m B E R I G T. R O O i‘ A G van TOEWYZING Roode Rlavers, snf.dk (sainfoin) I LEKST HIER: t I i I 1 STOOVE KOOLEN DEPOT LOT DE LA HESSE-ÉLECTORALE. Openbare Verpachting LANDSGOEDEREN LOTS BADOIS DE 1845. Uit er hand te pagten, OM SEFFENS IN GEBRUIK TE KOMEN, <lc wel gekalanto HERBERG FOURNIER, I B J Toebehoorende ’tArmbestuervan Vinchem. TE VEURNE, BINNEN PALEN. WAGE IE I" ins i I TE OOSTDU1NKERKE, TE COXYDE Langs de Boomijacrdstract, La maison soussigncc s’oecupe de la rente d’Obligations et d’Actions de tons les E»i~ prunts d'Etat retnboursables en primes, atnst que du debit de Loteries autorisées cn Belgique* TIRAGE LE 31 MAI 1858. POLITIEK OVER7ACHT. Het gerucht dal de conferencie van Parys nogmaels uitgesteld was, is ditmael be nevens de waerheid geweest. De gevolinag- tigden der ondergeteekende mogendheden hebben vrydag hunneuitnoodigingsbrieven ontvangen, en zaterdag heeft in het minis terie van buitcnlandsche zaken de eerste vergadering plaets gehad, onder voorzit terschap van graef Walewski. Men weet nog niet, wat er op die eerste byeenkomst is besloten geworden. Het schynt dat de conferencie maer twee malen in de week zal zitting houden. De groote slaetkundige worsteling, die in het eïigelsch lagerhuis aengegaen was, ter gelegenheid der proklamalie van lord Canning aen de inwooners van het koning- ryk Oude, en der depeche van blaem van lórd Ellenborotigh, heeft den onverwacht- sten uitslag opgeleverd. De heer Cardwell heeft op aenraden van lord Palmerston en andere leden der liberale party z. voor stel ingetrokken. De heer Disraëli heeft vervolgens verklaerd, dat hot gouverne- ZWARE PLANTSOENEN, TE BEKOMEN lid Uöllcgie van Burgemeester en Schepen der stad Veurne, dacn hebben. Een? briefwisseling uit Bombay, van den 24 april, bevestigd dat de toestand aldaer niet verbetert, en dal men denkt, dat de indische oorlog nog wel twee jaren duren zal. Dit ware zeer langdurig en zeer koste- lyk. De proklamalie van lord (’.aiming heeft er een zeer slecht uitwerksel te weeg gebragt. De tyding van het vertrekken van twee fransche oorlogschepen naer de Adriali- sche zee, moest te Weenen diepen indruk veroozaken. Prins Maximiliaendie nog eenige weken te Schoenbrun met zyne ge malin dacht te yei blyven, is eensklaps naer Venetien vertrokken, en by zyne acnkpinst in die stad, zal men reeds bezig zyn met twee stoomfregaten uit te rusten, die naer Catlero moeten stevenen. Die schepen zul len voor die have blyven liggen. Dit zyn de maetregelen, door het oostenryksch gou vernement genomen, by de ontvangst der tyding van de zending, door het kabinet de Tuilerién aen den admirael Julien de Lagravière gegeven. Wat de weenensche dagbladen betreft, ment aen lord Canning geschreven had, om hem de verzekering te geven van zyn vertrouwen en zyne ondersteuning. Men mag het engelsch ministerie dus als gered aenzien. Er is niets nieuws te vernemen noper.s de zaek van Montenegro, ten zy de aen- staende aenkomst te Parys van den byzon- deren sekretaris van prins Danielo, den heer Dclarue, een oud fransch dagblad- schryver. Het turksch gezantschap te Parys heeft uit Konstantinopel over hol gevecht van Grahovo en over de oorzaken der neder- lae<z, door de Turken ondergaen, inlich- I tinken bekomen, die ernstige beschuldi gingen ten laste der Montenegrynen be vatten. Wat er hier van waerzy,zal de toe komst uitwyzen. Volgens tydingen uit Napels tc Berlyn toegekomen, heeft de koning zich bereid verklaerd, om de bemiddeling van Penis sen te aenveerden, in den twist tusschen Napels en Sardinien ovêr den Cagliari, als grondslag eener vereffening, zoodra het hof van beroep van Napels zal uitspraek ge- Elk zegge het voort. den By bevel De Sekretaris, (get.) CH. CLAEREBOLDT. de CBOCOLATS, BABBAGES HERNIAIRES, PE8SAÏRE8, de la Fabriquc Duclo»-Bogn rl, phnrmncieu 8 Bruges. Chez DUCI.OS-BOUDI.WLI.I., pharmacien a Furnes. zegge het voort Prospectus et renseigncincnl ullericurs grain. S'adresser directcincnt a ANTOINE HORIX, Banquier it Francfort s. Mein. Op AVocnsdag 2 Junius 1858, om twee uren na middag zal’er openbaer verkocht worden, ter her berg het l’euines Rosendael, bewoont door sieur Jourdaens, binnen de palen te Veurne, den notnber van 300 hectoliters allerbeste SlOovo Kooien. Deie verkooping lal geschieden t’elks gerieve. Alles met den gereeden gelde, in handen vin deurwaerder BRIL, en op voorwaerden aldaer en alsdan vooren Ie leien. Op Zaterdag, 12.