VAX VEURNE. KOOPDAG HOFSTEDE GAEI-PERS H U1S R A E D LOTS BAD03S GOEDEREN B rmir 01 .1 jL TE KOOPEN binnen ypre. ti tl 1 AEN HET EN WEIDE, NENAGIE-GOEDEREN Openbare Verkoopinsr KOOPDAG van schooncn Au 51 Aoüt 1858. COLLE BLANCHE LIQUIDE. WITTE VLOEIJENDE LYIil. Uit er hand le koopen of te pachten. Openbare Verpachting i IIERBERG-GETÜIG, TE ALVERINGHEM. u fois fes. 107500, Bi fois fes. 86000, ia fois fes. 75250, 25 fois fes. 52250, 55 fois fes. 21500,40 fois fes. 10750, 58 fois fes. 8600, 566 fois fes. 4300, ittii fois fes. 2150, 1770 fois fes. 558 etc. Prix du flacon 50 cent'. Prijs der flesch 50 cent. Tocbehoorcnde aen het Aringesticht van A L V E R I N G II E M. AUGUSTY 1858. WOENSDAG 18 MEAT I Uoor sterfgeval. TE VEURNE. t Notaris BEERNAERT, te Alveringhem. Belgique. DOOR UITSCHEIDING VAN BIDKYF. I al het berherg- On est prié d’ad 7. PATRIMONIELE VAN EN EENER SCIIOONE EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN, IN AL VE R I NG II EM - D O R P, Ten huize alweer vrouw weduwe van den heer Franciscus Mor!ion onlangs is afgestorven. TIRAGE DES de l’Emprunt d’élat de 1845 Dont le debit el légalement permis en Cheque lol doit gagner forcément, PRIMES CAP1TALES Les inoindres gains sont de fes. 97. Maendag 23 Augusty 1858, om 8 ure ’s morgens ten Huize van Louis Boutthê in de herberg genaemd den gouden Appel, Koopdag van al het herberg- gerief; ook menagie-goederen, bestaende in koper, tin, yzer, gleis, glas, aerdewerk, blik, stoelen, tafels, kommode, spiegels, kaders, lampen, allerbeste slag- horlogie met kasse, zitbanken, schoone onlangs 1., T I\1 ,1 1 Iz^Tvrala De leden der maetschappy Willem Teil, te Veurne, wenschendeuit getneenzaemheid te scheiden, zullen op Woensdag 25 Ougst 1358, om twee uren namiddag voor de heibrg den Keizer, in de Panne- straet te Veurne, oyenb ler verkoopen door het ambt van den deurwaerder BRIL, Eene teer schoone Gaei-pers, hebbendeeci c lengte van 40 nieters 58 centimeters, met alle des zelfs toe- behoorten, zoo als Staenders, Kruis, Keting, yzeren Ringen en Bouten, als mede twee nieuwe yzeren Sprangen, de eene voor 75 vogels en de andere voor 55 vogels. Alles met den gerccdcn gelde. Elk zegge het voort. Cette Colle s’emploic a froid. On peut s’cn servir pour coller le Papier, le Carton, le Hois, la Por- cclaine, te Marbre, le Verre, les Potiches, les Jouets. etc. Dépot a Fumes, chez la veuve 1’. RYCKEBOER et FILS, rue d’Est, 34. Die Lym wordt koud gebezigd. Men kan er mede aen -een hechten: het Papier, Carlon, Porcelein, Glas, Dl armer, Hout, enz., enz. Depót te Veurne, by de wed. RYCKEBOER en ZOON, Oost-slraet, 34. 'A/f 7 5 Het htiis en erve, gestaen te Veurne, op den hoek der Noordstraet, lest gebruikt geweest door den eigenaer den heer griffier Dubreucq. Voor te pachten zich te adresseren by den eigenaer. Voor te koopen vervoege men zich by den van Op Maendag, 23 Augustus, 1858, ten 2 ure na middag, zal den NotarisBEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verpachten te Alveringhem, gekuchte 1 orllx in, ter herberg den Gouden Leeuw, bewoond door Feliciaen De Coussernaeker, ten verzoeke der heeren Leden van het Aringesticht derzelfde ge meente, voor een termyn van 9 jaren, het eerste iiitegacn den l.