I rl i I 11 i P 1 I I YZEREN WEG i ii veerne i Merkt van Veurne, 1G Juny. if Frank ryk. llalien. I- 0 17 juny. 914 Zakken Tarwe.waren Ier Markt, zyn verkocht geworden 790 28 40 21 10 23 00 26 30 70 00 20 10 IS 80 19 1)0 12 90 6 00 00 00 2 41 I 36 6 25 1 90 1 18 1 25 7 00 2 45 t 18 2 09 2 36 I 36 4 00 6 30 50 45 41 50 00 62 34 14 19 14 21 48 11 78 17 08 10 00 13 85 13 92 2 36 1 37 j uny. 28 25 17 00 19 50 17 00 24 50 20 08 21 71 13 16 16 85 10 45 13 '39 17 77 VAN L1C11TERVELDE. I 21 05 a 20 94 a 12 84 a 00 0J it 18 50 a 11 74 a 7 50 a 2 00 a 1 27 a 28 25 28-00 27-50 27-00 26-50 26 00 25 50 23 00 00 00 00 00 00 00 19 00 20 00 17-00 26-50 2 27 1 27 4 00 7 00 I 46 J 30 Veurndrukk. mi 1’. Ryck'eboer en Zoon. Ifen van Vertrek Hl E R K T E A. fr. 20 70 21 00 23 60 24 20 68 00 ST. HIK0LAE8, 10 juny. Per hekloliler. 22 75 A 16 43 A 13 50 a 16 80 a 00 00 A 2 00 a I 0 75 a 7 75 15 juny. AÜDENAERDE 10 Juny. Per hectoliter. 104 Graenpryzen der vorige weck. >0 00 n 20 30 Tj OU u 20 Q() ■2 Od u 13 00 00 00 a 00 oo 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 uO a 00 00 00 00 a 00 00 PRYZEN DEK BROODEN van dito. S 1 '12 k III 38 1 id. |-4 DILIGENTIEN EN POSTMALEN. I it Veurne naer fr. 29 00 a 31 50 60 .i 28 mi 17 00 n 18 00 a 17 00 00 00 a 00 00 27 50 a 29 50 6 50 u 2 18 a I 27 24 35 a 13 65 12 60 a 16 80 a 13 20 a 2 56 6 25 1 85 ‘21 26 a 29 84 a 13 84 a Ou 0U a 00 00 a 12 89 a 8 GO a 1 95 a 1 23 16 juny. a 2 39 zakken tc 17 Juny. 16 Jnuy. 13 00 a OP 23 16 middag uit het hótcl de la a ge- a a a a a a a a a a a a a 00 00 00 00 lot lol tot tot lot 20 10 1 62 2 00 1 35 1 14 16 00 7 00 2 27 1 46 25 00 16 50 18 80 15 00 23 00 a a a a 18 Juny. STERFGEVALLEN. den 9. Mariri Debusschere, bczomler, 19 1/2 jaren, geboren en wooneiideleVeurne. Rootle tarwe Rogge Boekweit Haver Aardappelen Ly uza. it Koolzaed (as, per kilo Boter, per kilo Lijereu, per 25 I Morgen wederom diner der twaclf. Diimacl is het Petrus die zyne broederen het nocn- inael aenbiedi. Niet willende, in excentrii iteit, by Matllicus ten agteren blyven, zoo zal by zy no gasten in ecu kldoster den kost geven Men zal er G’lorcstvyn drinken. Uil Vctirre nner Dixmudeen Liehlcrvclde ten 7 uro 15. min. 's morgens en len 5 urc 15 min. 's avonds. Ai.XKOMSTTf I icitTmvzi.ni ten 8 ure 40 min. ’smor- gens e ten 6 tire 40 min. 'savonds. lim vas vik m nil Liehlcrvclde naer Veurne: leu 9 nrc 5 mm. 's morgens en len 7 ure 40 's avonds. Aiskomst tv. hk't. ten 10 ure 30 min. morgen* en ten 9 ure 3 min. 'savoiids. PRTZEN DER PLAETSEN I Van Veurne naer llixmude 1.' klal, 1 fr. 20; 2/ klas, 90 e 3.’ klas 60 c.' Van Veurne naer Iachtervelde1.' klas 2 fr. 70 C.’; 2.’ klas, 2 fr. 03 c.‘;3.* klas, I fr. 33 C. J I k. 1 id. DIEST, 12 Juny. Per hekloliler. Terwe, fr. Rogge Haver Grerst Boekweit Boter per kil. Aerdap. 100 k. HASSELT, 11 Juny. I’cr heklulitcr. Tarwe Rogge Geersl Haver Genever Holer per kilo Witte tarwe fs. 21 00 21 90 13 20 19 50 II 70 8 50 00 00 00 00 a 00 00 00 00 00 00 ÜJ 00 a 00 00 00 00 00 00 00 00 17 00 a 21 00 17 .