Partie Zaeiland WEIDE Opcnbaci’ Ie verkoopen M EU BELEM, Bcdderycn, Slaaplakens, Tin,- Koppr,- Aard werk, gezaegd Hout, Brandhout, Daring, enz. HUIS, VAM V E l’E NE. KOOPDAG van veel DE WEDUWE VERMNGK, Veurne, Mei. Openbare Verkooping net OPENBAER TE VERKOOPEN. TE STAVELE. Ziet, hier de namen der hooge ambte naren van den stael en der provintie die zondag aenstaende aen de inhuldiging van oiizen spoorweg zullen komen deel nemen: De heeren ministers Rogier en Devrière, M.r Vrambout, gouverneur ad intirim der provincie, De militaire gouverneur der provintie generacl Ablay, M/ Masuï; directeur generael van den staets-spoorweg. M.r Boyaval burgmeester van Brugge De heeren Grinon en Eyckolt, inspek- Gemeente Stavele. WOENSDAG 5 MEI 48S». S T A D VEURNE) Stad Veurne. Ir r» berg noble d<< lit de lit do Zo», tien trekt i mor- tie. il hel twee de TEN DORPE VAN SLNT-JAKOBSKAPPELLE. j.r, S5’, GELEGEN TE COXYDE, 0 0 0 o 0 8 SCHOONS el. ipeau- lit he* nin. ;rkt. nA ■kt. t de eist, en Donderdag’2Ö Mei 1838, ten drie uren naer mid dag, in de herberg hel Stadhuis, te Loo, zal gebeuren de openbare verkooping, in eene zitting, van het goed waer van de beschryving volgt Gemeente Coxyde. Eenigen Koop. Eene partie Zaailand, groot cn negentig aren 37 centiaren, palende west aen Kwyute-siraet, noord aen zaeiland van het bureel weldadigheid der stad Veurne, scheidende op pael- steenen, van oosten en zuiden aen de zaailanden van de hofstede genaamd dc kleine kwynte, toebehoo- rende sieur Pieter Cornille. (■(-«{ruikt door Carolus Ludovicus Rabaey, met regt van pacht tot I October I860, aen den prys van 84 francs 40 centimcii by jure, boven de publykc lasten. Donditicrr cn titels ten kantoore van den Notaris FLOOH, te Loo. TE VEURNE, Heeft de ccraen een-iedcr bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelain, crislalyn, half cristal, glas en gleiswerk, {lottery in steen- en aardewerk, borstels voor tapy ten, peurden en voiluren; voor vrouws- en manskleederen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en liaerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywil, gemaekte bloemen, yzer- werk, zwingelzwaerden, polloot, yvoorzwart, lerpen- tyn-olie, chicoreicuffy; ook alle slach van pypen, pypekassentabakzakken kabarellengrove en fyne, enz, enz. Door dc goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring dc gunst van hel publyk te verdienen. Men zegge het voort. palende oost het derde lot, met den zuidoosthoek het eerste lot, zuid zaeiland van de vrouw de weduwe Boucry en haren zoon, van westen bosch van den heer baron de Vrière, en van noorden zaeiland van mejuflroi^jpn Keingiaert te Yperen. Boomprys 123 francs. Dc vier loten zullen ook by verzameling aange boden zyn. Conditiën en titels ten kantoore van den Notaris FLOOR te Loo. Maendag 10 Mei 1858, ten twee uren namiddag, in de herberg St. Jooris, bewoond door Carolus Carocn, te Stavele, in de dorpplaets, zal gebeuren de open bare verkooping, in eene zitting, van hel nacr- schrcven Goed. Eene Weide, genoemd den Diepslag, met een pcr- ccelke Plantsoen-boseh van westen daer aen, gelegen in den Oosthoek, groot ingevolge de kadastrale op meting, twee hectaren 96aren 40centiaren, gebruikt door Pieter Peperstraetc, aen wie het regt van ge bruik voorbehouden is tot 1 december 1858, voor- loopig verdeeld in de vier volgende loten. 1. “* hot. Een hectare 13 aren 50 cent. Weide, by kadaster bekend sectie A, N.