VAN V EII81 N E B B O SJ W E R I 1. ».r 1710. ZATERDAG 29 MEI lOiiS. 1 ra 2.* I de het Veurne. te het 1 len ekt in. OPENBARE VERKOOPING HERBERGEN lil IZEN GRASLANDEN ZAEII.ANDEN EN GYNSGRONDEN Gelegen binnen de gemeenten van BULSCAMP EN WULVERINGHEM. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Gemeente Bulscanip. STAD VEURNE, Openbaer te verkoopen. L JL en algemcene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. Een Nummer, en een Supplement op hall' blad, per week. Gemeente Bulscanip. Gemeente Wulveringhem. VERKOOPING BY LICITATIE van HUIZEW, Staende Voor stad ir- :rg ible r lor- do '.on, •au- i den sieur Li. na t. dt c: Is. IUS VAN Pry» van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. l fr. 75, 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. 17 koop. Een Buis in twee woonsten, gesticht op 16 aren 2 centiaren Grond behoorende aen de kerk fabriek van Bulscanip, in cyns gehouden tol 1 October i860 aen 36 francs 30 centiinen by jare, gelegen te Bulicnmp palende west do Veurne-straet, noordoost den Bergen-’aert. Gebruikt door Caret Maeren en Isidor Debert, mits elk 50 francs by jare, met pachtregt tot 1 mei 1858. De verknoping zal geschieden door liet ambt van den Notaris BEERNAERT. by wie alle inlichtingen ta bekomen zyn. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhem, zal ter interventie en overstaen van die het behoort, op Woensdag 9 Juny 1858, om 1 1/2 uren naer mid dag, in de herberg den Rooden Leeuw by de Duin- kerkbrug, bewoond by sieur Rietvelde, overgaen tot de openbare verkfloping van de volgende goederen. 1 Koop. Een llnisen voorder gerifleykheden, ten dienste van Herberg genaemd de Boulevards, mót eene hoeveelheid van tien aren dertig centiaren land, onder grond van gebouwen en hoveiperhtjf, blad, Ooststraet van het ryk. Gebruikt door sieur Suber, met pachtregt tol 1 mei 1862, aen 130 francs by jare. 7 koop. 12 aren 06 centiaren Grasland, gelegen binnen de gemeente van Bulscanip, bekend by ka daster sectie A, N.” 658, palende van oosten naer den noorden aen sieur Berlin Degrieck, voorts van oosten zuiden en westen aen de kinderen Vroome, van noor den den 13 koop hier achter. 8 koop.54 aren 14 centiaren Hooigras in Buls canip, sectie A, N.’ 358, palende zuid de /.wilden» dreve, oost gras aen Mr. Berwyn, noord weide aen Mr. Depuller en wesl hooigras aen genaemden heer llerwyn. 9 koop. 02 aren 81 cent. Zaeiland in Bulscanip, seelie B, N." 222, palende van zuiden sieur Pieter Albertus Morael, wesl de Vrouwe-straet, naer de llulle-dreve. 10 koop. 45 aren 44 cent. Zaeiland in Bulscanip, teclie C, 1N.’ 161, palende oost en zuid zaeiland aen sieur Pieter Albert Morael, op palen, west zaeiland aen sieur Carreyn, ook op palen, en noord aen de hovenierhoven van Jan Baptiste Degrieck cn Carel Bonte. 1 1 koop. 62 aren 46 cent. Grasland in Bulscanip, siclicC, N." 262, liggende zuid vande kerk langst de Bouuakkerstrael, palende oost de zelve streel, zuid gras aen Mr. 'anderiuarlicrc, west zaeiland aen heer Detollenaere, en noord hooigras aen i Sa in pers. 12 koop. 71 aren 35 cent. Zaeiland in Bulscanip, sectie A, N.'644, palende van noorden den Nieuwen gracht, van oosten, gras aen sieur Torbelle, zuid land aen Berlin Degriek, west den volgenden koop. 13 koop. 50 aren 74 centiaren Gras en Zaeiland in Bulscanip, sectie A, N.’ 645, palende oost den Icst- voorgaenden koop, zuid den 7 koop en aen Berlin D< griek, west grasland aen het bureel van weldaed van Wulveringhem, cn zaeiland aen den heer graef Declerequo Wis’sock te Gend, noord den Kieuwen gracht. Woensdag 2 Juny 1858, om 3 uren namiddag, ter herberg de Finite, bewoond door de weduwe Sacken- prez, in de Ooststraet, te Veurne, Zal door bet ambt van Meester Alexander Lodewvk GU1LLII.H, Notaris ie Wulveringhem, overgegaan zyn in eene zitting tolde openbare Verkoopinp van STAD VEUHNE. Eenigen Koop. Een schoon en kloek gebouwd WOONHUIS, geleekend N.u 10, met veele geriellyk- heid ten dienste van alle neringen, hebbende 4 be- nedenplaetsen, grooten kelder, citerne, waterput met looden pompe, privaet, grooten waschkeuken en stal, 4 kamers op d’ecrste verdieping en grooten zolder daer boven, benevens inedegaende erf be- staende in agterkoer en grooten hof met wel wassende Iruitboomen, al gestaen en gelegen binnen de stad Veurne, van noorden de Ooststraet, zynde het gene alwaer vrouw de weduwe van d’hecr Pierhi.t onlangs is overleden, palende van oOiten aen 't huis cn her berg de Finite behoorende Mr. Desmedt, van westen huis en erf van de kinders Blomme, van noorden en noordoosten aen het Handbooghof, behoorendo vrouw de weduwe Vanhoutte. 1 hans onbewoond, om door den kooper in gel ruik te treden melden dag der geldlelling. Voorwaerden en eigendoinstitelen bevinden zich ten kantoon: van genoemden Notaris GUILLIER. De sleutels en verdere inlichtingen zyn te bekomen by den deurwaerder PIERREE te Veurne. Elk zegge 't voort. Schoon cn kloek Staende binnen do iti?1 Men abonneert zich op het bureel vnn het N.