VAN VEURNE. BROUWERY AEN HET Besluiten en Benoemingen Veurne, 12 Mei. Ingezonden Artikels. WOSNBDAG 12 MEI MM. 7 koop. 72 t rs If, Gemeente Buiscamp. OPENBARE VERKOOPING HERBERGEN, HUIZEN, GRASLANDEN ZAHLANDENEN CYNSGRONDEN, BULSCAMP EN WULVERINGHEM. Gemeente Buiscamp. Gemeente Wulveringhem. SUPPLEMENT B 1ft nr* iH de i/i, !U- iet i 1. i a n •n kt r ADYERTEATIE-BLAII mynheer en west ’k zal u vertellen, hebt en dia 17 koop. Een Huis in twee woonsten, gesticht op 16 aren 2 centiaren Grond behoorende aen de kerk fabriek van Buiscamp, in cyns gehouden tot 1 October 1800 aen 36 francs 30 centimen by jare, gelegen te Buiscamp. palende west de Veurne-straet, noordoost den Bergen-’ aert. Gebruikt door Corel Maeren en hidor Debert. mits elk S0 francs by jare, niet pachtregt tot 1 mei 1868. De verkooping zal geschieden door het ambt van den Notaris BEERHAERT. by wie allo inlichtingen to bekomen zyn. O By koninglyk besluit van den 8 mei zyn de hoeren Benard os Fluor, burgmeester te Loo sedert het jacr 1820, en Pieter Deruyscher, schepen te Dixmnde sedert hetjaer 1836, ridders van het Leopoldsorden benoemd. GEBRUIK. Do koopca 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 zyn gebruikt door den inedeverkooper sieur Josephus Morael, niet pachtregt tot 1 October 1864, aen B70 francs by jare. 14 koop.2 aren 96 cent. Huisgrond en Ilove- nierhof in Buiscamp, sectio B, N.” 14 en 15, waerop gesticht is een Huis, behoorende en gebruikt door sieur Engel Vanexeiu, palende noord bebouwden grond a«n sieur Pladys en Goens, oost zaeiland aen jufv. Mesdach, zuid den vierden koop op eene ge- meene hagc, west do Veurne-straet. Gebruikt door den voornoeinden Engel Vanexem, met pachtregt tot 1 October 1838, aeu 10 fr., by jare. 15 koop. 12 aren 98 centiaren bebouwden Grond en Hovenierland, waerop gebouwd is een Buis ten twee woonsten behoorende aen Coleta Bucquoy, weduwe tan Francis Depoorter, gelegen binnen de gemeente van Buiscamp, bekend by kadaster sectie B, N." 11(1, 118nts en 119, palende zuid den volgenden koop, oost en noord jufv. Mesdach, west de Veurne- straet. Gebruik: den bebouwden Grond en een deel van hel Hof door voornoetnde weduwe Depoorter, met pachtregt tot 1 October 1858, aen 18 francs by jare. Het overig van het hof is niet gebruikt. 16 koop. 7 aren 25 centiaren bebouwden Grond en Hovenierhof in Buiscamp, sectie B, N.” 120 en 121, waerop gesticht is een Huis en afhangelykheden, be- hoorende aen Francis Devroe, palende van noorden den voorgaenden koop, oost juf. Mesdach en Bougard, nog oost en zuid mynheer Iweins, de Veurne-straet. Gebruikt door den voornoemden Devroe, met pachtregt tot 1 October 1853, aen 25 fr. by jare. Gebruikt door sieur Suber, met pachtregt tot 1 mei 1862, aen 180 francs by jare. 7 koop. 72 aren 96 centiaren Grasland, gelegen binuen de gemeente van Buiscamp, bekend by ka daster sectie A, N.’ 658, palende van oosten naer den noorden aen sieur Berlin Degrieck, voorts van oosten zuideuen westen aen de kinderen Vroorne, van noor den den 13 koop hier achter. 8 koop.54 aren 14 centiaren Hooigras in Buis camp, sectie A, N.* 358, palende zuid de Zwilden- dreve, oost gras aen Mr. Herwyn, noord weide aen Mr. Depotter en west hooigras aen genaemden Leer Herwyn. 9 koop. 92 aren 81 cent. Zaeiland in Buiscamp, sectie 11, N.* 222, palende van zuiden sieur Pieter Albertus Muracl, west de Vrouwe-straet, naer do Hulle-dreve. 19 koop. 45 aren 44 cent. Zaeiland in Buiscamp, sectie C, N.’ 161, palende oost en zuid zaeiland aen sieur Pieter Albert Morael, op palen, west zaeiland aen sieur Carreyn, ook op palen, en noord aen de hovenierhoven van Jan Baptiste Degrieck on Carel Bonte. 11 koop. 62 aren 46 cent. Grasland in Buiscamp, seclie C, N.° 262, liggende zuid van de kerk langst de Boonakkerslraet, palende oost de zelve slrael, zuid gras aen Mr. Vandermarliere, west zaeiland aen den heer Delollenaere, en noord hooigras aen sieur hampers. 12 koop. 71 aren 35 cent. Zaailand in Buiscamp, seclie A, N.'644, palende van noorden den Nieuwen gracht, van oosten, gras aeu sieur Forrelle, zuid land aen Berlin Degriek, west den volgenden koop. 13 koop. 50 aren 74 centiaren Gras en Zaeiland in Buiscamp, sectie A, N.’ 645, palende oost den les:- voorgaenden koop, zuid den 7 koop en aen Berlin Degriek, west grasland aen hel bureel van weldaed van Wulveringhem, en zaeiland aen den heer graef Declercquo Wissock te Gend, noord den lieuwen- gracht. Voord» uren van vertrek en aenkomst der konvoijen van omen gieren weg men tie op heleinde van het supplement. Loo als wy gemeld hebben, is het cere-konvooi zondag na middag ten 2 ure alhier aangekomen, ver scheidene