VAN VEURNE, TE KOOPEN I G O E ID E It E N STEENWEG. LOTS BADOIS I I AEN HET m DÉPOT I Lit er hand le koopen of te pachten. COLLE BLANCHE LIQUIDE. WITTE VLOEIJENDE LYN. Openbare Verpachting DE WEDUWE VERNINCK, Au 51 Aoüt 1858. KOOPDAG van schooncn B E R I G T. r1 M. I ten 5 o. a II VI 1 Prix du flacon .‘>0 ccnP. Prijs der /lesdi 50 cent. Toebehoorende (ten hel Armgcsticht van ALVER1H Gil E M. A E N B E S T E D IN G TE VEURNE, zandwegs van Bamscappelle, waer van de begroeiing beloopt tol 7450 francs. 14 foisfes. 107500, m fois fes. 86000, 12 fois fes. 75250, 23 fois fes. 32250, 55 fois fes. 21500, 40 fois fes. 10750, ss fois fes. 8600, 366 fois fes. 4500, 1944 fois fes. 2150,1770 fois fes. 558 etc. Krachtdadig en nieuw Geneesmiddel, Door BE JAEGER, apotheker, Ankerplaats C, 12, 4, Ste. Calharinastsaet, tc Brugge, tegen de langdurige Borstziekten en zelfs gedeklareerde Teeringen. WOENSDAG 41 AUGUSTY 485S. SUPPLEMENT f ADVE1TEJ it Door sterfgeval. ,ich i w 11. 5 Een schoonc Mesthoop, by sieur Joasrks VANMAS- SENHOVE, herbergier te Veurne. de CHOCOLATS, BANDAGES HERNIAIRES, PESSAIRES, de la Fabrique Duclos-Bogaerl, pharmacien a Bruges. Chez DDCLOS-BOUDEWEEL, pharirtaeien a Ftirncs. ’7 p. i I Cl) ZOON, ■S Het huis en erve, gestaen tc Veurne, op den hock dcr Noordstraet, lest gebruikt geweest door den eigenaer den heer griilier Dubrekcq. Voor te pachten zich te adresseren by den eigenaer. Voor to knopen vervoege men zich by den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem. i en Belgique, forcément. I.c soussigué délivre des lots originaux au prix de fes. 1 15 la piece et les reprend après le Tirage pour fes. 110. MM. les intéressés, qui ontdès a present déja l’in- tention de rendre leurs lots après le Tirage, auront Cette Collo s’cinploie a froid. On peut s’en servir pour coller le Papier, le Carlon, le Hois, la Por- celainc, le ilarbre, le l'erre, les 1‘oliches, les Jouets. etc. Dépót a Fumes, chez Ia veuve 1’. RYCKEBOER et Fll.S, rue d’Eat, 34. Dio I.ym wordt koud gebezigd. Men kan er mede acn een hechten: het Papier, Carton, Porcelain, Glas, Manner, Hout, enz., enz. Depót to Veurne, by de wed. RICKEBOER Oost-straet, 34. van Op Macndng, 23 Augustus, 1858, ten 2 uro na- ipiddag, zal den NotarisBEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verpachten tc Alveringhem, gelynchte Forthem, ter herberg den Gouden Leeuw, bewoond door Feliciaen Do Coussetnaeker, ten verzoeke der heeren Leden van het Anngeslieht derzclfde ge meente, voor een termyn van 9 jaren, hel eerste integaen den 1.“'* October, 1858, van de Goederen breeder vernield in de uitgezondene plakbrieven. Het kohier van lasten en voorwaerden, onder welke deze verpachti g geschieden zal, inhoudendo dat al do pachters, zonder onderscueiding een of meer niedepacb’ers zullen moeten stellen, berust ton kantore van voornoemden Notaris. allerhande schouvvplaot-versiersels, bed,- tafel- en andere menagie'linnen, pluimen bedden, hoofd einden en oorkussens, wollen matrassen en hoofd einden, onderbedden, wollen en katoenen snrgien, spreijen, kabaretten, kleerkoffers, meel- en bloem- vaten, quinquets, graanzakken, tarwe-trysel, 1/4 en 1/8 zak-maten, lynzaedmeel-zifte in zink, bascule, balans, schalen en gewigten, wachstanden, kleer- koorden, oude vensterramen en kamerdeuren, gc- zaegde houtten, luk- en wnfelyzers, groote zware koperen oliekit, hoveniers-allaem, ladders, brand stoffen, kiekenkot, vdi