a lil i I I Landbouwnieuws. Veurne, 29 Mei. de J I t r t I IL i Eene wandeling naer dc Panne. Provinciale Kiezingen. die vallen niet enkel tegen Frankryk uit, dat, zeggen zyn, als grondbeginsel zou willen vaststellen, dat er in Europa geen kanonschot zonder zyne toestemming mag gelost worden, maer ook tegen de Monte- negrynen en hunnen vorst. Dp laetste. brieven uit Lissabon melden, dat koning Pedro V, zoodra de huwelyks- feesteri zullen geëindigd zyn, zyn kabinet zal versterken, door mannen tot de denk wyze toebehoorende, die in de laetste kie- zing gezegepraeld heeft: De jonge koning tal ook twaelf nieuwe pairs benoemen, ge kend voor de regtzinnigheid en de vastheid hunner grondweltelyke beginselen. Vier liberalen waren als stactsraden aengesteld. LONGZIEKTE VAN HET RUNDVEE. Het departement van binnenlandsche zaken heeft het vyfde verslag van de byzon- dere kommissie,welke ingesteld wasom de krachtdadigheid van de door doktor Wil lems aengeradene inenting te onderzoeken, doen afkondigen Dii sink bevat vier onderdeden: 1 ."proef nemingen door de kommissie gedaen; 2." daedzaken in den vreemdebyeen verzameld 5." daedzaken in Belgien byeenverzameld; 4." besluiten. Deze lactsten lossen zich in de volgende beoordeelingen op: 1. " De welverrigte inenting der long ziekte is eene onschadelyke handelwys; de nadetdige gevolgen welke zy kan na zich slepen, zyn uiterst gering in getal, wanneer zy in het geschikte jaergelyde bewerkstel ligd wordt. 2. ” fn Belgien is de longziekte thans in haer afnemend tydperk; dit feit vernietigt de weerde der gevallen, waerin men hare ophoudihg aen de inenting heeft toege schreven. 5." In Friesland betoont zich de inenting onvoldoende, om den voortgang der kwael te sli it n. 4. " In een groot acntal gevallen heeft zich de longziekte meer dan veertien dagen na de inenting vertoond, ensomsnoglanger er na. 5. " De plaetselyke verschynselen der inentingen dit* der longziekte kunnen zich gelvklydig en met eene gelyke hevigheid ontwikkelen. De inenting stelt geen zeker voorbe hoedmiddel daer tegen de aenstekende longziekte van het rundvee. 7.* De inenting heeft misschien dceigen- schap om de gevallen van longziekte min der talryk te maken en het tydstip van der- zelver verschyning later te doen invallen. <S. De afdryvendegesneesmiddelcnschy- nen dezelfde eigenschappen te hebben. Men ziet dat de kommissiezich niet guns tig over het stelsel van doktor Willems uitlaet. Wy zullen volgens verscheidene by bet verslag gevoegde stukken, hierby nog zeggen dal zy zich niet welwillend jegens hem betoont, en dat, van den anderen kant, de heer Willems weinig vertrouwen in de meerderheid der kommissie schyntte stellen, welke hy vordenkt van tegen zyne uitvinding gestemd en vooringenomen te zyn, en dezelve afkeuren, ten gevolge van vooral aengenomen grondstelling, in plaets van dezelve onpartydiglyk volgens de daedzaken te beoordeelen. Buitendien yraegt de kommissie zelve nieuwe opmerkingen voor dat zy vermeent zich met stelligheid over de twee laetste harer besluiten uitspraek te kunnen doen. i I en wy ware a weI gedu- Men verzoekt ons te melden, dat, in het 2'1* kon- koers voor vlaemsche opstellen, llenri Decroo den eersten prys heeft behaeld, en Richard Desehodt den tweeden.Aen den eersten dezer yverige leerlingen is er overhandigd als belooning, eenige bladzijden uit hel boek der naluer, en acn den tweeden, hoe men schilder wordt, beide werken door Conscience. Wy hebben mededeeling bekomen van den opstel van llenri Decroo aen den welken wy niet voldoening eenc plaets in ons blad verleenen. nog altyd verhief de nachtegael zyne licflyke toonen. Eer wy in stad aenkwamen was het avond, waren zeer tevreden over onze wandeling. Wy ook een wei, igje vermoeid, wy sliepen o rende geheel den nacht, en ’s anderendaegs herna men wy onze studiën met veel lust en tevredenheid. Ziet hier den uitslag der verschillende kiezingen der provinciale raedsleden van Wesl-Vlaenderen. Brugge. Volstrekte meerderheid 1036 stemmen; de heeren Goupy-Rolsaert, lOïistemmen, Valckenaere- Thomas, 1046 stemmen; Kcrvyn-van Zuylen, 1001 stemmen; Breydel-de Broek, 