* 121 Zus, strekkende zuid en noord, verhappende aen de westzyde naest het noorden, palende oost naest het noorden bet tweede -lot, aldaer naest den noorden met den pa rochie Oevtr hier mede, hooiland van sieur Carolus Van Egroo te Vlamertinghe en consoorten, zuid met den zelven Oever hier ook mede, de weide van sieur Norbert Vermeersch te Hondschoote, west zaeiland ’mi dc weduwe Boucry en haren zoon te Rousbrugge, va” noorden in de happe de zelve, met den noord- "esthock hel vierde lot, en van noorden het derde lot romlo,n scheidende op half gragt. ^Boomprys 300 francs. 2. d' Lot. 44 aren 50 centiaren, zynde een drie hoekig perceel Weide, by kadaster bekend sectie A, Op Donderdag, 20 Mei, 1858, van ten 9 ure ’s mor gens, juist tc beginnen, zal den Notaris BEERNAERT, tc Alveringhem, openbaar verkoopen, ter plaatse van Sint-Jakobskappelle, ten huize alwaer Pieter Jacobus Dccroos onlangs is overleden, de volgende voor werpen 4 dozyncn fourchctten, messen, lepels, kolïylepcls, kommen, potten, tussen, 8 dozyncn platte en diepe telloeren, soep- en braedkommen, yzeren cn koperen moors, marmieten, ketels, pannen, kolTykannen, kandelaarsveel tafels, stoelen, kassen, komoden; veel beddebakken van schoon cn hard hout, be hangsels; veel slaeplakens en wollen sargien, matrassen, pluimen bedden; koffers, ganlicren, •vleesch- en waschstanden servietten, handdoeken, tafellakens, fluwynen, gordynen, bedbehangsels slagborlogien, printen, veel hóeken, pistolen, jagt- geweeren, poérdoozenvoorts manden, korven, planken, hamers, bcetels, houwmessen, rakels, tangen, zagen, werkbanken, karthainers, weggen, snyiAessen, greepen, vorken, lenders; eene groot» hoeveelheid daring veel geztegd hout, veel brand hout^ en meer andere voorwerpen, te.vecl.om hier te melden. Op tyd van betaling, mits volkomcnde aen de konditien ten dage der veiling voor tc lezen. ICT. -zzusn m. aargaJff- JI »1 T van een schoon citerne, waterput, privaet, benevens 3 kamers op de eerste verdieping eü daarboven een’ grooten zol der, gedekt met schaliën, als ook eenen acbterkoür met uitgaande poort op de groote Ooststraet, en medegaende erve, gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oostzyde van de Noordstrael, tegen over dc Merkt, palende, volgens tbcl, van zuiden en ge- deeltelyk van oosten aen het Paviljoen der Merkt, van noorden aen een huis toebehoorende aen sieur Philippus De Corle, en van westen voorhoofdende op gezegde straet. Gebruikt door den verkoopet;, den heere Eduard Dubieucq, griffier van T vredegervgt te Veurne. Om door den kooper daer van aanslag tc hebben, met den dag der geldtelling. Konditien en eigendomstitel bevinden zich tcr studie van voornoemden Notaris BEERNAERT. MEKT SCIIOONE staende binnen dc Op Zaterdag, 29 Mei, 1858, ten dry ure namiddag 1 I 1 I S.4’ Lot. Een hectare 18 aren 80 centiaren Weide, by kadaster bekend sectie A, N.’ 121 cn 121 A bis, palende van oosten naest den noordeh do weide van sieur Denauw, hage met gewoon vrydbru hier af, oost naest het zuiden het tweede lot, zuid het eerste lot en west het volgende. 4.4' en laatste Lot.19 aren 60 centiaren l’lant- OP DE MERKT. ter herberg de Papegaei, in de Ooststraet, te Veurne, zal M.1,r BEERNAERT, Notaris, te Alveringhem, over- gaen, in ééne zitting, tot de openbare verkooping van Veurne, hage met gewoon vrydom hier af, zuid den parochie Oever hier mede, de hooilanden van dito Van Egroo, en van vrouw dc baronnis Van der Stichele tc Yper, van westen naest den zuiden het eerste lot, van noorden het derde lot, en noordoost scherp de weide van denzelvcn Denauw. Bootnprys 200 francs. Eenige Koop. Een schoon HUI?, met twee stagien gelvekend N.' 1, met ap-en dependentiën, salon, kabinet, keuken, waschkeuken, groote kelder. I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1