•"•Juny, 1858, ten 3 ure namiddag juist, zal den Notaris BEERNAERF, te Alveringhem, openbaer verkoopen, te Goxyde, op land lest gebruikt geweest door den thans overleden Joannes Haptisle Jlathi en zulks ten verzoeke van wien hel behoort, Cirka H. 2-12 00 roode Klavers, (genoeindSainfoin) eerste snede, palende van tuiden sen de Hooingaerd- straet. Te vergaderen in de herberg de halve Maen, langs de Pannekalseide. van TEENER ZITTING Dinsdag I5J,° Juny 1858, 3 ure namiddag, in do herberg de Ztoaen, by baes l’altijn, van Eene Hofstede hebbende woonhuis, peerd,-koei en verken stalen, scheur en verdere alhangelj kheden, benevens de hoeveelheid van II. 20, 02, 1)0 C. onder bebouwden grond, hofplaels, hoving, gras en zaeilan- den medegaende, dies de hofstede met de weiden en het ineeslendeel der i.aeilaiiden gestacn en gelegen zyn in Oostduinkerke, aen het Sanxestraetjen en het overige der taeilanden gelegen zyu by de dorp- plaets van Coxyde. De hofstede en II. 15,86,00 G. is verpacht aen Josef Tieren, tot baefmis 1864, mits fr. 1,304 by jare, ll 3,83,00 C. zaeilan’d zjn verpacht aen Frans ler- plancke tot havo 1888 aen fr. 315,60 c. by jare, II. 0,33,00 C. bebouw/le gronden hoving zyn door ge- naemden Teiplancke in cynspacht gehouden tot bavo 1870, mits fr. 21, 82 c. by jare. By plakbrief verdeeld in 12 koopen, met regt van zanten voeging. Doorliet ambt van de Notarissen DE BRAUWERE cti JOORIS, te Nieuport, by wie verdere inlichtingen te bekomen zyn. LSSMMSWMMSWWSHUnwmwSU H SI m II«tMM? MM* KOOPDAG VAN Zaterdag 5 Juny 1858, ten 2 uren na middag, in d’herberg liet Gouden Hoofd, bewoond door Karet Debaenst, ter gemeente Vinchem Zalerdoor den Notaris GUILL1ER te Wulvcringhem, met de tusschenkomst van die het behoort, over gegaan worden tot 'le openbare Verpachting by op bod, voor negen achter een volgende jaren, in te gaen den eersten October 1858, van de Huisgrondcn, Hovenierhoven en Zaeilanden, behoorende aen hel Armbcsluer der gemeente Vinchem, gelegen binnen de gonne van Vinchem, Leysele, Houthem cn Steen kerke, verdeeld in twintig loten. De conditiën berusten ten kantoorevan denzclven Notaris. Het publiek wordt verwittigd datden wekclykschen diligenlie-diensl van sieur Bisiuvs Hollivozt, van Veurne op Brugge met de maend Juny acnstacndo zal eindigen. Met stallingen en magazynen, by de statie tc Yp?r> zeer voordcelig gelegen, om er alle slag van koop handel uit te oetFenen. AVacrondcr vele dienstig voor zware Balicn, voor Diltpersen en andere timmerwerken. De zelve bevinden zich in het Fockewcrwe-elst tus- schen hel gehugle Forlbcin en de Kruiste, nlwacr men die alle dagen kan gaen bezichtigen. Zich te bevragen by den heer I andeweghe, to Alveringhem, of by de boschbc waerder Jan Callens, by de Pannefabryk le Forlhtin. Elk bekend per plan kadastrael seelie A; N.* G04, gcslaen i’ll gelegen te Veurne, van noorden langst de Stads wandeling, bewoond cn gebruikt by sieur Henricus Houcke. Om aenslag met 23 april 1859. '2 Koop. Een ander Huis, ten dienste van wynkel en medegaendo gerieflykheden, bekend per plan ka dastrael seclie A, nummer 58óis, gebouwd op 5 aren 49 centiaren lands, behoorende de slad Veurne, in cynspagt gehouden voor 99 jaren, ingang genomen den 17 augusty 1821; mils4 francs by jare, stacnde en gelegen te Veurne, van zuiden aen de calchiedo Tan de Duinkerkstraet mei de Duinkerkbrug, be woond en gebruikt by sieur Victor Cambien. Om aenslag met 23 april 1859. Titelen en conditiën by den genaemden Notaris DE CAE. Verwittigt tyne geadmisnilreerde dal den heer Geometer, op den vrydag 4 der maend juny aen- stacnde, om elf uren voormiddag zal ovcrgacn tot doen de grondeigendoms-vcranderingcii voorge vallen in deze gemeente. Gedaen te Veurne 29 Mei 1858. liurgtrncestcr en Schepenen (gel.R. VAKDER1IEYDE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 2