>0 a 21 30 12 40 a II! 00 11 73 12 00 5 00 1 90 I 14 a 27 00 a 29 50 23 50 a 27 00 16 50 a 17 50 13 00 a 17 00 00 00 u 00 00 27 00 a 29 00 6 50 a 2 18 a 1 09 a Witte tarwe fr. Rooile larwc Ma.teluiu hegge Haver Aerdap 100 kil. 5 00 Beier per kilo lijeren per Beunen E wlen Koolzaed Ly uzaed DEIE.ZE 9 jin y. Per hectoliter. W ilte tarwe, fr. Retide tarwe I Rogge Boekweit I Haver I Geerst Koolzaed I Lvnzaed Buier, de kilo Lijeren, p r 26 V la-., per 3 klies 3 90 a Aerdap. 100 kil. 5 50 a GENT, 1 I juny. Per liekloliter. Witte tarwe fr. Huede laawe Rogge G. erst Boekweit Haver Aerd. per 100 k. Holer per kilo Eiji ren de 26 EECLOO, 10 Juny. Per hekloliler. Wille tarwe fr. Roode tarwe Rogge Boekweit Haver Geersl I’eenlebounen Koolzaed Ly nzaed Aerdap Boter,per kilo 0'1 19 00 a 22 00 18 75 a 21 50 14 50 a 17 00 12 00 a 13 50 11 66 a 12 00 9 00 2 43 I 36 16 00 00 00 a 00 72 a a Waervaii weten 8 Zakken Tarwe aen 292 190 125 '37 31 9 0 00 00 21 Zakken Rogge van 17-50 tot Sucrioen van 18 30 tot Haver van 15-00 lot Boonen van 24-00 lol Per 145 liters. Tarwe van Roggo Sucrioen Haver Boonen 2 18 1 18 3 00 5 00 To lluez-cn-Oisans (1-ere) is ecu yselyke ramp gebeurd80 Huizen zy u afgebraud en er by ven er inaer 5 ui 6, benevens de kerk, meer regt. Iwee vrouwen zyn in de vlammen omgekomen; vele pcr- sooneu zy n gekwetst. To Lupuntruie (Upper-Rhyn), zyn de kerk, de pas- tory en dertien burgerhuizen, algebrand. Men meldt uit Napels, 8 juuy He uitbarsting van den Vesuvius heeft in hevig heid aigenumeu; doch eergisteren was dezelve drei gender dan ooit. R sina en 1’orre deii’Aiiiiunziata vreesden vuur du verwoestingen van den vurigen stroom. Een van zyne golven nad du schrikkelyku breedte eener halve my dal is te zeggen ongeveer 900 meters, ber ikl. Lr zyn uogmaels evnige gronden en buile.igO deren vernield. Een pastoor, wiens casino verwoest was h eft op eene liiusophisclie wyze zyn b sluit genomen; hy wierp zynen sleutel in du lava, zeggende: Gy hebt liet huis inge.iomen; neem nu ook d u sleutel. Een kind, dal uigi by de lava was genaderd, was op hel puul van om te komen; doch hel werd dooreen burgerij k wacht gered.» a 00 7 00 a 0 00 I 00 00 Ou 0.) I 00 00 00 00 a 00 00 2 18 a 1 27 a 1 62 2 25 1 45 ROÜSSELAERE, 8 juny. Per 150 liters. Wille tarwe Robde tarwe Roggo Haver Boekweit Boenen A< rdap. 100 kil. 13 00 12 68 8 2 I 16 00 a 17 00 00 a OU a A Juny. waer hy Hy at voor vier, en wanneer uien hem de rekening bragl, trok hy een frank en half uil zy nen zak en legde hel op den tafel. Men wiiiie hem doen verslaen dal hel gelag voor ieder man veel lioo- g t vvns, macr hy antwoordde dat hy niet dulden wilde dat iemand voor hem belaelde, dat, alhoewel maer kael aengedaen hy geld in ‘l zak had. llaerna eene bedpan naer boven hebbende zien dragen, groette hy het gezelschap en ging heen. Vvf minuten nadien komt de meid en zegt aen ie mand van hel gezelschap dal die vent zich van zynen kamer heeft meester gemaekt zonder hare reden le willen aenhooren. Iedereen gael naer boven, maer hy hadt de deur gebarrikadeerd en men wist dat kloppen onnoodig was. lly sprak met zich zelven, en men hoorde hem duidelyk zeggen Wal ben ik toch ongelukkig op