LU B E lil G T. VAN V E EKNE I i t |l HOFSTEDE 11 l Openbare Verknoping, TE II OU THE AI. '‘J JA ER, 17H. ZATERDAG 8 JUNY e Handclzaken. en I I 'S - I M.r 52.*" I; jg» E N CYNSGROND Staende en gelegen Gemeente Iluuthcm. algemeens Tijdingen, Marktpryzen Blad voor Annoncen, Landboinvnieuws, politieke en i Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. <- «H Voor stad worden i Ilouthein, i» it la da >r- iet cl» iu- iel I. een per plan palende tn tl t. ia All VER TEM blad, Ooslslraet van het ryk. Prys van 1-$ u •‘W I telt van dito Van Renterghem, aldaer in het midden aen hel eerstvolgende lot, var) zuiden naest het wes ten aen den disch van ifoulhem en Catleeuw Van Eegroo, van westen aen de Langhedragt-straet, en van noorden aen de landen van de erfgenamen van do weduwe De Rave en den genaeinden Gatteeuw van Eegroo. Boornprys 80 francs. 13 Lot.Bezuiden onilront het midden het lest- voorsciireven lol, een perceel Maeigras, bekend per plan kadastrael nummer 44, ter grootte van 95 aren 10 centiaren, abouteerende van oosten aen proprie- teil Van Rentergbeiu, van zuiden aen de lleyden- straet, van westen en van noorden naest het westen aen de hofsledelanden Catleeuw van Eegroo en het land van den disch van Ilouthein. 14 Lot. Weinig oost van het lestvoorgaende lot, alsook beoosten de loten 7 en 8, eene partie Zaeiland bekend per plan kadastrael nummer 49, ter grootte van 60 aren 30 centiaren, palende van oosten aen de hoistedelanden van joull'rouw de weduwe d’heer Bernard Moeueelaey, en van noorden aen het 5.' lot. Boumprys 24 francs. 15 Lot. Weinig noordoost van het lestvoor- schreven lot, alsook beoosten het vyfde lot, eene by na vierkante partie /.aeiland, bekend per plan ka dastrael numine 68, abouteerende van oosten e i zuiden aen de hofsledelanden van joulfrouw de we duwe d’heer Bernard Moeueelaey, en van noorden aen ons eerste lot. Boornprys 48 francs. 16 Lot. Weinig west van onze hofplacts deel van het eerste lol, eene partie Zaeiland, bekend per plan kadastrael nummer 18, ter grootte van 90 aren 60 centiaren, abouteerende van oosten den Loo-turfweg, van zuiden en w»sl»n de hofsledelanden van d’heer Arthur Merghelynck te Ypren, gebruikt by sieur Ch. Lootvoet, en van noorden tien Bergenvaert. 17 Lot. Oost aen hel lesivoorsclireven lot, al- leenlyk den Loo-turfweg daer tusschen, eene partie Zaeiland, bekend per plan kadastrael nummer 19,. ter grootte van 99 aren 20 centiaren, palende van oosten en zuiden aen de hofsledelanden van den ge- naemden heer Merghelynck, van westen aen de straet en van noorden den Bergenvaert. 2 Koop.Binnen de nog gemelde gem'ente van Ilouthein, ten noordwesthoeke van hel eerste lot van den voorgaenden koop, eeneti Cynsgrond van ouds genaemd il~n West molenwal, groot volgens titel 3 aren 63 centiaren en volgens kadaster sectie num mers 26 en löbis, 4 aren 60 centiaren, palende van oosten aen het eerste lol van den voorschreven koop, van zuiden aen de hofsledelanden Catleeuw van Eegroo, van westen aen den eigendom van den d sch van Wulveringhem, en van noorden van den Loo-turfweg. In cyns gehouden door Philippas Jacobus Sagary, voor BOjaren, ingegaan 1 mei 1837, a 12 francs by jare boven de belastingen. Alles op conditilien ten kantoore van den voor noemden Notaris DE CAE, to Alveringhem. De persoonen die wenschen den aenkoop te doen van de Bouwgronden gelegen by de statiën van Veurne en Dixmude. kunnen zich vervoegen by den Notaris STEVERLYNCK, tot gezegde Bixmude, welken gelast is met de Gronden van dien aerd aen de onderneming van Liclilervelde naer Veurne be- hoorendc, uit er hand tc verkoopen. BY LICITATIE, Van eene welbebouwdc en beplante Dyssendag 6 July 1858 om twee uren naer noen, ter herberg de /.waene, bewoond by sieur Suber, op hel gfhuglc hel Zwaenlje gemeente Wulveringhem. Zal den Notaris DE CAE, ter residentie van Al- vcriiigliein, ter interventie van den lieer vrederegter van het kanton van Veurne, bigestaen van zynen griffier, overg.ien tot den di linitieven OVERSLAG ,n cene zitting van de volgende goederen. 