BERIGT. VAX VETBAK I HOFSTEDE Verkooping, Openbare TE II O U T II E M. altjemccne Tijdingen, Marktpryzen EN CYNSGROND Steende en gelegen en Handel zaken. Supplement op hall blad, per week. Gemeente Ilouthem. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Nummer, en een f’ ZATERDAG 11 JLNY 18S8. 51/ JAER, JA 4 l 11 II Voor stad Ilouthem, uil! 155X0^ ADVERTEN ..2j rail zuiden aen de twee westen aen de loten 10 en 12, BY I.ICITATIE, Van eene welbebouwde en beplante Prys van van hel ryk. Men abonneert zich op het bureel van hel blad, Ooslstraet N.* 34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, 13 centime» den drukregel. Een afzonderlek nummer 20 c.', het supplement 15 c.’ Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden éésm.vel onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. teil van dito Van Renterghein, aldaer in het midden aen hel eerstvolgende lot, van zuiden naest het wes ten aen den disch van Ilouthem en Catteeuw Van Eegroo, van westen aen de Laughedragt-slraet, en van noorden aen de landen van de erfgenamen van do weduwe De Rave en den geiiaeuiden Catteeuw van Eegroo. Boomprys 80 francs. 13 Lot.Bezuiden omtrent het midden het lest- voorsch reven lot, een perceel Maeigras, bekend per plan kadastrael nummer 44, ter grootte van 93 aren 10 centiaren, abouteerende van oosten aen proprie- teit Van Renterghein,van zuiden aen de Heyden- straet, van westen en van noorden naest het westen aen de liofsledelanden Catteeuw van Eegroo en het land van den disch van Ilouthem. 14 Lot. Weinig oost van het lestvoorgaende lot, alsook beoosten de loten 7 en 8, eene partie Zaeiland bekend per plan kadastrael nummer 49, ter grootte van 60 aren 30 centiaren, palende van oosten aen de hofstedelanden van jouifrouw de weduwe d’heer Bernard Moeneclaey, en van noorden aen hel 3.' lot. Boomprys 24 francs. 13 Lot. Weinig noordoost van hel lestvoor schreven lot, alsook beoosten het vyfde lot, eene byna vierkante partie Zaeiland, bekend per plan ka- daslrael nuiniiie 68, abouteerende van Oosten en zuiden aen de hofstedelanden van jouifrouw de we duwe d’heer Bernard Moeneclaey, en van noorden aen ons eerste lot. Boomprys 48 francs. 16 Lot. Weinig west van onze hofplacts deel van het eerste lot, eene partie Zaeiland, bekend per plan kadastrael nummer 18, ter grootte van 90 aren 60 centiaren, abouteerende van oosten den Loo-.turfweg, van zuiden en westen de hofstedelanden van d’heer Arthur Merghelynck te Ypren, gebruikt by sieur Ch. Lootvoet, cu van noorden den Bergenvaert. 17 Lot.Oost aen hel lestvoorschreven lit, al- Icenlyk den Loo-turfweg daer tusschen, eene partio Zaeiland, bekend per plan kadastrael nummer 19, ter grootte van 99 aren 20 centiaren, palende van oosten en zuiden aen de hofstedelanden van den ge- naemden heer Merghelynck, van westen aen de strait en van noorden dm Bergenvaert. 2 Koop. Binnen de nog gemelde gemeente van Ilouthem, ten noordwesthoeke van het eerste lol van den voorgaenden koop, eeneu Cynsgrond van ouds genaemd den li’esimolenwal, groot volgens titel 3 aren 63 centiaren en volgens kadaster sectie 1), num mers 26 en 266ts, 4 aren 60 centiaren, palende van oosten aen het eerste lot van den voorschreven koop, van zuiden aen de hofstedelanden Catteeuw van Eegroo, van westen aen den eigendom van den d sch van Wulveringheui, en van noorden van don Loo-turfweg. In cyns gehouden door Philippus Jacobus Sagary, voor 60 jaren, ingegaen 1 mei 1837, a 12 