VA.N VWME Partie Zaeiland I s BRfH WERI Openbare Verknoping van een schoon VA N.r 1708. ZATERDAG io MEI l»è>8. 9 9 5 2.* I 5 GELEGEN TE COXYDE, OPENBAER TE VERKOOPEN. 1' i Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Ecu Nummer, en STAD VEURNE OP DE MEUKT. en Handelzaken. OPENBARE VERKOOPING VAN HERBERGENHUIZENGRASLANDEN ZAEILANDENEN CYNSGRONDEN DULSCAMP EN WULVERINGHEM. Gemeen te Bulscamp Stad Veurne. Gemeente. Bulscamp. Gemeente Wulveringhem. en alfjemeene Tydingen, Marktprijzen een Supplement op half blad, peir week. t:';' Voor stad Op Zaterdag, 29 Mei, 1858, ten dry 5 ire >r- c.’; i I pplement la c.s biad gedrukt, worden sieur Joseph 1865, mits 300 io ds. jns SCIIOONE Prys van van het ryk. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. staande binnen de 17 koop. Een Huis in twee woonsten, geslicht op 16 aren 2 centiaren Grond behoorende aen de kerk fabriek van Bulscamp,in cyris gehouden tot 1 October 1880 aen 3G francs 30 centimen by jare, gelegen te Bulscamp palende west de Veurne-straet, noordoost den Bergen-1 aert. Gebruikt door Corel Moeren en Iiidor Debert. mits elk 50 francs by jare, met pachtrcgt tot 1 mei 1858. De verknoping zal geschieden door het ambt van den Notaris BEERHAERT. by wie alle inlichtingen te bekomen zyn. dreve, oost gras Mr. Di potter en ilerwyn. 9 koop. 92 aren 81 cent. Zaailand in Bulscamp, sectie b, N - 222, palende van zuiden sieur Pieter Alberius Morael, west de Vrouwe-slraet, naer de llulle-drevc. 10 koop. 45 aren 44 cent. Zaailand in Bulscamp, sectie G, N." 161, palende oost en zuid zaailand aen sieur Pieter Albert Morael, op palen, west zaeiland aen sieur Carreyn, ook op palen, en noord aen de hovenierhoven van Jan Baptiste Degrieck en Carel Bonte. 11 koop. G2 aren 46 cent. Grasland in Bulscamp, sciieC, N.’ 262, liggende zuid van de kerk langst de Boonakkerstrael, palende oost de zelve straet, zuid gras aen Mr. Vanderiinirliere, west zaeiland aen den heer Datollenaere, en noord hooigras aen sieur Sa in pers. 12 koop. 71 aren 35 cent. Zaeiland in Bulscamp, sectie A, N.' 644, palende van no orden den Nieuwen gracht, van oosten, gras aen sieur iorrelle, zuid land aen Berlin Degriek, west den volgenden koop. 13 koop. 50 aren 74 centiaren Gras eii Zaeiland in Bulscamp, sectie A, N.’645, palende oost den lest- voorgaenden koop, zuid den 7 koop en aen Bartin Degriek, west grasland aen het bureel van weldaad van Wulveringhem, en zaeiland aen den heer graef Declercquo Wissock to Gend, noord den Nieuwen gracht. Gelegen binnen de gemeenten van Gebruikt door sieur Suber, met pachtrcgt tot 1 mei 1862, aen 13Ü francs by jare. 7 koop. 72 aren 96 centiaren Grasland, gelegen binnen de gemeente van Bulscamp, bekend by ka daster sectie A, N.* 658, palende van oosten naer den noorden aen sieur Berlin Degrieck, voorts van oosten zuiden en westen aen de kinderen Vroome, van noor den den 13 koop hier achter. 8 koop.54 aren 14 centiaren Hooigras in Buls camp, sectie A, 338, palende zuid de Zwilden- aen Mr.