TTOJTTO VEURNE. VAN Koopdag IV El DE N 1 HOOIGRAZEN s 4 III ill KOOPDAG K O O P D A G I i e, J fl 3 A EN HET KOOPDAG Openbare TE ALVERIdGHEM. V K R I5 A C H TIA G III Verpachting van LANDGOEDEREN, II WOENrSDAG 30 JUNI 1SÖ8. J I ii TE LEYSELE. ZAE1LANDEN en HOOIGRAZEN GEMEENTE BEVEREN, T E L O 0. I ■•s s KOOPDAG VAN: Gemeente Oostduinkerke. Gemeente Zevecote. Gemeente Keyem. VAN TARWE, VLAS, HAVER, BOONEN, AERDAPPELS EN KLAVERS, i SUPPLEMENT ■R rm>w DOOR UITSCHEIDING VAN BEDKYF. EN zitting zon- snede. betaling, mits volkoinende aen de noord bet 44 aren klavers a J tr a a r- 4- 2t OPENBAER TE VERKOOl’EN, BINNEN LOO. by de Zékobik 1 nen VAN ME.NAGIE-GOEDEREN, LANDBOl WEILS-ALLAEM, BEESTIALEN, EN VRLC11TEN T'i VELDE, VAN binnen de HIVi.i. Dysscndag 13 July 1858, oni een ure naer nocne, terhufstede alwaer sieur Ferdinand Ryckeboer en tyne vrouwe, overleden zyn, langst de Gemeene- ttraet, by den Slyngerniolen, Koopdag van alle de menagie-goederen, kuip,- kernallat-m, en akker-getuig, 2 peerden, jaerlii.g vilke. 3 inelkkoeijen, 2 schot- veerien, 2 jaerlingveerzen, 2 drinkeli kkalvers, overjaers-en 4 jongezwyns, bennen en handen. 2 wagens, 2 karren, 2 ploegs, zoole, tolle, 6 eegden, Daliekarteel en sloophout. 6 hectaren lerwe, een hectare 40 aren boonen, 60 aren haier. 45 aren aerdappels, een hectare 40 aren klavers van de tweede sné, 85 aren vlas, 00 aren Op Donderdag, 1 July, 1858, ten 3 ure namiddag zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhetn, open- baer verknopen op het land in gebruikc geweest by Seraphin H ullepit, vrouw en kinderen, te weten Tarwe H. 1-75-10, Vlas »-43 77, Haver -29 00, Boonen - -2.1-00, Aerdappels -04-00, Klavers -20-00 1 Alsmede eenen meshoop. Op ty<i van konditien. De voorwnerden van deze Verpachting, mede brengende dat er moeten gesteld zvn, Gegoede en bekende borg, voor dal de aenboden zullen aenveerd wezen, berusten ten inzage van de gegadigde in het Secret niaet van het piaetselyk bestuur te Loc, en ten kanloore van den Notaris FLOOR aldaer met du verpachting gelast. Zaterdag 3 Julius, 1858, ten drie uren na middag, in hel 5.adhuis te Loo, zal g. beuren de openbare verpachting voor eenen termyn van negen jareii die ztrl aenvang nemen met 1 October 1858, van de Land goederen breeder vermeld in de uitgezondene plak- j brieven, toebehooreude het Bureel van Weldadig heid eirhet burgerijk Godshuis te Loo. Donderdag 15 July 1858, met de middag-uer to beginnen, ter bolstede bewoond door de weduwe van wylen den heer Pieter Joannes Borreye, binnen de gemeente van Leysele, west by de Kerk, Menagie-goederen. Bestaende in koper, tin, yzer, gleis, aerdewerk, bedden, hoofdeinden, beddulakeiis, wollen en katoenen sargien, beddebehangsels, bedde- bakken, koperen slaghorlogie met kas, kleerkassen, andere kassen, tafels, stoelen, lynwaed-koorden lyn- wacd-koff.rs, watergeulen, standen. Boerallaem. 2 beslegen wagens, waer van een met breede wielen, 2 beslegen karren, 2 ploegs met voorlreins, zes eggen, houwen, spaden, rakels, zagen, harnassen, valleijrn, zwingels, karlhamer, weggen, happen, Cordeeien, reepen, graeuziften, 3 windmo lens, kalanderié, graender en ladders. Beesliu en. 2 peerden, 3 inelkkoeijen, jaerling- veerze 2 veerzekalvers, 2 zwyus, hennen en haenden. Veldvrugen. 3 hectaren tarwe, 70 aren ILuor en witte boonen, 70 aren peerdebootien eu erwten, 44 aren klavers van de 2.d’ snede, en 44 aren aerdap- pelen. Poeder.1000 bonden wil hooi hel klave.hooi der eerste s inde va 44 aren land. 600 bomlen tarwo- slrooi.800 gleijen, en 400 bonden haverstrooi. Op lyd van betaling mits stellende voldoende borg, !er aenveerding van Cu. Bül'AEÏE, Zaekwacr- iieme te Loo. Maendag 12 Julius 1858, ten twee uren naer mid dag, in de afspanning hel Stadhuis te Loo, t il ge- b uren de openbare verknoping in eene zitting zon der uitstel, van de volgende goederen. 