1 Koop.Binnen genicide gemeente van weinig zuidwest van de kerk en bezuiden den Loo- turfweg leidende v au de plaatse van Ilouthein naer de dry Ruilingen, een groot in liet geheel hovenierhof, boomgaard, gras, maeigras, en zaeiland, 19 hectaren 64 aren 71 centiaren, en volgens ter sectie D, nummer* 18, 19, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 48.49.50, 51 52. 51. 54,55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 05, 66. 67 en 68. achtten hectaren 92 aren 50 centiaren; bewuond en gebruikt by sieur Eranciscus Ludovicus Scnesacl, met regt tol I October 1861, in advenaule van een en dertig francs de 43 aren 77 centiaren 72 mi liaren, boven alle lasten. Verdeelt in de volgende 17 loten. 1 Lot. Al de gebouwen met 2 hectaren 38 aren 90 centiaren hofplaets, booingaerd en hovenierhof, ■net een chingelken vmi w sten den walgracht sepa- rcerende van wi sten op de helft eener leegte, en be kend per plan kadastrael sectie D, onder de nummers 58 59. 60, 61, 62, 63, 64 en 65, palende van oosten alsook vim zuiden naest het oosten aen de hofstede- landeu van mynheer Arthur Merghelynck te Yper, gebruikt by G. Lootvoet, van zuiden naest het westen aen het 13 lot, van westen aen de twee eerstvolgende loten, en van noorden aen den Loolurfweg. Boornprys 775francs. 2 Lot. Len hectare 21 aren 40 centiaren, zyndo by na eene vierkante party Zaeiland, en zynde het woordeinde van den nummer 57 van het kadaster die in zyn geheel groot was een hectare 75 aren 40 cen tiaren, de overige 54 aren zyn gevoegd aen ons Eerstvolgende lot, aboullerende van oosten aen ons leslvoorschreven lot, van zuiden aen het eerstvol gende lot, aldaer separeerende van zuiden naest het oosten half dyk, aldaer naest het westen half veure, van westen het zuiden aen de hofsledelanden van sieur Catteeuw-Van Eegroo te Elverdinghe, aldaer naest het noorden met het klein deelken aen onzen te vt-rkoopeu evoggrond, en van noorden aen den Looturfvseg. Boornprys te betalen 50 francs. 3 Lot. Bezuiden hier aen eene byna vierkante party Zaeiland, bekend per plan kadastrael sectie D, nummer 66, groot in het geheel begrepen de54 aren, ▼oordelen deel van nummer 57, een hectare 3 aren 90 centiaren, aboutteerende van oosten aen hetchyn- gelken deel van het eerste lot, aldaer separeerende opeen leegte, van zuiden naest het oosten aen dito eerste lot, en van zuiden naest het westen aen het vyfde lot, van westen naest hel zuiden aen het eerst volgende lot, aldaer naest het noorden aen de hof- stcdelauden van sieur Catteeuw-Van Eegroo, en van noorden aen het leslvoorschreven lot, aldaer sepa reerende naest bet westen half veure, en naest het oosten half dyk. Boornprys 5 francs. 4 Lot. Len hectare 31 aren 50 centiaren Zaai land, ten dry pcrceelen aen elkanderen, bekend per plan nummers 53, 54 eu 55, aboutteerende van oosten aen bel leslvoorschreven lol, van zuiden naest hel oosten aen ons zesde lot, en aldaer naest hel wes ten alsook van noorden aen de propricteit Catteeuw- Van Eegroo. Boornprys 49 francs. 