rm<w JU VAIN VEURNE. BERltiT. i da L LEEST fifilER: toewtzing Roode Klavers, r 0 I 'f fi K Ó^oTp D A G iB A EN HET DE SCHELDE, i BELGISCHE VEREERIIGING, voor DÉPOT Openbare Verpachting LANDGOEDEREN, TE L O O. I Belgische Maetschappy DE WEDUWE VERMISCK, Lit er hand te pagten, 1b if I I I WOENSDAG 9 JUNI 1836. WAERBORG RAPHAEL I 8,500,000 FRANKEN. I P. R. MAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING GEVESTIGT TE ANTWERPEN. MAETSCHAPPY der Brandverzekering op vastgestelde Premien Gevestigd te Brussel. i ■41 1 1 X i 1’ 1 ZWARE PLANTSOENEN, TE VEUKA'E, HERBERG FOURNIER, MAETSCHAPPY der VEREENIGDE EIGENAERS TE OOSTDUINKERKE, TE COXYDE Langs dc Boomgacrdstraet. i- SUPPLES® I I cm I t I it I I ■S i .Ji’S! de CHOCOLATE, BANDAGES HERNIAIRES, PESSAIRES, de la Fabrique Duclos-Boga. rt. pharmacien a Bruges. Chez DUCLOS-BOLDEWEEL, pharmacien a Fumes. Op Zaterdag, 12,“" Juny, 1888, ten 3 ure namiddag juist, zai den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openb.i r verknopen, te Coxjde, op land lest gebruikt geweest door den thans overleden Joannes Baptiste Ralhé en zulks ten verzoeke van wien het behoort, Cirka II. 2-12-00 roode Klavers, (genoemds.liufoin) eerste snede, palende van zuiden acn de Boomgaerd- slraet. Te vergaderen in de herberg de halve Macn, langs de Pannekalseide. van uk Deze Maetschappy verzekert tegen de brandscha den, hel vuer des hemels begrepen, alle roerende en onroerende goederen. Zy waerborgt ook de huerders tegen de aenspraek der eigenaers, tegen het verhael der gebueren en da hypothecaire in schulden. De Maetschappy betaeld alle schaden veroor- ’.aekt’tzy by het afbreken der gebouwen, niet bevel der overheid, om den voortgang des vuers tegen to houden, ’t zy door de hulpmiddelen tegen den brand aengebragt. De algemeene voorwaerden van den policic brief zyn op zulke wyze opgesteld dat alle twislingeii on- mogelyk zyn, en den tarief der premie is zeer gering. Alle de rampen zyn onmiddelyk en comptant, zonder aftrek, door de Maetschappy betaeld. Agent principael L. VANDENBÜSSCHE, Pannê- straet, n.’ 20. De persoonen die wensehen den aenkoop te doen van di: Bouwgronden gelegen by de statiën van Veurne en Dixmude. kunnen zich vervoegen by den Notaris SÏEVERLYliCK, lol gezegde Dixmude, welken gelast is met de Gronden van dien aerd aen do onderneming van Lichtervelde naer Veurne bc- hoorende, uit er hand te verkoopen. TE BEKOMEN, Wacronder vele dienstig voor zware Balicn, voor Diltperscn en andere timmerwerken. De zelve bevinden zich in het Fockewerwe-clst tus- schen hel gehugle Forihem en de Kruisse, alwaer men die a Ie dagen kan gaen bezichtigen. Zich te bevragen by den heer t'andeioeghe, te Alveringhem, of by de boschbe waerder Jan Callens, bj de Paniiefabryk te Forihem. Elk zegge het tooi t Zaterdag 3 Julius, 1Ö58, ten drie uren na middag, in het Stadhuis te l.oo, zal gebeuren de openbare verpachtill(, vooreenen termyn van regen jaren die zal aenvang nemen met 1 October 1868, van de Land goederen breeder vernield in de uitgezondene plak brieven, toebehoorende het Bureel van Weldadig heid en het burgerlyk Godshuis te Loo. De voorwaerden van deze Verpachting, mede brengende dat er moeten gesteld zyn, begoede en bekende borg, voor dat de aenboden zuilen aenveerd vrezen, berusten ten inzage van de gegadigde in hel Secretariaet van het plaetselyk In simr te Loo, en ten kantoore van den Notaris FLCÜR aldaer met de verpachting gelast. VAN Verzekeringen met vaste premiën. tegen Brandschade gevestigd te Brussel, t’ai ochianensti aet, .1° 9. - Gemag'igd, by koninglyk besluit van den 21 febru~ ary 1833- Voor nadere inlichtingen en prospectus, zich te bevragen in de zelelplaels der Maetschappy, Parochi anen-straet, n.' 9, en by P, CLAEREBOLDT, aeuricueider te Nieuport. Heeft de ecraen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophalidel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, crislalyn, half cristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tapylen, pcfcrden en voituren; voor vrouws- en manskleederen, sloven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en liaerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywil, gemaekte bloemen, yzer- werk, zwingelzwaerden, polloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chicoreicoffy; ook alle slach van pj'pen, pypekassen, tabakzakkenkabarettengrove en lyne, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van hetpublyk te verdienen. jllen zegge het 'ioort. OM SEFFENS IN GEBRUIK TE KOMEN, de wel gekalante Met stallingen en magazynen, by de statie te Yper, zeer voordeelig gelegen, om’er alle slag van koop handel uit te oeffenen. Zy verzekert tegen brand en bliksemvoer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beestialei» akkergetuig enz. De p. emien zyn zoo gering als mogelyk vastgesteld. De verbintenissen der Maelschappv zyndoor een kapitael van fr. 4.232,804 - 23 gewaerborgd. Om nader inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Ch. DESAVER, correspondent der Maetschappy te Veurne. VOOR VERZEKERING TEGEN BRAND, Te Brussel, Agentschap te Veurne, by Ciumss Bvtaïyi. TEENER ZITTING Dinsdag l.V" Jun) 1838. 3 ure namiddag, in de herberg de /.icaen, hj bars Pallyn, van Eene Hofstede, zyndu de voordelen heerlykheid Tin RtZtt, hebbende woonhuis, pcerd,- koeien Verken Stalen, schuer en verdere afhangel; kheden, bene vens de hoeveelheid van 11. 20, 02, 90 C. onder bebouwden grond, liofpiaets, hoving, gras en zaeilan- den medegaende, dies de bolstede met de weiden cn het ineeslendeel der zaeilanden geslaen en gelegen zyn in Oostduinkerke, aen het Ganzeslraeljcn en het overige <lcr zaeilan.den gelegen zj n by de dorp- plaets van Coxyde. De hofstede <o II. 13,86.00 0. is verpacht aen Josef Viricn, lot baefmis 1804, mits fr. 1,301 In jure; li 3,83,00 C zaï iland zyn verpacht aen Frans I er- plancke tol bavo 1804 aen fr. 313,00 c. by jare, en II. 0,33,90 c. bebouwde grond en hoving zyn door gi - noemden I eiplancke in cynspacht gehouden tol bavo 1870, mits Ir. 21,82 c by jare. By plakbrief verdeeld in 12 koopen, met regt vnn zanx moeging Door het ambt van de Notarissen DE GRAUWERE en JOORIS, te Nienport, by wie verdere inlichtingen te bekomen zyn. VAN 1.“'’ SNEDE (SAINFOIN) 35?

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1