VAN VEITKNE. f i Ju STEENWEG. s Mi ,1 II TE KOOPEN LOTS BAIWS AO HET Au 51 Aonl 1858. I Openbare Verpachting van GOEDE II E 3 Tocbehoorende acn hel Anngeslie/tl t an A L V E II I N G II E M. I DÉPOT DE SCHELDE, DE WEDUWE VERMCK, COLLE BLANCHE WITTE VLOEIJEIÏDE LïiïL B E R I G T. Uil er hand le koopen of le pachlen. AUGUSTY 185». WOENSDAG 4 I b t P. R. de t 00 73 45 57 02 50 ;o M A E T S C IIA P P Y der GEVESTIGT TE ANTWERPEN. VEREEN IGDE EIGENAERS T E «n ZOON, A EN BESTED ING i ijL TE VEURNE, Prix du flacon 50 cent'. Prijs der flcsch 50 cent. Krachtdadig en nieuw Geneesmiddel, Door LE JAEGER, apotheker, Ankerplaats C, 12, 4, Ste. Catharinastiaet, te Brugge, tegen de langdurige Borstziekten en zelfs gedeklareerde Teeringen. Hfl S') L I 45 45 van de werken van opbouwing van eenen STEENWEG, lang5i 7 nieters, leidende van Schoorbakke brugge naer bet einde des zandwegs van Raniscappelle, waer van de begrooting beloopt tol 7450 francs. LA BELGIQUE, Naemlooze Maetschappy voor verzekering tegen Brandgerestigt BRUSSEL. tifpisfes. 107500, s* fois fes. 80000, 12 fois fes. 75250, 25 fois fes. 52250, fois fes. 21500, to fois fes. 10750, 58 fois fes. 8600, 368 fois fes. 4500, idh fois fes. 2150, 17-0 fois fes. 558 etc. F? SUPPL 1 V Bctaeye. Zoo»’ 10 <le CHOCOLATS, BANDAGES HERNIAIRES, PESSAIRES, de la Fabrique Duclos-Bogaert, pharmacien A Bruges Chez DÜCLOS-BOUDEWEEL, pharmacien a Furnes. NAETSCBAPPY VAN BRANDVERZEKERING VOOR VERZEKERING T E G E A’ BRAND, Te Brussel, Agentschap te Veurne, tt/Ch.vri.es eigenaer. Voor to koopen vervoegc men Notaris BEERNAERT, te Alveringhem. v- iin Op Jlactidng, 23 Augustus, 1888, ten 2 ure na middag, zal den NotarisBEERNAERT, te Alveringhem, openbacr verpachten te Al eringhem, gchuchte Forthem, Ier herberg den Gouden Leeuw, bewoond door Feliciaen De Coussemaeker, ten verzoeke der heeren Leden van het Arnigestichl dcrzelfde ge meente, voor een terinyn van 9 jaren, het eerste integacn den 1.”" October, 1858, van de Goederen breeder vermeld in do uitgezondene plakbrieven. liet kohier van lasten en voorvvaerden, onder welke deze verpachting geschieden zal, inhoudende dat al de pachters, zonder onderscheiding een of meer medepachters zullen moeten stellen, berust ten kantore van voornoemden Notaris. VAN EF.NEN I Heeft de eeraen een-ieder bekend te maken, dat zv den koophandel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half cristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tapyten, poerden en voituren; voor v rouws- en manskleederen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis- en haerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzcr- werk, zwingelzwaerden, potloot, yvoorzwart, terpen- tyn-olie, chieoreicoffy; ook alle slach van pypen, pypekassentabakzakkenkabareltengrove en fyne, enz, enz. Door de goede kwaliteit der ware alsook door hare genadige pryzen, verhoopt zy by voorduring de gunst van het publyk te verdienen. Uien zegge hel \oort. LIQUIDE. Ccttc Collo s’emploie a froid. On peut s’en servir pour roller Ie Rapier, le Carlon, Ie Bois, la l'or- •claine, le Jlarbre, le Vene, les I'otiches, les Jouets. etc. Depót a Furnes, chcz la veuve 1’. RYCKEBOER et FILS, rue d’Est, 34. Die Lym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen een luchten: het l’apier, Carlon, l'orcelein, (Uns, Marmer, Hout, ent., enz. Depót tc Veurne, by de wed. RILKEBÜER Oost-stract, 34. Dit nieuw inedikainent werkt wonderlyk in deze ziekten; eene eenige flesch is dikwyls genoegzaem om er het wonder uitwerksel van tc gevoelen in de geweldige hoesten en fluimen, welke aenstonds zeer verminderen en geheel genezen. De pry s van eene flcsch is volgens den ouderdom van fr. 4-30 lot 7-50. 1 LI Agent Principael voor de kantons Veiu ne en iïari- - ghe P. BORRE, te Veurne. 00 00 00 oo 50 00 Zy verzekert tegen brand en bliksemvoer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beeslialt-n akkergetuig enz. Dc premien zyn zoo gering als mogclyk vastgestehl. De verbintenissen der Jlaetschappy zyndoor een kapitaal van fr. 4,232,804 - 23 gewaarborgd. Om nader inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cu. DESAVER, correspondent der Maetschappy te Veurne. De Commissaris van het arrondissement Veurne- Dixmude laet weten dat er op Dónderdag 12 Augustus 1838, ten 3 ure namiddag, in liet Stadhuis te Veurne, zal overgegaan worden, door de gemeente-bestaren van Pervyse en Ramscappellc, tot de openbare Aan besteding teY aanneming De Aenbesteding zal plaats' hebben by aenbod (soumissieii) geschréven op zegel en gesloten. Het koiiier van voorwaerdep, besti k en begrooting liggen 1 ‘r inzage van een ieder, in het arrondissements Commissariact; MUn kan ook alle inlichtingen be komen by Mr. den Commissaris der Beurlwegen van het arrondissement te Veurne. Viui’iz, 2 Augustus 1858. De arronBissèmcnts Commissaris JOYE GHYS. Le soussigué délivro des lots originaux au prix de fes. 115 la piece el les reprend aprés le Ti rage pour fes. 110. MM. les intéressés, qui ont des a present déjó l’in- tention de rendrc leurs lots après Ie Tirage, auront seulement iï verser la difference entre Ie prix d’achat cl de vente, soit fes. 5 par piece on fes. 40 par 9 divers uuméros. Envoi exact et franco du la h-Uede Tirage. Prospectus et renseigncmenls ui térieurs gratis. On est prié d’adresser les ordres auxqelles on peut joindre le montant par lettre chargée en billets do banque, directement a ANTOINE HORIX, Banquier a Francfort s. Hl. Een schoone Mesthoop, by sieur Joaskïs VANMA3- SENI1OVE, herbergier te Veurne. Tl RAGE DES de l’Emprunt d’élat dc 1845 'lont le (Jc-bit cl légalcment permis en Belgique. Chaque lol doit gagner forcément. primes csriTALU Les moindres gains soul dc fes. 97. Het huis en erve, gestaan tc Veurne, op den hoek der Noordstraet, lest gebruikt geweest door den eigenaer den heer griffier Dcbreucq. Voor tc pachten zich te adresseren by den zich by den

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1