1003 stemmen. Dus zyn de heeren Goupy-Rolsaert en Valckenaere-Thomas, liberale kandidaten als leden van den provincialen raed uitgeroepen. Ocslende. Stemmers, 349, meerderheid 175. De heeren Brasseur en Ch. Janssens, aftredende liberale leden, zyn herkozen de eerste met 323, de tweede met 817 stemmen. Koitryk. De uittredende leden zyn herkozen. Deze zyn de heeren: Jan Goethals, Pollet, Buyze-van Issel- stein, Andries, Debbaudt-Beernaert, Etntn. Coucke, en van de Venue, allen tot de liberale denkwyze be- hoorende. Oloorseele. De katholyke kandidaten,' de heeren Op ccnen schooncn leute dag gingen de leerlingen onzer school, onder het beleid der heeren profes soren, <>p wandeling, en begaven zich naer de zee kust. Na u wel yks waren wy builen de stad of wy voelden ons allen getroffen door de schoonheid der uatucr. De zon breidde hare licflyke stralen over de nkkfFr uit, om er alles te doen bloeijen en groeijen; reed van den vroegen morgend was de landbouwer yverig aen het werk om zyn land te beploegen en vele vruchten in den oogst te kunnen verzamelende nachtegael hoorden wy zyne stem verheffen bovendie van alle andere vogelen op ieder stuk land zagen wy mensehen werken, om in hét zweelhunsaenschynshun dagelyks brood te winnen, maer ook om alzoo het voedsel voor het geheele jaer aen hunnen even- mensch te verschaffen. Naer mate dat wy naderden van de kust voelden wy in geheel ons lichaem do frischheid en de gezondheid dezer luchtstreek. Als wy by de zee gekomen waren, gingen wy ons een weinig op eenen oever nederzetten, om onze ver moeidheid te doen verdwynen. Een weinig uitgerust zynde, namen eenige van ons een had in de zee. Daerna namen wy het noenmael. Na ons nog wat op de kust vermaekt te hebben, vertrokken de schuiten met de matroozen om de vischvangst te doen. Het was nu omtrent vyf ure namiddag, en wy keerden welhaest naer Veurne terug Nog altyd scheen de zon, nog altyd was dc landbouwer aeu bet werk, De conservatieve zoo wel als de liberale gezind heid hadden, voor de provinciale kieziug, buitenge woon veel moeite aengewend om wederzydig Mr. Maieur en Mr. de Nieuport te doen zegevieren. Geen wonder dan, dal men den {uitslag van de kieziug met de grootste belangstelling verwachtte. Alhoewel de slryd hevig was, waren de kiezers nog- tans onder elkander weinig verdeeld de Maieursge- zinden en de Nieuporlsgezinden kwamen in Veurne met de zelve rytuigen, en een groot getal hebben aen dc zelve ta.el het middagmael genomen en zyn te samen naer huis gekeerd zonder van iets te gebaren. De operation van de stemming zyn ook zonder den minsten tegenslag of onregelmatigheid en zonder de minste reclamatie afgeloopen. Omtrent 1 ure ging er een vreugdekreet op, de trommel sloeg, de vaendels werden uitgestoken, hel hompje luidde triomf, het kanon bromde,de OUDE waren herkozen. De overwinnaers, omringd door hunne vrienden en als bestormd door gelukwenschers, trekken beur telings over de merkt. De kiezers begaven zich elk naer zyne aengewezene herberg en hebben er eer gedaen aen eene lekkere maeltyd, die zy met wil en rood, in vreugden in vrede, overvloediglyk begoten hebben. Van twee tot drie ure zyn de Raedshecren, elk af- zonderlyk, dc kiezers gaen bedanken. Omtrent vier ure begonnen desereiiaden door de koninglyke inaetschappy van Sle. Cecilia; eerst voor Sir Desmedt die by zyneh zoon, de heer Desmedt- Berniér was afgeslaplen vervolgens by Mr. duNieu- porl. Terwyl het muzyk speelde, ontvingen de nieuwgo- kozenede gelukswenschen van vrienden en overheden. By Jlr.de Nieuport bezonderlyk was er veel volk. Men bemerkte er heeren van het tribunael, van het schepcnkollegie, van den gemeenleraed, en een groot getal kiezers en vreemdelingen. De champagne werd er overvlo dig ron Igeschonkcn en twee toasten, spee chen of gczondhridsdionken, ter cere van Mr. de Nieu port, de eerste door Mr. Leplae, in het fransch, en de tweede door Mr. Joseph Behaeghel, in het vlaemsch, wielden er melde levendigste blyken van algemcene go dkeuring bejegend. Overal in stad was er veel volk, en lot laet in den avond dronk men nog altyd op de gezondheid van de