rm (jl IT II ft E V A ft Partie Zaeiland i g 1 9 51 E U B E L E ft, FffW WOOftHUIS, W EIRE Openbaer te verkoopen HUIS I t 'gJ e Si O P D A G Z A EIL AM) E N, GELEGEN IN EGGEWAERTSCAPPELLE Waervan de aenwyziug volgd Openbare Verkooping N. 1707. JA ER, ZATERDAG 8 MEI 1858. ra 84 04 met uit dd 5 >n. ery. jet. inpr®* uit bc‘ 8 GELEGEN TE COXYDE, OPENBAER TE VERKOOPEN. J0 >4 SINT JAKOBSKAPPELLE. uit da Acht, a en r V. - Bcddenjen, Slaeplakens, Tin,- Koper,- Aerd- trerk, gezaegd Hout, Brandhout, Daring, enz., k8S’, -25*, 52.® Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en t Een Nummer, en een Supplement op hall blad, per Week. Schoon cn kloek STAD VEURNE, Openbaer te verkoopen. algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. e Z»*> UIT ER HAND TE KOOPEN, ALLERBESTE TE STAVELE. STAD VEURNE Gemeente Slavelc. Stad Veurne. - 1 5=2 I Voor stad ■r* ;rberj l del» de ii den rtrek* 18 met MUI SCIIOONE ’smor a tic, lil hel min. aerkt. ro •rkt. lit TEN DOIll'E VAN blad, Ooststraet van het ryk. w.) i nobl» V jjjJ I j I te -.p' Prys van Men abonneert zich op en op van veel 'Ij inschryving, BETAEI.BAI.il \OOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 0 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 'sjaers. Voor buiteru vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’sjaers. J~- CBUr.'.TBgngaHmMgaHBEeailUJier.lfMamMHBMMMMMMMMM1***11**1*1111 Staende binnen do Weide, by kadaster bekend sectie A, N.* 121 cn 121 .1 bii, palende van ooshn naest den noorden do neide van sieur Denauw, hage met gewoon vrydom hier af, oost naest hel zuiden hel tweede lot, zuid het eerste lot en west het volgende. 4.a* cn laelsle Lot.19 aren GO centiaren Plant- soenbosch met hel hak hout geschoten van een jaer, palende oost het derde lot, met den zuidoosthoek het eerste lot, zuid zaeiland van de vrouw de weduwe Bouery en haren zoon, van westen bosch van den heer baron du Vrière, cn van noorden zaeiland van mejuffrouwen Keiiigiaert te A peren. Boomprys 125 francs. De vier loten zullen ook by verzameling acngc- boden zyn. Conditiën cn titels ten kantoore van den Notaris FLOOR te Eoo. -.JUIII m III—■ii—ninT Op Zaterdag, 29 Mei, 1858. ten dry ure namiddag ter herberg de l'apegaei, in de Ooststraet, te Veurne, zal M.Ur BEEMAERT, Notaris, te Alveringheni, over- gaen, in ééne zitting, tot de openbare verkooping van het bureel van het N." 34, te Veurne, en op ai de postkantooren Insertion, IScentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.1, het supplement 15 c.* Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden Lémmall onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. 1.’ 1 hectare 30 aren Zaeiland in Eggewaertscap- pellc, seelie A, n.“ 45 waervan een gedeelte ingelyfd is in den yzerweg, palende van noorden het land van den heer Vandenpccreboom ie Yper, Jonnes Feys te Donderdag 20 Mei 1858, ten drie uren nner mid dag, in de herberg hel Stadhut», te Loo, zal gebeuren de openbare verkooping, in eene zitting, van het goed waer van de bescliryving volgt GcmMtile Corydc. Eenigen Koop. Eene partie Zaeiland, groot twee cn nege. tig aren 37 cent aren, palende west aen de Kwvnle-slrart, noord aen zaeiland van het bureel weldadigheid der stadjfctirne, scheidende op p.icl- steenen, cm oosten eu zuiden aen de zaeilanden van de bolstede genaeimi de kleine Kwynlc, loebehon- rende sieur l'ielerjfioriiille. Grqruikl doo,' Carolus Ltidovicus Rabaey, regt vuil paclil//>t I October 18'10, aen den pr>s B i” francs JOicenliinen by jarc, boven dc publyke lasten. Dond'.'.i<ici en titels ten kantoore van den Notaris FLOOR, fe l-oo. 4 SCIIOONE Woensdag 2 Juny 1858, om 3 uren namiddag, ter herberg de Finite, bewoond door de weduwe Sacken- prez, in de Ooststraet, te Veurne, Zal door het ambt van Meester Alexander Lodewvk GUILLIER, Notaris te Wulveringhein, overgegae.i zyn in eene zitting tot de openbare Verkooping van STAD VEURNE. Eenigen Koop. Een schoon en kloek gebouwd WOONHUIS, gelcekend N.u 10, met veele gerieflyk- heid ten dienste van alle neringen, hebbende 4 be- nedenplaetsen, grooten kelder, citerne, waterput met looden pompc, privaet, grooten waschkeuken en sta), 4 kamers op d’cerste verdieping en grootsn zolder daer boven, benevens medegaende rf be- slaende in agterkoer en grooten hof met wel wassende fruitboomen, al gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, van noorden dc Ooslstraet, zynde het gene alwaer vrouw de weduwe van d’heer Pierret