- ilerwyn, noord weide aen west hooigras aen genaemden heer GEBRUIK. De koopen 7, 8, 9, 10,11, 12 en 13 zyn gebruikt door den medeverkooper sieur Josephus Morael, met pachtregt tot 1 October 1864, aen 576 francs by jare. 14 .koop. 2 aren 96 cent. Iluisgrond en Hovo- nierhofin Bulscamp, sectie B, N.” 14 en 15, waerop geslicht is een Huis, behoorende en gebruikt door sieur Engel V’anexem, palende noord bebouwden grond aen sieur Pladys en Goens, oosl zaeiland aen jufv. Mesdach, zuid den vierden koop op eene ge- meene hage, west de Veurne-straet. Gebruikt door den voornoemden Engel Vanexcm, met pachtrcgt tol 1 October 1858, aen 10 fr.,by jare. 15 koop. 12 aren 98 centiaren bebouwden Grond en Ilovenierland, waerop gebouwd is een Huis ten twee woonsten behoorende aeo Coleta Bucquoy, weduwe van Francis Depoorter, gelegen binnen do gemeente van Bulscamp, bekend bv kadaster sectie B, N.“ 118, 118Msenll9, palende zuid den volgenden koop, oost en noord jufv. Mesdach, west de Veurne- straet. Gebruik: den bebouwden Grond en een deel van het Hof door voornoemde weduwe Depoorter, met pachlregt tot 1 October 1838, aen 18 francs by jare. Het overig van het hof is niet gebruikt. 16 koop. 7 aren 25 centiaren bebouwden Grond en Hovenierhof in Bulscamp, sectie B, N.“ 120 en 121, waerop gesticht is een Huis en afhangelykheden, be hoorende aen Francis Devroe, palende van noorden den voorgaenden koop, oost juf. Mesdach en mynheer Bougard, nog oost en zuid mynheer Iweins, en west de Veurne-jlrait. Gebruikt door den voornoemden Devroe, met pachtregt tot 1 October 1858, aen 25 fr. byjare. Op Zaterdag, 29 Mei, 1858. ten dry ure namiddag ter herberg de Papegaei, in de Ooststraet, te Veurne, zal M.'cr BEERNAERT, Notaris, te Alvcringhem, over- gaen, in ééne zitting, tot de openbare verknoping van Eenigc Koop. Een schoon HUIS, met tweo stagien geleekend N.' 1, met ap-en dependentiën, salon, kabinet, keuken, waschkeuken, groot'e kelder citerne, waterput, privael, benevens 3 kamers op de eerste verdieping en daerbqven een’ grooten zol der, gedekt met schaliën, als ook eenen achterkour met uitgaende poort op de groote Ooststraet, en medegaende erve, gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, ter ooslzyde van de Noordstraet, tegen over de Merkt, palende, volgens tbel, van zuiden en g<- deeltelyk van oosten aen het Paviljoen der Merkt, van noorden aen een huis toebehoorende aen sieur Philippas De Corle, en van westen voorhoofilende op gezegde straet.Gebruikt door den verköo'per, den lieere Eduard Dubreucq, griffier van ’t vredegeregt te Veurno. Om door den kooper daer van aanslag te hebben, met den dag der geldtelling. Kondilien en eigendomstitel bevinden zich ter studie van voornoemden Notaris BEERNAERT. Donderdag 20 Mei 1858, ten drie uren naer mid dag, in de herberg hel Stadhuis, te Loo, zal gebeuren de openbare verkooping, in eene zitting, van het goed waer van de beschryving volgt Gemeente Coxy de. Eeniyen Koop. Eene parite Zaeiland, groot twee en negentig aren 37 centiaren, palende west aen de Kwynte-straet, noord aen zaeiland van het bureel weldadigheid der stad Veurne, scheidende op pael- steenen, van oosten en zuiden aen de zaailanden van de hofstede geuaemd de kleine Kwynte, toebeboo- rende sieur l’ieter Cornille. Geqruikt door Carolus Ludovicos Rabacy, met regt van pacht tót 1 October I860, sen den prvs van 84 francs 40 centimen by jare, boven de publyke lasten. Dohditien en titels ten kantoore van den Notaris FLOOR, te Loo. Dynsdag 8 Juny 1858, om een ucr na middag, ter berber;; gehouden door sieur Joszru Momael, op de dorpplaets van hel gemeente Bulscamp, Zal «orden over, egaen tot deopenbarc verknoping in eene zitting zonder uitstel, van de volgende im- muubcle goederen. 