1 Lot. 3 hectaren 75 aren 56 cent., Zaeiland, makende eene parlie omtrent driehoekig, palende oost den Parlenienl-gragt, zuid en west naer het zuiden de landen van de bolstede toebehooreude Mr. Demao te Brugge, w si naer het noorden de landen van den heer Cornet te Oostende, en noord het Laugelis. Gebruikt door sieur Joannes Declctc.j, met regt van paelil tot I October 1863, aen den prys van 240 fra ca by jure l.ov n de publyke lasten. 2 l.ot. 3 hectaren 84 aren 71 centiaren Weide, llooigrasen Zaeilanden, boven 14 aren 74 centiaren daer in liggende toebehooreude hel bureel van wel dadigheid van Zevecote, palende namelvk aen do landen van Me. den graef d’llespel, Mr. Bouten, liet watergeleed, genaemd hel Nicuwbedeif, den Landweg zaeiland van de weduwe Fraeye, de landen gebruikt door Franciseus iiotizaer, de geen toebehooreude Cornelia Lécol en andere. Gebruikt door lluberlus Devos, voor 9 jaren inge- gaen 1 October 1856, nen den prys van 300 francs by jare, boven de publyke lasten. 3 en leste lot. Eene Vette Weide groot 2 hectaren 67 aren 18 centiaren pa'ende oost Air. Vaud. rbcki de Cringhem, joutfrouw Charlotte Lie teuuyiiek l Keyhem, de weduwe en kinderen Lalleman, te Lek zuidoost Mr. VAnderbeke do Cringhem, west mier dc.i zuiden de weduwe Duytschaver te Beersl, west naer den noorden weide van madame Giliiodts te Brugge, en noord Mr. van Iloobrouck de Moorcghem. Gebruikt door sieur Amatus landen Broucke landbouwer te Keyhem, met régt lol 1 October 1860, nen den prys van 240fraucs by jare, boven de publi k- lasten. De voorwnerden van deze verkooping, berusten ten inzage der gegadigde ten kantoore van den Notaris FLOOR, te Loo. Maendag 19 july 1858, om een ure na middag, binnen de gemeente Alveringhetn, ter hofstede al- waer de weduwe van lleniicut Aoyen is overleden, op den Wjdouwbeke-houck Koopdagvan al en generalyk denienagie-goederen, laudbouwers-allaem bestaende in 1 wagen, 1 karre, 1 ploeg, 3 eggen. Beestinlen:1 merriepeerd, 3 inelkkoeijen, jaerliug,|l drinkelingkalf en 1 overjaerszwyn, hen en haenden. Ptuchlen te velde: 3 hectaren 50 aren terwe, 1 hectare 14 aren 73 centiaren rogge, 7 aren erwelen, 87 aren vlas, 60 aren klavers, 29 aren aerdappels, 29 aren comenc ien 29 aren haver. De koopen van 20 franesen daer ben. Ien,benevens den 10 penning van al de koopen comp int te bela- talen, de gene boven de 20 frai.es op lyd rail betaling ten kanloore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem. Bacfmis-kools, deel hutteboonen en becten, 1400 bonden klaverhooi en een groot deel strooi. De koopen van 20 francs en daer beneden, benevens den 10 penning van al de koopen complant te be talen, de gene boven de 20 francs op lyd van betaling ten kanloore van den Nol DE CAE, te Alveringhem. Te Alveiitighem, aen de nieuwe Heiberg, en te L niche>n, aen 'l zwart Peerd. Op Donderdag 8 Juli 1358, om drie uren na mid dag. binnen de gemeente Keveren, ter herberg, be woond door sieur Josephus Top, herbergier aldaèr, zal er worden overgegaen tot de publj ke verpachting van De parlie ntaeigras genaemd de zeven r ■meten, alderb. ste fy n Peerdhooi, ge-taen te Beveren by Stavelbrugge e:> toebehooreude aen jöufifrouw Vekmeksch, grondeigenares wooneude l.- t ,e Deze verpachting za geschieden, op d. v ,rw;., den alsdan en a’d.ur ooren te le en, door ’tam;,; van den deurwaêrder DRIL, te Veurne. SCHOONEN VAN Menagie-goederen, Kuip-, Kern- en Boerallaem, Zooi en IVagenharnas, Bee.stialen en Veldvruchten, TE LEYSELE. 1 y. .f ■'51

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1