le flesschen, oud yzer en lood, en menigvuldige andere voorwerpen, le lang om te melden. Op tyd van betaling tot den eersten January 1859, ten kantoore van genoemden Notaris BEERNAERT, mits zich gedragende aen de alsdan voortelezen konditien. VAX EKNEN Heeft de eer aen een-ieder bekend te maken, dat zy den koophandel van wylen haren man zal blyven voortdoen. Verders dat zy voorzien is van een allerschoonst assortiment porcelein, cristalyn, half eristal, glas en gleiswerk, pottery in steen- en aerdewerk, borstels voor tapyten, peerden en voituren; voor vrouvvs- en manskleederen, stoven, schoen, knopen, sloten, schilder- huis- en baerdborstels; glazen pannen voor daken, vensterglas, krywit, gemaekte bloemen, yzer- werk, zwingelzwaerden, potloot, yvoorzwarl, terpen- tyn-olie, chicoreicoffy; ook alle slach van pypen, pypekassentabakzakkenkabarettengrove eu fync, enz, enz. De Commissaris van h«t arrondissement Veurnc- Dixiimde laet welen dat er op Donderdag 12 Augustus 1858, ten 3 ure namiddag, in het Stadhuis te Veurne, zal overgegaeu worden, door de gemeente-besluren van Pervyse en Rainscappelle, tolde openbare Aen- besteding ter aenneining van tie werken van opbouwing van eenen STEENWEG, lang517 meters, leidende van Sehoorbakke brugge naer het einde des ij <7 De Aenbesteding zal plaets hebben by aenbod (soumissien) geschreven op zegel en gesloten. Hel kohier van voorwaerden, bestek en begrooting liggen ter inzage van een ieder, in het arrondissements Commissariael; Men kan ook alle inlichtingen be komen by Mr. den Commissaris der Beurtwcgen van het arrondissement te Veurne. Vzu>»z, 2 Augustus 1858. De arrondissements Commissaris JOYE-GHYS. TIRAGE DES de l’Emprunt d’état de 184a Doni le debit el légalement permis Chaque lol dolt gagner PRIMES CAPITAl rS t Les moindres gains sont de fes. 97. EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, IN ALVERINGHEM- DORP, Ten huize alwaer vrouw weduwe tan den heer Franciscus Morlion onlangs is afgestorven. Macndag S0 August) 1858, om acht ure ’s morgens, en een ure namiddag juist, zal den Notaris BEER NAERT, ten verblyve van Alveringhem, ten gezegden Ster! huize openbaer verkoopen Groote en kleine kassen, chiffonnières, buffets, kominoden, slaghorlogien, zilverwerk, liqueur- en andere goede wynen, allerhande sterke dranken, schryf- en andere lessenaren, bedsteden met verhe melten en behangsels, groeten coulisse-lafel, andere L'roote en kleine tafels, zetels, stoelen, vazen, kok- en andere stoven, grond,- trap- en lafel-iapylen, nacht en waschtafels, voetmatten, koffy-stelsels, porcelein,- Aristae),- koper,- tin, yzer,- glas,- gleis- en aerde- "erk, ingelyste schilder)en eu prenten, spiegels, sculeuient a verser la difl'érence enlrc le prix d’achat cl de vente, soit fes. 5 par piece ou fes. 40 par 9 divers numéros. Envoi exact el franco de la liste de Tirage. Prospectus et renseignements ultérieurs gratis. On est prié d’adresser les ordres auxqelles on peut joimlre le montant par letlre chargée en billets de banque, direclement a ANTOINE HORIX, Banquier a Francfort Dit nieuw medikamènt werkt wonder.yk in deze ziekten; eene eenige Resell is dikwyls genoegzaem om er het wonder uitwerksel van te gevoelen in de geweldige hoesten en fluimen, welke aenstonds zeer verminderen en geheel genezen. De prvs van eene flesch is volgens den ouderdom van fr. 4-50 tol 7-S0.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1