V A ft’ V E R ft E 2 HUI^Eft i I i e ffl I II s I nriTi; i 4 ra _JU 1 t ii li Ifl P’ 11 ei J r i T E Openbare Verknoping, ZATERDAG 19 JÜNY 1858. 1715. J A ER, 1 9 Veurne. te VERKOOPING BY LICITATIE Staende 1 f ft I Ml I 4J 1 >i ;S N.r algcmcenc Tijdingen, Marktprijzen en Handelzaken. Iliad voor Annonccn, Landboiiwnieutvs, politieke en Een Atiininer, en een Supplement op half blad, per week. 52/ E iN C Y N S G R O N D Staende en gelegen Ê2 O U T II E AL Gemeente Houthem. yi .-„A1 I Voor stad worden weduwe L)e Rave partie Zaei- eene BK» I i OPENBARE van dilo a.-n hel 19, van ge westen a<;:i dj het blad, Ooststraet i van het ryk. BY LICITATIE, Van eene welbebouwde en beplante ES O F S T li D E I’rys van k r -1 i I £53 1 rm f Men abonneert zich op het bureel van 1 N.* 34,'te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, 15ccntimen den drukregel. Een afzonderiyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.’ Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ttMMAEL onvergeld in hetzelve geplaetsl. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks 's jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. I fr. 75. 3 maenden. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. volgende lot, aldaer naesl hel noorden acn de hof- sledehinden van sicur Calteeuw-Vau Eegroo, en van noorden aen liet lestvoorschreven lot, aldaer sepa reer. nde naesl hel westen half veure, en naest tiet oosten h'aiidyk. Buompry s 5 francs. 4 Lol.hen hectare 31 aren 50 centiaren Zaei- land, ten dry p rceelen aen el kanderen, bekend per plan nummers 53, 54 en 55, aLmulleerciide van oosten aen hel iesliuorscnreven lot, van zuiden naest hel oosten aen ons zesde lot, en aldaer naesl hel wes ten alsook van noorden aen de proprieleit Catleeuw- \an i'.egioo. imomprys 40 francs. 5 Lol. bezuiden ons derde lot, eene partie Zaai land, bekend op nel plan kadaslrael nummer 67, ter grootte van 87 aren 90 centiaren, aboulteerende van oosten acn de loten 1 en 15, van zuiden naesl het oosten aen de hoisledelandeii der hofstede loebe- hourende de weduwe d’heer Bernaid Moeneclaey te lloiidschüüle, gebruikt by de weduwe Sampers, al daer naesl liet w.sleu aen hel 14 lol, en van westen aen ons eerstvolgende lol, aldaer separcerende op - hail eener ouden vervallen gracht. Boomprys 51 Iraucs. 6 Lol. i>. westen het lestvoorgaende lot, se parcerende van oosten op hall eener vervallen gracht twee aen een houdende pariten Gras, en bekend op het plan kadaslrael onder de nummers 51 en 52, op eene grootte vaneen Hectare 46 are.. 50 Centiaren, paknde van zuiden aen mis eerstvolgende lol, van westen na. si hel zuiden aen ons Ivvaeilsle lol, aldaer naest hel noord, n acn de noisledelaudcn CalleeUW- Van l.egroo, en van nooidenacii ons vierde lol. Boomprvs 20 francs. 7 Lol. u zuiden nel zesde lot, eene partie Zaei- land, b. kend p r plan kadaslrael nummer 50, ter grootte van 61 aren, palende van zuiden aen de twee eerstvo.geilde loten, van westen aen de loten 10 en 12, en van noorden ’t t.oi 6. boomprys 6 francs. 6 Lo bezuiden naesl hel oosten aen het lesl- voorgiu iide lot, eene groole partie Gras, en for- meerciid. dk- o.osizyde van den nummer 46 en be kend op liet plan kadastrao. op eene g. liccie grootte van 2 hectaren 37 aren oü centiaren waeraf gebruikt 60 aren 20 cent.aren, en tormcereiide de weslzyde van dito nummer 46 ulltnakeilde hel eerstvolgende lot, aidaer separcerende op hall dyk, by dies dal dit lol, nu maer en b.slael in eene totale grootte van l hectare 77 aren 60 centiaren, palende van oosten naesl hel noorden aen hel lot 14, aldaer naesl hel zuiden aen de hofstedelanden jouti'. de weduwe d’heer Moeneclaey, en van zuiden de Ueydenslraet. 