* 34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, IBcenlimen den drukregel. Een afzonder!) k nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.s Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ééxmael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Di nsdag 8 Juny 1858, om een uer na middag, ter herberg gehouden door sieur Joseph Morael, op de dorppl.ii is van het gemeente Bulscanip, Zal worden overgegaen tot dcopenbarc verkooping in eene zitting zonder uitstel, van de volgende im- ineubelc goederen. 1 koop.Een Huis, ten dienste van Herberg ge naemd de Kioone, Bierbrouwer)-, Schuer,Stallingen, appendcnlicn en dependentiën, met de hoeveelheid van 15 aren 20 centiaren Erf daer inedegaende, ge- st.ien en gelegen ter dorpplaetse van Bulscanip, ja’i-ide van noorden dc Krommegracht, van oosten dc Plaelsestraet. Gebruikt d< or den incdevcrkoopcr sieur Joseph Morael. met pachtregt tot eersten mei 1865, mits 300 francs by jat e. 2 koop. 21 aren 88 centiaren Zaeiland in Buls canip, bekend by kadaster sectie C, N.* 272, palende vnn noorden sieur Pieter Albertus Morael en Leonard Vlaminck, van oosten weide aen sieur Vercoutter, van zuiden dc weduwe Kesleman, en van westen de 1’otn- nieldret e. Gebruikt door sieur Joseph Morael, met pachtregt tot 1 October 1864, aen 35 francs het geheele, by jare. 3 koop 80 aren 26 centiaren Grasland in Buls canip, sectie B, N.“ 225 en 226, palende oost en zuid land aen sieur Albertus Morael, van westen de Boon- nakkerstrael en het Markstraetje, van noorden Mr. B noii Van den Bussche en dito Pieter Albertus Morael Gebruikt door sieur Joseph Morael, met pachregt tot I October 1864, aen 100 francs by jare. 4 koop. len Huis ten dienste van Herberg, ge naemd het iïieuportje, en verder afhangelyklieden, met de hoeveelheid van 10 aren 55 centiaren Erf en Hof daer inedegaende, gestaen en gelegen te Bulscanip sectie B, N 115 en 116, palende van westen de Veurne-slract, van noorden koop 14 hierachter, oost cn zuid de hofstede van jufv. Mesdach te Gent. Gebruikt door sieurSeraphin Vanden Bussche, met pachtregt tol 1 niei 1860 aen 140 francs by jare. Y,koop.— Een Huis ten dienste van Herberg ge naemd de drie i.wanen, verdere gebouwen en alhan- gelykheden, met 9 aren lOcenliaren Erf daer medc- gaende, gestaen en gelegen te Wulveringhem op l'ti gehugte het Zwaentje, bekend by kadas ter sectie B, N." 185 en 186, palende van oosten sieur Card Symoen, zuid de weduwe Borreye, en west dezelve, noord de strate, daer over den Bergen-vaert. Gebruikt doorsieur Jacobus Chaerel, met pachtregt tot 1 mei 1859, aen 120 francs by jare. 6 koop. Een Huis ten dienste van Herberg ge naemd <le Lwaene, Broodbakkery, verdere gebouwen, •fhanglykheden met 18 aren Erf daer inedegaende, bestaende in grond van Gebouwen, Hof daer achter cn landing al westen, gestaen en gelegen binnen de gemeente vanAV uIveringhem, ter gehugte het Zwaent- je, bekend by kadaster sectie B, N." 207, 208, 209, en 210, pain de van noorden de straet, daer over den Bergen-vaert. GEBRUIK. De koopen 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 zyn gebruikt door den medeverkooper sieur Joseph us Morael, met pachtregt tol 1 October 1864, aen 570 francs by jare. 14 koop. 2 aren 96 cent. Huisgrond en Hove- nierhof in Bulscanip, sectie B, N." 14 én 15, waerop gesticht is een Huis, behoorende en gebruikt door sieur Engel Vanexent, palende noord bebouwden grond aen sieur Pladys en Goens, oost zaeiland aen jufv. Mesdach, zuid den vierden koop op eene ge- meene hagc, west de Veurne-straet. Gebruikt door den voornoemden Engel Vanexcm, met pachtregt tol 1 October 1858, aen 10 Ir., by jare. 15 koop. 12 aren 98 centiaren bebouwden Grond cn Hovenierland, waerop gebouwd is een Huis ten twee woonsten behoorende aen Coleta Bucquoy, weduwe van Francis üepoorter, gelegen binnen de gemeente van Bulscanip, bekend by kadaster sectie B, N." 118, 118in8enll9, palende zuid den volgenden koop, oost en noord jufv. Mesdach, west dc Veurne- straet. Gebruik: den bebouwden Grond oneen deel van het Hof door voornoemde weduwe Depootler, met pachtregt tot 1 October 1858, aen 18 francs by jare. Het overig van het hof is niet gebruikt. 16 koop. 7 aren 25 centiaren bebouwden Grond en Hoveuierhof in-Bulscanip, sectie B, N.“' 120 en 121, waerop gesticht is een Huis en afhangelykheden, be hoorende aen Francis Devroe, pa code van noorden den voorgaenden koop, oost juf. Mesdach en mynheer Bougard, nog oost en zuid mynheer Iweins, en west de Veurne-sira t. Gebruikt door den voornoemden Devroe, met pachtregt lol 1 October 1858, aen 25 fr.^iy jare. OPENBARE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 1