V E U K. E Ii O O F fiD A G fil O F S T E n.E H L I S R A EII A EI- LOW ËBAOOIS de l’Emprunt d’élal de 1845 Doni le dibit el légalement permis en Chaqiie lol doit gagner [o rei ment. G O E E R F N Toebehoorcnde acn hel Armgeslichl van MENAGIE-GOEDEREN WITTE VLOEI JENDE LÏH. EN WEIDE, KOOPDAG Openbare Verkooping I 1 An 51 Aoüt 1S&8. Uil er hand le koopen of le pachten. COLLE BLANCHE Openbare Verpachting N.r 1720. ZATERDAG 14 AUGUSTY 1858. en per week. 5 TE VEURNE. o oo u o I U TE KOOPEN BINNEN YPRE. e ahtoïke horix, JJanquier a Francfort s. M- IIERBERG-GETUIG, TE ALVERINGHEM. EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, IN AL V E R I N G I! E M - D O R P, 7 en huize alwaar vrouw weduwe van den heer Franciseus Morlion onlangs is afgestorven. H 14 fois fes. 107500, 54 fois fes. 86000, ia fois fes. 75250, 25 Ibis fes. 52250, fois fes. 21500,40 fois fes. 10750, «8 fois fes. 8600, 566 fois fes. 4500, ion fois fes. 2150, two fois fes. 558 etc. 1 50 0 tX» j o; l U 00 ?s o oi mi0, iierk1, :rberï Iliad voor Annoncen, Landbouwnicuws, politieke Een Nummer, en een Z'rt.r du flacon 50 cent'. Prijs der /Icsch 50 cent. A L V E R I N G II E M. (ihjeniccne Tydingcn, Marktprijzen en llandclzak.cn. Supplement op half blad, f,5 KJ w Voor stad worden Door sterfgeval. 9 1 I. A Notaris BEERNAERT, te Alveringhein. Belgique. DOOK UITSCHEIDING VAN 11IDKYF. Z<’*' Zoö0' PATIUMONIELE u |f 1 VAN EN van schooncn EENER SCHOONE Maendag 23 Augusty 1858, om 8 ure ’s morgens ten Huize van Louis Boutthe in de herberg genaemd van al het herberg- bestaende in koper, SlU<’r ilie- IM'*' J I en /.(JON, TIRAGE DES PRIMES CAP1TALES Les moindres gains sont de fes. 97. ire re erkt- k Prys van 1 De leden der maetschappy Willem Tc’J, te Veurne, wensehende uit gemeenzaemhcid te scheiden, zullen op Woensdag 23 Oogst 1858, om twee uien namiddag voor de herberg den Keizer, in de l'anne- slraet te Veurne, openbacr verkoopen door het ambt van den deurwacrder BRIL, Eene zeer schoone Gaei-pers, hebbende eene lengte van 40 meters 58 centimeters, met alle des zelfs toc- behoorten, zoo als Staenders, Kruis, Keting, yzeren Kingenen Bouten, als mede twee nieuwe yzeren Sprangen, de eene voor 75 vogels en de andere voor 55vogels. Alles met den gereeden gelde. Elk zegge hel voort. LIQUIDE. Cette Colle s’cmploic a froid. On peut s’en servir pour roller le Papier, le Carton, le Bois, la Por- celainc, le Jlaibre, le I erre, les Poliches, les Jouets. etc. 3p<** iitl'c‘ Het huis en erve, gestaen te Veurne, op den hock der Noordstraet, lest gebruikt geweest door den eigenaer den heer griffier Dubrbucq. Voor te pachten zich te adresseren by den eigenaer. Voor te koopen vervoege men zich by den inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankry k 11 fr. 20 ’sjaers. Maendag 30 Augusty 1858, om acht ure ’s morgens, en ecu ure namiddag juist, zal den Notaris BEER- NAERT, leu verblyve van Alveringhein, ten gezegden Sterf huize openbacr verkoopen Groote en kleine kassen, chiffonnières, buffets, kommoden, slaghorlogien, zilverwerk, liqueur- en andere goede wyneti, allerhande sterke dranken, sehryf- en andere lessenaren, bedsteden met verhe melten en behangsels, grooten coulissc-lafel, andere groote en kleine tafels, zetels; stoelen, vazeif, kok- en andere stoven, grond,- trap-en tafel-tapyten, nacht en waschlafels, voetmatten, Koffy-stelsels, poreelein,- kristacl,- koper,- tin, yzer,- glas,- gleis- en aerde- werk, ingelyste seliilderyen en prenten, spiegels, allerhande' schouwplact-versiersels, bed,- tafel- en andere incnagie-linnen, pluimen bedden, hoofd einden en oorkussens, wollen matrassen en hoofd einden, onderbedden, wollen en katoenen sargien, spreijen, kabaretlen, klecrkoffers, meel- en