francs by jare boven de belastingen. Alles op condititien ten kantoore van den voor noemden Notaris DECAE, te Alveringhem. De persoonen die wenschen den aenkoop te doen van de Bouwgronden gelegen by de statiën van Veurne en Dixmude, kunnen zich vervoegen by den Notaris STEVEHLYNCK, tot gezegde Dixmude, welken gelast is met de Gronden van dien aerd aen de onderneming van Lichtervelde naer Veurne be- hoorende, uit er hand te verkoopen. volgende lot, aldaer naest het noorden aen de hof- sledelandcn van sieur Calteeuw-Vaii Eegroo, en van noorden aen hel lestvoorschreven lot, aldaer sepa- Fecrvlide naest het westen half veure, en naest het oosten halfdyk. Boomprys 3 francs. 4 Lot. Een hectare 31 aren 30 centiaren Zaei land, ten dry perceelen aen elkanderen, bekend per plan nummers 53, 54 en 55, aboutteerende van oosten aen liet lestvoorschreven lot, van zuiden naest bel oosten aen ons zesde lot, cn aldaer naest hel wes ten alsuok van noorden aen de proprieleit Catleeuw- Van Eegroo. boomprys 49 francs. 3 Lot. bezuiden ons derde lol, eene partie Zaei land, bekend op het plan kadastrael nummer 67, ter grootte van 87 aren 90 centiaren, aboutteerende van oosten aen de loten 1 en 15, van zuiden naest het oosten aen de hüfsledelalideii der hofstede toebe- hoorende de weduwe d’heer Bernard Moeneclaey tc llondschootc, gebruikt by de weduwe hampers, al daer naest hel wisten aen het 14 Jol, en van westen aen ons eerstvolgende lot, aldaer separeerende op half eeuer ouden vervallen gracht. Boomprys 51 francs. 6 Lot. bewesten het lestvoorgaende lot, se- parecrende van oosten op hall eeuer vervallen gracht twee aen een houdende pariten Gras, en bekend op hel plan kadastrael onder de nummers 51 en 52, op eene grootte vaneen hectare 46 aren 51) centiaren, palende van zuiden aen ons eerstvolgende lot, van westen naest hel zuiden aen ons twaelfsle lot, aldaer naest het noorth n aen de iiolsledelatiden Catlceuw- Van Eegroo, en van noorden aen ons vierde lol. Boomprys 20 francs. 7 Lol. Bezuiden hel zesde lot, eene partie Zaei land, bekend per plan kadastrael nummer 50, ter grootte van 61 aren, palende eerstvolgende loten, van l.„’ en van noorden ’1 lol 6. Boomprys 6 francs. 8 Lo Bezuiden naest bet oosten aen het lest voorgaende lot, eene groote partie Gras, en for- meerettde de ooslzyde van den nummer 48 en be kend op hel plan kadastrael op eene geheele grootte van 2 hectaren 37 aren 80 centiaren waeraf gebruikt 60 aren 10 centiaren, en formeeremlc de weslzyde van dito nummer 48 uiltuakendu het eerstvolgende lot, aldaer separeerende op half dyk, by dies dal dit lol, nu maer sn beslaet in eene totale grootte van 1 hectare 77 aren 60 centiaren, palende van oosten naest het noorden aei: hel lot 14, aldaer naest liet zuiden aen de hofstedelanden joutf. de weduwe d’heer Moeneclaey, en van zuiden de Heydensiraei. 9 Lat. Bewesten het lestvoorgaende lot, eene partie Gras, zynde de weslzyde van den nummer 48, separeerende van oosten half dyk, ter grootte van 60 aren 20 centiaren, palende van zuiden de Ucydcn- slraet, van westen hel eerstvolgende lot en van noorden bet lot 7. 10 Lot. Bewesten ons lestvoorschreven lot, eene partie Maeigras, bekend per plan kadastrael nummer 47, ter grootte van 70 aren 20 centiaren, about teerende van zuiden de Heyden-slrael, van westen het eerstvolgende lot en van noorden het 12 lot. 11 Lot. Bewesten hieraen, een perceel Maei gras ter grootte van 82 aren 70 centiaren, bekend nernlan kadastrael nummer 46, palende van zuiden westen aen de eigendommen en yan noor- Dysscndag 6 July 1858 om twee uren naer noen, ter herberg du /.wuune, bewoond by sieur Suber, op hel gchugte lo t Zwacnijc gemeente Wulveringhem. Zal de« Not.