VAN VEURNE. i TOE WYZIlWG EO U E rl< E N s t' t B ROUWE KY Km l 1 AEN HET 1 1 ■El I I I fl WOENSDAG 2 JUNI ISM. 9 kooping I VÈRKOOPING BY LIC1TATIE van Staende te Veurne. Gemeente Bulscamp. OPENBARE VERKOOPING HERBERGENHl'iZEN GRASLANDEN ZAEILAKDEN EN CYNSGRONDEN BULSCAMP EN WULVERINGHEM. Gemeente Bulscamp. Gemeente Wulverimjhem. ^'*1 u fni =n’ 1863, mils 300 X.SKM I J im- eii te I TEENER ZITTING u noorden mynheer cn west yiierhati.. OPENBARE SUPPLEMENT <k 17 koop. Een Huis in twee woonsten, gesticht op 16 aren 2 centiaren Grond behoorende aen <le kerk fabriek van Bulscamp, in cynsgehouden tul 1 October 1880 aen 36 francs 30 centimen by jare, gelegen te Bulscanip palende west de Veurne-straet, noordoost den Bergen-' aert. Gebruikt door Card Maeren en Isidor Debert. mits elk 50 francs by jare, met pachtregt tot 1 mei 1358. De vèrkooping zal geschieden door hel ambt van den Notaris BEERNAERT. by wie alle inlichtingen t« bekomen zyrf. Gebruikt door sieur Suber, met pachtregt tot 1 mei 1862, aen 130 franc» by jare. 7 koop. 72 aren 06 centiaren Grasland, gelegen binnen de gemeente van Bulscamp, bekend by ka daster sectie A, N.’ 658, palende van oosten naer den noorden aen sieur Berlin Degrieck, voorts van oosten zuiden en westen aen de kinderen Vrootne, van noor den den 13 koop hier achter. 8 koop. 5-1 aren 14 centiaren Hooigras in Buls camp, sectie A, N.’ 358, palende zuid de Zwilden- dreve, oost gras aen Mr. llerwyn, noord weide aen Mr. Depolter en west hooigras aen genaemden heer llerwyn. 0 koop. 92 aren 81 cent. Zaeiland in Bulscamp, sectie IJ, N.' 222, palende van zuiden sieur Pieter Albertus Morael, west do Vrouwe-straet, naer do Hulle-dreve. lüAoop. 45 aren 44 cent. Zaeiland in Bulscamp, sectie C, N.’ 161, palende oost en zuid zaeiland aen sieur Pieter Albert Morael, op palen, west zaeiland aen sieur Carreyn, ook op palen, en noord aen de hovenierhoven van Jan Baptiste Degrieck en Card Boute. 11 koop. 62 aren 46 cent. Grasland in Bulscamp, s clieC, N." 262, liggende zuid van de kerk langst de Boonakkerslraet, palende oost de zelve strael, zuid gras aen Mr. Vandermarliere, west zaeiland aen den lieer Delollenaurc, en noord hooigras aen sieur Sa in pers. 12 koop. 71 aren 33 cent. Zaeiland in Bulscanip, sectie A, N.'644, palende van noorden den Nieuwen gracht, van oosten, gras aen sieur Torrelle, zuid land aen Berlin Degriek, west den volgenden koop. 13 koop. 56 aren 74 centiaren Gras en Zaeiland in Bulscamp,sectie A, N.’645, palende oost tien lest» voorgaendeu koop, zuid den 7 koop en aen Berlin Degriek, west grasland aen hel bureel van weidaed van W ui vering hem, cn zaeiland aen den heer graef Dcclercque Wissock te Gend, noord den Nieuwen gracht. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhem, zal ter interventie en Overstaan van die hel behoort, op W oensdag 9Juny 1858, om 1 ly2 uren naer mid dag, in de herberg den Kooden Leeuw by de Duin- kerkbrug, bewoond by sieur llietvelde, overgaen tot de openbare vèrkooping van de volgende goederen. 1 Koop. Een H nis en voorder gerifley k heden, ten dienste van Herberg genaemd de Bouleoards, met eene hoeveelheid van tien aren dertig centiaren land, onder grond van gebouwen en hovenierhof, bekend per plan kadastrael sectie A; N.’ 604, geslaen en gelegen te Veurne, van noorden langst de Stads wandeling, bewoond en gebruikt by sieur Uenricus Houcke. Om aenslag met 23 april 1859. 2 Koop. Een ander Huis, ten dienste van wynkel en medegaende gerieflykheden, bekend per plan ka dastrael sectie A, nummer 586i’. gebouwd op 5 aren 49 centiaren lands, behoorende de stad Veurne, in cynspagt gehouden voor 99 jaren, ingang genomen den 17 augusty 1821; mits4 francs by jare, staendo TE OOSTDUINKERKE, Dinsdag 15J,“ Juny 1858, 3 ure namiddag, in du herberg de Ztoaen, by baes Pullijn, van Eene Hofstede, zyndc de voordozen hcerlykheid Tss Ryeh, hebbende woonhuis, peerd,- koeien verken stalen, schuer en verdere afhangelykheden, bene vens de hoeveelheid van 11. 20, 02, 90 C. onder bebouwden grond, hofplaets, hoving, gras en zaeilan- den medegaende, dies de hofstede met de weiden en het mcestendeel d< r zaailanden ;;estacn en gelegen zyn in Ooslduinkerke, aen hel Ganzest ractj en en bet overige der zaeilanden gelegen zyn by de dorp- plaets van Coxyde. De hofstede en II. 13,86,00 C. is verpacht aen Jotef Vieren, tot baefmis 1864, mits fr. 1,304 by jam; H. 3,83,00 C. zaeiland zyn verpacht aen From I er- planeke tot havo 1864 aen fr. 315,60 c. by jare, cn 11. 