“" October, 1858, van de Goederen breeder vermeld in de uitgezondene plakbrieven. Eet kohier van lasten’ en voorwaerden, onder 1 I Le soussigué délivre des lots originaux au prjx de fes. 115 la piece et les reprend après le Tirage pour les. 110. 11M. les interesses, qui ontdès a present déja l’in- tention de rendre leurs lots après le Tirage, auront seulement a verser la difference entre le prix d’achat et de vente, soit fes. 5 par pièce ou fes. 40 par 9 divers numéros. Envoi exact et franco de la liste de Tirage. Prospectus et renseignements ul térieurs gratis. On est prié d’adresser les ordres auxqelles on peut joindre le montant par leltre chargée en billets de Maendag 30 Augusty 1858, om acht ure ’s morgens, en een ure namiddag juist, zal den Notaris BEER- NAERT, ten verblyve van Alveringhem, ten gezegden Stei l huize openbaer verkoopen Groote en kleine kassen, chiffonnières, buffets, kommoden, slaghorlogien, zilverwerk, liqueur- en andere goede wynen, allerhande sterke dranken, schryf- en andere lessenaren, bedsteden met verhe melten en behangsels, groolen coulisse-tafel, andere groote en kleine tafels, zetels, stoelen, vazen, kok- en andere stoven, grond,- trap-en tafel-tapyten, nacht en waschtafels, voetmatten, kofTy-steisels, porcelein,- kristael,- koper,- tin, yzer,- glas,- gleis- en aerde werk, ingelysle schilderyen en prenten, spiegels, allerhande schouwplael-versiersels, bed,- tafel- en andere menagie-lionen, pluimen bedden, hoofd einden en oorkussens, wollen matrassen en hoofd einden, onderbedden, wollen en katoenen sargien, spreijen, kabaretlen, kleerkolfers, meel- en bloem- vaicn, quinquels, graeazakken, tarwc-trysel, 1/4 en 1/8 zak-malen, lynzaedmeel-zifte in zink, bascule, balans, schalen en gewiglen, wachstanden, kleer- koorden, oude vensterramen en kamerdeuren, ge- zaegde houden, luk- en wafelyzers, groote zware l^operen oliekit, hoveniers-allaem, ladders, brand stollen, kiekenkot, ydele flesschen, oud yzer co lood, en menigvuldige andere voorwerpen, te lang om te melden. Op tyd van betaling tot den eersten january 1859, ten kantoore van genoemden Notaris BEERNAERT, mits zich gedragende aen do alsdan voorlelezen konditien. 1. ’ Eene schoone en zeer goede HOFSTEDE ge legen ter gemeente llaringhe en Proven, weinig noord-oost van den steenweg nacr Ypre en van het gehechte den Molenwal, langst de Molonwalstraet groot volgens kadaster 9 II. 9(i A. 90 C. Gebruikt door sieur Ignatius Gannc, aen 872 fr. 40 cent, by de jare, boven de belastingen. 2. “ Noord-oost by gemelde Hofstede, eene zeer goede WEIDE, met Woonhuis, gelegen te Uaringhe, van zuiden de Crombekestraet, groot 1 II. 12 A. 40 C. Gebruikt door de kinders Carolus Woutters, aen 185 fr. by de jare, boven de belastingen. Den 1NS1EL, op gewin van een half p. voor Instel-preiuie, zal gebeuren binnen de stad Ypre, in de eslaminet het Parnassus-hof, op de Lentemarkt, Zaturdag28 Augusty 1858, om 2 uren namiddag, in gevolge de voorwaerden berustende ten Kantooro van den Notaris VANDERMEERSCH, te Ypre. •3 4 weiKeurtu U tjvuvmvuv.. dat al de pachters, zonder onderscheiding een of meer medepachters zullen moeten sullen, berust ten kantore van voornoemden Notaris. banque, directcment a aHT0IME H0RIX, Banquier a Francfort s. Jtf.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1858 | | pagina 1