overwinnaers. Veurne is maer een menagie De beide gezindheden zyn te vred. n, want beide hebben eenen vertegen woordiger in den Provincialen Raed behouden. Men heeft ons eenige stembriefkens op rym ter hand gesteld, alsook een liedeken, die ter eere van Mr. de Nieuport, in den Keizer, door eenen kiezer van Alvcriiighoin is gezongen geweest maer, daer de zelve eenige punten bevatten tegen de conservatieve party, daer wy niet geern oude koeijen uil den gracht halen, en nu dat wy de vrede hebben moeten trachten de vrede te behouden, hebben wy goedgevonden er gcene mededeeling van te geven. Wy vernemen dat dc muzykmaetschappy van Alveringhem, donderdag aenstaende, den heer burg- graefde Nieuport, ter gelegenheid zyner herkiezing als provinciael raedslid, eene sérénade zal komen geven. Een brievenpost- bureel moet te Rousbrugghe- Hariughe iugerigt worden. Een koninglyk besluit van 17 mei verleent een pensioen van 3Ü2 fr. aen M. B. Schollaert, gewezen onderpastor te Iv.nnscappelle. Men meldt uit Dixmuide van 22 mei: liet plaet- selyk besluer dezer stad, willende’l geheugen van de inhuldiging des yzeren wegs vereeuwigen, heeft ter dier gelegenheid eene sehoone mi dalie doen slaen door den heer Hart, graveur des koning* te Brussel. Het exemplaer in brons is te bekomen in liet sekre- tariaet alhier aen den prys van vyf franks. Men schryft uil Oostende Eenieder kent te Oostende den ouderling met blau wen kiel, den gewezen wafelbakker, die thans zyn brood afbedelt. Men weet dal zyn hooge ouderdom hem welhaest beletten zou van nog zyne woonst te verlaten, liet is waerschynlyk in het vooruitzicht van het lot dat hem verwachtte dat hy een wanhopig besluit nam. Wat er van zy, toch begaf hy zich naer de zee en wierp er zich in, liet hoofd onder water drukkende om te kunnen verdrinken. Doch een kind van Ojaren, Oscar Lauwers, van Oos tende, speelde daer aen de kalteijen om krabben o vangen. Hy zag den grysaerd zich ombrengen, en ver van te verschrikken of weg te loopen gelyk al de kin- ders doen, ylt hy naer de zee, en redt hy den grysaerd. Door het geschreeuw van Oscar toegeloopen, hielpen verscheidene andere kinder* den ongelukkigen man op het strand slepen, van waer eenige mannen hem naer het hospilael bragten. Lof spreken over den jeugdigen redder ware hier overtollig, en het valt builen twyfel of het staetsbe- sluer zal hem waerdiglyk beloonen. Hel is de eerste mael niet dat Oscar Lauwers bewy- zen geeft van ongeloof!) ke tegenwoordigheid van geest in sommig gevaer. Den voorleden winter schoot hy onder hel ys. Zyne makkers achtten hem reeds verloren en stelden zich aeu het loopen. De bootsman Aug. Broucke vermoedende dat een ongeluk gebeurd is, snelt naer hel ys, en daer vindt hy Oscar zich klammende met handen ofelleboogen aen hel ys, dat gedurig afbreekt. Het was t)d dat Broucke hem Kwam redden, want hy een kind van Djaren, zou het niet meer dan de 20 minuten uithonden, sedert wo ke hy worstelde. In de laetste zitting van den gemeenleraed van Yper, heeft de heer burgmeester aen zyne kollegas aengekondigd, dat do studiën aengevangen waren, om de Lei aen de Yperlee te verbinden door een kaïiael. Men schryft uit Rousselaere, 25 mei: Eene schrikkelyke gebeurtenis heeft zaterdag laetslcden dc gemeente Rumbekein verslagenheid gedompeld. Een landbouwer van Rolleghem keerde met zynen stalknecht op eenen wagen gezeten, met twee jonge peerden bespannen, weder naer huis, toen langs de Moorseeleslraet gekomen, de peerden door verschot op hol geraekten. Niet lang echter konden de peerden die men te vergeefs poogde in te houden, hunnen snellen loop behouden, want daer zy in het midden der strael niet bleven, schokte het voorenstc deel de* wagens in eenen zandhoop en peerden en wagen werden door den hevigen schok overhoop geworpen. Ongelukkig viel de landbouwer alrooren van zynen wagen, waerdoor hy onder de wielen geraekte en by- nagansch vermorzeld werd, zoodanig dat hy eenige oogenblikken nadien den geest gaf. De stalknecht ontkwam het gevaer met eenige ligte kneuzingen, dewyl hy bezyden den wagen was gevallen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 3