0,33,90 c. bebouwde grond en hoving zyn door ge noemden I eiplancke in cynspachl gehouden tot bavo 1870, mits Ir. 21, 82 c. by jare. By plakbrief verdeeld in 12 koopen, met regt van zamenvoeging Doorliet ambt van de Notarissen DE BRAUTVER', JOORIS, te Nieuport, by wie verdere inlichtingen bekomen zyn. GEBRUIK. De koopen 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 18 zyn gebruikt door den tnedeverkooper sieur Josephui Morael, niet pachtregt tot 1 October 1864, aen 570 francs by jare. 14 koop.2 aren 96 cent. Huisgrond en Hove nierhof in Bulscamp, sectie B, N." 14 cn 15, waerop gesticht is een Huis, behoorende en gebruikt door sieur Engel Vanéxem, palende noord bebouwden grond aen sieur Pladys en Goens, oost zaeiland aen jufv. Mesdach, zuid den vierden koop op eene ge- mcene hage, west de Veurne-straet. Gebruikt door den voornoemden Engel Vanexem, met pachtregt tot 1 October 1858, aeu 10 fr-, by jare. 15 koop. 12 aren 98 centiaren bebouwden Grond en Hovenierlaiid, waerop gebouwd is een Huis ten twee woonsten behoorende aen Coleta Buequoy, weduwe van Francis Depoorter, gelegen binnen dc gemeente van Bulscamp, bekend by kadaster sectie B, N." 118, 1 18bi» en 119, palende zuid den volgenden koop, oost en noord jufv. Mesdach, west de Veurne- straet. Gebruik: den bebouwden Grond en een deel van het Hof door voornoemde weduwe Depoorter, met pachtregt tot 1 October 1858, aen 18 francs by jare. Het overig van bet hof is niet gebruikt. 16 koop. 7 aren 25 centiaren bebouwden Grond en Hovenierhof in Bulscamp, sectie B, N.’1 120en 121, waerop gesticht is een Huis en afhangelykheden, be hoorende aen Francis Devroe, palende van den voorgaendeu koop, oost juf. Mesdach en Bougard, nog oost en zuid mynheer Iweins, de Veurne-straet. Gebruikt door den voornoemden Devroe, met pachtregt tol 1 October 1858, aen 25 fr. by jaro, VAN Gelegen binnen de gemeenten van Dynsdag 8 Juny 1858, omeen .uer na middag, ter herberg gehouden door sieur Joseph Mokael, op de dorpplaets van het gemeente Bplscamp, Zul worden overgegaan totdeopenb.irc crl in eene zitting zonder uitstel, van de volgende meubeld goederen. 1 koop.Een Huis, ten dienste van Herberg ge naamd de Kroone, Bierbrouwer)', Selmer,Stallingen, appendenlieii en dependentiën, met dc hoeveelheid vtm 15. aren 20 centiaren Erf daer medegaende, ge slaen en gelegen ter dorpplaelsc van Bulscamp, palende van noorden dc Kroinmegracht, van oosten de Plaelsestrael. Gebruikt door den medeverkooper sieur Joseph Morael. met pachtregt tot eersten mei 1803, mits 300 francs by jare. “2 koop.21 aren 88 centiaren Zaeiland in Buls camp, bekend by kadaster sectie C, V' 272, pilénde van noorden sieur Pieter Albertus Morael en Leonard Vlaminck, van oosten weide aen sieur Vercouttcr, van zuiden dc weduwe Kesleman, en van westen de Pom- ineldreve. Gebruikt door sieur Joseph Morael, met pachtregt tot I October 1864, aen 85 francs het geheele, by jare. 3 koop. 80 aren 26 centiaren Grasland in Buls camp, sectie B, N." 225 en 226, palende oost en zuid land aeu sieur Albertus Morael, van westen de Boon- nakktrslraet en het Markslractje, van noorden Mr. Benoit Van den Bussche cn dito Pieter Albertus Morael. Gebruikt door sieur Joseph Morael, met paciiregl tot 1 October 1864, aen 100 francs by jare. 4 koop. Een Hui» ten dienste van Herberg, gn- naemd het Nieuportje, cn verder afhangelykheden, met de hoeveelheid van lOaren 55 centiaren Erf en Hof daer medegaende, geslaen en gelegen te Bulscamp sectie B, N." 115 en 116, palende van westen de Veurne-straet, van noorden koop 14 hierachter, oost cn zuid de hofstede van jufv. Mesdach te Gent. Gebruikt door sieurSeraphin Vanden Busschc, met pachtregt lot 1 mei 1860 aen 140 francs by jare. 5 koop. Een Huis ten dienste van Herberg ge naemd de diie /.wanen, verdere gebouwen en afhan- gelykhcden, met 9 aren 10 centiaren Erf daer iriedc- Raende, gestacn en gelegen te Wiilveringhem op het gehugle het Zwaentje, bekend by kadas ter Sectie’B, N." 185 en 186, palende van oosten Steur Care! Sytnoen, zuid de weduwe Borreye, en west dezelve, noord de strate, daer over den Bergen-vaert. Gebruikt door sieur Jacobus Chaerel, met pachtregt tot 1 mei 1859, aen 120 francs by jare. 6 koop- Een Huis ten dienste van Herberg ge- miemdde Lwaene, Broudbakkery, verdere gebouwen, afhanglykheden met 18 aren Erf daer medegaende, bestaende in grond van Gebouwen, Hof daer achter en landing al westen, gestaen en gelegen binnen de gemeente vanWulveringhem, tergehugte het Zwaent je, bekend by kadaster sectie B, N." 207, 208, 209, en 210, palende van noorden de straet, daer over den Bergen-vaert. v«.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1