<ris DE CAE, ter residentie van Al- vcringhetll, ter interventie van den lieer vredeFigter van het kanton van Veurne, b> geiteen van zyneii gr< Hier, uvergaen tot den defintlieven OVERSLAG 111 eene zitting van de volgende goederen. 1 Koop.— Binnen gemelde gemeente van *oinig zuidwest uni de kerk cn bezuiden den Loo- turfweg leidende v an d<? plaetse van lloulheiu naer de dry Koningi n, een behuisde en beplante Hofstede, (fooi in hel gehed volgens titelen onder holpla, ts, hovenierhof, boomgaerd, gras, maeigras, en zaeiland, 19 hectaren 64 aren 71 centiaren, en volgens kadas ter sectie 1), nummers 18, 19,38.39,41,44,46,4/, 4». 49, 50, 51. 52. 53 54,53,57,58,59, 60, 61, 62, ö<5, 64, 63, 66, 67 en 68, nchtien hectaren 92 aren 30 Centiaren; bewoond en gebruikt by sieur Iraiiciscus Ludovicos S 'ucsael, met regt lol 1 October I8ÖI, in advenanle van e n en dertig francs de 43 aren 77 centiaren 72 ini.liarcn, boven alle lasten. Verdeelt in de volgende 17 loten. 1 Lot. Al <lc gebouwen met 2 hectaren 38 aren 00centiaren hofpLiets, boomgaerd cn hovenierhof, met een cliingelken van westen den walgracht sepa reerende van westen op de helft eeuer leegte, en be kend per plan kadastrael sectie 1), onder tie nummers 38, 59, 60, 61, 62, 63, 64 en 65, palende van oosten alsook van zuiden naest liet oosten aen do hofstede- landen van mynheer Arthur Merghelynck te Yper, gebruikt by C. Lootvoet, van zuiden naest het westen aen het 15 lol, van westen aen de twee eerstvolgende loten, en van noorden aen den Looturfweg. Boomprys 775francs. 2 Lot. Een hectare 21 aren 40 centiaren, zynde by na eene vierkante party Zaeiland, en zynde het noordeinde van den nummer 57 van het kadaster die in zyn geheel groot was een hectare 75 aren 40 cen tiaren, de overige 54 aren zyn gevoegd aen ons eerstvolgende lol, aboutterende van oosten aen ons lestvoorschreven lol, van zuiden aen het eerstvol gende lot, aldaer separeerende van zuiden naest het oosten hall dy k, aldaer naest liet westen half veure, van westen hel zuiden aen de hofstedelanden van sieur Cat leeuw-Va 11 Eegroo te Elverdinghe, aldaer nnest het noorden met het klein deelken aen onzen te verkoopen cynsgrond, en van noorden aen den Looturfweg. Boomprys te betalen 50 francs. 3 Lot. Bezuiden hier aen eene byna vierkante party Zaeiland, bekend per plan kadastrael sectie D, nummer 66, groot in het geheel begrepen de54aren, voordelen deel van nummer 57, een hectare 3 aren 90 centiaren, aboutteerende van oosten aen helchyn- gelken deel van hel eerste lot, aldaer separeerende op een leegte, van zuiden naest het oosten aen dito «erstu lot, en van zuiden naest het westen aen het v)'fde lot, van westen naest het zuiden aen het eerst- per plan kadastrael de Ileyden-straet, van van den heer Joannes Van Rcntergem, den aen hel eerstvolgende lot. 12 Lot. Benoorden aen het lestvoorschreven lot en bewesten aen de loten 6 en 7, den nomber van een hectare 71 aren 80 centiaren Zaeiland en bekend per plan kadastrael onder dt nummers 38,39 en 41, palende van zuiden naest het oosten aen de proprie- inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maendeu. Voor Frankryk 11 fr.20 ’s jaers.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1