebruikt door Sr. Joannes Feys, landbouwer te Thans onbewoond,om door den kooper in gebruik te treden melden dag der gelillelliug. Voorwaerden en eigendomstileleii bevinden zich ten kantoon: van genoemden Notaris GUILLIER. De sleutels en verdere inlichtingen zvn te bekomen by tien deurwaerder P1ERI1ET te Veurne. Elk zegge Woensdag 2 Juny 1858, om 3 uren namiddag, ter herberg de Eluite, bewoond door do weduwe Sacken- pret, in de Ooststraet, te Veurne, Zal door het ambt van Meester Alixamdm Lodiwvk GU1LLIER, Notaris te Wulveringhem, overgegaeti zyn in eene zitting tot de openbare Verkooping van Eenigen Koop. Een schoon en kloek gebouwd WQONHUIS, geteekend N." 10, met veele gerieflyk- heid ten dienste van allo neringen, hebbende *)e" «'edeuplaelsen, grooten kelder, citerne, waterput met loodeii pompe, privaet, grooten waschkeuken en stal, 4 kamers op d’eersto verdieping en grooten zoldar daer boven, benevens medegaende erf be- staende in agterfcoer en grooten hof met wel wassende {rtlilboomen, al gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, van noorden de Ooststraet, zynde het gene alwaer vrouw de weduwe van d’heer I’isbri.t onlangs is overleden, palende van oosten aen t huis en her berg de Finite behoorende Mr. Desmcdt, van westen huis en erf van de kinders Dlonmie, van noorden cn noordoosten aen het Handbooghof, behoorende vrouw de weduwoVanhoutte. van veel Maendag 10 Mei 1858, ten twee uren namiddag, in de herberg St. Joons, bewoond door Carolus Canon, te Stavele, in de dorpplaets, zal gebeuren de open bare verkooping, in eene zitting, van het naer- sehrevcn Goed. Eene Weide, genoemd den Diepslag, met een pcr- eeelke Plantsoen-bosch van westen daer aen, gelegt n in den Oosthoek, groot ingevolge dc kadastrale op meting, twee hectaren SGaren 40 centiaren, gebruikt door Pieter Peperstraete, aen wie liet regt v.m ge bruik voorbehouden is tot l december 1858, voor- loopig verdeeld in dc vier volgende loten. 1.’“ Lot. Een hectare 13 aren 50 cent. Weide, by kadaster bekend sectie A, N.’ 121 bis, strekkende zuid en noord, verhappende aen de westzvde naest het noorden, palende oost naest het noorden het tweede lot, aldaer naest den noorden met den pa rochie Oever hiermede, hooiland van sieur Carolus Van Egroo te Vlamertiughe en consoorten, zuid met den zei ven Oever hier ook mede, de weide van sieur Norbert Vermeersch te Hondschoote, west zaeiland van de weduwe Boucry en haren zoon te Bousbruggc, van noorden in dc happe de zelve, met den noord- westhoek het vierde lot, en van noorden het derde lot rondom scheidende op half gragt. Boomprys 300 francs. 2.,l“ Lot, 44 aren 50 centiaren, zynde een drie hoekig perceel Weide, by kadaster bekend sectie A, N/ 120, palende oost weide van sieur Benauw te Veurne, hage met gewoon vrydom hier af, zuid den parochie Oever hier mede, de hooilanden van dito Van Egroo, eu van vrouw de baronnis Van der Op Donderdag, 20 Mei, 18158, van ten 9 ure ’s mor gens, juist te beginnen, tal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verko >pen, ter plaetse. van Sint-Jakobskapp lie, ten huize alwaer Pieter Jacobus Decroos onlangs is overleden, do volgende voqr- non fourclictten, messen, lepels, kollylepels, kommen, potten, lassen, 8 dozynon platte cu diepe tellooren, Sep eu braedkommen, yzeren en kopeicn moors, inarinieieii, ketels, pannen, koH'yk umen, kandelaiTSveel tafels, stoelen, kassen, komodi n veel beddebakken van schoon cn bard hout, be hangsels; veel sim plakens eu wollen sargien, matrassen, pluimen bedden; kofl’ers, ganli-n n, vlie.-cli- t n wascb l uidi u servielten, handdoeken, tafellakens, fluwviien, gordynen, bedbchangsels blaghoi logien. pruilen, veel boeken, pistolen, jagt- gi weere i, poêrdootenvoorts inandeii, korven, planken hamers, bretels, houwmessen, rakels, langen, zagen; werkbanken, karlliamers, weggen, snt niessen, groepen, vorken, lenders; eene groote hoeveelheid daring veel gez legd hout, veel brand hout, en meer andere voorwerpen, te veel om hier te melden. Op tyd van betaline, mits volkomende aen de Eenige Koop. Een schoon HUIS, met twee stngii n geteekend N.’ I, met ap-en dependentiën, salon, kabinet, keuken, waschkeuken, groote kelder, citerne, waterput, privaet,benevens 3 kamers op dc eerste verdieping en daerboveii een’ groeten zol der, gedekt niet schaliën, als ook eeuen achterkour met uitgaende poort op de groote Ooststraet, en medegaende erve, gestaen en gelegen binnen dc stad Veurne, ter oostzyi'c van de Nocrdslraet, legen over dc Merkt, palende, volgens li el, van zuiden en ge- deeltelyk van oosten aen het Paviljoen der Merkt, van noorden aen een huis toebehoorende aen sieur Philippus be Corle, cn van westen voorhoofdende op gezegde strael.Gebruikt door den verkooper, den liecrc Eduanl Dubieucq, grifher van Tvredegeregt te Veurne. Om door den kooper daer van aeuslag te hebben, met den dag der geldlelling. Konditien en eigendomstitel bevinden zich ter studie van voornoeinden Notaris BEEllNAERl. blad, Ooststraet van het ryk. Men abonneert zich op het bureel van het N.“ 34. te Veurne, en op al de postkanlooren Insertion, l.i eentiiuen den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c.’, het supplement 15 c.' Allo alHehen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden fevMMi. onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1