jdasr KO O PD A G WEID Eiï KOOPDAG 1 H M. KOOPDAG KOOPDAG K O O P D A G TE ALVÊRIdGllEM. TARWE, EN KLAVERS KOOPDAG H i 1 Yoor stad Voor buiten, vracbtvry: 3 fr. 75 6 maenden. TE L E Y S E L E. snede. TE ISENBERG1IE. na middag, ter hofstede ai- Voor Frankryk11 fr. 20 ’sjaers. Blad voor AnnonCcn, Landbouicnieuws, politieke VAN MENAGIE-VOORWERPEN, ZOOL- EN WAGENHARNAS, BEEST1AI.EN VRLTIITEN TE VELDE, ENZ., TE ALVElUiNGIIE.U. Den Notaris BEERNAERT, te Al veringlicm reside rende, tal op de hier ouder vermelde dagen, open- baer ver|toopvn, ter hofstede <1 groote Fokkcwerve, bewoond door d -gebroeders De Ciaus, te welen: Menagie-voorwerpen. ZAEILANDEN en HOOIGRAZEN Beestialcn. Zool en Wagenharnas. Vruchten te Velde. 11. 17-51-08. 2-62-66. 1- 75-10. 2- 18-88. 7- 87-98. -43-77. 8- 66-44, -87 55. ORDER DER VERKOOPIÜG. Op Donderdag, 15 July, 1858, ten 9 ure ’s morgens, juist, de menagie-goederen, zool-en wagenharnas. Op Vrydag, 16 July, ook ten 9 uren ’s morgeus, de becstialen en vruchten te velde. Op lyd van 1 kondilien ter veilingsdagen af te lezen. TARWE, VLAS, HAVER, BOONEN, AERDAPPELS EN KLAVERS, Te Alveringhem, aen de nieuwe Heiberg, en te Y inchem, aen 't zwart l’eerd. en algcmcene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzakcn. Ecu Nummer, en een Supplement op hall' blad, per week. Gemeente Óostduinkerke. ZATERDAG 26 JÜNY 1868. ■i’i 32/ JA ER, T^QlllIIOMIIB in a na I L Op conditiën ‘ii tyiT van betaling ten kantoore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem. 1 icnni u Tarwe Sukrioen Ro<;(;e Haver Boonen Erweten Klavers (2'1' snede). - Aerdappels. VNN LANDBOU WERS-ALLAEM binnen dc gemeente ALVERINGHEM. hectare 40 aren boonen, 68 een hectare 40 aren vlas, 60 aren herten, 1400 Op td kondilicii. ■raw3BOBW «ts»4A «nr-»«.TEr TtrEvrzt jm ar ai wwi VAN MEN AGIE-GOÉDÈREN, LANDBOEWW-ALL AEMBEE-S HALEN, EN VRLCHTEN TE IE1.DE, talen, dé gene ten kanlooro VAN 2.dc SNEDE, TE COXY DE, Langs dc Boomgaerdstraet. 2 fr. 25 o maenden. AEN.MERKELYKE Ter Hofstede de groole l'okkewervc. OPENBAER TE VERKOOPEN, BINNEN L00. betaling mits volkomende aen al de 3 fr. 25, 6 maenden. I fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. l’eeiden. 5 werk peerdei), 3 achlienmaender- peerdrn, 2 zuigliiigkachtelpeerden. Koeijen.0 melk kocijen, 7 tweetanders, 8 jaer- lingen, 8 drinkelingkalvers. Zwyneft. 3 overjaersche zwyncn en 12 jonge zwynen. Donderdag 22 July 1858, om een ure naer noenc ter hofstede bewoond by sieur l’ieler l’illaerl, langst de Belleslraet, leidende van Isenberghe-molen naer lluogstaede, Koopdag van een groot deel der menagie-goederen, kuip en kern-allaem, diltpersc.i, brandhout en akkergetuig. Een zwart merriepeerd, oud 5jaren,3melkkocijen, eene sehotveerze, 2 jacrlingcn, 1 drinkcliiigkall al duraius ras. 2 wagens, 2 karren, zoole, ploegs, eegden enz. 4 hectaren tarwe,een hectare haver, 60 ..reu boonen onkruid, 30 aren aerdappels, 100 aren vlas, 45 aren klavers van de tweede sné, 2000 booten klaverhooi, en menigvuldige andere voorwerpen. De koopen van 20 francs en daer beneden, bene vens den 10 penning van al de koopen compianl te betalen dc geene boven dc 20 francs, op lyd van be taling ten kantoore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem. Algcmee.il) k al de huisraed iiriibcb a. zoo als tafels, stoelen, messen, fourchetten, kassen, kommo ties, bedderijen, tellooren, aerd, tin,- kopiT,-glas en gléiswerk; standen, seulen, pollen, kommen, kan- II, teclen, marniyten, ketels; Windmolens, kern en loebehoorton, kalandrie; schuppeii, vorken, groe pen, houwen, en verders, al wat er giwoonlyk te be- v inden is op eene groote boerderj 3 wagens, 2 karren, 2 tollen, 3 ploegen, 2 zooien, 0 eegden, mestplankcn, kordewagens, haclstukken, slurlcbakken, enz. VAN Op Donderdag, 1 July, 1858, ten 3 ure namiddag 'lei, Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, open- r ver|-,,p hel land in gebruike geweest by eiaphin lputlepit vrouw en kinderen, te weten J a. we H. 1 75-10, 'las .