deze wereld’ men zou deze deur kunnen inslagen zonder dat ik hel ooit gewaer zy ik heb geen ander middel dan geheel den nacht met eene brandende ki ers te waken, om myne pistolen te kunnen ge in u ken indien men my bestelen wilde. üaermedo had hy geene moeite; deze voor wie hel bed bestemd was, bragt den nacht over by het vuer, en ver schoonde dien mensch die hem zeer beklagcnsweer- <lig scheen. ’s Anderdaegs was onze reiziger vroeg op, gaf een frank en half voor liet onderhoud van zyn pcerd, en, er op springende, sprak aldus lol dezen wielt hy van •zyn bed beroofd had: Ik vraeg u excusie, mynheer, om dat ik u van uw bed beroofd heb, zeide hy, een inyiiiT vrienden, wien men hier het logement bad geweigerd, heeft twintig louiesen gewed dat ik er niet slapen zou; men zou zich voor minder doof ge baren Daerop geeft hy zyn peerd de spoor, en laet iedereen ten uit rsten verwondert over de koelbloe digheid waermede hy zyne rol gespeeld had. Dag tante, hoo gael liet Goed, Seéntje, goed en met u Opperbest I En hoe is het le huis? Gelyk of je ziet.... Uren van Vertrek Oostexde Ciouibiuyy. Ten 8 ure 30 min. morgens uit hel hólel de iu uuble Koto grnoleim rkt. I an Ctoinbingye, lelt I 1/2 ure enten 2 ure na middag ait hel hotel de lu noble Kote, grooiemerkt. riii.s. (ïi< non ten 6 ure's morgeus uit de herberg /o Hi lie Alliance, griml-Uostslrael. .Vumtce, ten 12 1/2 ure uit het hotel de la nobla Rote. Dupiex, ten 3 ure na Couionne groote im rkl. IhsKzsyit ten II urc ’s morgens en ten 2 urc n» middag uit hel hotel de la noble Rote, grootcinerkt. VERTREK I REN NAER VEVRNE UIT: OosTEsn*. an Cinmbi ugye, teu8 ure 30 min.’snior- gens, uil In t hotel de l'.uimneice regt over de Statie. ld ten '3 ur< 30 min. en ten 9 ure ’«avonds uit het bureel der Restageiiet I an (lend et C". •Vrtn G/enon, ten 3 urc 's na middags uit de 7.on, groole uit-rkt. .lluuitee, len 1/ 3/4 ure s morgens uit de Pottery. Ihijnó^ tyu uie^-- morgens. Elverding-slraet. DtvEtHyitMalh -puste ten 6 uit hel huleldu Chupeau- Rttifge. -* mi Crombruyjhe ten S ure 's na nii<UaGs U*1 *iel hotel de 1,'hapmu Rouge, I hijeren p.-r 25 1 25 Konyncn pér siuk 1 25 BURGERSTAND Dr.lt SIAD VtURNL. GEBOORTEN. den 12. Maria Goens, dogt. r van Carolus en van Sophia Ryckeboer. Bevvesterpoort. den 17 Valerie Pyson, dogler van Benedictus en van Wulburga Dumimt, Duiukerkslrael. IIUWELYKEN. den 16. Convtnntinus B. min, dienstbode, 29 jaren, geboren le Vinchem en vvoonende Bew. sierpoort, jongman, met Rosalia Cauoo, dienstmeid, 36 jaren, geboren te Snaeskerke en vvoonende Bewerlerpoort, jonge dogler. Eduardos W’elleeomnien, werkman, 25 jaren, geboren en vvoonende te \incli -m, jongman, met Joanna er.-cnelde, dienstmeid, 22 jaren, g. boren te Bulscimp en wooneiide te Veurm jonge dogler. den 17. Lambertus Ronse, werkman, 22 j ir.-n, boren te Houthem en wooneiide le Steeuk- rk.-. man, met J 'anna Hi-pouvre, werkvrouw, 42 jar. n, ge boren te Oudecappeile en wooneiide Beweslerpoort, weduwe van Ludovicus Geldof, Bm< i |K.r uil., Eijci i n, per 25

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1858 | | pagina 4