1 koop.Een Huis, ten dienste van Herberg ge- naentd de Kroone, Bierbrouwer}*, Schuer,Stallingen, appeiideitlien en depend’iilivn, met de hoeveelheid van 15 aren 20 centiaren Erf daer medegaende, ge staan en gelag'n ter dorpplaelse van Bulscamp, palende van noorden de krommegracht, van oosten de Plaetsestraet. Gebruikt di or den medeverkooper Morael. met pachlregt tot eersten mei francs by jure. 2 koop. 21 .ai1 u 88 centiaren Zaeiland in Buls camp. bekend bv kadaster sectie C, N.' 272, palende van noorden sienr t’ic i' r Alberius Morael en Leonard Vlaminck, van oosten weide aen sieur Vereoutter, van tuiden de weduwe kestemau, en van westen de l’otn- meldreve. Gebruikt door sieur Joseph Morael, met pachtrcgt tol 1 October 1864, aen 35 francs hetgeheele, by jare. 3 koop.80 :ireu 26 centiaren Grasland in Buls camp, sectie B, 225 en 226, palende oost en zuid land aen sieur Albertus Morael, van westen tic oo- nakkersiraet en h^t Markstraetje, van noorden Mr. Benoit Van den Bussche en dito Pieter Albertus Morael. Gebruikt door sieur Joseph Morael, met pachregt tot 1 October 1864, tien 1UÜ francs by jare. 4 koop. Een Huis ten dienste van Herberg, ge- naeind het l\'ieupoitje, en verder afhangelykheden, met de hoeveelheid van 10 aren 55 centiareq Erf en Hof daer medegaende, gestaen en gelegen te Bulscamp sectie B, N.” 115 en 116, palende van westen de Veurne-straet, van noorden koop 14 hierachter, oost on zuid de hofstede van jufv. Mesdach te Gent. G< bruikt door sieurSeraphin Vanden Bossche, met paelitregl tot 1 mei 1860 aen 140 francs by jare. 5 koop. Een Huis ten dienste van Herberg ge- nacind de di ie i.wunrn, verdere gebouwen en afhau- gelyl.bedcn, met 9 aren lÖcentiaren Erf daer mede gaende, gestaen en gelegen te Wulveringhem op het gehugte het 'Zwaentje, bekend by kadas ter sectie B, N.” 185 en 186, palende van oosten s:eur Carel Symoen, zuid de weduwe Borreye, en west dezelve, noord de strate, daer over den Bergen-vaert. Gebruikt door sieur Jacobus Chaerel, met pachtregt tot 1 mei 1859, aen 120 francs by jare. 6 koop. |.en |luis ten dienste van Herberg ge naamd de 'l.wuene, Broodbakkery, verdere gebouwen, af banglykheden met 18 aren Erf daer medegaende, bestaande in grond van Gebouwen, Hof daer achter en landing al westen, gestaen en gelegen binnen de gemeente vanVA nlveringhern, ter gehugte het Zwaent je, bekend by kadaster sectie B,N." 207, 208, 209,en 210, palende van noorden de straet, daer over den Bergen-vaert. Men abonneert zich op het bureel N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren, Insertion, locentimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het su Alle aflichen, by de uitgevers van dit HfisitAEL onvergeld in hetzelve geplaetsl. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. van het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1