-43 77, üa'er .-29 00, Boonen .-29 00, Aerdappels .-04 00, Klavers .-29 00 1 Op Woensdag, 14 July, 18158, ten 3 ure namiddag juist, zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, opeubaer verkoopou, te Coxyde, op Land lest ge bruikt gewe. st door den thans overleden Joannes Ha'ptiste Kathé en zulks ten verzoeke van wien het behoort, Cirka 11.2-12-00 klavers, 2 snede, en 11. T62-0G Tarwe, palende a. n de Boomgaerdstraet. Tc vergaderen in de herberg de halve Maen, langs de Pannekalseide. van betaling mits voldoende aen dc t-."v tv, .uN H’Ja-D Dynsdag 29." Jttny 1858, zynde St. Pieters lag, om twee uren namiddag, binnen de gemeente Alve» ringhem, op het hofstedeken bewoond door sieur l’ieler Deb dr, langst di.m voelweg, gaende van Alve ringhem naer Loo, koopdag van de volgende goe deren. Twee wagens, een karre, vier eggen, een ploeg, een haelbak, drie baensten, een graender, een schaprade, kalandrie, een garreel en twee roepen, alsmede Maendag 12 Julius 1858, ten twee uren naer mid dag, in de afspanning het Stadhuis te Loo, zal ge beuren de openbare verknoping in eene zitting zJU> der uitstel, van de volgende goederen. Dysscndag 13 July 1858, om een ure naer nóene, ter hofstede alwaer sieur Ferdinand Kgckebovr en zyr.o vrouwe, overleden zyn, langst de ;m cne- straet, by den SIvngermoieii, Koopdag van alle de menagie-goederen, kuip,- kernallaem, en akker-gétuig, 2 peelden, jaerling vilke, 3 melkkocijen. 2 seliot- eerzen, 2 jaeriingveerzen, 2 dr.itixeli kkalv. rs, vverjaers- en 4 jonge zwyus, hennen en haemien. 2 wagens, 2 karren, 2 ploegs, zoole, tulle, 6 eegden, H.<1 ickarleel en sleepiiout. 6 hectaren terwe, een ar< haver, 45 aren aerdappels, c— kiav'TS van de tweede sné, 85 aren Bacfmis-kools, deel hutteboonen en bont! n klaverhooi en een groot deel strooi. Dc oopeu van 20 francs en daer beneden, benevens den 1(1 penning van al de koopen compta.it te be talen. e gene boven de 20 francs op lyd van betaling ten k: itoorevanden Nol DE CAE, te Alveringhem. Donderdag 15 july 1858, om een ure binnen de gemeente Alveringhem, waer de weduwe van llenricus Aoijen is overleden, op den VVjdouwheke-houek Koopdag van al en generalyk de menagie goederen, landbouwers-allaeiu bestaemie in 1 wagen, 1 karre, 1 ploeg^S eggen. Heestialen: l merriepeerd, 3 mclkkoeijen, jaerling,|i drinkeliugkalf en 1 overjaers zw yn, i.e::: en haenden. F luchten Ie velde3 hectaren 50 aren terwe, 1 hectare 14 aren 73 centiaren rogge, 7 aren erweten, 87 aren vlas, 60 aren klavers. 29 aren aerdappels, 29 aren eomeae ien 29 aren haver. De koopen van 20 francsen daer beneden,benevens den 10 penning van al de koopen compianl te bela- boven de 20 francs op lyd van betaling van de nNolaris DE CAE, te Alveringhem. F Prys van inscltryving, BETAELBAER 4 00R0P Men d.onnecrt zich op het bureel van het N.’ 31, te Veurne, en op al de postkanlooreu Insertie:), 15 centime.) tien drukregel. Een afzimderlyk nummer 20 e.*, hi t supplement 15 e.’ Alle afhehen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ëémi.vkl onvargeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vracbtvry too te zenden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1