IB.. V E U R N E VAN B E R I G T. li Ulh Let well TOLWYZIN.G KOOPDAG van GOEDEREN I koopdag AEN HET O O P D A G TE ALVERINGHEM. SCHOONEN KOOPDAG KOOPDAG let hofstede hinderen Di Csoos, op de Fukkewrrrt, TE ALVERINGHEM. COLLE BLANCHE LIQUIDE. WITTE VLOEIJENDE LYM. Openbare Verpachting van onroerende 14 JULY ISöt. WttIWDM FILS, rue or<ll Loud gebezigd. Me T E ZOON, Oost- 9 2. hie or- on, 1 TE 1SENBERGHE. MENAKIF.-GOF.DI:R! 'N, LANDBOUWERS-ALLAEM, BEFaSTIALBK, EN VRI CHTEN TI VELDE O E n E X. X - V en Vruchten De volgende Koopdag in het sterfhuis der weduwe Ilenricus iNoyen, die eerst ge steld was op Donderdag 15 July is nu vastgesteld op MAENDAG 19 JULY 1858. Huisraedsvoonccrpen, Zool- en Wagen harnas, Beestialen, Vruchten te velde, enz., TE AVEKAPPELLE, GEMEENTE VAN BL’LSCAMP. DeNotarisBEERNAERT, te Alveringhem, niaekt kenbaer, dat gemelden Koopdag, by plakbrieven bepaelt: om telken dage te be ginnen ten 9 ure’s morgens, telken dage ZAL BEGINNEN MET DE MIDDAGUUR JUIST. Prix du flacon50 cent'. Prijs der flcsch 50 cent. 5 3-50-21 1-08-00 1 - 08 - 00 - 87 - 3o - 43 - 77 - 50 - 00 Boonen Sukrioen Haver Rogge Aerdajipels Klavers (2.4< suede) I SUPPLEMENT VERTENT B r. Rosdamtne. so (II*- be* ior l 1, ten een ure Bulscamp, in c: Is. mi VAN van Landbomvers-allacinBeestialen te velde, no fe in. kt. na t. «■c <y om een ure naer noene Pieter Pillaerl, langst naer vuns den 1U penning van a! de koopen coinplant le betalen de geene boven de 20 francs, op I yd inn be taling ten kantoore van den Notaris EE CAE, te Alveringhem. v r na niid- ...j van linlscamp, in de tier de weduwe Kesteman, zal er de openbare Verpachting, Den 1.”'* dagAl de nieuagit goederen, knip- en keralaem, zool- en wagenhariias, enz. Den ïi.u““ dagAide beestialen, het klaverhooi en verder voeder, en de vruchten te velde. Alles op tyd van betaling, met bevoegd ministerie en te betalen ten kantoore van den Notaris BEEB- NAERT, te Alveringhem. ir ixrcaMiBBmsttUjuMMW Dondat dng 22 July 1858, ter hofstede bewoond by sieur de Bellestraet, leidende van isenberghe-molen Hoogstaede, Koopdag van een groot deel der menagie-gocderen, kuip en kern-allacm, diltpersen, brandhout en akkergetuig. Een zwart inerriepeerd, oud 5jaren,3 melkkoeijen, eene schotveerze, 2 jaerlingen, 1 drinkelingkalf al Maandag lOjuly 1838, om een ure na middag, binnen de gemeente Alveringhem, ter hofstede ul- waer de weduwe van Henricus A’oyen is overleden, op den VVydouwbeke-houck Koopdag van al en generalyk de menagie-goedorrm, landbouwers-allaeni beslaende in 1 wagen, 1 karre, 1 ploeg, 3 eggen. Beestialen1 merriepeerd, 3 melkkoeijen, 1 jaeriing,|l drinkelingkalf en 1 overjaerszwyn, hennen en haenden. J luchten te relde: 3 hectaren 150 aren terwe, 1 hectare 14 aren 73 centiaren rogge, 7 aren erweten, ft1? nrp>n vlna ftü blnvPFS. 