VAN VEURNE. KOOPDAG a I r HOOIGRAZEN binnen do GEMEENTE BEVEREN, b HF I '1 I AEN HET Veurne, 7 July. Pryskamp van Beeslialen. VERPACHTING KOOP dT"g TARWE, EN KLAVERS KOOPDAG SCHOONEN KOOPDAG van Landbouwcrs-allaem, Beestialen en Vruchten te velde, TE O E R E N. I 7 JULY IWt. i i OSSENGESLACHT. VEERZEN. TE COXYDE, Langs de Boomgaerdstraet. TE ALVERINGHEM. Zool cn Wagenharnas. Beeslialen. Vruchten te Velde. 8- 06-44. Iluisraedsvoorwerpen, Zool- en Wagenharnas, Beeslialen, Vruchten le velde, enz., TE AVEKAPPELLE, Leidende van de dorpplaets naer Rosdatnme. SUPPLEMENT I AIHEBTEWI .-BLID 1MXJ PRYSKAMP DOOR DE STAD L'ITGESCRREVEN. ZX9T ■MnaMMBaKWHBWaMaaXMmHMEMHaHHHBBaBBHpMHHi 3 July 1853. Tarwe Sukt ioen Roggu Daver Boonen Erweten Klavers (24‘ snede). Aerdappels *j VAN len 9 uro’s morgens, cn wagenharnas. 8 twietandsche veersen, 7 jaerlingkalvers, 7 jongo kalvers, verscheidu zwynen en het pluimgedierte. Vucliten le vsldn Tarwe Boonen Sukrioen Haver Rogge Aerdappels Klavers (2.d' snede) Op Donderdag 8 Juli 1858, om drie uren namid dag, binnen de gemeente Beveren, ter herberg be woond door sieur Josephus Top, herbergier aldaer, zal’er worden overgegaen tol de publyke verpachting van De parlie maeigras genaemd de zeven gemeten, alderbeste fy n Peerdhooi, gestaen le Beveren by do Stavelbrugge en loebehoorende.aen joufTrouw Zisosit Vermeesch, grondeigenares woonende te Veurne. Deze verpachting zal geschieden, op de voorwacr- den alsdan en aldaer 'ooren te lezen, door 'tambt van den deurwaerder BRIL, te Veurne. Zondag avond, ton 9 1/2 ure, is alhier overle den in den ouderdom van 71 jaren en 10 maenden, de heer P. Ryckeboer, vader, drukker alhier. De heer Ryckeboer was stichter en op steller van het Adcertentie-Blad dat nu zyn 82.’ jaer bestaen telt. De sloffelyke overblyfselen van den afgestorven zyn heden voor middag ter aerde besteld geworden. Dyssendag 20 July 1858, ten een ure naer middag ter hofstede bewoond by sieur Ludoticus Bosten, ter gemeente van Geren, Koopdag van A. '1 werkmerrie-peerden, een .tweejaersche vilke, 11 melkkoeijeu, 4 tAeelandsehe ossen, 2 idem veersen, 6 jaerlingen, 5 kalvers, 2 overjaersehe zwyns, 2 schooteliiigen. B 2 wagens, 2 karren, zoole, ploeg, yzeren egge, 3 houden idem, tolle, halbak, sleephout, 2 wagens- niestplanken. C. Negen hectaren terwe, 2 hectaren 25 aren haver, I hectare 90 aren bonnen, 45 aren aerdappels, 3 hectaren maeigras, 1000 booten klaverhoot. D. 7 ballien, 3 schoutingen, een groote quantiteit dillpersen,brandhout, graenzeefden, landbouwers- allaein, en deel menagic-goederen, als ook het kuip en kernallaem. De koopen van 20 francs en daer beneden, bene vens den 10 penning van al de koopen coniplant le betalen, de gene boven de 20 francs op tyd van be taling ten kauloore van den Notaris DB GAB te Alveringhem. Driejatrlingossen niet meer hebbende dan net tanden: 1.'premie een verguld cermetael en 150 francs: Joannes Louwagie, burgemeester te Wulpen, 2.’ premie, 75 franks Joannes Baptiste Degrave, burgemeester te Sluyvekenskerke. Ossen ran 2 jaren niet meer hebbende dan 4 tanden 1.’ premie een verguld eermetael en 100 franks! Polidore Vandenberghe, vellegger te Reninghe. 2.’premie, 50 fr. aen denzelven Vandenberghe. Ossejaerlingen niet meer hebbende dan 2 tanden De eenigste premie 45 frFranciscus Ganlois, land bouwer te Leysele, Vette teersen ter elde can 3 jaren niet meer A«A- bende dan 6 landen: 1.’ premie, een verguld eermetaal en 100 fr: Philippus Vereecke slagter te Dixmuda. 2’premie, 50 fr; Engelberlus Vandamme, koop, man le Lainpernisse. Veersen van 2 jaren niet meer hebbende dan 4 tan den: 1 premie, 75 franks: Joannes Ghyselen, vellegger le Dixmude. 2.’ premie, 40 frauksaen reeds genoemden Van- denberghe. Op tyd van betaling mits vulkomenae aen ai aa konditien ter veilingsdagen af te lezen. VAN 2.*’ SNKDE, Op Woensdag, 14 July, 1858. ten 3 ure namiddag juist, zal den Notaris BEERRAERT, le Alveringhem, openbaer virkoopeu, le Coxyde, op Land lest ge bruikt gewei si door den thans overleden Joannes Baptiste Kathé en zulks ten verzoeke van wien hel behoort, Cirka II. 2-12-00 klavers, 2 snede, en R. 2-62-00 Tarwe, palende aen de Buomgaerdstraet. Te vergaderen in de herberg de halve JUacn, langs de I'aniiL'kalscide. Op tyd van betaling >u>ts voldoende aen du Aoudiiieu. AENMERKELYKE VAN MENAGIE-VOORWERPEN, ZOOL- EN WAGENHARNAS, BEhSTIALEN VRlllITEN TE VELDE, ENZ., Ter Hofstede de groote Fokkewcrve. De Notaris BEERNAERf, le Alveringhem reside rende, zal op du liter ouder vermelde dagen, open- baer verknopen, ter hofstede de groote Fokkewcrve, bewoond door d«-gebroeders De üroos, te welen: Menagie-voorwerpen. Algemeen! j k al de liuisracdsim ubelen, zoo als tafels, stoelen, messen, fourchetten, kassen, koinmo- den, bedderijen, lelloorcn, aerd,-tin,- koper,-glas en gleiswerk; standen, seulen, potten, kommen, kan nen, tcelen, mar y ten, ketels; Windmolens, kern en toebehoorlen, kalandrie; schoppen, vorken, gree- jien, houwen, eu verders, al wal er gewoonlyk le be vinden is op eene gr iote boerdery. 3 wagens, 2 karren, 2 tollen, 3 ploegen, 2 zooien, 9 ergden, niestplanken, kordewagens, haelstukkun, aturleb.ikkaa, enz. Veerden. 5 werk peel den, 3 achticnmacndcr- peerden, 2 zuiglingkaclitelpcerdeii. Koeijen. 9 melkkocijeu, 7 tweetanders, 8 jaer- lingeu, 8 drinkelingkalvers. Zwijnen. 3 overjaersehe zwynen on 12 jong» zwynen. H. 17-51-08. 2-62-66. 1- 75-10. 2- 18-88. 7- 87-98. .-43-77. -87-55. ORDE DER VERI00PIN6. Op Donderdag, 15 July, 1858, juist, du inenagie-goederen, zool- u Op Vrydag, IG July, ook ten 9 uren *s morgens, do beeslialen en vruchten te velde. betaling mits volkomendo aen al da DOOR VERHUIZING Eindelyk hebben wy regen. Sedert eenige dagen krygen wy van tyd lot tydeene stille en weldoenda viaeg die het beste uitwerksel op onzedrooge velden te weeg brengt. van Te vergadere betaling mits voldoende Op Donderdag 22, en Vrydag 23 July, 1858, telkens om l ure namiddag juist, zal er ter hofstede der weduwe van Joannes Etcke, le Avekappelle, koopdag worden gehouden van Mcnagievooiweipen Al de menagiegoederen, kuip-en kernaiaem, koper, tin, yzer en gleiswerk, zool- en wagenharnas, 2500 bloten klaverhooi, droog voeder, immers alles wat men gewoonlyk op eene groote pachthoeve bevindt. Beeslialen 2 goede peerden, I kachtel, 9 inelkkocijen, 2 verwekoeijen, 5 twcetandsche ossen, het pluimgedierte. H. 6 - 56 - 65 3 - 50 - 21 1-08-00 1-08-00 - 87 - 55 - 43 - 77 - 50 - 00 ORDE DER VERKOOPING. Den l.’1’’ dag Al du menagiegoederen, kuip- on keralaem, zool- en wagenharnas, enz. Den 2,d"“ dagAide beeslialen, het klaverhooi en verder voeder, en de vruchten to velde. Alles op tyd van betaling, met bevoegd ministerie cn le betalen ten kanloore van deu Notaris BEER- KAERT, te Alveringhem.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1