bloem- vaten, quinqucts, graanzakken, tarwe-tryscl, 1/4 en 1/8 zak-maten, lynzaed meel-zilte in zink, bascule, balans, schalen en gewigten, wachstanden, klcer- koorden, oude vensterramen en kamerdeuren, ge zaagde houtlen, luk- en vvafelyzers, groote zware koperen oliekil. hoveniers-allaem, ladders, brand stollen, kiekenkot, ydele flesschen, oud yzer en lood, en menigvuldige andere voorwerpen, te lang om te melden. Op tyd van betaling tot den eersten janunry 1859, ten kantoore van genoemden Notaris BEERNAERT, mits zich gedragende acn de alsdan voortelezcn konditien. Op Maendag, 23 Augustus, 1858, ten 2 ure na middag, za| NotarisBEERNAERT, te Alveringhein, openbacr verpachten te Alveringhein, gehuchte l orthem, ter herberg den Gouden Leeuw, bewoond door Feliciaen l)0 Co'ussemaeker, ten verzoeke der bieren Leden van het A nu gesticht derzelfde ge meente, voor een teriuyn van 9 jareu, het eerste integaen den 1 October, 1858, van de Goederen breeder vernield in de uitgezondene plakbrieven. liet kohier van lasten en voorwaerden, onder "elke deze verpachting geschieden zal, inhoudende dat al de pachters, zonder onderscheiding een of >u 'er medepachters zullen moeten stellen, berust ten Eantoru van vooritoenidcn Notaris. Depót .i Fumes, chez la veuve 1’. RYCKEBOER et FILS, rue il'l'.st, 31. Die I ym wordt koud gebezigd. Men kan er mede non ecu 'hechten het Papier, Carlon, Peicelein, Glas, Mariner, Hout, enz., enz. Depot te Veiirnc, by de wed. RYCKEBOER. Oosl-slraei, 34. 1.’ Eene schoone en zeer goede HOFSTEDE ge legen ter g< meente Uaringhe en Proven, weinig noord oost van den steenweg naer Ypre en van het gehuchte den Molenwal, langst de Molenwalstraet groot volgens kadaster 9 II. 98 A. 90 C. Gebruikt door sieur Ignatius Gannc, acn 872 fr. 40 cent, by de jarc, boven de belastingen. 2 Noord-oost by gemelde Hofstede, eene zeer goede WEIDE, met Woonhuis, gelegen te llaiinghe, van zuiden <l<: Crombekestraet, groot I II. 12 A. 40 C. Gebruikt door de kiuders Carolus Wouttcrs, acn 185 fr. bydejare, boven de belastingen. Den LNS1EL, op gewin van een half p. ”/.voor Instcl-premie, zal gebeuren binnen de stad Ypre, in de estaminet het Parnassus hof, op de Lentemarkt, Zaturdag 28 Augusty 1858, om 2 uren namiddag, in- gevolge de voorwaerden berustende ten Kantoore van den Notaris VANDERMEERSCII, te Ypre. van Le soussigué délivre des lots originaux au pr:x de fes, 1 15 la piece et les reprend après le Tirage pour fes. 110. MM. les intéressés, qui ont des a présent deja 1 in tention de rendre leurs lots après le Tirage, auront seulemenl a verser la difference entre le prix d’aehat et de vente, soit fes. 5 par piece ou fes. 40 par 9 divers nuinéros. Envoi exact et franco de la liste de Tirage. Prospectus et renseignements ultérieurs gratis. On est prié d’adresscr les ordres auxqelles on peut joindre le montant par lettre chargée en billets de banque, directement a Men abonneert zich op het bureel blad, ststraet 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het ryk. Insertion, 15centinien den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.‘, het supplement 15 <\s Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, éSxmael onvergeld in hetzelve gcplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Maendag 23 Augusty 1858, den gouden Appel, koopdag gerief; ook menagie-goederen tin, yzer, gleis, glas, aerdewerk, blik, stoelen, tafels, kommode, spiegels, kaders, lampen, allerbeste slag- horlogie met kasse, zitbanken, schoone onlangs nieuwe sloovc, behangsels, I afeld walenlepels, vorken, messen, wynkommen, standen,emers, ladder en meer ander voorwerpen te lang om te melden. Alles met den gereeden gelde.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1