29 aPCR QCrdaDDels het pluitugedierti i h 58 - 63 Leidende van de dorpplaets naer Op Dynsdag 3 Augusty 1858 dag, binnen de gemeente berg bewoond door d„ worden overgegaen tot voor eenen terniyn van 9 naer een volgende jareu, integacn voor de zaeilanden met 1 October 1858, voor de weiden en maeigrazen met den 11 novanrber, daerop volgende en voor <le huizen met den 1 mei 1859, van de na vermelde goederen, behoorendb bet bureel van Weldaed der gemeente van Bulscihnp breeder bekend gemaekt in de uitgezondene plak brieven. De voorwaerden en bespreken dezer Verpachting berusten ten kantoore van den Notaris EE CAE, te Alveringhem resideerende. Op Donderdag 22, en VrydagSÏ July, 1858, telkens om 1 ure namiddag juist, zal er ter hofstede der weduwe van Joannes Eecke,to Avekappelle, koopdag ■worden gehouden van Menagierooiwerpen Al de menagiegoederen, kuip- en kernalaem, koper, tin, yzer en gleiswerk, zool- en wagenharnas, 2500 booten klaverhooi, drong voeder, immers alles wat men gewoonlyk op groote pachthoeve bevindt. Beestialen 2 goede peerden, I kachte), 0 melkkoeijen, 2 verwekoeijen, 5 tweelandsche ossen, 3 tweetandsche veersen, 7 jaerlingkalvers, 7 jonge Balvers, verschelde zwyncn en het nlmmctedierte. Kluchten te relde DOOK VERHUIZING M.1" DSsiat DE BRAUWERE, Notaris te Nieuport, zal overgaen tot de cindelyke toewijzing, in eene zitting, op Vrydag 23 July 1858.4 ure namiddag te Wulpen, in de herberg vairbaes Cuveele, van: Eene party Zaeiland groot volgens tytel II 2-42-36'C. gelegen in de gemeente Adinkerke wyk B, N.r‘ 153 eii 154, weinig noordwest van de stad Veurne, van noorden langst den weslburgweg of zandstraet van Veurne naer Adinkerke. Gebruikt door Seraphin l)eu>ilte,tot bacfmis 1864, mits Ir. 458-33 c., by jare boven de openbare belastingen. De eigendonubewyzen en verkoopvoorwaerden bernsi.ii ten kantoore van genoemden Notaris DE BRAUWERE. a.ssuwrvrA.-A. r>". Uehooi ende aen het Bureel tan H eldaed der Dyssend.ig 20 July 1858, ten een ure naer middag, ter hofstede bewoond by sieur Ludovicus llusloti, ter gemeente van Oeren, Koopdag van J. 2 werkmerrie-peerden, ecu twcejacrsche vilke, 11 melkkoeijen, 4 Iweetandsche ossen, 2 idem veersen, 6 jaerlingen, 5 kalvers, 2 overjaersche zwyns, 2 sehootelingen. B 2 wagens, 2 kfirren, zoolo, ploeg, yzeren egge, 4 houtten idem, tolle, halbak, sleephout, 2 wagens- m'est planken. C. Negen hectaren terwe, 2 hectaren 23 aren h ner, I hectare 90 aren boonen, 45 aren ierdajipels, 3 hectaren maeigras, 1000 booten klaverhooi. I). 7 ballien, 3 schootingen, een groote quantiteit diltpersen,brandhout, graenzeefden, landbouwe.rs- allaein, en deel menagie-goederen, als ook. het knip en kernallaem. De knopen van 20 francs cn daer beneden, bene vens den 10 penning van al de. koopen comptant te betalen, de gene boven de 20 franesop tyd van be taling ten kantoore van den Notaris BE CAC te Alveringhem. Cette Colle s’emploic A froid. On pent s’rn servir pour coIler le Papier, le Carton, le liois, la Por- cclaine, te .Uaibre, le Ferre, les Potiches, le» Jouets. etc. Depót a Furnes, chei P. RYCKEBOHi el FILS- rue d’Esl, 3i. Die l.ym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een hechten: het Papier, Carlon, Percelein, Glas, /farmer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by RYCKEBOER en struct, 34. durams ras. 2 wagens, 2 karren, zoole, ploegs, eegden enz. 4 hectaren tarwe.een hectare haver, 60 aren boonen en kruid, 30areti aerdappels, 100 aren vlas, 45 aren klavers van de tweede snó, 2000 booten klaverhooi, en menigvuldige andere voorworpen. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1