5 Lol. Bezuiden ons derde lot, eene partie Zaai land, bekend op hel plan kadastrael nummer 67, ter grootte van 87 aren 90 centiaren, aboutteerende van oosten aen de loten I en 15, van zuiden naest het oosten aen de hoistedelanden der hofstede loebe- hoorendo dc weduwe d’heer Bernard Moeueelaey te Uondschoote, gebruikt by de weduwe Sampers, al daer naest het westen aen hel 14 lot, en van westen aen ons eerstvolgende lot, aldaer separeerende op half eener ouden vervallen gracht. Boornprys 51 franc*. 6 Lot. Bewesten hel lestvoorgaende lot, se- pareereude van oosten op half eener vervallen gracht twee aen een houdende parlien Gras, en bekend op het plan kadastraal ouder du nummers 51 eu 52, op eene grootte van een hectare 46 aren 50 centiaren, palende van zuiden aen ons eerstvolgende lot, van westen naest hel zuiden aen ons iwaeitsle lot, aldaer naest het noorden aen dc hoistedelanden Catteeuw- Van Eegroo, en van noorden aen ons vierde lot. Buumpry s 20 francs. 7 Lot. Bezuiden tiet zesde lot, eene partie Zaai land, bekend per plan kadastrael nummer 50, ter grootte van 6| aren, palende van zuiden aen de twee eerstvolgende loten, van westen aen du loten 10 en 12, en van noorden T lol 6. Boornprys 6 francs. 8 Lot. Bezuiden naest het oosten aen het lest voorgaende lot, eene groole partie Gras, en for- meerende de uostzyde van den nummer 48 en be kend op hel plan kadastraal op eene geheele grootto van 2 hectaren 87 aren 80 centiaren w.teraf gebruikt 60 aren 20 centiaren, en formeerende de weslzyde van dito nummer 48 uitmakende het eerstvolgende lot, aldaer separeerende op half dyk, by dies dal dit lot, nu macr en bestaat in eene totale grootte van 1 hectare 77 aren 60 centiaren, palende van oosten naest hel noorden aen hel lot 14, aldaer naest het zuiden aen de hofsledelanden jouff. de weduwe d’heer Moeneclaey, en van zuiden de lleydenstraet. 9 Lot. Bewesten het lestvoorgaende lol, eene partie Gras, zynde de weslzyde van den nummer 48, separeerende van oosten half dyk, ter grootte van 60 aren 20 centiaren, palende van zuiden de llcyden- straet, van westen het eerstvolgende lot en van noorden het lot 7. 10 Lot. Bewesten ons leslvoorschreven lot, eene partie Maeigras, bekend per plan kadastrael nummer 47, ter grootte van 70 aren 20 centiaren, about- teereude van zuiden de Beyden-strael, van westen het eerstvolgende lot en van noorden het 12 lot. 11 Lot. Bewesten hieraen, een perceel Maei gras ter grootte van 82 aren 70 centiaren, bekend per plan kadastrael nummer 46, palende van zuiden de Heyden-stract, van westen aen de eigendommen van den heer Joannes Van Rentergem, en van noor den aen het eerstvolgende lol. 12 Lot. Benoorden aen het leslvoorschreven lot en bewesten aen de loten 6 en 7, den nomber van hectare 71 aren 80 centiaren Zaeiland en bekend kadastrael ouder de nummers 38, 89 en 41, van zuiden naest het oosten aen de proprie- Hcn abonneert zich op het bureel van het N.‘ 34, te Veurne, en op al de poslkantooren Insertion, IBcentinien den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement 15 c.’ Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ééxmael onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachlvry toe te zenden. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor builen, vrachtvry: 3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. r‘‘F «W dc kerk en de placlse behuisde en beplante Hofstede, volgens titelen ouder hofplaets, kadas-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1