0 Lot. Bewesten hel lestvoorgaende lol, eene parlie Gras, zynde de weslzyde van den nummer 48, separeert nde van oosten half dyk, ter grootte van 60 aren 20 centiaren, palende van zuiden de lleyden- slraet, van w. sten hel eerstvolgende lot en van noorden hel lol 7. 10 Lot. Bewesten ons lestvoorschreven lot, parlie Macigras, bekend per plaa kadaslrael nummer 47, ter grootte van 70 ar n 20 centiaren, about te. rende van zuiden de lieydeu-strael, van westen hel eerstvolgende lot en van noorden hel 12.lol. 11 Lot.Bewesten hieraen, een p. rceel Maei- gras ter grootte van 82 aren 70 centiaren, bekend per plan kadaslrael nummer 46, p derde van zuiden de llevden-slraet, van westen aen de eigendommen van den heer Joannes Van Rentergem, én van noor den aen het eerstvolgende lot. 12 Lot. Benoorden aen het lestvoorschreven lot en bewesten aen de loten 6 en 7, den number van een hectare 71 aren 80 centiaren Zaeiland en bekend, per plan kadaslrael onder de nummers 38,*39'en' 41, palende van zuiden naesl het Oosten aen de proprie- Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alycringhcm, zal ter i.itervo. II en <>v. istaen va; d cl beroert, op Woensdag 23 Juny 1858, óm I 1^2 uren naeriuid- teit van dito Van Rentcrghem, aldaer in l.ct midden aen het eerstvolgeude lol, van zuiden naesl het wes ten aen den disch van iioulnein n Calleeuw \an Eegroo, van westen aen de Langhedragt-straet, en van noorden aen de landen van de erfgenamen van do weduwe De Rave en den geuaeiuden Calleeuw van Eegroo. Boomprys 80 francs. 13 Lol.Bezuiden omtrent het midden het lest- voorscureven lot, een perceel Maeigr.is, békend per plan kadaslrael nummer 44, ter grootte van 95 aren 10 centiaren, abouleer. nde van oosten aen proprie- teil Van Rentcrghem, van zuiden aen de lleyddn- strael, van westen en van noorden naesl het westen aen de hofstedelanden Calleeuw van Eegroo en het land van den disch van Houthem. 14 Lot. Weinig oost van het lestvoorgaende lot, alsook beoosten de loten 7 en 8, eene parlie Zaeiland. bekend per plan kadaslrael nummer 49, Ier grootte van 60 aren 30 centiaren, palende van oosten aen de hofstedelanden van jouflrouw de weduwe d’heer Bernard Moeneclaey, en van noorden aen het 5.’ lot. Boomprys 24 francs. 15 Lot. Weinig noordoost van het lestvoor- sclirevcn lot, alsook beoosiea het vyfde lol, eetm by na vierkante partie Zaeiland, bekend p. r plan ka daslrael numine 66, abouleereiide van oosten en zuiden aen de hofstedelanden van jouflrouw de we duwe d’heer Bernard Moeneclaey, en van noorden aen ons eerste lot. Boomprys 48 francs. 16 Lol. Weinig west van onze hofplaets deel van hel eerste lol, eene partie Zaei.and, bekend per plan kadaslrael nummer 18, ter grootte van 90 aren 60 centiaren, abouleeremie van oosten den Loo-ltirlweg, vin zuiden en westen de boisiedelandcn va.i d’heer Arthur Merghelynck te Ypren, gebruikt by sieur Ch. Looivoet, e.i van noorden den Bergenva. rt. 17 Lot.Oost aen hel lestvoorschr ven lot, al- leenlyk den Loo-turl'vveg daer lussciten, eene partie Zaeiland, bekend per plan kadaslrael iiumru t ter grootte van 99 aren 20 centiaren, palende oosten en zuiden aen de hofstedelanden van don naemdeii heer Merghelynck, van slra.-l en van noorden den Bcrgenvaerl. 2 Koop.Binnen de nog gemelde g< in ent..- van Houthem, ten noordwesthoeke van hel.e s e lot van den voorgaenden koop, eeneu Cynsgroud van o .ds geiiaemd d'n H evlmolenwal, groot volgens lilei 3 aren 65 centiaren en volgens kadaster Si cli.