hoogc ambtenaren van den staet alhier aenbrengende, onder andere de heeren Partoes, mi nister van openbare werken; Vrambout, gouverneur ad interim van West-Vlaenderen; Boyaval, burg meester van Brugge, enz. In ons nummer van zaterdag zullen wy in nadere byzonderheden over deze plegligheid treden. Zaterdag heeft men ten nadeele van de weduwe Montaigne, molenarin alhier, eene hoeveelheid guano gestolen. De dader is onbekend. Maendag morgend, heeft er een begin van brand in het huis van den heer Bieswal-Bricoult plaets gehad. Het vuerhad eene balk, die in de schouw van den waschkeuken ligt, aengegrepen en dreigde zich verder uitlebrciden, wanneer spoedige hulp er weldra kwam een einde aen stellen. Hel konkoers voor vlaemsche opstellen, die donderdag aenstaende moest plaets hebben, wordt, ter oorzaek van den Hoogdag, uitgcsteld tot donder dag 20 dezer. VAN Gelegen binnen de gemeenten van DynsdagB Juny 1858, om een uer na middag, ter herberg gehouden door sieur Josira Mosssi, op de dorpplaels van het gemeente Buiscamp, Zal worden overgegaan tot deopenbare verkooping in eene zitting zonder uitstel, van de volgende im- ineubelo goederen. 1 koop. - Een Huis, ten dienste van Herberg gc- naemd de Kroon*. Bierbrouwery, Schuer,Stallingen, appendentien en dependentiën, met de hoeveelheid van 15 aren 90 centiaren Erf daer medegaends, ge- ataen en gelegen ter dorpplaetse van Buiscamp, palende van noorden de Kroiumegracht, van oosten de Plaetsrstraet. Gebruikt door den inedeverkooper sieur Joseph Morael. met pachtregt tol eersten mei 1865, mits 890 Irancs by jare. 2 koop. Sinren 88 centiaren Zaeiland in Buis camp, bekend by kadaster sectie C, N.* 272, palende van noorden sieur Pieter Albertus Morael en Leonard Vlarninck, van oosten weide aen sieur Vercoulter, van zuiden de weduwe Kesteman, en van westen de Pom- meldreve. G> bruikt door sieur Joseph Morael, met pachtregt tol I October 1864, aen 35 francs hetgeheele, by jare. 3 koop.80 aren 26 centiaren Grasland in Buis camp, sectie B, N.“ 225 en 226, palende oost en zuid land aen sieur Albertus Morael, van westen de Boo- nakkerstraet en het Markstraetje, van noorden Mr. Benoit Van den Bussche en dito PieterAlbertus Morael. Gebruikt door sieur Joseph Morael, met pachregt tot 1 October 1864, aen 100 francs by jare. 4 koop. Een Huis ten dienste viii Herberg, ge naamd het Nituporlje, en verder afhangelykheden, met de hoeveelheid van 10 aren 55 centiaren Erf en Hof daer medegaende, gestaen en gelegen te Buiscamp sectie B, N." 115 en 116, palende van westen dc Veurne-straet, van noorden koop 14 hierachter, oost en zuid de hofstede van jufv. Mesdach te Gent. Gebruikt door sieurSeraphin Vanden Bussche, met pachtregt tot 1 mei 1860 aen 140 francs by jare. 5 koop, Een Huis ten dienste van Herberg ge- naemd de drie i.wanen, verdere gebouwen en afhan gelykheden, met Baren 10centiaren Erf daer mede- gaende, gestaen en gelegen te Wulveringhem op het gehugte het Zwaentje, bekend by kadas ter sectie B, N.” 185 en 186, palende van oosten sieur Carel Syinoen, zuid de weduwe Borreye, cn west dezelve, noord destrate, daer over den Bergen-vaert. Gebruikt door sieur Jacobus Chaerel, met pachtregt tot 1 Iuej J859, aen 120 francs by jare. 6 koop. £en Huij ten dienste van Herberg ge- naemdde Zwaen», Broudbakkery, verdere gebouwen, afhanglykheden met 18 aren Erf daer medegaende, bestaende in grond van Gebouwen, Hof daer achter en landing al westen, gestaen en gelegen binnen de gemeente vanWulveringhem, ter gehugte het Zwaent je, bekend by kadaster sectie B, N.“ 207, 208, 299, en 2)0, palende van noorden de straet, daer over den Bergen-vaert. Samenspraak tusschen een »uda heer en een burger. De burger. Dag mynheer, 'k hebd’eer u te groeien. He heer. Dag Felix, hoe gaet hel vriend? de B. Nie al te wel, mynheer. de H. Hoe’gyzieter uogtans frisch uit, zyn cr misschien zieken te huis de B. ’t Is al dat nie, inynheer, maer die ongeluk kige kiezingen Als ’t alzoo lange blyft duren, met al die kiezingen, ’ne mensch zou wel moeten weduwe zyn om wel te varen. Nu, mynheer, om 't kort te ma ken, 'k lig in schisma me 't wyfMielje speelt op tot dat ’t genoeg is, en God weel hoe dat spel nog zal af- loopen. de H. Hoor! hoor! Mietje en Felix in onverschil, waerzullen wy dat schryven de B. Nu, mynheer, ’t is toch alzoo, en daer in korte woorden de reden van gaen Gy weet, mynheer, gy die ons geholpen onze positie kent, dat wy tegenwoordig, God zy ge loofd, troffelyk aen ons brood kunnen komen, en dat J wy niemand moeten gaen schobne spreken, of ook. niemand beschaamd moeten in d oogetj zien. Maer A

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1