FTTH j VAN VEURNI I LOTS BADOIS T t 11 P R O C E S S1185. s. 1 I GOEDEREN TE KOOPEN StX I I I fl Au 51 A out 1858. PROCESSION DE WEDUWE VERUNCK, I v F g Belgische Maet schappij WITTE VLOEIJENDE LYN. Openbare Verpachting van onroerende HERIG T. Uil er hand te koopen ofte pachten. COLLE BLANCHE LIQUIDE. D l» O T I II r N.r 1718. J A ER, ZATERDAG 51 JULY 1858. zich by den Prix 1 franc zelfs 5 Io*, het 31. I I na t. r. «o- DESCRIPTION de la Chez la veuve BYCKEBOER el FILS, rue d’Esl, n." 54. TE VEURNE, Te bekomen by de weduwe RYCKEBOER en ZOON, Oost-strael, n.° 54, BESCBRIVING DER VEDRNSCEE 7’rt/s 1 frank. 52? en Ilandelzaken. Pjix du flacon 50 cent'. Prijs der /Icsch 50 cent. Blad voor Annonccn, Landbottwnieutvs, politieke Een Nummer, en een 14 fois fes. 107500, .a Ibis fes. 86000, 12 fois fes. 75250, 23 fois fes. 52250, fois fes. 21500, 40 fois fes. 10750, 58 fois fes. 8600, 366 fois fes. 4500, imi fois fes. 2150, 17-0 fois fes. 558 etc. .b.’.j en algemeen e Tijdingen, Marktprijzen Supplement op half blad, per week. Krachtdadig en nieuw Geneesmiddel, Door DE JAEGER, apotheker, Ankerplaels C, 12, 4, Sic. Calhai inastiaet, te Brugge, tegen de langdurige Borstziekten en gedeklareerde Teeringen. LA BELGIQUE, Blaemlooze 3Iaetschappy voor verzekering tegen Brand, gevestigt TE BRUSSEL. A. G. BRUXELLES. BELGISCHE MAETSCHAPPY GESCHIEDENIS DER VEDRNSCHE PROCESSIE, II. VAN DE VELDE. Voor stad aaauce-jtw» obit 000» «FT-<!•»*'••• - pplement 15 c.‘ dit blad gedrukt, worden cap lin. rkt. na ;t. erg nOT' e. TIRAGE DES de 1’Eniprunt d’élat de 1845 Dont le dibit el ligalemcnt permis DE FURNES, en ZOON, eeraen een-ieder bekend te maken, dat zy van wylen baren man zal blyvi-n ANTOINE HORIX, Banquier a Francfort s. Prys van ,l_ i een ure na mid- Bulscamp, in de her- 1 r Men abonneert zich op het bureel van het N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, 15centimen den drukregel. Een afzonderlek nummer 20 c.‘, het su Allo alliehen, by de uitgevers van üésmael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. VAN Verzekeringen met vaste premiën. tegen Brandschade, gevestigd te Brussel, Parochianenstrael, A’ 9. - Gemagtigd, by koninghjk. besluit tan den 21 febiu- ary 1855- Voor nadere inlichtingen en prospectus, zich te bevragen in de zetelplaets der 31 actschappy, Parocht anen-strael, n.° 9, en bsj P. CLAEREBOLDT, deutwaetder te Blieuport. blad, 0. sts; rail van het ryk. Depót a Forties, chez la veuve P. RYCKEBOER et FILS, rue d’Esl, 34. Die Lym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een hechten: hel Papier, Carlon, Porcelein, Glas, Marmer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBUER Oost-straet, 34. Behoorende aen het Bureel van IVeldaed der GEMEENTE VAN BLLSCAMP. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’s jaers. Dont le dibit cl ligalemcnt permis en Belgique. Chaque lol doil gagner forcément. »»iies camtales Les moindres gains sont dc fci. 97. Lesoussigué délivre des lots originaux au prix do fes. 115 la pièce et les reprend après le Tirage pour MM. les intéressés, qui out dès a présent déjh Pin- tention de rendre leuis lots après le Tirage, auront seulement a verser la difference entre le prix d’achat et de vente, soit fes. 5 par pièce ou fes. 40 par 9 divers iiuméros. Envoi exact el franco de la liste de Tirage. Prospectus et renseignernents ultérieurs gratis. On est prié d’adresser les ordres auxqelles on peut joindre le inontant par lettre chargée en billets de banque, direclement a Dit nieuw medikament werkt wonderlyk in deze ziekten; cene eenige fl.-sch is dikwyls genocgzaem om er het wonder uitwerksel van te gevoelen in de geweldige hoesten en fluimen, welke aanstonds zeer verminderen en geheel genezen. De prys van eene flesch is volgens den ouderdom van fr. 4-50 tol 7-50. Agent Principael voor de kantons Veurne en Harin- glie P. DORRE, le Veurne. Op Dynsdag 3-Augusty 1858, ten dag, binnen de gemeente van Ed?' berg bewoond door de weduwe K esterna», zal er worden overgegaan tot de openbare Verpachting, voor eenen terrnyn van 9 naer een volgende jaren, integaen voor de zaailanden met 1 October 1858, voor de weiden en maeigrazen met den 11 november, «laer op volgende en voor de huizen met den 1 mei 1859, van de navermelde goederen behoorende het bureel van AVeldaed der gemeente van Buiscamp, breeder bekend gemaekt in de uitgezondene plak brieven De oorwaerden en bespreken dezer Verpaeh'ing berusten ten kantoore van den INutaris DE CAE, te Alveringhem residecrende. <8! <8! van algemeene assurantiën tegen biand. Zy verzekert tegen brand en hel vuerdes hemels, alle Goederen zoo als Gebouwen, Meubels, Veld- vruglen, Vee en Koopwaren mits geringepremien. De schaden wórden comptant belaeld zoo haest de zelve zyn vast gesteld. Sedert haer bestaen heeft deze maetschappy in hel arrondissement Veurnemeer dan voor(50,000 francs brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.' P1ERRET, deur- waerder, Nieupori-stractn.' 9. liet buis en erve, geslaen te Veurne, op den hoek der N'oordslraet, lest gebruikt geweest door den eigenaer den heer griffier Di brkucq. Voor le pachten zich '’dresseren by den eigenaer. Voor te koopen vervoegc men N’oiaris BEERNAERT, te Alveringhem. *~i~r~rinrnrwrMMMiBiMBMi ui mimi i ibmiiiiibiimbwii r imnniii iit Een schoone Mesthoop, by sieur Joasses ANMAS- SENI10V E, herbergier te Veurne. DOOR Cette Cidle s’cmploie a froid. On pi nt s'en servir pour coller le Papier, le Carton, le Bots, la Por- cclaine, ie Maibre, le Verre, les Potichcs, les Jouets. etc. Heeft de den koophandel voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half cristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- en aardewerk, borstels voor tapvten, poerden en voiluren; voor rouws- en mansklecïleren, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis-en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekle bloemen, yzcr- werk, zwingelzwaerden, potloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chicoreiooffy; ook alle slaeh van pypen, pypekassentabakzakkenkabaretten grove en i’yrre, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van het publyk te verdienen. Slen zegge hel \oort. ijl.-»jx: wij ii<rwa..i ua de CHOCOLATS, BANDAGES HERNIAIRES, PESSAIRES, dc la Fabriquo Duclos-Boga rt, pharmacien a Bruges Chez DUCLOS-BOUDEWEEL,pharmacien a l'urnes

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1