- I), num mers 26 eti 26Z>zs, 4 aren 60 centiaren, palende van oosten aen hel eerste lol van den voorschreven koop, van zuiden aen de hofstedelanden Calleeuw van Eegroo. van westen aen den eigendom van den d sell van Wulveringheiu, en van noorden van den Loo-turfweg. In cynsgehouden door Philippus Jacobus Sagary, voor OOjaren, ingegaen 1 mei 1837, a 12 francs by jare boven de belastingen. Alles op coiiditilien ten kantoorc van den voor- noemden .Solaris DE CAE, te Alveringheiu. Dyssemlag 6 July 1858 om twee uren nacr noen, ter herberg <le /.wooiie, bewoond by sieur '>ob"i<ip bet g< hogt<- m i >ij<- gemeente Wulveringhem. Zal de.. Notaris DE CAE, Ier residentie van Al- vertughem, Ier iiilcrvc.ilie van den heer vreder.gter van hel kanton van Veurne, b.gcstaen van zynen gr Hier, overgaen tol den definitieven 0\ i li.Sl.AG n eene zinnig van de volgende goederen. 1 K oop, Bi mu il inuciile van lloul hem, Veinig zuidwest van de kerk <-n bezuiden den i.uo- turlwcg leidende v au de plai tse van Houthem mier <le dry Koningin, ecu behuisde en beplante Hofstede, grooi in hel geheel volgens titelen ouder lioipla. ls, hoveuierliol, b mmg.iei d, ,,ras, maeigras, en zaeiland, 19 h.Ctarcii 64 aren 71 centiaren, en volgens kadas ter sell.I). ii ii mmei s II), 19.38,39,41.44.46,47, 46.49.50, 51. 52. 53 54, 55, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 6 i. 65. 66. 67 én 68. achticn hectaren 92 aren 50 Cimiiar. ii bew.m id en gebruikt by sieur Fraiiciscus l.uiiov icus 8.- sa I, m. l regt lol 1 oclobt-r 1861, in udvemuile van e n en dertig francs de 43 aren 77 et nliare.i 72 mi Haren, b iv en alle lasten. Venicell in de volgende 17 loten. 1 Lot. Al de g. bouwen met 2 hectaren 38 aren 90c niiaren hofplaets, b.iotngaerd en hovenierhof, met een chiiigclken van westen den walgracht sepa- rverende v au westen op de hellt eem-r leegte, en be kend p. r pla i kadaslrael sectie 0, onder de nummers 58 59. 60, 61. 62, 63, 64 cn 65, palende van oosten alsook van zuiden naest liet oosten aen de hofstede- landen van mynheer Arthur Merghelynck te Yper, gebruikt by G. Looivoet, van zuiden naest hel westen aen het 15 1.4, van westen aen de twee eerstvolgende loten, en van uo. rdeii aen den Loolurfweg. Boomprys 775 francs. 2 Lol. t. ii iuc.are 21 aren 40 centiaren, zyndo x Ly na eene vierkante party Zaeiland, en zynde het noordeitide van den nummer 57 van hel kadaster die in zy i geheel groot was een hectare 75 aren 40 cen tiaren, dc overige 54 aren zyu gevoegd aen ons eerstvolgende lot, aboutlereode van oosten aen ons leslvuorsehreven lot, van zuiden aen het eerstvol gende lot, aldaer separcerende van zuiden naest het oosten hall dy k, aldaer naest hel westen half veure, 'au westen het zuiden aen de hofstedelanden van s'*‘ur Caïtcetiw-Van Eegroo te Elverdinghe, aldaer naest hi-t noorden met hi t klein deelken aen onzen te rkoopeti cynsgroud, en van noorden aen den Loolurfweg. Boomprys te betalen 50 francs. 3 Lot. Bezuiden hier aen eene byna vierkante party Zaeiland, bekend per plan kadaslrael sectie 1), nummer 66, ;;root in het geheel begrepen de54 aren, voordrzen deel van 57, een hectare 3 aren 90 e. ntiaren, aboulteerende van oosten aen hetchyn- gclken deel van het eerste lol, aldaer separcerende op een leegte, van zuiden naest het oosten aen dito eerste bit. en va»] zuiden naesl hel westen 'ylde lol, van westen naest het zuiden aeu hel eerst- |3|

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1