onlangs is overleden, palende van oosten aen T huis en her berg definite behoorende Mr. Desmedt, van wi-slcti huis eu erl van de kinders Blomme, van noorden en noordoosten aen het Handbooghof, behoorende vrouw de weduwe Vanhoutte. Thans onbewoond, on» door den kooper in gebruik te treden met den dag der geldtelling. Voorwaerden en eigendomslitelen bevinden zich ten kantoore van genoemden Notaris GUILLIER. De sleutels en verdere inlichtingen zyn te bekomen by den deurwaerder PIERREE te Veurne. Elk zegge 't rooit. Op Donderdag, 20 Mei, 1858, van ten 9 ure 's mor gens, juist te beginnen, zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verkoopen, Ier plaetse van Sint-Jakobskappelle, ten huize alwaer l'ieler Jacobu.t Dccioos onlangs is overleden, de volgende voor werpen 4 dozyncn fourchctten, messen, lepels, koffylcpels, kommen, potten, tassen, 8 dozyncn platte en diepe tellooren, soep- cn braedkommen, yzeren en koperen moors, marmieten, ketels, pannen, koffykanncn, kandelaersveel tafels, stoelen, kassen, komoden; veel beddebakken van schoon en hard hout, be hangsels; veel slaaplakens en wollen sargien, matrassen, pluimen bedden; koffers, gantieren, vleesch-en waschstandcnserviellcn, handdoeken, tafellakens, fluwynen, gordyr.cn, bedbehangsels slaghorlogien, printen, veel boeken, pistolen, jagl- geweeren, poèrdoozenvoorts manden, korven, planken, hamers, beetels, houwmessen, rakel», tangen, zagen, werkbanken, karthamers, weggen, snyiuessen, greepen, vorken, leaderseene groote hoeveelheid daring veel gez iegd hout, veel b»and- hout, en meer andere voorwerpen, te veel om hier te melden. Op tyd van betaling, mits volkomcnde aen konditien ten dage der veiling voor te lezen. van een schoon staende binnen de 01' DE 1UEBKT. Maendag 10 Mei 1858, ten twee uren namiddag, in <lu herberg 't. Jooris, bewoond door Caiolur Citroen, ie Slavelc, in de dorpplaels. zal gebeuren de open hare verknoping, in eene zitting, van hel naer- schrcven Goed. Eene Weide, genoemd den Diepslag, met een pcr- eeelke Pl.inisoen-bosch van westen daer aen. gelegen in den Oosthoek, groot ingevolge de kadastrale op meting, twee hectaren 9Garen 40centiaren, gebruikt door Pieter Peperstraete, aen wichel regt van ge bruik voorbehouden is tot 1 december 1858, voor- loopig verdeeld in de vier volgende loten. l.‘“ l.ot. Een hectare 13 aren 50 cent. Weide, by kadaster bekend sectie A, N.’ 121 bit, strekkende zuid en noord, verhappende aen de westzyde naest bel noorden, palende oost naest het noorden het tweede lot, aldaer naest den noorden met den pa rochie Oever hier mede, hooiland van sieur Carolus Van Egroo te Vlamertiiighe cn consoorten, zuid met den zeiven Oever hier ook mede, de weide van sieur Norbert Vermecrsch te Hondschoote, west zaeiland van de weduwe Boucry en haren zoon te Rousbrugge, 'an noorden in de happe de zel^e, met den noord- "estboek het vierde lot, en van noorden hel derde lot rondom scheidende op half gragt. Boomprys 300 francs. S/’ l.ot. 44 aren go centiaren, zynde een drie hoekig perceel Weide, by kadaster bekend sectie A, N.‘ 120, palende oost weide van sieur Denauw te Veurne, huge met gewoon vrydom hier af, zuid den parochie Oever hier mede, de hooilanden van dito Van Egroo, en van vrouw de baronnis Van der Slichele te Yper, van westen naest den zuiden het eerste lot, van noorden het derde lot, en noordobst scherp de weide van den zeiven Denauw. Boomprys 200 francs. 3.'l“ Lot. Een hectare 18 aren 80 centiaren Ecnige Koop. Een schoon HUIS, met twen stagien geteekend N.' 1, met ap-cn dependen tien, salon, kabinet, keuken, waschkeuken, groote kelder citerne, waterput, privaet,benevens 3 kamers op de eerste verdieping eu daerbjven een’ grooten zol der, gedekt met schaliën, als ook eenen achterkour met uitgaende poort op de groote Ooststraet, en medegaende erve, gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter oostzyde van de Noordstrael, tegen over dc Merkt, palende, volgens ti el, van zuiden en ge- dceltelyk van oosten aen hel Paviljoen der Merkt, van noorden aen een huis toebehoorende aen sieur Philippics De Corte, cn van westen voorhoofdende op gezegde straet.Gebruikt door den verkooper, den heere Eduard Dubieucq, grillier van ’l vredegeregt te Veurne. Om door den kooper daer van aenslag le hebben, met den dag der geldtelling. Konditien en eigendomslilel bevinden 'zich ter studie van voornoemden Notaris BEERNAERT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1